Мога ли сам да водя счетоводство на малка фирма през 2024г в България?

Пълно ръководство по темата как се води счетоводство на малка фирма от управителя, може ли да съм без счетоводител, как се води счетоводство на фирма регистрирана по ДДС и без регистрация по ДДС, какви са изискванията и приложимите счетоводни стандарти и др.
аКТУАЛНО КЪМ
15/4/2024
Мога ли сам да водя счетоводство на малка фирма през 2024г в България?
виж повече

В съвременния динамичен бизнес свят, управлението на счетоводството представлява критичен компонент за успеха на всяка компания, особено за малките фирми. В Елан Консултинг разбираме значението на точното и ефективно водене на счетоводството, което осигурява ценна информация за вземане на управленски решения и стратегическо планиране. Нашият екип от опитни счетоводители и консултанти е тук, за да ви предостави професионална подкрепа и ръководство през целия процес на счетоводство на фирма без ДДС, както и да отговори на въпроса може ли фирма без счетоводител да се справи самостоятелно със счетоводните си задължения.

Ние вярваме, че пътят към успешното водене на счетоводство на малка фирма е пряко свързан с правилния избор на счетоводен софтуер и услуги, което е основополагащо за всеки бизнес. В този контекст, разглеждаме и възможностите на портала за счетоводство, където можете да намерите полезни рецензии, мнения и съвети. Освен това, разбираме колко важно е за малките фирми управлението на разходите, включително и счетоводство на фирма цена, което трябва да бъде ефективно и изгодно.

Също така, осъзнаваме, че достъпът до информация за всичко за счетоводството е критичен за успешното управление на финансите на фирмата. За тези, които искат да разширят своите знания, предлагаме ръководства и курсове на тема как да науча счетоводството, като част от нашите образователни инициативи.

В Елан Консултинг, ние сме ангажирани с предоставянето на качествени счетоводни услуги, които отговарят на уникалните нужди на всеки наш клиент. Ние ценим вашето доверие и сме тук, за да ви подкрепим на всяка стъпка от пътя към финансовия успех и устойчивост на вашата малка фирма.

Мога ли сам да си водя счетоводството?

Въпросът дали можем сами да си водим счетоводството е от ключово значение за множество начинаещи предприемачи и собственици на малки фирми. В Елан Консултинг, ние разбираме предизвикателствата и въпросите, които могат да възникнат в този процес, и сме тук да предложим нашата експертна помощ и ръководство. Съгласно чл. 17 от Закона за счетоводството, междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия, като съгласно чл. 18 от същия закон, лицата следва да отговарят на следните изисквания:

 1. Имат придобита задължителна минимална степен на завършено образование и съответстващ към него действителен стаж по специалността - висше счетоводно-икономическо образование и стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол
  • При магистърска степен на висше образование- две години
  • При бакалавърска степен - три години
  • При степен "професионален бакалавър" - 4 години;
 2. Имат друго висше икономическо образование и 5 години стаж в областта на счетоводството, външния и вътрешния одит и финансовата инспекция, данъчните ревизии или като преподавател по счетоводство и контрол
 3. Имат средно икономическо образование и 8 години стаж като счетоводител
 4. Не са осъждани за престъпление от общ характер по глава пета и по глава шеста, раздел I от Особената част на Наказателния кодекс.

Горното изискване може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци, които прилагат способа на едностранното счетоводно записване, както и за за микропредприятията по чл. 19, ал. 2 от Закона за счетоводството, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В тези случаи финансовите отчети се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.

Може ли фирма да е без счетоводител?

Може ли фирма да е без счетоводител? Да, но с редица условия. Едноличните търговци и микропредприятията, които не са извършвали дейност през отчетния период, могат да се възползват от опростеното счетоводно обслужване. Въпреки това, е важно да се подчертае, че самостоятелното водене на счетоводство изисква значителни познания и време за учене и прилагане на счетоводни принципи и данъчно законодателство.ю

Важно! На практика това означава, че ако фирмата Ви е микропредприятие по смисъла на Закона за счетоводството и не е развивала дейност пред последната финансова година ИЛИ фирмата ви е регистриран едноличен търговец, който прилага едностранно счетоводно записване, НЕ Е нужно да водите счетоводство, тъй като се подават опростени отчети при годишно приключване. За повече информация относно годишното приключване, можете да прочетете тук!

Как се води счетоводство на фирма самостоятелно?

За тези, които се чудят как да науча счетоводството, съществуват множество ресурси и обучения, които могат да помогнат. Включително, портали за счетоводство, където се предлага ценна информация, мнения, курсове и форуми, където може да получите съвет от опитни счетоводители. Въпреки това, важно е да се има предвид, че счетоводство на фирма без ДДС или с ДДС изисква задълбочено разбиране на съответните законови рамки.

Какво трябва да знаем за воденето на счетоводство?

Всяка фирма в България, независимо от размера си, е задължена съгласно Закона за счетоводството да води счетоводство. Това задължение обхваща подготовката на различни счетоводни отчети, включително счетоводен баланс, отчет на приходите и разходите, отчет на паричните потоци, отчет на собствения капитал, годишен доклад за дейността, както и приложения със счетоводна политика и разяснения.

Организацията на счетоводния процес е свързана със спазването на определени срокове, като пропуските могат да доведат до санкции. Ежемесечно се подават декларации за осигуряване, следене и подаване на болнични листи, както и уведомления за назначаване или освобождаване на персонал. На всяко тримесечие се декларират плащанията по граждански договори и наеми. Важно е ежедневно да се следят оборотите, за да се избегне задължението за регистрация по ДДС.

Задължението за водене на счетоводство и подаване на декларации възниква от момента на стартирането на дейността на фирмата, независимо дали има нает персонал или не. Осигуряването на управителя е задължително.

Кой води счетоводството на фирмата?

То може да се води от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия. Има случаи, когато годишните финансови отчети могат да се съставят от собствениците или съдружниците на едноличните търговци и микропредприятията, които не са осъществявали дейност през отчетния период.

Знанието и спазването на Наредба Н-18 на Министъра на финансите за регистриране и отчитане на продажбите е също изключително важно, тъй като неспазването може да доведе до сериозни санкции.

Изборът между водене на счетоводство сам, наемане на счетоводител или счетоводна къща

Вярно е, че всички счетоводни къщи предлагат различна цена за счетоводство на фирма в зависимост от обема на работа и сложността на финансовите операции. Много собственици на бизнеси избират да наемат външен счетоводител или да ползват услугите на счетоводна къща, за да осигурят точност и спазване на сроковете за данъчни и осигурителни декларации. Това може да бъде особено ценно, ако липсват необходимите знания или време за самостоятелно счетоводство.

Важно! Изборът дали да водите счетоводство сами или да наемете счетоводна къща изцяло зависи от финансовите ресурси, с които разполага Вашата фирма и дали средствата които ще спестите, ако водите счетоводство сами, ще оправдаят разходваното време, в което бихте могли да се фокусирате върху собствения си бизнес. Идеята да наемете специалист се крие в това едновременно да спестите време, в което можете да реализирате допълнителни приходи, както и да гарантирате, че няма да бъдат допуснати грешки в счетоводното отчитане!
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Как се съставя финансов отчет на фирма?

Съставянето на финансов отчет на фирма е задължително действие, което трябва да се извършва в съответствие с Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти. Ето стъпките и изискванията за съставяне на финансов отчет:

 1. Основни изисквания: Финансовите отчети се съставят на български език, с арабски цифри и в хиляди левове. Те трябва да представят вярно и честно имущественото и финансовото състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал на предприятието.
 2. Съдържание на финансовите отчети: Включва информация за наименованието, правната форма, адреса на управление на предприятието, както и други данни, изисквани от закона и счетоводните стандарти. Отчетите се подписват от ръководителя на предприятието и от физическото лице или представляващия счетоводното предприятие, което е съставило финансовия отчет.
 3. Принципи за признаване и оценка: Финансовите отчети се съставят според определени принципи като действащо предприятие, последователност, предпазливост, начисляване, и други, за да осигурят точност и сравнимост на представената информация.
 4. Инвентаризация: Провежда се най-малко веднъж годишно за достоверно представяне на активите и пасивите във финансовите отчети. Има изключения за предприятия с нетни приходи от продажби под определен праг.
 5. Годишен финансов отчет: Състои се от счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, и приложение. Микро и малките предприятия могат да съставят съкратени версии на тези документи.
 6. Консолидирани финансови отчети: Предприятия майка съставят консолидирани финансови отчети в съответствие с Националните счетоводни стандарти или Международните счетоводни стандарти, в зависимост от счетоводната база на предприятието.
 7. Спазване на срокове и регулации: Включва ежемесечно подаване на декларации за осигуряване, тримесечно деклариране на плащанията по граждански договори и наеми, както и внимание към задълженията за регистрация по ДДС.

Всички предприятия трябва да спазват тези стандарти и изисквания, за да гарантират, че техните финансови отчети са точни, надеждни и съответстват на законовите рамки. Съставянето на финансов отчет е ключов елемент от счетоводния процес и е важно за прозрачното и отговорно управление на фирмата.

Как да изберем счетоводна къща?

Изборът на Елан Консултинг за счетоводство на вашата малка фирма предлага надеждност и професионализъм, които са от съществено значение за успешното управление на финансите ви. С нашия дълбок опит в счетоводството и задълбочените познания за законодателството, ние осигуряваме точност и спазване на всички срокове и регулации, изисквани от Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти.

Разбираме спецификите на малките фирми и предлагаме персонализирани счетоводни решения, които отговарят на уникалните нужди на всеки клиент. Осигуряваме пълно счетоводно обслужване, включително подготовка на счетоводни баланси, отчети на приходите и разходите, и годишни финансови отчети, както и помощ при инвентаризация и съвети за оптимизиране на данъчните и финансовите процеси.

Екипът на Елан Консултинг ви осигурява мир на ум чрез надеждно сътрудничество и постоянна подкрепа. Ние ценим отношенията си с клиентите и сме посветени на предоставянето на качествени счетоводни услуги, които допринасят за растежа и успеха на вашата фирма. Нашият подход е фокусиран върху прозрачността и отговорността, като осигуряваме своевременна и точна отчетност.

Избирайки Елан Консултинг, вие разчитате на професионализъм, надеждност и персонализиран подход, които са основни за ефективното управление на счетоводството на вашата малка фирма. Ние сме тук, за да ви подкрепим във всеки аспект на счетоводните и финансовите процеси, осигурявайки ви спокойствието да се фокусирате върху това, в което сте най-добри - развитието на вашата бизнес дейност.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.