Европроекти за аквакултури 2024 - Програма за морско дело и рибарство 2021-2027

Научете кои са отворените европейски програми и европроекти за аквакултури през 2024 по програмата за морско дело и рибарство 2021-2027, необходими документи и процедурна последователност!
аКТУАЛНО КЪМ
1/1/2024
Европроекти за аквакултури 2024 - Програма за морско дело и рибарство 2021-2027
виж повече

Секторът на аквакултурите и рибарството преминава през период на значителни промени и развитие, подкрепен от европейски инициативи и програми. В рамките на новия програмен период 2021-2027 г., (ПМДРА) Програмата за морско дело и рибарство се поставя в центъра на усилията за укрепване на устойчивостта и конкурентоспособността на тези отрасли в Европейския съюз и по-специално в България. Във фокуса на програмата стои адаптацията към съвременните предизвикателства, като климатичните промени, нуждата от устойчиво управление на водните ресурси и интеграцията на иновационни практики. В този процес, Дирекция „Морско дело и рибарство“ в ролята на Управляващ орган, кани Изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури 2021-2027 да представят проектни предложения, насочени към подобряване на контрола и правоприлагането в сектора.

Програмата за рибарство и аквакултури 2021-2027 подчертава важността на съответствието с хоризонталните политики на ЕС, включително равенството между половете, социалните аспекти и правата на хората с увреждания. Това подчертава ангажимента на ЕС към създаването на инклузивни и устойчиви практики в сектора. Със значителен индикативен бюджет, програмата предоставя възможности за финансова подкрепа, което е от съществено значение за развитието на проекти, насочени към модернизация и иновации. Процесът на кандидатстване е улеснен чрез използването на електронни системи, което осигурява прозрачност и достъп до необходимите ресурси.

Този нов подход, който съчетава стратегическо финансиране и устойчиво управление, открива нови възможности за сектора на аквакултурите и рибарството в България. Той създава условия за по-ефективно отговаряне на изискванията на пазара и повишаване на качеството на продукцията, като същевременно гарантира съобразяването с екологични и социални стандарти. В този контекст, програмата за морско дело и рибарство 2021-2027 откроява като ключов елемент в стремежа към устойчиво бъдеще за сектора.

Има ли отворени процедури през 2024г. за кандидатстване по "Програмата за морско дело и рибарство 2021-2027" ?

Програмата за морско дело и рибарство 2021-2027 г. е ключов елемент в стратегията за развитие на морските и рибарски дейности в България. През 2024 г., програмата по рибарство и аквакултури 2021-2027 предвижда редица отворени процедури, насочени към укрепване на сектора и постигане на устойчиво управление на ресурсите. Тези процедури в рамките на програмата за рибарство и аквакултури 2021-2027 са създадени с цел да отговорят на различни нужди и предизвикателства, с които се сблъсква индустрията, и да подпомогнат ангажирането на участниците в сектора с актуалните европейски политики и стандарти.

Една от водещите процедури през тази година е "ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-1.001 „Контрол и правоприлагане“. Тази процедура е насочена към насърчаване на устойчивото рибарство, възстановяването и опазването на водните биологични ресурси. Основната цел на процедурата в рамките на програмата за рибарство и аквакултури 2021-2027 е да осигури ефективен контрол и надзор над дейностите в сектора, допринасяйки за законността и устойчивостта на риболовните практики. Процедурата в програмата по рибарство и аквакултури 2021-2027 се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, като по този начин се гарантира подкрепа и инвестиции в ключови области за сектора.

Освен финансовата помощ, процедурата подчертава важността на съответствието с хоризонталните политики на ЕС. Това включва насърчаване на равенството между мъжете и жените, интегрирането на принципа на равенство между половете и отчитането на социалните аспекти на пола. Също така се отделя внимание на спазването на принципите, заложени в Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, което гарантира, че всички дейности и проекти се изпълняват в духа на устойчивост и социална отговорност.

Тези инициативи и процедури, отворени през 2024 г., са израз на ангажимента на България към развитието и подобряването на своя морски сектор и рибарство. Те предоставят възможности за подобряване на практиките, повишаване на качеството на продукцията и укрепване на устойчивото управление на морските и рибни ресурси, в съответствие с целите и стандартите на Европейския съюз.

Процедура BG14MFPR001-1.001 „Контрол и правоприлагане“ по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027

Процедурата BG14MFPR001-1.001 „Контрол и правоприлагане“, инициирана от Дирекция „Морско дело и рибарство“, представлява фундаментален елемент на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027 г. Тази процедура, ориентирана към устойчивото рибарство и защитата на водните биологични ресурси, е израз на стратегическия подход на България за развитие на този сектор. Основната й цел е осигуряването на ефективен контрол и надзор в сектора, което допринася за законността и устойчивостта на риболовните практики.

Процедурата се реализира с подкрепата на Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело, рибарство и аквакултури, осигурявайки съществен финансов ресурс за реализацията на проектите в рамките на индикативен бюджет от 23 733 549,18 лева. Това позволява финансирането на ключови дейности и инициативи, насочени към подобряване и иновации в сектора.

Една от основните характеристики на процедурата е нейното стриктно съответствие с принципите на хоризонталните политики на Европейския съюз. Всички проектни предложения трябва да отразяват принципите на равенство в ЕС, както и да са в съответствие с Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Това гарантира, че проектите се изпълняват в духа на устойчивост и социална отговорност.

Процесът на кандидатстване е напълно електронизиран и се извършва чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020), като изисква използването на Квалифициран електронен подпис. Това осигурява лесен и прозрачен достъп до процедурата за всички заинтересовани страни. Пълният пакет документи за кандидатстване е достъпен в ИСУН и на Единния информационен портал за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС.

Изключително важно е, че процедурата не определя краен срок за подаване на проектни предложения, което предоставя гъвкавост и постоянна възможност за подкрепа на сектора. Всички проекти трябва да отговарят на определени критерии и да се реализират на територията на Република България, като се стремят към устойчиво развитие и включване на иновативни подходи и технологии.

Проектите подлежат на строга оценка и отчитане на всички етапи на тяхното изпълнение, като бенефициентите са задължени да представят детайлна информация относно тяхното изпълнение, включително съответствието с хоризонталните политики на ЕС и принципите, заложени в Хартата на основните права на ЕС и КПХУ.

Безвъзмездната финансова помощ, предоставяна по тази процедура, покрива до 100% от общите допустими разходи за дейностите по проекта, което дава възможност за пълно финансиране на одобрените инициативи. Това е от съществено значение за реализацията на амбициозни проекти и е пример за ангажимента на България към устойчивото развитие на морския сектор и рибарството, в съответствие с целите и стандартите на Европейския съюз.

Процедурата BG14MFPR001-1.001 „Контрол и правоприлагане“, част от Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027, представлява значима възможност за устойчивото развитие на сектора. Ако желаете да гарантирате максимално висок процент успеваемост Ви съветваме да се обърнете към нас, тъй като  услугите на Елан Консултинг за кандидатстване и управление на европроект могат да бъдат от съществено значение за успеха при кандидатстване по тази процедура. С опита и експертизата си в областта на европейските фондове и проекти, нашият екип в Елан Консултинг предлага специализирана подкрепа в подготовката и реализацията на проектни предложения. Ние помагаме на кандидатите да навигират през сложния процес на кандидатстване, осигурявайки съвети за съответствие със специфичните изисквания и регулации на процедурата. Съдействието на Елан Консултинг може да повиши значително шансовете за одобрение на проектите, като същевременно минимизира рисковете и ускорява процеса на кандидатстване.

Настоящата процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент по Вид дейност 1.4.1 „Контрол и правоприлагане” е без краен срок за подаване на проектни предложения.

Процедура  № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие”

Процедура № BG14MFPR001-3.001 „Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие“, обявена от Дирекция „Морско дело и рибарство“, е важен компонент на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури за периода 2021-2027. Целта на тази процедура е да подпомогне дейностите, които допринасят за развитието на общностите, занимаващи се с рибарство и аквакултури, в крайбрежните и вътрешните райони на страната и по поречието на р. Дунав.

Финансовата помощ по тази процедура се предоставя за извършване на дейности като учредяване на местно партньорство, популяризиране на подхода ВОМР, обучение на местни лидери, проучвания и анализи на територията, изготвяне на стратегия и координация на изпълнението на подготвителните дейности. Важно е да се отбележи, че дейностите трябва да бъдат извършени на територията на действие на местното партньорство или МИРГ.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 694 309.00 лева. Финансирането е разделено на 70% от ЕФМДРA и 30% съфинансиране от националния бюджет. Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Важно е да се подчертае, че проектните предложения трябва да съответстват на принципите на хоризонталните политики на ЕС, както и на изискванията на Хартата на основните права на ЕС и Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания. Подаването на проектните предложения се извършва по електронен път чрез ИСУН 2020, като се изисква използването на Квалифициран електронен подпис.

Пълният пакет документи и условията за кандидатстване и изпълнение по процедурата са достъпни на  интернет страницата на ИСУН. Крайният срок за подаване на проектни предложения е 20.02.2024 г.

За да осигурите успешното кандидатстване и управление на Вашия проект, Ви препоръчваме да се обърнете към нас, Елан Консултинг. Нашият екип предлага подробна помощ и насоки във всички етапи на процеса, от подготовката на документация до управление и отчитане на проекта. Работейки с нас, Вие гарантирате, че Вашият проект ще бъде разработен в съответствие с всички регулации и стандарти, което значително повишава шансовете за одобрение и успешно изпълнение.

Процедура № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“

Процедурата № BG14MFOP001-5.025 „Мерки за предлагане на пазара - сектор „Преработване на продуктите от риболов и аквакултури“ по мярка 5.3 „Мерки за предлагане на пазара“ е част от Програмата за морско дело и рибарство 2014-2020 г., финансирана от Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Целта на тази процедура е да предостави компенсации на операторите в сектора за преработка на продукти от риболов и аквакултури за допълнителните разходи, понесени поради сътресенията на пазара в следствие на войната в Украйна. Тя се реализира в съответствие с Регламент (ЕС) № 508/2014 и Регламент (ЕС) 2022/1278 за специални мерки за смекчаване на последиците от войната.

Проектите по тази процедура трябва да бъдат изпълнени на територията на Република България, а резултатите от тяхното изпълнение да се ползват на територията на страната. Ключови индикатори за резултат включват броя на запазените предприятия, получили подкрепа, и броя на проектите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по тази процедура е 3 510 426.10 лева, като тя се разделя между средства от Европейския фонд за морско дело и рибарство и национално съфинансиране.

Допустими кандидати са еднолични търговци (ЕТ) или юридически лица, регистрирани по Търговския закон, и трябва да отговарят на определени условия, включително регистрация по Закона за храните и подаване на годишна данъчна декларация за 2023 г. пред НАП.

По процедурата се предоставя безвъзмездна финансова помощ под формата на компенсации, като допустими дейности са тези, които допринасят за изпълнение на целите на процедурата. Допустими разходи трябва да съответстват на изискванията на Регламент (ЕС) № 508/2014.

Проектите трябва да спазват хоризонталните политики на ЕС, включително равнопоставеност, недопускане на дискриминация, устойчиво развитие, опазване на околната среда и насърчаване на иновациите. Това съответствие трябва да бъде декларирано от кандидатите във формуляра за кандидатстване.

Важно е да се отбележи, че услугите на Елан Консултинг могат да бъдат от съществено значение за успеха при кандидатстване по тази процедура. С опита и експертизата на Елан Консултинг в областта на европейските фондове и проекти, нашият екип предлага специализирана подкрепа в подготовката и реализацията на проектни предложения, осигурявайки съвети за съответствие със специфичните изисквания и регулации на процедурата. Съдействието на Елан Консултинг може значително да повиши шансовете за одобрение на проектите, като същевременно минимизира рисковете и ускорява процеса на кандидатстване.

Крайният срок за подаване на проектни предложения е 17:00 часа на 27.03.2024  г.

Какви са условията и процедурите за прием на европроекти за аквакултури през 2024г.?

Условията и процедурите за прием на проекти варират в зависимост от конкретната институция или програма, към която се подава проектното предложение. Обикновено се изисква подробно описание на проекта, включително целите, методите, бюджета и очакваните резултати.  

Във Формуляра за кандидатстване по "ПРОЦЕДУРА BG14MFPR001-1.001 „Контрол и правоприлагане“ например, озаглавен „Допълнителна информация, необходима за оценка на проектното предложение“, участниците трябва да представят обяснение как тяхното проектно предложение съответства на посочените принципи на хоризонталните политики на ЕС и принципите, заложени в Хартата на основните права на ЕС и КПХУ. Съответствието на заложените в проекта принципи ще се проверява по време на изпълнението на проектното предложение.

При подаване на искане за окончателно плащане, бенефициентът трябва да представи информация за това как са изпълнени заложените принципи на хоризонталните политики на ЕС и принципите, заложени в Хартата на основните права на ЕС и КПХУ. При приемане на проекта, институцията или програмата провежда процедура за оценяване на предложенията, която може да включва експертни оценки, интервюта с кандидатите или публично представяне на проектите пред комисия.

Важно е кандидатите да се запознаят подробно със специфичните изисквания и процедури за прием на проекти в конкретната институция или програма, за да бъдат сигурни, че са изпълнили всички изисквания и са изготвили професионално предложение, което да бъде сериозно разгледано. Тъй като условията и процедурите за прием на проекти се различават от програма до програма, от организация до организация, важно е кандидатите да се консултират с управляващия орган или да използват ресурсите за подкрепа, предоставени от конкретната институция. За да имат по-голям шанс за успех, кандидатите трябва да се запознаят с целите и приоритетите на програмата, както и с пътната карта за кандидатстване и процеса на оценяване на проекта.

В случай, че желаете да кандидатствате по европроект за аквакултури през 2024г., то можете да се обърнете към експертите от "Елан Консултинг" за консултация и изготвяне на проектни предложения, които покриват всички национални и европейски изисквания!

Необходими документи за кандидатстване по европроект за аквакултури през 2024г.

За кандидатстване по европроект за аквакултури през 2024 година, кандидатите трябва да представят следните документи изцяло по електронен път чрез Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН 2020):

 1. Удостоверение за регистрация: Удостоверение за регистрация на предприятието като обект за производство на рибни продукти или обект за преработване на странични животински продукти, съгласно чл. 12 от Закона за храните (отм.) или Закона за ветеринарномедицинската дейност. Трябва да се представи за всеки един обект при кандидатстване за повече от едно предприятие.
 2. Декларация към условията за кандидатстване и изпълнение (УКИ): Тази декларация включва няколко компонента, като декларации за запознатост с условията за кандидатстване и изпълнение, декларация по чл. 25, ал. 2 от Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление, декларация за липса на нередности и други съответни декларации.
 3. Нотариално заверено пълномощно: За подаване на проектното предложение и/или за подписване на административния договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ. Трябва да бъде подписано от всички физически лица с право да представляват кандидата.
 4. Свидетелство за съдимост: На всички лица с право да представляват кандидата. В случай че кандидатът е чуждестранен гражданин или осъден, трябва да представи валидно свидетелство за съдимост.
 5. Удостоверение от НАП за липса на задължения: Или удостоверение за наличие на задължения, от което да е видно, че размерът на неплатените задължения е не повече от 1% от годишния общ оборот на предприятието за последната финансова година, но не повече от 50 000 лв.
 6. Удостоверение от общината: За липса на задължения към общината по седалището на кандидата или документ за извършено плащане на задълженията.
 7. Удостоверение от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“: За липса на установено с влязло в сила наказателно постановление или съдебно решение, свързано с нарушения по Кодекса на труда.
 8. Годишна Данъчна Декларация за 2023 г.: Подадена пред Националната агенция по приходите, съобразно разпоредбите на ЗКПО/ЗДДФЛ.
 9. Отчет за Приходи и Разходи: За 2023 г., част от годишния отчет за дейността към Националния статистически институт.
 10. Декларация за Подадена Коригираща Годишна Данъчна Декларация: Подписана от всички лица с право да представляват кандидата.
Важно е всички документи да са актуални и да отговарят на изискванията, посочени в процедурата. Кандидатите трябва да се уверят, че всички документи са представени в изискуемата форма и са редовно проверявани чрез профила в ИСУН 2020 за наличие на съобщения, свързани с процеса на оценка.

Каква е процедурата за кандидатстване и подбор по проектите и процедурите за рибарство и аквакултури?

Процедурата за кандидатстване и подбор на проекти по настоящата програма за морско дело и рибарство преминава през няколко ключови стъпки, за да гарантира прозрачност и справедливост в процеса на оценка и класиране на предложенията.

В началото, всички проектни предложения, подадени в срок, се подлагат на задълбочена оценка от Оценителна комисия. Тази комисия е специално формирана със заповед на Ръководителя на Управляващия орган (УО) на Програмата за морско дело и рибарство за 2014-2020 година. Оценката се извършва в съответствие с предварително установени критерии, които осигуряват равнопоставеност и обективност в процеса на оценка.

Основният фокус на оценката е върху административното съответствие и допустимост на проектните предложения. Тук се проверява дали предложението отговаря на условията на обявената процедура, дали са представени всички необходими документи и дали проектните дейности и разходите съответстват на критериите за допустимост. В този контекст, важно е да се отбележи, че техническата и финансова оценка не са предвидени в настоящата процедура.

След проведената оценка, проектите, които не отговарят на критериите за административно съответствие и допустимост, се изключват от процеса. Тези, които преминат успешно оценката, влизат в етап на класиране според принципа „Първи по ред, първи по право“. Този принцип гарантира, че проектите се обработват и оценяват в реда на тяхното постъпване до изчерпване на бюджета на процедурата.

Ако в процеса на оценка се установи липса на документи или други нередовности, Оценителната комисия изпраща уведомление на кандидата чрез ИСУН 2020. Кандидатът има срок от 7 дни от датата на уведомлението да представи липсващите документи или да отстрани нередовностите.

В заключение, процедурата за кандидатстване и подбор гарантира справедлив и прозрачен подход към всички кандидати. Тя осигурява, че всички проекти са оценени по еднакъв и справедлив начин, като се спазват стриктно установените правила и критерии. Така се осигурява, че подборът на проектите е в съответствие с целите и приоритетите на програмата за морско дело и рибарство.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за кандидатстване по европроект за рибарство и аквакултури?

Изборът на консултантска компания като Елан Консултинг при кандидатстване по европроект за рибарство и аквакултури може да бъде решаващ за успеха на вашия проект. Нека разгледаме ключовите предимства, които Елан Консултинг предлага:

 1. Експертиза в сферата на Европейските Фондове: Екипът на Елан Консултинг разполага с дълбоки познания и опит в областта на европейските фондове и програми. Това включва разбиране на специфичните изисквания и критерии за кандидатстване по програми за рибарство и аквакултури. Тази експертиза осигурява съществена преднина при подготовката на конкурентоспособни и качествени проектни предложения.
 2. Индивидуален подход към всеки клиент: Елан Консултинг прилага индивидуален подход, като внимателно анализира специфичните нужди и цели на всеки клиент. Това гарантира, че предложените решения са напълно адаптирани към уникалните изисквания на вашия бизнес и целите на проекта.
 3. Пълна подкрепа през целия процес: От началното консултиране до окончателното подаване на проектното предложение и управлението на проекта след одобрението му, Елан Консултинг предоставя пълна подкрепа. Консултантите са на разположение да отговорят на всички въпроси и да предоставят необходимата помощ при навигиране в сложния процес на кандидатстване и управление на европроекти.
 4. Изграждане на стратегически партньорства: Елан Консултинг помага не само в подготовката на проектните предложения, но и в изграждането на стратегически партньорства, които могат да увеличат шансовете за успех на проекта. Това включва съдействие за намиране на подходящи партньори и създаване на синергии с други организации и структури.
 5. Повишаване на шансовете за успех: С опита и знанията си в областта на европейските фондове, Елан Консултинг може значително да повиши шансовете за одобрение на вашето проектно предложение. Те предоставят ценни съвети относно най-добрите практики и стратегии за успешно кандидатстване.
 6. Управление на риска и комплексността: Подаването на проектно предложение и управлението на европроект може да бъде сложен и рисков процес. Елан Консултинг помага за минимизиране на рисковете и управление на сложността, като осигурява точна и навременна информация, както и стратегически съвети.
В заключение, доверявайки се на Елан Консултинг за кандидатстване по европроект за рибарство и аквакултури, вие се възползвате от дълбоките знания и опит на експертите в тази сфера. Това не само увеличава шансовете ви за успех, но и осигурява плавен и безпроблемен процес на кандидатстване и управление на вашия проект.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Как се осъществява наблюдението на програмата за морско дело и рибарство?

Наблюдението на програмата за морско дело и рибарство е комплексен процес, който изисква координирана работа между различни участници. Това включва правителствени институции, рибарски асоциации, научни изследователи и местни общности. Основната цел е да се гарантира, че програмата отговаря на своите заложени цели и ефективно допринася за устойчивото развитие на сектора. В този контекст, определянето на ясни и меродавни критерии за наблюдение е първата стъпка към успешното управление и контрол на дейностите, свързани с програмата.

Изграждането на подходящи механизми и системи за събиране, анализ и обработка на информацията е следващата ключова задача. Използването на съвременни технологии като сателитни снимки, GPS системи и дистанционно управление е от съществено значение за ефективното наблюдение. Тези инструменти позволяват точно проследяване и анализ на дейностите в сектора, което допринася за повишаване на прозрачността и отговорността.

След като информацията е събрана, е важно тя да бъде анализирана от специалисти в областта на морското дело и рибарството. Те интерпретират резултатите и предлагат препоръки за подобрения, които да увеличат ефективността на програмата. Така се гарантира, че програмата не само отговаря на текущите нужди, но и се адаптира към променящите се условия и изисквания.

Каква е ролята на комитета за наблюдение на програмата?

Ролята на Комитета за наблюдение на Програмата за морско дело, рибарство и аквакултури (ПМДРА 2021-2027) е изключително важна за успешното управление и реализация на програмата. Съгласно заповед № МДР-ПП-09-85/20.09.2023 на Министъра на земеделието и храните, Комитетът има следните основни задачи:

 1. Контрол и наблюдение: Комитетът осигурява наблюдение на програмата, като следи за спазването на установените процедури и правила. Това включва оценка на изпълнението на проектите, както и наблюдение на бюджета.
 2. Поддържане на прозрачност и отчетност: Комитетът играе ключова роля в гарантирането на прозрачност и отчетност на програмата. Той осигурява, че програмите и проектите се реализират в съответствие със заложените цели и стандарти.
 3. Оценка и предложения за подобрения: Комитетът провежда оценка на постигнатите резултати от програмата и предоставя препоръки за подобрения. Това е от съществено значение за подобряване на бъдещите инициативи.
 4. Укрепване на партньорството и сътрудничеството: Той също така насърчава обмена на информация и опит между различните участници в програмата. Чрез това се укрепва партньорството и сътрудничеството между различните заинтересовани страни.

Заповедта установява конкретния състав на комитета, който включва представители от различни министерства, държавни агенции и други заинтересовани страни, което гарантира широко представителство и компетентност в процеса на наблюдение.

Този подход осигурява комплексен и мултидисциплинарен наблюдателен механизъм, който е в състояние ефективно да управлява и оценява различните аспекти на програмата. Създаването на такъв комитет е в съответствие с член 25, ал. 4 от Закона за администрацията и чл. 11, т. 8 и чл. 13, ал. 8 от Постановление № 302 на Министерския съвет от 29.09.2022 г. за създаване на комитети за наблюдение на Споразумението за партньорство на Република България и на програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за програмен период 2021-2027 г. (обн. ДВ, бр. 79 от 2022 г.).

Процедури и механизми за наблюдение на програмата

Процедурите и механизмите за наблюдение на програмата са от изключителна важност за осигуряване на ефективността и успешно изпълнението на проектите. Наблюдението на програмата обикновено включва следене и оценка на различни аспекти на проектите, като например финансовата устойчивост, изпълнението на дейностите и постигането на поставените цели. За да се осигури ефективното наблюдение на програмата, се използват различни процедури и инструменти, които включват мониторинг, оценка, докладване и корекции. Тези механизми предоставят информация, необходима за вземането на информирани решения от страна на управляващите органи и участниците в програмата.
Има няколко ключови елемента, които трябва да бъдат взети предвид при установяването на процедурите и механизмите за наблюдение на програмата. Първо, необходимо е да се определят ясни и измерими показатели за постижения и цели, които да бъдат използвани за оценка на напредъка. Второ, трябва да се осигури редовното събиране и анализиране на данните, които да служат като основа за наблюдението. Трето, участието на всички заинтересовани страни, като например участниците в програмата, бенефициерите и други заинтересовани лица, е от съществено значение за осигуряване на обективност и компетентност на наблюдението.

Ролята на изпълнителната агенция по рибарство и аквакултури (ИАРА) в наблюдението на програмата

Изпълнителната агенция по рибарство играе ключова роля в наблюдението на програмите за управление и контрол на рибарството. Тя е отговорна за изпълнението на законодателството на Европейския съюз, свързано с управлението на рибарството, в рамките на държавните програми за рибарство. Изпълнителната агенция по рибарство е отговорна за мониторинга и наблюдението на рибарските зони, за гарантиране на спазването на квотите за риболов и за прилагането на действията за опазване на рибните ресурси.

Тя осигурява координацията на дейностите по контрол и наблюдение на рибарството, както и сътрудничи с други органи, свързани с управлението на морските и сладководни рибни ресурси. Изпълнителната агенция по рибарство предоставя също така настаняване и административна подкрепа за инспекторите, отговарящи за контрола върху рибните ресурси. Тя координира и участва в редица международни дейности по наблюдение и контрол на рибарството, включително инспекции, на база на регулаторната рамка на ЕС и вътрешните нормативни актове на Република България.

Как наблюдението гарантира прозрачност и ефикасност на програмата?

Наблюдението играе ключова роля в гарантирането на прозрачност и ефикасност на програмите. Чрез систематично наблюдение и оценка на изпълнението на програмите, се осигурява добро управление и отчетност на изразходваните средства. Прозрачността е от съществено значение, тъй като позволява на заинтересованите страни, както и на обществото като цяло, да бъдат информирани за начина, по който се изразходват публичните средства и дали целите на програмата се постигат. В резултат на това, наблюдението гарантира отчетност и доверие в управлението на програмите. Освен това, чрез систематично наблюдение на програмите, се осигурява и ефикасност на изпълнението им.

Наблюдението помага за идентифициране на евентуални проблеми или несъответствия в изпълнението на програмата и позволява на управляващите органи да предприемат навременни корективни действия. Това намалява вероятността от загуба на средства и увеличава успешността на програмите. Когато наблюдението е подходящо изградено и изпълнявано, то осигурява необходимата информация за процесите и резултатите от програмите, което води до по-добро управление и постигане на целите. Освен това, наблюдението позволява на управляващите органи да извлекат поуки и да подобрят бъдещите програми, като се прилагат най-добрите практики.

Какъв е новият програмен период на програмата за морско дело и рибарство?

Новият програмен период на програмата за морско дело и рибарство е 2021 - 2027г. и е изцяло ориентиран към постигане на устойчиво развитие на сектора и по-голямо зачитане на морската среда и биоразнообразието. Стремежът е да се подкрепи трансформацията на европейския сектор на рибарство и аквакултури към по-устойчиви, иновативни и привлекателни за младите хора практики. Същевременно, новата програма ще насочи делото на риболовните общности към по-добра подготовка за справяне с предизвикателствата, свързани с климатичните промени и биоразнообразието, чрез образователни и изследователски програми.

В рамките на новия програмен период, особено внимание ще бъде обърнато на малките прибрежни рибарства, които представляват значителна част от европейската риболовна активност, но които понастоящем се смятат за изложени на риск в резултат на променящите се климатични условия и нарастващите усилия за опазване на морската среда. Също така, новата програма ще насърчава използването на нови технологии и иновации в областта на риболова и аквакултурите, като насърчава предприятията да инвестират в модернизация и развитие.

Общ преглед на програмата за морско дело и рибарство 2021-2027

Общият преглед на програмата за морско дело и рибарство за периода 2021-2027 е от съществено значение за развитието на сектора и опазването на морските ресурси в България. Програмата се фокусира върху подпомагането на устойчивото използване на морето и неговите богатства, като същевременно поддържа баланс между опазването на околната среда и икономическия растеж. Целта е да се осигури устойчиво развитие на рибарството и аквакултурата, както и опазване на морската биоразнообразие. Програмата включва и мерки за подобряване на инфраструктурата за пристанищата и прилежащите зони, което ще подпомогне развитието на морския транспорт и търговията.

Сред основните приоритети на програмата за периода 2021-2027 е оптимизирането на управлението и контрола на рибарските ресурси, за да се гарантира справедливо и устойчиво използване на тези ресурси. Подпомагането на малките и средните предприятия в рибарския сектор е също от съществено значение, като програмата предвижда финансови инструменти за подкрепа на такива предприятия. Освен това, програмата се фокусира върху насърчаването на научни изследвания и иновации в сферата на морското дело и рибарството, което ще допринесе за по-ефективното използване на ресурсите и постигането на заложените от Европейския съюз цели.

Отличията между новия и предходния програмен период

Отличията между новия и предходния програмен период са от основно значение за ефективното изпълнение на проекти и програми, финансирани от Европейския съюз. Новият програмен период, започнал през 2021 година, представлява значителен напредък в сравнение с предходния, особено по отношение на по-голямото фокусиране върху приоритетните области за развитие, както и по отношение на по-голямото участие на заинтересованите страни в процеса на планиране и изпълнение на програмите. Новият период поставя по-голямо внимание върху зелената и дигиталната трансформация, които са от съществено значение за бъдещето на европейската икономика. Също така, новите програми предоставят по-голяма гъвкавост и улеснения за бенефициерите, което води до по-ефективно използване на средствата и по-бързо постигане на желаните резултати.

В сравнение с предходния програмен период, новите програми предоставят по-голяма възможност за синхронизиране с други национални и регионални стратегии и програми за развитие, което допринася за по-координирано и целенасочено усилие за постигане на общите цели на Европейския съюз. Непрекъснатото усъвършенстване на програмите за финансиране от Европейския съюз е от съществено значение за подпомагането на устойчив и иновативен икономически и социален растеж в рамките на обединената Европа.

Промените в управлението на програмата за морско дело и рибарство

Промените в управлението на програмата за морско дело и рибарство са от изключително значение за оптимизирането на устойчивото използване на морските ресурси и за защитата на околната среда. В резултат на промените в управлението на програмата, се очаква подобрение на ефективността и прозрачността на разпределението на финансовите средства за морско дело и рибарство. Тези промени са насочени към осигуряване на съответствие със законодателството на Европейския съюз и насърчаване на иновациите в сектора. Също така, промените в управлението на програмата целят да подобрят контрола и наблюдението на използването на морските ресурси, както и да насърчат развитието на устойчивото рибарство.

В процеса на управление на програмата за морско дело и рибарство се отдава особено внимание на постигане на целите, заложени в стратегията за морско дело на Европейския съюз, като например намаляване на въздействието на човешката дейност върху морската среда, насърчаване на иновациите и заетостта в сектора, както и гарантиране на устойчивото използване на рибните ресурси. Промените в управлението на програмата целят да засилят дейността за постигане на тези цели, както и да осигурят по-ефективно използване на финансовите ресурси, предоставяни от Европейския съюз.

Влиянието на новата програма върху аквакултурите

Новата програма за развитие на аквакултурите има значително влияние върху сектора, като предоставя нови възможности за развитие и растеж. С подобрените технологии и производствени методи, операторите в аквакултурите вече могат да постигнат по-голяма ефективност и по-високи равнища на производство. Програмата предоставя финансова подкрепа и съвети за управлението на ресурсите, които са от съществено значение за устойчивото развитие на сектора. Това също така подпомага развитието на нови видове храни за рибите и по-ефективни методи за контрол на болести и замърсяване на водата. Новите стандарти за качество и безопасност също играят важна роля в укрепването на позицията на аквакултурната индустрия на световната сцена. Този вид програми предоставят възможности за развитие и насърчават иновациите в сектора, като го превръщат в по-конкурентоспособен и устойчив бизнес модел.


В допълнение, новата програма за аквакултури играе ключова роля в подкрепата на устойчивото управление на ресурсите и опазването на околната среда. Чрез използването на по-ефективни и устойчиви методи на отглеждане, програмата помага за намаляване на отпадъците и неблагоприятните въздействия върху местната екосистема.

Какви нови възможности предоставя програма за морско дело и рибарство 2021-2027 за аквакултурите?

Програмата за морско дело и рибарство за периода 2021-2027 предоставя нови възможности за развитие на аквакултурите. Средствата, предназначени за аквакултурите, са значително увеличени в сравнение с предишния период, което отваря врати за разширяване на инвестициите и развитието на нови проекти в сектора. Програмата цели да подпомага устойчивото използване на морските ресурси, включително и развитието на аквакултурите, като се подкрепя въвеждането на по-ефективни технологии и методи за отглеждане на риба и други водни организми, както и подобряване на условията за производство и опазване на околната среда. Освен това, програмата предоставя възможности за обучение и обмяна на опит между различните участници в сектора, което може да допринесе за повишаване на професионализма и конкурентоспособността на аквакултурите в Европейския съюз. Значителното увеличение на финансирането за аквакултурите в новата програма представлява възможност за развитие на иновационни проекти, които да подобрят ефективността и устойчивостта на отглеждането на водни организми. Това може да доведе до увеличаване на производството, намаляване на отпадъците и намаляване на негативното въздействие върху околната среда.

Инвестиции и иновации в аквакултурите с помощта на програмата

Инвестициите и иновациите в аквакултурите са от съществено значение за устойчивото развитие на сектора. Стремежът към по-ефективно производство и опазване на околната среда налага необходимостта от внедряване на нови технологии и методи в отрасъла. Програмата за развитие на аквакултурите предлага възможности за финансиране на инвестиции в модернизиране на производствените процеси, подобряване на инфраструктурата и внедряване на иновационни решения. Тези инвестиции не само ще доведат до повишаване на конкурентоспособността на предприятията в сектора, но също така ще спомогнат за подобряване на качеството на произведената риба и за оптимизиране на управлението на ресурсите.
Финансирането на инвестиционни проекти в аквакултурата има за цел да стимулира развитието на отрасъла чрез подпомагане на предприятията в неговата структура. Програмата предоставя възможности за получаване на финансова подкрепа за различни видове проекти, свързани с модернизацията на производството, подобряване на условията за отглеждане на риба и внасяне на иновации в сектора. Това създава благоприятна среда за развитие на бизнеса, насочен към устойчивото и отговорно производство на рибни продукти.

Развитие на продуктите от риболов и аквакултури

Развитието на продуктите от риболов и аквакултури е от съществено значение за устойчивото развитие на световната икономика, осигурявайки хранителна сигурност и източник на доход за милиони хора по целия свят. Аквакултурата играе ключова роля в развитието на рибното стопанство, като осигурява възможност за производство на риба и други водни организми в контролирана среда. Това позволява по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на отрицателното въздействие върху екосистемите на естествените водни басейни. Също така, нови технологии и иновации в областта на аквакултурата дават възможност за повишаване на производителността и качеството на произведените храни, осигурявайки по-добри условия за потребители и предприятия. В същото време, развитието на продуктите от риболов играе ключова роля в запазването на традиционни риболовни общности и култури, като осигурява устойчиво използване на рибни ресурси и поддържане на равновесие в екосистемите на моретата и океаните. Съществуващите предизвикателства в областта на управлението и контрола на рибните запаси, както и нарастването на риболовната индустрия, налагат необходимостта от постоянно развитие на продуктите и технологиите в рибното стопанство и аквакултурата. Глоб

Мерки за устойчивост и опазване на околната среда в аквакултурите

Мерките за устойчивост и опазване на околната среда в аквакултурите играят ключова роля в осигуряването на продукцията на храни и запазването на екосистемите във водните среди. Опазването на водните ресурси и намаляването на негативните въздействия върху околната среда представляват предизвикателство за аквакултурния сектор. Един от начините за постигане на устойчивост в аквакултурите е използването на технологии за пречистване на водата и намаляване на емисиите от производството. Въвеждането на по-ефективни системи за хранене и контрол на отпадъците може да допринесе за подобряване на устойчивостта на отрасъла. Освен това, разработването на стратегии за намаляване на използването на химикали и лекарства в аквакултурите може да помогне за опазването на околната среда и намаляване на замърсяването на водата.
Друг важен аспект за устойчивите аквакултурни практики е свързан с мониторинга и управлението на водните ресурси. Изграждането на системи за наблюдение и контрол на качеството на водата може да помогне за ранното откриване на проблеми и предотвратяване на екологични кризи. Освен това, следенето на водните ресурси може да допринесе за оптимизиране на производствения процес и намаляване на отпадъците.

Продуктивни инвестиции и перспективи за растеж в аквакултурите

Продуктивните инвестиции и перспективите за растеж в аквакултурите са от съществено значение за развитието на този индустриален сектор. С аквакултурите, които все повече поемат водещи позиции в световната икономика, се откриват нови възможности за инвестиции и развитие. С цел оптимизиране на производството и засилване на конкурентоспособността, компаниите инвестират в нови технологии и иновации. Паралелно с това се разработват и модели за управление, които допринасят за по-ефективно използване на ресурсите и намаляване на въздействието върху околната среда. Стремежът към устойчивост и отговорно отношение към природата са от съществено значение за бъдещето на аквакултурите. Инвестициите в развитието на аквакултурите също така се свързват с нови перспективи за растеж в областта на производството, търговията и научните изследвания. Стотици хиляди работни места са свързани с различни сегменти на аквакултурната промишленост, което допринася за икономическото развитие на различни региони по света.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.