Проверки от НАП на физически лица - как да се предпазим?

Разберете кога и как НАП извършват проверки на физически лица, как се доказва произход на парични средства и как да се защитите от НАП в проверката!
аКТУАЛНО КЪМ
8/12/2023
Проверки от НАП на физически лица - как да се предпазим?
виж повече

Кога НАП извършват данъчна проверка на доходите на физическо лице?

През 2023г. и сега в началото на 2024г. забелязваме тенденция на увеличаващ се брой проверки от НАП на физически лица и то понякога дори на лица, които е трудно да се каже, че водят нескромен начин на живот. В настоящата статия ще разгледаме подробно защо Националната агенция за приходите (НАП) насочва вниманието си към определени физически лица и как можем да се предпазим.

Въпреки че случаите на проверки на физически лица са сравнително редки, те са съществена част от стратегията за контрол и събиране на приходи. Един от основните поводи за тези проверки е подозрението за укриване на доходи. Когато данъчните власти забележат значителни несъответствия между декларираните доходи и начина на живот или придобитото имущество, това автоматично предизвиква интерес. Следват въпроси:

Как се поддържа такъв начин на живот с толкова малко декларирани приходи? Или обратното - каква е причината за скромния начин на живот при декларирани високи доходи?

Освен подозренията за укриване на доходи, друг често срещан тригер за данъчни проверки са нередностите в данъчните декларации. Дори неволни грешки или пропуски могат да накарат НАП да постави под въпрос достоверността на предоставената информация. В такива случаи, агенцията може да реши да проведе по-дълбок анализ на финансовото състояние на лицето, за да установи дали има основание за укриване на данъци или други финансови несъответствия.

Този процес на проверка обикновено започва с анализ на началното салдо на финансовото състояние на лицето. Данъчните власти се опитват да съставят пълна картина, която включва всички активи, пасиви, приходи, разходи и други финансови транзакции. Особено внимание се обръща на разходите, които не са обясними с декларираните доходи. За тази цел, данъчните служители използват различни източници на информация - от банкови извлечения до данни за имотни сделки, пътувания зад граница и дори информация от комунални услуги.

Важно е да се отбележи, че проверката не винаги води до откриване на данъчни нарушения. В някои случаи, след задълбоченото изследване, може да се установи, че всичко е в ред и че разходите и доходите на лицето се покриват. В такива моменти, процесът на проверка приключва, като по този начин се потвърждава коректността на данъчното поведение на лицето. От друга страна, ако се установят несъответствия между доходите и разходите, това може да доведе до по-задълбочена ревизия и възможни санкции.

Разбира се, всеки случай е уникален и зависи от множество фактори. НАП следва стриктни процедури и методики, за да гарантира, че всички проверки са обективни, справедливи и в съответствие със закона. Следователно, важно е да се подходи с отворен ум и разбиране към този процес, който е неизбежна част от съвременната данъчна система.

Как се извършва данъчната проверка на физически лица в НАП?

Процесът на данъчна проверка в НАП е сложен и задълбочен, като започва със създаването на детайлна „данъчна картина“ на проверяваното лице. Тази картина обхваща всички аспекти на финансовото му състояние - от имущество и инвестиции до източници на доходи и разходи. Целта е да се установи дали има основания за подозрения за укриване на доходи, което може да доведе до по-задълбочена ревизия.

За да изгради точен образ на финансовото положение, НАП използва методология, която включва различни субективни и обективни оценки. Началното салдо на финансовото състояние на лицето се изчислява като се взимат предвид възможни спестявания, придобити наследства, доходи от трудов стаж на лицето и неговия партньор, както и други фактори. Тази оценка е особено важна, тъй като много хора не пазят подробни документи за своите финансови операции.

Следващата стъпка в процеса на проверка е съпоставянето на доходите и разходите на лицето за съответния период, като се вземат предвид и всички придобити активи. За да получат информация за разходите, данъчните служители се обръщат към разнообразни източници, като доставчици на комунални услуги, пътувания зад граница, комуникационни услуги, автодилъри, строителни компании, публични регистри и банки. Това помага да се състави ясна картина на финансовите потоци на лицето.

Освен това, НАП прави оценка на ежедневните разходи на лицето, за които обикновено не се пазят бележки, като използват стандартизирани оценки на Националния статистически институт (НСИ) за издръжка на домакинствата. Този подход е важен, тъй като дава възможност за обективно измерване на разходите, дори когато липсва документация.

Приходите също се анализират задълбочено. В случаите, когато лицето е получавало дарения, те се взимат под внимание и могат да предизвикат насрещни проверки на дарителите или кредиторите, за да се установи дали те наистина разполагат с достатъчно средства за тези трансфери. Такива проверки се правят, когато има съмнения относно достоверността на предоставените данни.

Крайната цел на данъчните проверки е да се съпоставят и анализират разходите и придобитото имущество на лицето спрямо декларираните доходи и началното му финансово салдо. Ако се установи, че те съвпадат или че доходите, заедно с началното салдо, са достатъчни за покриване на разходите и придобитите активи, проверката приключва без последващи действия. В случай обаче, че разходите и собствеността на лицето са значително по-високи от декларираните доходи, това служи като основание за подозрение за данъчно нарушение и води до по-задълбочена ревизия.

Продължителността на данъчната ревизия е строго регулирана от закона. По принцип тя може да продължи до 3 месеца, но в по-сложни случаи този срок може да бъде удължен до 6 месеца. В изключителни обстоятелства, с решение на директора на НАП, ревизията може да продължи до 3 години. Тези времеви рамки са важни за гарантиране, че процесът е ефективен и не се проточва без основателна причина, осигурявайки справедливост и ефективност на данъчната система.

Какви права имат данъчните от НАП при проверка на физическо лице?

Правата на данъчните служители при проверка на физическо лице са широкообхватни и стриктно регламентирани с цел ефективно провеждане на данъчните процедури. Тези права включват възможността да влизат в домовете и други имоти на проверяваните лица, което им дава възможност да извършват огледи и описи на имущество. Това е важна част от процеса на проверка, тъй като дава възможност на данъчните власти да съберат информация за стандарта на живот и финансовите ресурси на лицето.

Данъчните органи имат право също да изземват оригинални документи и да изискват заверени копия от документи и технически носители. Това позволява на данъчните да проверяват счетоводните записи и други финансови документи на лицето, което е от решаващо значение за установяването на пълната финансова картина.

Друго важно право, което имат данъчните, е да изискват от лицето да декларира своите банкови сметки, както в България, така и в чужбина. Това дава възможност за анализ на банковите транзакции и потоци на финанси, което може да разкрие скрити доходи или други финансови несъответствия.

Освен това, данъчните служители могат да изискват писмени обяснения за придобито имущество, пътувания в чужбина и други разходи. Това включва изискването на информация от различни доставчици на услуги като електричество, вода, парно, интернет и мобилни комуникации. Така те могат да съпоставят разходите за тези услуги с декларираните доходи.

Важно! Данъчните органи също имат право да изискват информация от държавни служби, работодатели и банки, като имат възможност да разкриват банкова и застрахователна тайна, когато това е необходимо за проверката. Това включва достъп до документи, които са били представени в банките при отпускане на кредити и други финансови операции. В случай, че лицето откаже да допусне данъчните до своя дом или друг свой имот, те имат право да изискат намеса на полицията, за да осигурят такъв достъп. Това е последна мярка, която се прилага, когато има основателни подозрения за укриване на данъци или други финансови нарушения.

Важно е да се отбележи, че всички действия на данъчните органи трябва да бъдат в съответствие със закона и да подлежат на обективна преценка и анализ. Във всяка една фаза от процеса на проверка, лицата имат право да обжалват действията за обезпечаване на доказателства и да търсят съдебно разглеждане на тези действия. Това осигурява баланс между правата на данъчните власти и защитата на правата на гражданите.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви права имат проверяваните физически лица?

Проверяваните лица имат редица права, които са гарантирани от закона, за да се осигури справедливост и прозрачност в процеса на данъчната проверка. Едно от най-важните права е защитата на личната чест и достойнство на проверявания. Всеки има право да бъде третиран с уважение и без ненужно натрапване в личния му живот, особено по време на стресиращия процес на данъчна проверка.

Освен това, проверяваните имат правото да изискват данъчните служители да се легитимират. Това осигурява прозрачност и увереност, че процедурата се извършва от упълномощени лица, които наистина са представители на НАП. Също така, важно е лицата да бъдат запознати с правата си и с последиците от евентуален отказ да сътрудничат. Така те могат да вземат информирано решение относно степента на сътрудничество с данъчните органи.

Правото на защита на информацията, която данъчните получават, е също ключово. Всяка информация, събрана по време на проверката, трябва да бъде запазена в тайна и да не се разгласява без необходимост. Това включва както лична информация, така и финансови данни.

Проверяваните също имат право на безплатни справки за информацията, която данъчните са събрали към всеки един момент. Това им позволява да проследяват какви данни са събрани и как те се използват в процеса на проверката.

Друго важно право е възможността да изразяват становище по констатациите в хода на самата проверка, преди тя да приключи. Това дава възможност на проверяваното лице да представи своята гледна точка и да оборва евентуални неточности в наблюденията и заключенията на данъчните.

Освен това, проверяваните имат право да обжалват констатациите на вече приключила проверка или ревизия. Това е важен аспект от процеса на защита на правата им, тъй като позволява да се оспорят решенията на данъчните власти.

В случай на незаконни действия или бездействия от страна на данъчните, от които лицето е претърпяло щети, съществува правото на обезщетение съгласно Закона за отговорността на държавата. Това е съществен механизъм за гарантиране на справедливо отношение и компенсиране на възможни неправомерни действия.

По отношение на писмените обяснения, според ДОПК, ревизираният субект е длъжен да предостави такива на въпросите, които му се задават. Това включва и лицата, които са свързани и могат да допринесат за пълнотата на проверката. Въпреки това, правото да откажат да предоставят писмени обяснения имат близки роднини на ревизирания субект, както и лица, които биха се самообвинили или биха предизвикали наказателно преследване за себе си или свои роднини. Това също включва лица, които по закон са длъжни да пазят професионална тайна и които биха нарушили тази тайна, ако отговарят на въпросите на данъчните. Това правило защитава както правата на проверяваните, така и тези на техните близки, осигурявайки справедливост и законност в процеса на проверка.

Кога може да се наложи доказване на произход на парични средства на физически лица?

Доказването на произхода на парични средства е ключов елемент в процеса на данъчните проверки, особено когато се отнася за физически лица. Въпреки че основен фокус на данъчната администрация са юридическите лица, поради тяхното значимо място в икономиката и факта, че те са основните данъкоплатци, физическите лица също могат да бъдат обект на ревизия.

В случаите на юридически лица, произходът на средствата обикновено е по-ясно документиран поради задължението им да водят счетоводство. При ревизия на фирма основен интерес представляват фиктивните сделки и достоверността на счетоводните записи. Често такива проверки включват и насрещни проверки на лицата, които са декларирани като източници на финансиране, като се проверява дали тези лица наистина са имали възможност да предоставят средствата.

Относно физическите лица - те не водят счетоводство по същия начин, което създава потенциални възможности за укриване на доходи. Когато данъчните органи засекат видими несъответствия между декларираните приходи и разходите на физическо лице, те могат да изискат от лицето доказателства за произхода на средствата. Такива случаи обикновено включват ситуации, при които разходите на лицето значително надвишават неговите документирани приходи.

Целта на тези проверки е да се бори със сивата икономика и да се установят данъчни задължения. В случай че се установи, че са укрити доходи, на лицето се начисляват дължимите данъци и съответните лихви. Тези действия са важни за гарантирането на справедливостта и равнопоставеността в данъчната система, като осигуряват, че всички лица плащат справедливия си дял от данъци в съответствие със своите финансови възможности и реални доходи.

Какви са основните проблеми при доказване на произход на парични средства?

Основните проблеми при доказване на произход на парични средства на физически лица често се свързват с липсата на адекватни доказателства. Някои видове доходи, като например тези от трудови правоотношения, обикновено са сравнително лесни за доказване поради наличието на документация като работни договори и платежни документи. Въпреки това, други видове доходи като заемите и даренията често представляват предизвикателство, тъй като често липсва строга документация.

Един от най-големите проблеми е пропускането на срока за деклариране на доходи. Това може да бъде както умишлено, с цел избягване на данъчно облагане, така и неволно, поради незнание или заблуда. Най-честите случаи на умишлено недеклариране на доходи са свързани с изпълнението на определен вид услуги срещу заплащане в брой, което НАП много трудно биха могли да докажат.

При доказване на доходи, важно е да се представят доказателства за техния произход. Декларираните и облагаеми доходи обикновено са ясни и не са предмет на проверка. Проблемът възниква, когато става въпрос за доходи, които не са облагаеми с данък и следователно изискват допълнително доказване. Тук влизат в игра получените заеми и дарения, които често създават затруднения.

За доказване и деклариране на заеми, Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) изисква информация за всички получени или предоставени заеми, които надхвърлят определени прагове. Важно е тези заеми да са документирани, като най-доброто доказателство е извлечение от банков превод, в което като основание за превода е посочено "паричен заем". Разписки за получени пари в брой са по-малко надеждни поради трудността да се установи датата на тяхното създаване, освен ако не са подходящо изготвени.

Относно даренията, те не се включват задължително в данъчната декларация, но могат да бъдат декларирани доброволно. Тук отново, най-добрите доказателства са банковите преводи. Важно е да се отбележи, че НАП може да извърши насрещна проверка на дарителя, особено при значителни суми.

Ревизиите могат да обхващат само определен период назад във времето, максимум до 5 години. Възможно е лицето да разполага със спестявания от преди този период, които могат да се използват за разходи. В такива случаи, необходимо е представяне на доказателства за наличието на тези средства, като банкови извлечения могат да послужат като адекватно доказателство.

Как мога да се защита от проверка на НАП? Обжалване на ревизионен акт.

За да се защитите от проверка на НАП и потенциалните последици от нея, важно е да сте информирани за своите права и възможностите за обжалване на ревизионен акт. Когато НАП установи, че има средства с недоказан произход, тя може да издаде ревизионен акт, с който установява недекларирани доходи. Обикновено тези доходи се презюмират като укрити от стопанска или трудова дейност и подлежат на облагане с данък общ доход, както и на дължимите осигурителни вноски.

Важно е да знаете, че ревизионният акт, издаден от НАП, може да бъде обжалван пред съда. Това е ключово право на проверяваното лице, което позволява да се оспори законността и основателността на акта. Често по време на ревизиите могат да възникнат процесуални нарушения на законовите изисквания, предвидени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Такива нарушения могат да бъдат основание за отмяна на ревизионния акт от съда.

Например, в решение № 17635 от 23.12.2019 по дело № 7203/2019 на Върховния административен съд (ВАС) е разгледана хипотеза за наличие на процесуални нарушения при ревизия на физическо лице. В такива случаи, ако се установи, че НАП не е спазила процедурните правила, ревизионният акт може да бъде отменен от съда.

Съветът ни е да се подходи към такива случаи с внимание и да се търси съдействие от квалифициран юридически специалист, който може да помогне при анализа на ревизионния акт и да представлява интересите на лицето пред съда. Така се осигурява, че всички процедурни и законови правила са спазени и че правата на лицето са защитени по най-добрия възможен начин.

Защо да се доверим на Елан Консултинг при проверка от НАП и данъчна ревизия?

В "Елан Консултинг", ние разбираме притесненията и предизвикателствата, които възникват при проверки от НАП и данъчни ревизии. Ето защо сме най-добрият избор за вас в такива ситуации:

  1. Дълбоки знания и опит: Ние сме екип от опитни професионалисти, специализирани в данъчно и счетоводно консултиране. Нашата експертиза в тази област ни позволява да предоставяме точни и актуални съвети, които са в съответствие с най-новите законови изисквания и практики.
  2. Подход на базата на знания: Ние разбираме сложността на данъчните закони и процедури. Нашата работа е да анализираме вашия случай в детайли, като предоставяме ясни и разбираеми обяснения, които ви помагат да разберете всяка стъпка от процеса.
  3. Персонализирано обслужване: Всяка проверка от НАП е уникална, и ние подхождаме към всяко клиентско запитване с индивидуален подход. Ние ви осигуряваме персонализирана подкрепа и стратегии, специфични за вашата ситуация, за да максимизираме възможностите за успешен изход.
  4. Подкрепа при обжалване: В случай на необходимост от обжалване на ревизионен акт, ние предоставяме експертна подкрепа и съвети, помагайки ви да навигирате през процеса на обжалване и да защитите своите права ефективно.
  5. Конфиденциалност и доверие: Ние ценим доверието, което клиентите ни оказват, и гарантираме пълна конфиденциалност на всички данни и информация, с която се доверявате на нашия екип.
  6. Превантивни мерки и консултации: Помагаме на клиентите не само при възникване на проверки, но и в предотвратяването на потенциални проблеми чрез превантивни мерки и консултации.

В "Елан Консултинг", ние сме посветени на предоставянето на висококачествени услуги, които помагат на нашите клиенти да навигират успешно през сложни данъчни ситуации. Ние сме тук, за да ви подкрепим на всяка стъпка от пътя.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.