Проверка от Инспекция по Труда 2024 - Какво да очакваме?

Ръководство при проверка от инспекция по труда - документи, протоколи, анонимни сигнали, запитвания и срокове!
аКТУАЛНО КЪМ
5/2/2024
Проверка от Инспекция по Труда 2024 - Какво да очакваме?
виж повече

В съвременната работна среда, съобразяването с трудовоправните норми е от съществено значение за всяко предприятие, независимо от неговия размер или отрасъл. Контролът по спазване на тези норми е възложен на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“, която играе ключова роля в гарантирането на законност и справедливост в работните отношения. Тази статия има за цел да разгледа основните аспекти на проверките, извършвани от Инспекция по труда, и да подготви работодателите за това, което могат да очакват през 2024 година.

Тук ще разберете:

Съдържание

 1. Какво представлява проверка от ИТ?
 2. Какви са правомощията на ИТ при проверка?
 3. Какви са задълженията на работодателя при проверка?
 4. Какви са необходимите документи, които се изискват от Изпълнителна Агенция "Главна Инспекция по Труда"?
 5. Какви са санкциите при нарушения на трудовото законодателство?
 6. Съвети за работодатели при проверка от ИТ

Какво представлява проверка от Инспекция по Труда?

Съгласно чл. 399 от Кодекса на труда, цялостният контрол за спазване на трудовото законодателство във всички отрасли и дейности, включително по изплащане на неизплатени трудови възнаграждения и обезщетения след прекратяване на трудовото правоотношение, се осъществява от Изпълнителната агенция "Главна инспекция по труда" към Министъра на труда и социалната политика. Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" осъществява и специализирана контролна дейност по спазването на законодателството, свързано с изпълнението на държавната служба, и на правата и задълженията на страните по служебното правоотношение.

Проверката от Инспекция по труда е процес, който има за цел да установи дали предприятията спазват установените трудовоправни стандарти и законодателство. Чрез проверки, Инспекцията идентифицира всякакви нарушения и предприема необходимите мерки за тяхното коригиране, като по този начин се стреми към подобряване на условията на труд и защита на правата на работниците.

ВАЖНО! В повечето случаи проверка се започва по сигнал на граждани или други административни органи. Някои отрасли Инспекцията по труда счита за по-високорискови - "Селско стопанство и строителство остават сред основните приоритети на контролната дейност на Главна инспекция по труда. При планирането им е взето предвид, че двете икономически дейности са сред рисковите както по отношение на трудовия травматизъм, така и при възникването, изменението и прекратяването на трудовите правоотношения. Предвидени са мерки за извършване на проверки относно осигуряване на здраве и безопасност при извършване на строително-монтажни работи и за законосъобразното възникване на трудовите правоотношения по силата на еднодневните договори в отрасъл „Растениевъдство“.

Аз съм ощетен работник! Как мога да подам сигнал към Инспекцията по труда?

За да подадете сигнал към Инспекцията по труда като ощетен работник, следвайте тези стъпки:

Подготовка за подаване на сигнал

Преди да се свържете с Инспекцията по труда, уверете се, че имате налична цялата необходима информация относно вашата ситуация. Това включва:

 • Данни за фирмата-работодател: наименование, ЕИК/код по БУЛСТАТ (ако са ви известни), адрес на работното място, работно време, и детайли относно естеството на нарушението.
 • Лични данни: вашите пълни имена, адрес за кореспонденция, телефон за връзка, и електронна поща за бърза обратна връзка.

Как да подадете сигнал по телефон

 • Обаждане на националния телефон на Агенцията: Можете да се обадите на 0700 17 670 или на телефоните, обявени за контакт с дирекции „Инспекция по труда“ в областните градове. Тези телефони се обслужват от служители на инспекцията всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.
 • Предоставяне на информация: По време на обаждането ще трябва да предоставите изброената по-горе информация относно вашия случай и работодателя.

Защитен ли съм ако подам сигнал към Инспекцията по Труда - няма ли работодателя да разбере?

Да, вашата защита е гарантирана при подаване на сигнал към Инспекцията по труда. Важно е да знаете:

 • Анонимност: Инспекцията по труда гарантира пълна анонимност на подателя на сигнала. Вашата лична информация и фактът, че сте подали сигнал, няма да бъдат разкрити на работодателя.
 • Защита на личните данни: Предоставените от вас лични данни се използват само и единствено за нуждите на проверката и не се споделят с външни страни.
 • Правна рамка: Съгласно Кодекса на труда, контролните органи са задължени да пазят в тайна източника на информация за нарушения. Това означава, че няма законова възможност работодателят да разбере, че сте подали сигнал против него.

Вашата сигурност и защита са приоритет за Инспекцията по труда, и можете да бъдете уверени, че правата ви ще бъдат защитени в целия процес на разглеждане на сигнала.

Подаване на сигнал чрез електронна форма

Ако предпочитате, можете също така да подадете сигнала си и чрез електронната форма на сайта на Инспекцията по Труда, дори без да разполагате с електронен подпис. Важно е да знаете, че в този случай може да не получите директна обратна информация относно резултата от проверката.

Подаването на сигнал до Инспекцията по труда е важно действие, което може да осигури закрила на вашите трудови права. Въпреки че инспекцията не решава правни спорове, действията ѝ могат да доведат до осигуряване на закрила за множество работници и служители, избягвайки необходимостта от съдебни дела. Вашето съдействие и предоставената информация са ценни за установяването на фактите и предприемането на съответните действия от страна на контролните органи.

Как започва проверката от Инспекцията по труда?

Инспекцията по труда играе ключова роля в поддържането на справедливи и безопасни условия на труд във всички сфери на икономиката. Важно е да се разбере как точно се инициира процесът на проверка, за да могат работодателите да се подготвят и да реагират адекватно.

Периодични проверки на специфични работни места

Съществуват определени категории предприятия и работни места, които по закон подлежат на регулярни проверки от страна на Инспекцията по труда. Това обикновено включва места с повишен риск за здравето и безопасността на работниците, като например:

 • Работни места, на които се използват строителни химикали.
 • Рудници и подземни обекти.
 • Предприятия с високорискови дейности, които изискват специализиран надзор.
Проверки често се извършват и в отрасли, където се наемат повече сезонни или чуждестранни работници - а именно сферата на селското и горското стопанство, както и сферата на хотелиерството и ресторантьорството.

Такива проверки са задължителни и се провеждат с цел да се гарантира, че тези предприятия спазват строгите стандарти за безопасност и здраве при работа.

Проверки въз основа на подадени сигнали

Освен периодичните проверки, значителна част от инспекциите започват въз основа на подаден сигнал от настоящи или бивши работници, които са или са били свидетели на потенциални нарушения. Това представлява важен механизъм за откриване и решаване на проблеми, които може да не бъдат засечени по време на регулярните проверки.

Също така, граждани, които по никакъв начин не са свързани с предприятието, могат да подават сигнали за възможни нарушения. Въпреки че тези лица нямат право да получават информация за резултатите от проверката, техният принос може да бъде ценен за идентифицирането на нарушения, които засягат обществената безопасност или околната среда.

Правата и задълженията при подаване на сигнали

Законът защитава правата на всеки, който подава сигнал за нарушения на трудовото законодателство, като гарантира анонимност и защита от възможни репресии. Важно е да се отбележи, че инспекцията е длъжна да разгледа всеки подаден сигнал и да предприеме съответните стъпки за проверка на сигнала.

В този контекст, работодателите трябва да бъдат особено внимателни и да подхождат отговорно към управлението на условията на труд в своите организации. Подготовката за потенциални проверки включва не само спазването на законодателството, но и развитието на култура на отвореност и прозрачност, която насърчава сигурността и благополучието на всички служители.

Какви са правомощията на ИТ при проверка?

Инспекцията по труда разполага с широк спектър от правомощия при извършване на проверки, включително правото да изисква документи, провежда интервюта с работниците и работодателите, както и да извършва инспекции на място. Тези правомощия улесняват Инспекцията в нейната задача да гарантира, че всички работодатели спазват трудовите закони и регулации.

Право на свободен достъп

Инспекторите в Инспекцията по труда имат правото да влизат свободно и без предварително предупреждение във всяко предприятие, което попада под тяхната юрисдикция. Това означава, че могат да извършват проверки по всяко време, както през деня, така и през нощта, за да се уверят, че законовитеразпоредби се спазват надлежно.

Право на извършване на проверки и разследвания

Инспекторите могат да провеждат изследвания, проверки и разследвания, които считат за необходими, за да се уверят в спазването на законните разпоредби. Това включва разпитване на работодатели и работници, както и преглед на всички съответни книги, регистри и документи. Инспекторите също така имат право да вземат и отнасят мостри от материали и вещества за изследване.

Право на искане на информация

Контролните органи имат правото да изискват от работодателя предоставянето на всички необходими документи, книжа и заверени копия във връзка с упражняването на контрола. Това включва и правото да се осведомяват директно от работниците и служителите по всички въпроси, свързани с упражняването на контрола.

Задължение за съдействие

Работодателите и служителите са длъжни да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции. Всяко противозаконно пречене на контролен орган може да доведе до административнонаказателна отговорност за работодателя или техните длъжностни лица.

Периодичност на инспекциите

Съгласно международни и национални нормативни актове, предприятията трябва да бъдат инспектирани с такава честота и внимание, колкото е необходимо за осигуряване на ефективното прилагане на законните разпоредби. Целта е да се гарантира, че всички работодатели постоянно спазват изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.

Какви са задълженията на работодателя при проверка от Инспекцията по труда?

Проверките от Инспекцията по труда са важен механизъм за осигуряване на спазването на трудовото законодателство и защитата на правата на работниците. Работодателите трябва да бъдат подготвени и да разбират своите задължения в процеса на такива проверки, за да осигурят плавен преглед и да избегнат възможни санкции.

Какво се случва по време на проверката

По време на проверката, инспекторите от Инспекцията по труда ще извършат оглед на работното място. Работодателят е длъжен да осигури необходимото съдействие на инспекторите, включително свободен достъп до всички помещения, където се полага труд. Основната цел е да се провери дали условията на труд отговарят на законодателството за безопасност и здраве. Важно е работодателят да разбира, че съдействието с контролните органи не е само задължение, но и част от отговорното управление на ресурсите и грижата за работниците.

Документи, изискващи се от Инспекция по труда при проверка

Един от ключовите аспекти на проверката е представянето на определени документи на инспекторите. Работодателят трябва да има подготвени и леснодостъпни следните документи:

 • Правилник за вътрешен трудов ред
 • Документ, упълномощаващ лице да представлява работодателя
 • Поименен работен график при работа на смени

Отсъствието на тези документи на работното място може да бъде отчетено като нарушение, макар и не винаги да води до наказание. Важно е това да е първо такова нарушение и работодателят да не е бил предупреждаван преди за същия проблем.

Какво се включва в трудовото досие на работника

Инспекторите могат да поискат трудовите досиета на работниците, за да проверят съответствието с трудовото законодателство. В трудовото досие трябва да присъстват следните документи:

 • Трудов договор и уведомления до НАП за сключването и измененията му
 • Молби за отпуск и решения на работодателя по тях
 • Споразумения за изменение на трудовото правоотношение
 • Заповеди за дисциплинарни наказания
 • Всякакви други документи, свързани с трудовото правоотношение

Поддържането на актуални и пълни трудови досиета е не само законово изискване, но и показател за добрата административна практика на предприятието.

При проверка от Инспекцията по труда, работодателят има ясни задължения за съдействие, предоставяне на информация и документи, както и осигуряване на необходимия достъп до работните места. Подходящата подготовка и разбирането на тези задължения могат значително да улеснят процеса на проверка и да спомогнат за изграждането на позитивни отношения с контролните органи. Същевременно, това е и част от отговорността на всеки работодател за създаването на безопасна и здравословна работна среда за своите служители.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви са санкциите при нарушения на трудовото законодателство?

Инспекцията по труда има широки правомощия да налага санкции при установяване на нарушения на трудовото законодателство, като тези мерки варират от предупреждения до значителни глоби. Важно е работодателите да разбират тези санкции, за да предприемат необходимите стъпки за избягването им.

Резултат от проверката от Инспекцията по труда

При първа проверка, резултатите обикновено включват констативни и установителни книжа, които детайлно описват установените нарушения и издават конкретни предписания за тяхното отстраняване. Тези предписания са задължителни и следва да бъдат изпълнени в установените срокове. Неспазването на тези предписания може да доведе до налагане на административни наказания при последващи проверки.

Видове административни наказания и глоби

Санкциите, които могат да бъдат наложени, включват:

 1. Глоби за физически лица и имуществени санкции за юридически лица, включително еднолични търговци и дружества, създадени по реда на Закона за задълженията и договорите.
 2. За нарушения на нормите за здравословни и безопасни условия на труд се налагат глоби от 100 до 500 лева за физически лица и имуществени санкции или глоби от 1500 до 15 000 лева за юридически лица, съответно виновните длъжностни лица могат да бъдат санкционирани с глоби от 1000 до 10 000 лева.
 3. Повторните нарушения са подложени на по-високи глоби, вариращи от 500 до 1000 лева за физически лица и от 15 000 до 20 000 лева за юридически лица, съответно от 5000 до 10 000 лева за виновните длъжностни лица.

Отговорност за неизпълнение на административни мерки

Неизпълнението на принудителна административна мярка или задължително предписание на контролен орган на инспекцията по труда води до наказания с имуществени санкции или глоби в размер от 1500 до 15 000 лева.

Санкции за пречене на контролни действия

Работодателите или техните длъжностни лица, които пречат на изпълнението на служебните задължения на контролния орган, могат да бъдат санкционирани с имуществени санкции или глоби до 20 000 лева.

Санкциите при нарушения на трудовото законодателство са създадени за да насърчават спазването на нормите за здравословни и безопасни условия на труд и да осигуряват защита на правата на работниците. Работодателите трябва активно да се стремят към съответствие с тези норми и да предприемат необходимите стъпки за предотвратяване на възможни нарушения, за да избегнат санкции и да гарантират безопасно и здравословно работно място за своите служители.

Съвети за работодатели при проверка от Инспекция по Труда

Работодателите трябва да са добре подготвени за възможността от проверка от Инспекция по труда. Това включва поддържането на актуални и пълни записи на всички трудови договори, работно време, заплати и други важни документи. Освен това е важно да се разберат правата и задълженията както на работодателите, така и на работниците, за да се гарантира, че всякакви въпроси или проблеми могат да бъдат разрешени бързо и ефективно.

Изготвянето на подробен план за действие при проверка и провеждането на регулярни вътрешни проверки са допълнителни стъпки, които могат значително да улеснят процеса и да помогнат на работодателите да останат в съответствие с трудовото законодателство. Също така, проактивният подход към разрешаването на потенциални проблеми и поддържането на отворена комуникация със служителите могат да допринесат за създаването на позитивна и законосъобразна работна среда.

Защо да се доверим на Елан Консултинг при проверка от инспекция по труда?

В областта на трудовите отношения и законодателството, проверките от Инспекцията по труда са събития, които могат да предизвикат значително напрежение и несигурност сред работодателите. В такива моменти, професионалната подкрепа и консултация са от критично значение. Елан Консултинг се издига като надежден партньор в тези ситуации, предлагайки експертиза и опит, които могат да бъдат решаващи за положителния изход от проверките.

Опит и успешни проверки

С над 100 успешни проверки от Инспекцията по труда, Елан Консултинг е доказал своята ефективност в подпомагането на компании да преминат през този процес с максимална благоприятност. Нашата статистика говори сама за себе си: във всички случаи, когато сме били ангажирани навреме, успяваме не само да избегнем налагането на големи глоби и санкции за нашите клиенти, но и в множество случаи да редуцираме размера на тези глоби.

Предотвратяване на санкции

Един от ключовите фактори за успеха на Елан Консултинг е нашата способност да предоставяме на клиентите съвети и насоки за подготовка и поддържане на документацията и трудовите досиета в съответствие със законовите изисквания. В повечето случаи, това води до издаването на бланкетни предписания от страна на инспекторите, което е най-добрият възможен резултат за работодателя, когато всички документи и досиета са подредени и няма констатирани нарушения.

Защо Елан Консултинг?

 1. Доказан опит - Нашите резултати говорят сами по себе си. Стотици успешно проведени проверки са знак за нашия професионализъм и ефективност.
 2. Персонализиран подход - Разбираме, че всяко предприятие е уникално, и предлагаме индивидуално съобразени решения, които отговарят на специфичните нужди и изисквания на всеки клиент.
 3. Предотвратяване и намаляване на риска от санкции - Нашата цел е не само да помогнем на клиентите да избегнат глоби и санкции, но и да им осигурим пълна подготовка и спокойствие по време на проверки.
 4. Експертна подкрепа - Разполагаме с екип от експерти в областта на трудовото законодателство, които са готови да предоставят своите знания и умения за защита на интересите на нашите клиенти.

В заключение, изборът на Елан Консултинг за ваш партньор при проверка от Инспекцията по труда е гаранция за професионализъм, сигурност и намаляване на риска от негативни последици. Ние сме тук, за да ви подкрепим и да осигурим, че вашето предприятие е напълно подготвено да отговори на всички изисквания на законодателството.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.