Как да започна бизнес с вендинг машини в България - изисквания и разрешение

Подробен наръчник за започване на бизнес с вендинг машини в България - счетоводство, данъчно облагане, патентен данък, трябва ли касов апарат, изисквания, тротоарно право, продажба на лекарства и много други!
аКТУАЛНО КЪМ
15/4/2024
Как да започна бизнес с вендинг машини в България - изисквания и разрешение
виж повече

Започването на бизнес с вендинг машини в България представлява интересно и потенциално печелившо начинание, което може да ви донесе добри доходи при правилно управление и организация. В Елан Консултинг, с нашите дълбоки знания и опит в сферата на счетоводството и бизнес консултирането, сме насочени към предоставянето на ценна подкрепа и насоки за тези, които желаят да се впуснат в този вид предприемачество. Важно е да се подчертае, че успехът в бизнеса с вендинг машини изисква внимателно планиране, както и разбиране на редица законови изисквания и регулации.

Едно от ключовите стъпала при стартирането на този бизнес е получаването на разрешение за поставяне на вендинг машина. Този процес може да включва различни видове разрешения, в зависимост от типа на продуктите, които ще се предлагат - от напитки и закуски до лекарства, като за последните се изисква специфично разрешително за вендинг машини за лекарства.

Също така, важен аспект е уреждането на тротоарно право за вендинг машини, както и запознаването със патентния данък за вендинг машини и съответните наредби за вендинг автомати. Тези елементи са съществени за определянето на местоположението на вашите машини и за изчисляването на очакваната печалба от вендинг машина.

При наемане на места за вашите автомати, е важно да бъдете запознати с условията и изискванията за договор за поставяне на кафе автомат или друг тип вендинг машина. Това включва както местоположението, така и изискванията за поставяне на вендинг машини, които могат да варират в зависимост от местните общински наредби.

Освен това, ефективното управление на бизнеса с вендинг машини изисква внедряването на програма за отчет на вендинг машини, която да помага за проследяването на продажбите и оптимизирането на запасите.

В Елан Консултинг разбираме, че зад всеки успешен бизнес стои силно финансово и счетоводно управление. Ние сме тук, за да ви предоставим експертна подкрепа и да ви помогнем да навигирате през комплексната мрежа от законови изисквания и административни процедури, свързани със стартирането на бизнес с вендинг машини в България. Нашият екип е ангажиран да предложи персонализирани решения, които да отговорят на вашите уникални нужди и да спомогнат за разрастването на вашия бизнес.

Какви са законовите изисквания за поставяне на вендинг машина в България?

Започването на бизнес с вендинг машини в България представлява вълнуващо предприятие с потенциал за добри печалби. В Елан Консултинг, с нашата експертиза в счетоводството и бизнес консултациите, сме тук, за да ви подкрепим в този начинание, като осигурим всичка необходима информация и съвети за успешния старт и управление на вашия вендинг бизнес.

Трябва ли да регистрирам фирма?

Започването на вендинг бизнес изисква предварително планиране и внимание към детайлите, особено по отношение на юридическата форма на вашата операция. Важно е да определите дали ще регистрирате ЕООД ( Еднолично дружество с ограничена отговорност), ЕТ, или ООД (дружество с ограничена отговорност), като всяка от тези форми има своите специфики и предимства. Едноличните търговци (ЕТ) отговарят с цялото си лично имущество за дейността на фирмата, докато при ЕООД има разделение между личното имущество и това на фирмата. Изборът между тези форми зависи от вашите индивидуални нужди и предпочитания, като ние в Елан Консултинг сме насреща, за да ви консултираме и помогнем да вземете най-доброто решение за вашия бизнес. Освен това, доходите от вендинг автоматите могат да се облагат с патентен данък, който е приложим за физически лица или еднолични търговци при определени условия.

Какъв лиценз и разрешително от БАБХ за поставяне на вендинг машина ми е необходим?

За да стартирате вендинг бизнес, е необходимо да сте наясно със законовите изисквания за получаване на лиценз и разрешително за експлоатация на вендинг машини. В зависимост от типа продукти, които ще предлагате, може да се наложи да получите разрешително от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), особено ако вашият вендинг автомат ще предлага хранителни продукти или напитки. Този процес изисква подробно запознаване с наредбите и стандартите за безопасност и хигиена, установени от БАБХ.

Разрешение от БАБХ за поставяне на вендинг машина за търговия с хранителни стоки

За да започнете бизнес с вендинг машина за храни, е задължително регистрирането на обекта за производство или търговия с храни в Областната дирекция по безопасност на храните (ОДБХ) по местонахождение на обекта към Българската агенция по безопасност на храните. Това включва представянето на заявление по образец и документация, удостоверяваща спазването на хигиенните и ветеринарно-санитарните изисквания, както и наличието на добри практики за производство и търговия с храни.

Важно е да се подчертае, че процесът на регистрация включва и проверка на място от съответния орган за съответствие на обекта с установените изисквания. При успешно преминаване на тази проверка се издава удостоверение за регистрация, което е финалната стъпка за стартиране на дейността с вендинг машина за храни.

Съгласно §1, т. 14 от Допълнителните разпоредби на Закона за храните, необходимо е прилагането на "Добра практика", която обхваща система от основни хигиенни и технологични правила. Тези правила са насочени към минимизиране риска от замърсяване на храните и се отнасят до всички етапи на производствен и търговски процес - от дизайна на сградите и поддържането на оборудването до хигиената и обучението на персонала.

Освен това, изключително важно е за фирмата, която оперира вендинг машината, да бъде изготвена специална система за анализ на опасностите и критични контролни точки (HACCP), уникална за всеки обект, която е стандарт за осигуряване безопасността на храните в цялата хранителна верига. Тази система изисква идентифициране и контрол на потенциалните опасности за храните, определяне на критични контролни точки и въвеждане на ефективни процедури за мониторинг.

В Елан Консултинг сме насреща, за да ви предоставим всички необходими консултации и съдействие при навигацията в този процес. Разбираме комплексността на регулациите и сме тук, за да улесним вашето пътуване към успешен бизнес с вендинг машини за храни.

Разрешително за вендинг машини за лекарства

В контекста на развиващия се фармацевтичен пазар и нарастващото търсене на удобство от страна на потребителите, възможността за предлагане на лекарства в аптека чрез автомат се явява като иновативно решение. Тази практика обаче е строго регулирана от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина и изисква специфични разрешения и съответствие с наложените регулации за гарантиране на безопасността и ефикасността на лекарствата.

Съгласно закона, търговията на дребно с лекарствени продукти може да се извършва само в аптеки и дрогерии, които са получили съответното разрешение от Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ). Тази агенция, като специализиран орган към министъра на здравеопазването, играе ключова роля в надзора над качеството, безопасността и ефикасността на лекарствата на територията на Република България.

Освен получаване на разрешение за търговия на дребно, аптеките, които желаят да предлагат лекарства чрез автомати, трябва да спазват и специфични изисквания към местоположението, устройството и организацията на работата, определени в Наредба № 28 от министъра на здравеопазването. Тази наредба урежда в детайли аспекти като външно и вътрешно оформление на аптеките, изискванията към помещенията и специфични продукти, които могат да се продават чрез автомати.

Аптеките трябва също така да гарантират, че всички лекарствени продукти, предлагани чрез автомати, са разрешени за употреба в Република България и че те отговарят на всички регулаторни изисквания за качество и безопасност. Важно е също така да се осигури, че всяко отпускане на лекарствен продукт през автомат е съпроводено с подходящо консултиране и инструкции за употреба, за да се защити здравето и благосъстоянието на пациентите.

В Елан Консултинг разбираме значимостта на тези регулации и сме тук, за да помогнем на аптеките в процеса на получаване на необходимите разрешения и адаптиране към регулаторната рамка. Нашият екип от експерти предоставя професионално съдействие и консултации, които гарантират, че вашата аптека може успешно да внедри иновативни решения, като същевременно се спазват всички законови изисквания за безопасност и качество на лекарствените продукти.

Така нареченото "тротоарно право" за поставяне на вендинг машина - как се получава?

Получаването на тротоарно право за поставяне на вендинг машина предполага преминаването през процедура, урегулирана с наредби на съответната община, в нашия случай - Община Бургас. Този процес включва няколко ключови стъпки, които трябва да бъдат спазвани от заявителите, за да се осигури легалното разполагане на преместваем обект като вендинг машина на обществена територия.

Нека разгледаме подробно изискванията за поставяне на вендинг автомат на територията на община Бургас, като имаме предвид, че процедурите в другите градове в България са подобни.

Съгласно Наредбата за преместваемите обекти за търговски и други обслужващи дейности и елементите на градско обзавеждане на територията на община Бургас, последно изменена с решение на Общински съвет-Бургас  по т. 1, Протокол № 35/22.04.2014г., в сила от 30.12.2014г., преместваемите обекти ( в които влизат и вендинг автоматите) и информационните и декоративно-монументалните елементи на територията на Община –Бургас се разполагат след издадено разрешение за поставяне по реда, установен с наредбата, а за държавни и общински имоти - и въз основа на схема, одобрена от главния архитект на общината. За държавните имоти схемата се одобрява след съгласуване със съответната централна администрация, която стопанисва имота, а в останалите случаи - с областния управител.

Важно е да знаете, че разрешения за поставяне на преместваеми обекти в недвижими имоти– паметници на културата, се издават въз основа на схема, одобрена от Главния архитект, след съгласуване с Недвижимо културно наследство. Схемите за поставяне на кратковременни обекти се изработват от заинтересуваните лица и се представят от главните експерти АС при Дирекция „Устройство на територията“ при Община Бургас на Главния архитект на Община Бургас за одобрение. Техническите правила за поставяне на преместваеми обекти са описани в Приложение №1. към Наредбата. Освен това, в частните поземлени имоти, имотите държавна собственост и концесионните територии поставянето на преместваеми обекти се разрешава при спазване на отстоянията от съседните поземлени имоти.

Всички свободни позиции за поставяне на преместваем обект се обявяват в официалната интернет страница на Община Бургас не по-късно от 14 дни след освобождаването им.

Как се подава заявление за тротоарно право?

Така, първата стъпка за получаване на тротоарно право за поставяне на вендинг машина е подаването на заявление до съответната дирекция "Център за административни услуги" в Община Бургас. Заявлението трябва да бъде съобразено с установения образец и да бъде придружено от всички необходими документи, сред които удостоверение за право на стопанска дейност, документ за собственост или наем на терена, скица на разположението на обекта и други изисквани декларации и документи, свързани с липсата на задължения и удостоверения за категоризация при необходимост.

След това, подадените заявления се разглеждат от специално назначена комисия, която включва представители на общинската администрация и общински съветници. Тази комисия оценява предложенията и може да проведе процедура за предлагане на инвестиции при наличие на конкуренция за една и съща позиция съгласно скицата за възможните местоположения на преместваемите обекти.

Какви са необходимите документи за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект?

Заинтересуваните лица лично или с изрично упълномощени техни представители подават заявление за издаване на разрешение за поставянето на преместваеми обекти по образец,утвърден от Кмета на Община Бургас, в съответнатаДирекция „Център за административни услуги“ по местонахождението на обекта. Към заявлението се прилагат следните документи:

 • Документ за актуално състояние на дружеството или удостоверение за регистрация като Едноличен търговец
 • Копие на документ за собственост на имота, в който се иска разполагане на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в имот, който не е собственост на Община Бургас
 • Скица на поземления имот с предложение за разположение на преместваемия обект – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в частен поземлен имот
 • Изрично писмено съгласие от собственика на поземления имот или писмен договор за наем на заетата от преместваемия обект площ, съответно концесионен договор или договор за аренда – в случаите, когато се заявява поставяне на преместваем обект в държавен, частен имот или имот отдаден на концесия
 • Декларация за липса на задължения на заявителя към Община Бургас;
 • Декларация за липса на задължения на заявителя към Републиканския бюджет;
 • Декларация че по отношение на заявителя не е налице влязъл в сила административен акт за принудително премахване на поставен от него преместваем обект
 • Документ за платена такса за разглеждане на заявлението;
 • Удостоверение за утвърдена категория или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране на туристически обекти  по Закона за туризма.
 • Снимки и колажи, показващи адаптацията на преместваемия обект в градската среда

В случай, че заявлението бъде одобрено, издава се разрешение за поставяне на преместваемия обект, което детайлно описва условията и срока на разрешението, дължимите такси, както и изискванията към външния вид и експлоатацията на обекта. Важно е да се отбележи, че собственикът на вендинг машина трябва да спазва стриктно изискванията за безопасност, естетика и не на последно място - да не затруднява достъпността и проходимостта на градската среда.

Трябва ли вендинг автомат да има касов апарат?

Отговор на въпросът "трябва ли вендинг машина да има касов апарат?" дава Наредба № Н-18 от 13 декември 2006 г. на Министъра на финансите. Съгласно чл. 2, ал. 2, т. 5 от Наредбата, всяко лице, което извършва продажби на стоки или услуги чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване, е задължено да регистрира и отчита всяка продажба чрез фискално устройство, вградено в автомат на самообслужване (ФУВАС). Това изискване означава, че вендинг автоматът трябва да бъде оборудван с касов апарат, който отговаря на определенията и функциите на ФУВАС.

ФУВАС има за цел да гарантира, че всяка продажба се отчита коректно и че фискалната информация се предава навреме към Националната агенция за приходите. Това се постига чрез регистрирането на продажбите в реално време и издаването на фискален бон, който може да бъде визуализиран на дисплей или издаден като хартиен документ, в зависимост от конфигурацията на вендинг автомата.

Изискването за оборудване на вендинг автоматите с ФУВАС е в съответствие със стремежа за повишаване на прозрачността в търговията и за улесняване на данъчния контрол. Освен това, чл. 7б от същата наредба постановява, че не се допуска продажбите чрез автомат на самообслужване с електрическо захранване да се извършват при прекъсната връзка между автомата и ФУВАС/фискален принтер, подчертавайки значението на постоянната връзка с Националната агенция по приходите за гарантиране на законността на продажбите.

Как се води счетоводство на вендинг машина?

Счетоводството на вендинг машина представлява важен елемент от управлението на вашия бизнес, осигуряващ точно и навременно отчитане на всички финансови операции. Включва регистрация на продажбите, разходите, патентния данък и други свързани финансови дейности. Както казахме по горе, Наредба №Н-18/2006 г. на МФ определя правилата за регистрация и отчитане на продажбите чрез фискални устройства, включително и за автомати на самообслужване. Важно е да се спазват всички срокове за подаване на счетоводни и данъчни документи към съответните органи, за да избегнете възможни санкции.

В Елан Консултинг разбираме предизвикателствата, свързани със стартирането на нов бизнес, и сме тук, за да предложим нашата експертна помощ и подкрепа. Нашата цел е да ви осигурим необходимата информация и ресурси, за да направите информиран избор и да управлявате успешно вашия вендинг бизнес в България.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви са вариантите за данъчно облагане на бизнес с вендинг машини?

Вариантите за данъчно облагане на бизнес с вендинг машини в България варират в зависимост от статуса на субекта, който извършва дейността, включително при поставяне на кафе автомат в стая за гости от физическо лице. Облагането с патентен данък и декларирането на доходите пред Националната агенция за приходите (НАП) са ключови аспекти, които трябва да бъдат взети под внимание.

Облагане с патентен данък - какви са ползите?

Основната полза при облагането на вендинг автомати с патентен данък е, че се плаща данък, който представлява фиксирана сума, която се плаща еднократно и има строго фиксиран размер. Обикновено най-често това е точка трета от приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси, според която при търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта - данъкът се определя за 1 кв.м нетна търговска площ според местонахождението на обекта и е от 2 до 20 лв на година за кв.м. В повечето случаи, вендинг автоматите заемат не повече от 1-2 квадратни метра, тоест данъчното бреме е минимално!

Съгласно Чл. 61з. от Закона за местните данъци и такси, всяко физическо лице, включително едноличен търговец, което извършва дейности, посочени в приложение № 4 към Закона за местните данъци и такси (патентни дейности), включително и експлоатацията на вендинг машини, при условие че:

 • Оборотът за предходната година не превишава 50 хил. лв.
 • Лицето не е регистрирано по Закона за ДДС, освен при конкретни случаи по чл. 97а, чл. 99, и чл. 100, ал. 2 от ЗДДС.

Важно е да се отбележи, че облагането с патентен данък не изключва задължението за подаване на годишна данъчна декларация.

Важно! Облагането с патентен данък е алтернативен вид данъчно облагане от стандартното данъчно облагане, при което се плаща фиксирана годишна сума на данъка ВМЕСТО И ЗА РАЗЛИКА ОТ стандартното облагане при което от приходите се изваждат разходите и остатъка (данъчната основа) се умножава по данъчната ставка (10% за фирми по Закона за корпоративното подоходно облагане) и 15% за Еднолични търговци. Ако се чудите "Кое е по-добре за стартиране на бизнес с вендинг машини - да регистрирам ЕТ или да регистрирам фирма, препоръчваме Ви да се свържете с нас, за да направим изчислението!

Важно е да се отбележи, че независимо от избрания данъчен режим, е задължително всеки продажбен акт, осъществен чрез вендинг машина, да бъде регистриран и отчитан чрез фискално устройство. Това изискване гарантира прозрачността и правилното данъчно облагане на получените доходи. Фискалните устройства трябва да имат техническата възможност за установяване на дистанционна връзка с НАП, което улеснява процеса на данъчно отчитане.

И накрая, освен данъчното облагане, собствениците на бизнес с вендинг машини трябва да вземат под внимание и други регулаторни изисквания, като регистрацията на търговска дейност и необходимостта от спазване на нормативите, свързани с местоположението и типа на продаваните стоки. Специфични продукти, като лекарства или хранителни продукти, изискват допълнителни разрешения и съответствие със санитарни и здравни норми.

За хранителни продукти, например, може да се наложи регистрация или одобрение от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), като се спазват стандартите за хигиена и безопасност на храните. Ако вендинг машината предлага лекарствени продукти, това налага получаването на специализирани разрешения от Изпълнителната агенция по лекарствата.

Собствениците на вендинг бизнес също трябва да са наясно с изискванията за фискално отчитане. Както беше споменато, всички продажби трябва да бъдат отчитани чрез фискални устройства, включително автомати на самообслужване. Това улеснява проследяването на продажбите и осигурява точно и прозрачно данъчно облагане.

От гледна точка на осигурителните вноски, операторите на вендинг машини, регистрирани като еднолични търговци или предприемачи, са задължени да внасят осигурителни вноски за себе си в съответствие с Кодекса за социално осигуряване. Това включва осигуряване за пенсия, здравеопазване и други социални гаранции.

Кога НЕ мога да се облагам с патентен данък, ако имам вендинг машина?

Облагането с патентен данък представлява специфичен режим на данъчно облагане в България, който позволява на определени категории предприемачи да плащат фиксиран годишен данък въз основа на типа и местоположението на тяхната дейност, вместо да отчитат реалния си доход и разходи. Въпреки че това може да бъде изгодно за много малки предприятия и еднолични търговци, има определени условия, при които този режим на облагане не може да се прилага.

Кога НЕ може да се облагам с патентен данък, ако имам вендинг машина?

 1. Превишаване на максимален годишен оборот: Според чл. 61з от Закона за местните данъци и такси, ако оборотът на лицето за предходната година надвишава 100 000 лв., то не може да се възползва от облагането с патентен данък. Това означава, че ако бизнесът ви е разширен и сте генерирали приходи над тази граница, трябва да преминете към облагане по общия ред, което включва подаване на годишна данъчна декларация и отчитане на всички доходи и разходи.
 2. Регистрация по ЗДДС: Ако сте регистрирани по Закона за данък върху добавената стойност (с изключение на специфични случаи, като регистрация за доставки на услуги в ЕС), също не можете да се облагате с патентен данък. Регистрацията по ЗДДС е задължителна при достигане на определен годишен оборот (към 2024 година - 100 000 лв., а от 01.01.2025г. - 166 000 лева) и предполага подаване на месечни или тримесечни декларации за ДДС.
 3. Промяна на обстоятелствата в текущата година: Съгласно чл. 61и от Закона за местните данъци и такси, ако през текущата данъчна година оборотът на лицето превиши 100 000 лв. или ако се регистрирате по ЗДДС, вие автоматично преминавате към облагане по общия ред. Това важи и при прекратяване на патентна дейност и стартиране на нова, която води до общ оборот над лимита.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.