Какво е данъчен кредит и възстановяване на ДДС в България?

Подробно ръководство за възстановяване на ДДС в България и актуален калкулатор за възстановяване на ДДС, ползване на данъчен кредит при внос, включително от трети страни, изключения и други!
аКТУАЛНО КЪМ
17/4/2024
Какво е данъчен кредит и възстановяване на ДДС в България?
виж повече

В България данъчната система много често се оказва прекалено сложна за разбиране от бизнеса, особено за чужденците, които искат да открият фирма и да започнат собствен бизнес. Напоследък получаваме доста запитвания от наши клиенти, свързани с възстановяването на ДДС - при внос от трета страна, при тристранна операция, при закупуване на стока от фирма, регистрирана по ДДС в България, предназначена за износ за държава членка на Европейския съюз. Ние от Елан Консултинг, счетоводна къща с богат опит и професионализъм, предлагаме на своите клиенти в София и всички градове и населени места в Бургаска област  - Бургас, Слънчев Бряг, Поморие, Несебър, Карнобат, Созопол, Айтос и Царево, висококачествени услуги, фокусирани върху ползване на данъчен кредит и възстановяване на ДДС. Ние, разбира се, работим дистанционно и с клиенти от всички 27 областни града в България, като сме измислили уникална счетоводна система, позволяваща онлайн счетоводство на всеки тип бизнес, независимо къде се намира. Следващите теми ще бъдат основни акценти в нашето обсъждане, което има за цел да осигури ценна информация и насоки за ефективно управление на данъците:

 • Данъчен кредит по ЗДДС: Какво представлява той и как може да бъде от полза за вашия бизнес.
 • Право на приспадане на данъчен кредит 12 месеца: Разглеждане на сроковете и условията за упражняване на това право.
 • Автомобили с право на данъчен кредит и без право на данъчен кредит: Как да разберем коя категория автомобили позволява приспадането на данъчен кредит.
 • Данъчен кредит за автомобили 6+1: Особености и приложение в практиката.
 • Примери за възстановяване на ДДС: Анализ на конкретни казуси.
 • Пропусната процедура по възстановяване на ДДС и Непоискан ДДС за възстановяване: Как да се справим с тези ситуации.
 • Калкулатор ДДС за възстановяване: Инструменти за улеснение на процедурата.
 • Възстановяване на ДДС при внос от трета страна: Специфични условия и стъпки.
 • Възстановяване на ДДС на физически лица и Прихващане и възстановяване на ДДС: Преглед на процесите и правилата.

В Елан Консултинг сме посветили нашата мисия на подпомагане на бизнеса в България чрез предоставяне на актуална, точна и полезна информация, която може да спомогне за по-добро разбиране и управление на данъчните процеси. Разчитайте на нашия екип от експерти, които са готови да ви съдействат във всяка стъпка от пътя към данъчната оптимизация.

Какво означава понятието "данъчен кредит" по ЗДДС в България?

Понятието "данъчен кредит" в България, съгласно чл. 68, ал. 1, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), представлява сумата на ДДС, която регистрирано по Закона за ДДС физическо или юридическо лице в България може да приспадне от получените от него стоки или услуги по облагаема доставка, с изключение на регистрираните на основание чл. 97а, чл. 99, ал. 1 - 6 и чл. 100, ал. 2 ЗДДС лица и лицата, установени на територията на Република България, регистрирани само по чл. 156 ЗДДС. Терминът "възстановяване на ДДС в България" включва понятието "данъчен кредит", но е по-общ, тъй като обхваща и другите три хипотези - сумата на данъка, която регистрирано лице по ДДС има право да приспадне от данъчните си задължения за:

 • Извършено от него плащане, преди да е възникнало данъчното събитие за облагаема доставка;
 • Осъществен от него внос;
 • Изискуемия от него данък като платец съгласно чл. 82 - 93 от ЗДДС.

Това позволява на бизнеса да оптимизира своите данъчни задължения, като приспада ДДС, платен за бизнес свързани покупки, от дължимия ДДС по техните продажби.

Пример за ползване на данъчен кредит при получени стоки / услуги

Разглеждаме компания, която закупува компютърно оборудване за офиса си на стойност 3600 лева, от които 600 лева е начисленият ДДС. По време на същия отчетен период, компанията предоставя ИТ услуги на стойност 4680 лева, включващи 780 лева ДДС. В тази ситуация, фирмата има право да приспадне платените 600 лева ДДС за покупките от дължимите 780 лева ДДС по продажбите. Така, като краен ДДС резултат, компанията дължи на държавата 180 лева (780 лева ДДС по продажбите – 600 лева ДДС по покупките).

Пример за възстановяване на ДДС при внос на стоки

Нека разгледаме следния пример, в който имаме дружество, например "Вносител" ЕООД, еднолично дружество с ограничена отговорност, чиято основна дейност е изработката на облекла. ( Примерът, разбира се, е изцяло илюстративен и няма връзка с реално съществуващи дружества). Материалите необходими за производството се доставят от Турция, като покупката се осъществява от свързаното германско дружество "Посредник" ООД, което след това доставя материалите на "Вносител" ЕООД в България. Важно е да се отбележи, че  "Вносител" ЕООД е вписано като получател в митническите декларации и е отговорно за заплащането на начисления ДДС от Митническо бюро -"Свободни граници".

Вносител по смисъла на § 1, т. 38 от ДР на ЗДДС е лицето, което е длъжник за заплащане на вносните митни сборове и притежава митническа декларация, в която е посочено като вносител. В случая на "Вносител" ЕООД, фирмата отговаря на тези условия и следователно се явява вносител по дефиницията, дадена в закона.

Има ли "Вносител" ЕООД законово основание за възстановяване на платения ДДС при вноса на материали от Турция? Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, лице, регистрирано по ЗДДС, има право на приспадане на данъчен кредит за осъществен от него внос, ако стоките се използват за целите на извършваните от него облагаеми доставки. В разглеждания случай, платовете внесени от "Вносител" ЕООД са използвани за производство на облекла, което е основната дейност на дружеството и се счита за облагаема доставка. Това означава, че "Вносител" ЕООД има основание да възстанови ДДС платен за внесените материали от Турция, като използва начисленият данък като данъчен кредит.

Данъчният кредит в този контекст е възможност за "Вносител" ЕООД да намали своите данъчни задължения към държавата чрез приспадане на ДДС, платен за внесени стоки, които са използвани в процеса на производство на облекла, предназначени за продажба. Този механизъм подчертава ефикасността на данъчния кредит като инструмент за управление на капиталовите разходи в бизнеса и неговата способност да подпомага финансовата стабилност на предприятията.

Как се начислява и възстановява ДДС при внос?

Процесът на начисляване и възстановяване на ДДС при внос в България е строго регламентиран и се осъществява в съответствие с редица законови изисквания, изложени в Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС). Основните стъпки и условия за упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит при внос са детайлно определени в членове 69, 71 и 90 от ЗДДС.

Условия за възникване и упражняване на правото на приспадане на данъчен кредит при внос:

Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 2 от ЗДДС, лице, регистрирано по ЗДДС, има право да приспадне начисления данък при внос на стоки, ако стоките се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки и не попадат в ограниченията за право на приспадане на данъчен кредит, предвидени в чл. 70 от същия закон.

Чл. 71, т. 3 от ЗДДС уточнява, че за да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит при внос, лицето трябва кумулативно да отговаря на следните условия:

 • Притежаване на митническа декларация, в която е посочено като вносител.
 • Данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от ЗДДС.

Начисляване на данъка при внос:

Съгласно чл. 90, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС, вносителят на стоки внася ефективно начисления от митническите органи данък в републиканския бюджет. Вносът на стоки се оформя и данъкът се внася по сметка на съответното митническо учреждение, което оформя вноса.

Кога можем да поискаме възстановяване на ДДС в България?

Законът за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в чл. 71 определя условията, при които лице може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит. Тези условия обхващат различни ситуации, които могат да възникнат в хода на стопанска дейност, включително и при внос. Основните условия включват:

 1. Притежание на данъчен документ, който е съставен в съответствие с изискванията на чл. 114 и 115, и в който данъкът е посочен на отделен ред за доставки на стоки или услуги, по които лицето е получател.
 2. Издаване на протокол по чл. 117 или чл. 163б, ал. 2, съобразено с изискванията на чл. 86, в случаите, когато данъкът е изискуем от получателя като платец по чл. 82.
 3. Притежание на митнически документ за внос, в който лицето е посочено като вносител, и на документ, копие от документ или документ, доказващ, че данъкът е внесен по реда на чл. 90, ал. 1 - в случаите на внос по чл. 16.
Правото на приспадане на данъчен кредит възниква само за данък, който е платен ефективно в Републиканския бюджет. Важно е да се подчертае, че задълженията за ДДС по внос не могат да се прихващат с вземания на лицето към бюджета от какъвто и да е характер. Ако данъкът е погасен чрез прихващане от компетентен административен орган, за лицето не възниква право на приспадане на данъчен кредит за този данък, тъй като не е „внесен по реда на чл. 90, ал. 1 от закона за ДДС”.

След като данъкът е внесен, и вносителят притежава необходимите документи, които удостоверяват вноса и плащането на ДДС, лицето може да упражни своето право на приспадане на данъчен кредит. Това право се упражнява като данъкът се включи в дневника за покупки за съответния данъчен период, през който е възникнало правото на приспадане, или в един от следващите три данъчни периода.

Важно е да се отбележи, че правото на приспадане на данъчен кредит възниква само за данък, който е платен ефективно и не може да се прихваща с други задължения към бюджета.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Калкулатор ДДС за възстановяване при получени стоки или услуги по облагаема доставка

Калкулаторът за възстановяване на ДДС предоставя лесен и интуитивен начин за изчисляване на потенциалното възстановяване или приспадане на данък върху добавената стойност, свързан с покупки и продажби на стоки и услуги. Чрез въвеждане на брутни суми и ставки на ДДС за конкретни покупки и продажби, потребителите могат бързо да разберат размера на ДДС, който може да бъде приспаднат или възстановен. Въпреки това, възстановяването на ДДС е процес, характеризиращ се с множество нюанси, изключения и специфични режими, които изискват детайлно разбиране на действащото законодателство и приложимите правила.

С оглед на сложността на процеса по възстановяване на ДДС, е препоръчително клиентите да се обърнат към квалифициран специалист от Елан Консултинг, който може да предостави професионална подкрепа и да гарантира, че всички аспекти на възстановяването на ДДС са взети под внимание. Елан Консултинг разполага с експерти, които имат задълбочени познания за местното и международното данъчно законодателство и са обучени да идентифицират възможностите за оптимизиране на данъчните облекчения за своите клиенти. Обръщайки се към специалист, вие не само ще увеличите шансовете си за успешно възстановяване на ДДС, но и ще минимизирате риска от грешки и възможни неблагоприятни данъчни последици.

Кога НЕ можем да ползваме данъчен кредит / възстановяване на ДДС в България?

Законът за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) поставя определени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, които са важни за всеки субект, извършващ икономическа дейност. В чл. 70 са изброени условията, при които правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо дали условията на чл. 69 или 74 са изпълнени:

 • Когато стоките или услугите са предназначени за извършване на освободени доставки по глава четвърта от ЗДДС. Това включва редица стоки и услуги, които са освободени от ДДС и за които не може да се приложи правото за ползване на данъчен кредит.
 • Когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или по-общо за дейности, различни от икономическата дейност на лицето, ОСВЕН, ако не се касае за специалното, работното, униформеното и представителното облекло и личните предпазни средства, предоставяни безвъзмездно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, за целите на икономическата му дейност, транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност, стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за ремонт на нает или предоставен за ползване актив, стоките или услугите, използвани при безвъзмездно извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив, безвъзмездното предоставяне на стоки или услуги с незначителна стойност с рекламна цел и предоставяне на мостри и други.
 • Предмети и услуги, използвани за представителни или развлекателни цели, също изключват правото на ползване на данъчен кредит. Съгласно Чл. 62. от Правилника за прилагане на Закона за ДДС, представителни или развлекателни цели в този контекст са - посрещане, престой и изпращане на гости и делегации, нощувки, консумация на храна и напитки; организиране на делови срещи, тържества, развлекателни мероприятия, екскурзии, ОСВЕН ако се касае за организиране на симпозиуми, конгреси, конференции и други подобни мероприятия, които са пряко свързани с представяне или тестване на предлаганите от лицето стоки или услуги в рамките на независимата му икономическа дейност.
 • Мотоциклети и леки автомобили, както и свързаните с тях услуги за поддръжка, ремонт, и експлоатация, обикновено не дават право на данъчен кредит, освен ако не се използват изключително за бизнес цели, посочени в закона - а именно се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба
 • Стоки отнети в полза на държавата или в случаи, когато се търси упражняване на правото на данъчен кредит за стоки, предвидени за влагане в строителството на сгради, разрушени като незаконно построени.

Освен това, данъчен кредит не се признава за ДДС, който е начислен неправомерно.

Възможно ли е възстановяване на ДДС от физически лица?

Възстановяването на ДДС за чуждестранни физически лица, които не са установени в Европейския съюз, е регулирано от Наредба № Н-12 от 24 август 2006 г. Тази възможност позволява на такива лица да получат обратно ДДС за стоки, закупени в България и изнесени за лично ползване в непроменен вид. За да се възползват от тази опция, чуждестранните физически лица трябва да отговарят на определени критерии. Важно е стоките да бъдат изнесени извън Европейския съюз в срок до края на третия месец след месеца на покупка и стойността на ДДС по всяка фактура да надвишава 50 лв. Освен това, лицето трябва да поиска възстановяването не по-късно от шест месеца след издаването на фактурата.

Процесът на възстановяване може да се извърши чрез агент или директно от доставчика на стоките. Чуждестранното лице трябва да представи необходимите документи, включително заверено искане за възстановяване и оригиналната фактура, на агента или доставчика. Важно е да се отбележи, че ДДС не се възстановява за алкохол, тютюневи изделия и течни горива.

Възстановяването на ДДС представлява важна възможност за чуждестранните физически лица, позволяваща им да си върнат част от средствата, изразходвани при покупка на стоки в България, които след това изнасят извън границите на ЕС за лична употреба. Процедурата изисква внимателно следване на установените правила и представяне на всички необходими документи в срок.

Възстановяване на ДДС при внос от трета страна

С въвеждането на специален режим за дистанционни продажби на стоки, внасяни от трети страни или територии, българското законодателство предлага улеснен подход за обработка на митническите декларации и отсрочено плащане на данъка при внос. Този режим, регламентиран в чл. 57а от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), позволява на вносителите да декларират в митническата декларация за внос, че прилагат специалния режим, като посочват своя индивидуален идентификационен номер по този режим.

За да се възползва от специалния режим, вносителят трябва да отговаря на определени условия, като например, стоките да не надвишават стойността от 150 евро и да не са акцизни стоки. Също така, стоките трябва да бъдат предназначени за данъчно незадължени лица. Въз основа на тези критерии, митническите органи разрешават вдигането на стоките без ефективно внесен данък в бюджета към момента на вдигането.

Друг специален режим за деклариране и отсрочено плащане на данъка при внос, представен в чл. 57б, предлага на данъчно задължените лица, които отговарят на определени условия, възможността за отсрочено плащане на ДДС. Това включва внасянето на стоки под формата на пратки със стойност под 150 евро, които не са акцизни стоки и са предназначени за данъчно незадължени лица. Вносителите, отговарящи на тези критерии, могат да водят електронен регистър и да подават месечна декларация пред Агенция "Митници".

Вносителите, прилагащи специалния режим, са длъжни да посочат в митническата декларация, че прилагат режима и да идентифицират получателя на пратката. Месечната декларация, в която се отчита общата сума на ДДС за съответния период, трябва да бъде подадена до 16-о число на месеца, следващ отчетния период.

Получателят на пратката, данъчно незадълженото лице, е длъжен да заплати ДДС при приемането на пратката. Вносителят, от своя страна, събира данъка и е длъжен да го внесе в срок до 16-о число на месеца, следващ месеца на приемането на пратката.

Когато условията за специалния режим не са налице, се прилагат общите правила на ЗДДС. Важно е да се отбележи, че за внесения данък по специалния режим не възниква право на данъчен кредит.

Този подход цели да улесни вносителите и да оптимизира процеса на възстановяване на ДДС при внос от трета страна, като същевременно осигурява ефективно събиране на данъците.

Данъчен кредит за автомобили ( вкл. 6+1)

В контекста на Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), правилата около данъчен кредит за автомобили, включително за автомобили със седалки 6+1 (седем места), са подложени на специфични ограничения и условия. Тези правила определят в какви обстоятелства бизнесът може да претендира за данъчен кредит свързан с покупката, поддръжката и експлоатацията на моторни превозни средства.

Основното правило засяга ограниченията по отношение на приспадането на данъчен кредит за ДДС, когато става дума за автомобили. Съгласно чл. 70 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице за автомобили, освен ако те не са използвани ексклузивно за бизнес цели. Това означава, че за мотоциклети и леки автомобили, включително тези със седалки 6+1, данъчен кредит може да бъде приспаднат само ако превозното средство се използва изцяло за нуждите на икономическата дейност на лицето.

Съществуват изключения, които позволяват приспадането на данъчен кредит за такива автомобили:

 • Когато автомобилите се използват изключително за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства.
 • В случаите, когато автомобилите са предназначени единствено за препродажба (търговски наличности).

Специфично за автомобили 6+1, условията и ограниченията за приспадане на данъчен кредит са същите, както за всички други леки автомобили. Важно е да се подчертае, че правото на данъчен кредит възниква само ако автомобилът се използва изцяло за икономическа дейност и не е предназначен за лично ползване или други цели извън дейността на лицето.

Вносът на кои видове стоки не се облага с ДДС?

Законът за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в чл. 58 предвижда освобождаването от данък на внос за определени категории стоки. Тези изключения са изрично посочени и имат за цел да облекчат определени сектори, да насърчат международната сътрудничество, да подкрепят образователни, научни и културни дейности, или да реагират на извънредни ситуации като пандемията от COVID-19. Вносът на следните видове стоки не се облага с ДДС:

 • Стоки, внасяни от дипломатически представителства, консулства или членовете на персонала им, които отговарят на условията за освобождаване от мита при внос.
 • Стоки, внасяни от Европейския съюз, Европейската общност за атомна енергия, Европейската централна банка, Европейската инвестиционна банка или от органите на Европейския съюз, към които се прилага Протоколът за привилегиите и имунитетите на Европейския съюз, при условие, че това не води до нарушаване на конкуренцията.
 • Стоки, внасяни от Международни организации, различни от посочените в предходния пункт, или извършени от членове на такива организации, при ограниченията и условията, установени в международните конвенции за създаване на организациите или в споразуменията за техните седалища.
 • Стоки, внасяни от Европейската комисия или от агенция или орган, създадени съгласно правото на Европейския съюз, когато тези стоки се внасят при изпълнението на задачи, възложени им от правото на Европейския съюз в отговор на пандемията от COVID-19.
 • Зъбни протези, внасяни от лекари по дентална медицина или зъботехници, човешки органи, тъкани и клетки, кръв, кръвни съставки и кърма.
 • Учебници и учебни помагала, - учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, одобрени от министъра на образованието и науката,  както и доставката на учебници, познавателни книжки и учебни комплекти, когато стоките са доставени от институции в системата на предучилищното и училищното образование по Закона за предучилищното и училищното образование, институции в системата на професионалното образование и обучение по Закона за професионалното образование и обучение, доставчици на обучение за придобиване на ключови компетентности, включени в списък, утвърден от изпълнителния директор на Агенцията по заетостта или културно-просветни или научни институции
 • Продукти на морския риболов, извлечени извън териториалните води на Европейския съюз от кораби, в пристанища в непреработен вид или след съхраняваща обработка за пазарна реализация.
 • Стоки, когато вносът е последван от вътреобщностна доставка, и когато вносителят представи съответните данни и доказателства за превоз или изпращане до друга държава членка.
 • Злато от Българската народна банка.
 • Въздухоплавателни средства и плавателни съдове, както и резервни части за тях.
 • Инвестиционно злато.
 • Официални публикации, издадени под контрола на органите на държавата или територията на износа, и печатни материали, разпространявани в условията на избори.

И допълнителни категории стоки, които са уточнени в закона, като например стоки под митнически контрол, които са унищожени или безвъзвратно загубени, или стоки, които са били временно изнесени за ремонт или поправка. Тези изключения са създадени, за да отразяват различни практически ситуации и да подпомагат международната търговия и културния обмен, без да се налага ненужно финансово бреме върху определени видове внос.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.