Безвъзмездно финансиране на стартиращ бизнес и МСП 2024

Ръководство за безвъзмездно финансиране на стартиращи бизнеси и МСП през 2024 г. по европейски програми. Научете всичко за възможните грантове по еврофондове.
аКТУАЛНО КЪМ
8/12/2023
Безвъзмездно финансиране на стартиращ бизнес и МСП 2024
виж повече

По какви програми за безвъзмездно финансиране през 2024 могат да кандидатстват малките и средни предприятия (МСП)?

Малките и средни предприятия (МСП) имат достъп до редица програми за безвъзмездно финансиране, предоставяни от Европейския съюз през 2024 година. Тези програми са разнообразни и са предназначени да подпомагат различни видове бизнес дейности, иновации и растеж.

Програма „Единен пазар“

Програмата „Единен пазар“ е насочена към подкрепа на МСП в техния стремеж да се интегрират по-ефективно в единния пазар на ЕС. Целта е да се улесни достъпът до нови пазари и финансиране, което е от решаващо значение за растежа и развитието на малкия и средния бизнес. Тази програма позволява на МСП да увеличат своята видимост и конкурентоспособност в рамките на ЕС, като предлага разнообразни инструменти и ресурси, които помагат в този процес. Управлението на програмата е в ръцете на Изпълнителната агенция за Европейския съвет по иновациите и за МСП (EISMEA), което гарантира, че политиките и мерките са адаптирани към нуждите на малките предприятия.

Механизъм за свързване на Европа (МСЕ)

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) е изключително важен за МСП, които участват в енергийни, транспортни и цифрови проекти. Този механизъм предлага финансиране на инфраструктурни проекти, които са важни за укрепване на вътрешния пазар и подпомагане на цялостното икономическо развитие на ЕС. МСЕ играе ролята на катализатор за развитието на ключови сектори, като същевременно предлага възможности на МСП за участие в големи проекти. Управлението на механизма се осъществява от две агенции - Европейската изпълнителна агенция за климата, инфраструктурата и околната среда (CINEA) и Европейската изпълнителна агенция за здравеопазването и цифровизацията (HaDEA), което осигурява специализиран подход в различните области на подкрепа.

Хоризонт Европа

Хоризонт Европа е водещата програма на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации. Тя предлага значителни възможности за МСП, които се стремят към иновативно развитие и внедряване на нови технологии. Програмата подпомага широк спектър от научноизследователски дейности, обхващайки различни области - от фундаментални изследвания до приложни научни разработки. Хоризонт Европа е наследник на успешната програма Хоризонт 2020 и продължава да бъде основен инструмент за подпомагане на научни иновации в ЕС, като по този начин спомага за растежа и конкурентоспособността на МСП в целия Европейски съюз.

Европейската политика на сближаване

Европейската политика на сближаване се фокусира върху намаляване на различията между различните региони на ЕС и подпомага икономическото развитие на по-малко развитите райони. Тя предоставя значителни финансови ресурси за инвестиции в регионалното развитие, което включва подпомагане на МСП. Политиката на сближаване играе ключова роля в стимулирането на растежа и създаването на работни места, като същевременно се стреми към преодоляване на социалните и икономически предизвикателства. МСП в различните региони на ЕС могат да се възползват от тази политика, като получат подкрепа за разширяване на своята дейност и увеличаване на своята конкурентоспособност на местно и национално ниво.

Механизъм за микрофинансиране „Прогрес“

Механизмът за микрофинансиране „Прогрес“ представлява важен инструмент за МСП, особено за тези, които тепърва започват своя бизнес или разширяват дейността си. Той предлага микрокредити на стойност до 25 000 евро, които са особено подходящи за малки предприятия и самостоятелно заети лица. Механизмът работи чрез партньорство с различни доставчици на микрокредити в целия ЕС, като по този начин улеснява достъпа до финансиране за предприемачи, които често срещат трудности при получаването на традиционно банково финансиране. Този механизъм е особено полезен за стартиращи предприемачи и микропредприятия, които търсят начини за финансиране на своите начинания.

Други възможности за финансиране

В допълнение към горепосочените програми, МСП в ЕС имат достъп до разнообразие от други възможности за финансиране. Това включва различни фондове и програми, предоставени от Европейската комисия, които подпомагат широк спектър от дейности, включително иновации, развитие на малкия и среден бизнес, социално предприемачество и екологични инициативи. Европейската комисия предоставя безвъзмездни средства в подкрепа на проекти или организации, които обслужват интересите на ЕС. Това включва помощ за предприемачи и предприятия чрез местни финансови институции и портала за достъп до финансиране, както и инструменти като Европейската програма за заетост и социални иновации, Европейският социален фонд плюс (ЕСФ+) и Европейският фонд за морско дело, рибарство и аквакултури (ЕФМДРА).

Тези програми предоставят на МСП възможности за достъп до разнообразни финансови ресурси и подкрепа, които могат да бъдат използвани за стартиране, разширяване или модернизиране на техните операции, за иновации, за научни изследвания или за устойчиво развитие.

Какво представлява програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027?

Програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 г. е основен инструмент, който подпомага българските предприятия в развиването на иновативни продукти и бизнес процеси. Основна цел на програмата е да укрепи иновационния капацитет на страната и да подпомогне прехода към по-устойчива и ефективна икономика. Тя е разделена на два приоритета: "Иновации и растеж" и "Кръгова икономика"​​.

Основната цел на програмата е повишаване на конкурентоспособността на МСП чрез иновативни технологии и процеси. Тя също така насърчава създаването на нови предприятия, подкрепя тяхното устойчиво развитие и спомага за тяхното интегриране в международните пазари. Програмата разпределя средства за различни инициативи, включително научноизследователска дейност, разработка на нови продукти и услуги, както и подобряване на производствените процеси.

Програмата предоставя финансова подкрепа чрез различни механизми, включително безвъзмездни средства, заеми и гаранции. Тя също така предлага техническа помощ и консултации за МСП, които търсят възможности за развитие и иновации. Средствата се разпределят в съответствие с конкретните нужди и проектни предложения на предприятията.

Кои са актуалните програми за безвъзмездно финансиране на стартиращи, малки и средни български предприятия по приоритета "Иновации и растеж" през 2023 и 2024г?

Към момента, няколко актуални програми са налични за българските предприятия в областта на приоритета "Иновации и растеж" към програмата"Иновации и конкурентоспособност 2021-2027". Всички те целят да подпомогнат малките и средни предприятия в усилията им за иновации и повишаване на конкурентоспособността. Тези програми предлагат разнообразни финансови инструменти, включително безвъзмездни средства и заеми, насочени към насърчаване на научноизследователска и развойна дейност, както и въвеждане на иновативни продукти и услуги на пазара.

Процедура BG16RFPR001-1.003 "Внедряване на иновации в предприятията"

Тази процедура представлява значима стъпка в рамките на приоритета "Иновации и растеж" на програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" за периода 2021-2027. Тази процедура е съсредоточена върху подкрепата на българските предприятия в техния стремеж към развитие и засилване на капацитета за научни изследвания, иновации и внедряване на модерни технологии.

Основната цел на процедурата е да стимулира внедряването на иновативни продукти и услуги, както и подобряването на бизнес процесите в предприятията. Това включва фокус върху нововъведения, които могат да повишат производителността, ефективността и конкурентоспособността на бизнесите на местно и международно ниво. Процедурата предлага възможности за финансиране на проекти, които се съсредоточават върху разработката и прилагането на иновативни подходи и технологии.

Проектите, подходящи за финансиране в рамките на тази процедура, са тези, които попадат в рамките на специфичните тематични области, определени от Иновационната стратегия за интелигентна специализация 2021-2027 (ИСИС 2021-2027). Тези области включват "Информатика и ИКТ", "Мехатроника и микроелектроника", "Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии" и "Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии". Също така, включва "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика", което показва ангажимента на програмата към устойчивото развитие и екологичните иновации.

Процедурата предвижда финансиране на научноизследователски и иновационни дейности, както и на изграждането на мрежи между предприятията и научните институти. Това включва разработването на индустриални научни изследвания, експериментално развитие и проучвания за установяване на осъществимостта на нови идеи и технологии. По този начин, процедурата цели да укрепи връзките между научния сектор и бизнеса и да спомогне за превръщането на научните открития в практически приложими иновации.

За българските предприятия, процедура BG16RFPR001-1.003 представлява ценна възможност за получаване на подкрепа в процеса на иновационно развитие. Тя предоставя финансови ресурси и експертна помощ, необходими за реализацията на иновативни проекти, които могат да допринесат значително за развитието на българската икономика и за повишаване на конкурентоспособността на местните предприятия на европейския и глобалния пазари.

Процедура BG16RFOP002-8.001 "Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията

Процедурата BG16RFOP002-8.001 "Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд 'Сигурност на електроенергийната система' (SAFE)" е важна инициатива в рамките на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Тази процедура е насочена към подкрепа на българските МСП, които са претърпели значителни затруднения в резултат на увеличените цени на енергията, особено в контекста на военната агресия на Русия срещу Украйна.

Целта на процедурата е да осигури оперативен капитал за смекчаване на последиците, които увеличението на цените на енергията е оказало върху засегнатите МСП. Това включва финансова помощ, предназначена да помогне на предприятията да се адаптират към новите икономически условия и да запазят своята дейност и конкурентоспособност в трудната ситуация.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е значителен – 103 952 133,72 лева (53 149 882,00 евро), финансирана от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента REACT-EU. Тази сума подчертава ангажимента на програмата към подкрепата на малкия и среден бизнес в България, като се стреми да облекчи финансовите трудности, причинени от външни икономически фактори.

Специфичната дейност, която е допустима за финансиране в рамките на тази процедура, включва възстановяването на средства, използвани от държавата през 2022 г. за осигуряване на компенсации на МСП. Това означава, че подкрепата е насочена към тези предприятия, които са претърпели най-голямо въздействие от увеличението на цените на електрическата енергия и отговарят на определените условия за подпомагане.

Процедурата за подаване на проектни предложения по настоящата програма се извършва изцяло по електронен път, което улеснява процеса за кандидатстване и ускорява обработката на заявленията. Пълният пакет документи, включително условията за кандидатстване, е достъпен онлайн, което улеснява информационния достъп и процеса на кандидатстване за заинтересованите МСП.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Кои са актуалните програми за МСП по приоритета "Кръгова Икономика" през 2024г ?

Процедурата BG-RRP-3.008 "Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията" е актуална процедура за МСП по приоритета "Кръгова Икономика" през 2024 година. Тази процедура е съсредоточена върху насърчаването на прехода към модели на кръгова икономика в българските предприятия, подкрепяйки инвестиции в нови технологии и процеси, които спомагат за устойчивото използване на ресурси.Тази процедура цели да подпомогне прехода към кръговата икономика, като се фокусира върху няколко ключови направления:

  1. Намаляване образуването на отпадъци: Включва дейности като подготовка за повторно използване, рециклиране или други видове преработка на отпадъците, както и намаляване на използваните суровини за производство на единица продукт.
  2. Ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба: Това включва заместване на пластмасови продукти с алтернативни материали и намаляване употребата на пластмаса като суровина.
  3. Използване на ресурси с биологичен произход: Насърчава използването на ресурси с биологичен произход в производството.
  4. Подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите: Цели да се постигне съответствие на продуктите с приложимите екологични стандарти и продуктови изисквания.
  5. Подобряване на енергийната ефективност на продуктите: Обхваща производство на продукти с по-висока енергийна ефективност.
  6. Въвеждане на други модели на кръговата икономика: Включва използване на алтернативни суровини, повишаване на използването на рециклируеми материали и намаляване употребата на опасни вещества.

В процедурата могат да участват микро, малки, средни и големи предприятия, регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. и реализирали нетни приходи от продажби за 2022 г. в зависимост от категорията на предприятието. Сред допустимите кандидати са търговци по смисъла на ТЗ или ЗК или еквивалентни лица по смисъла на законодателството на държава-членка на ЕИП.

Процедурата BG-RRP-3.008 включва различни допустими дейности, насочени към придобиване на нови технологии за въвеждане на кръгови модели в предприятията, като например намаляване образуването на отпадъци, ограничаване използването на пластмасови продукти за еднократна употреба, използване на ресурси с биологичен произход и подобряване на стандартите за екологосъобразност на продуктите.

Предложенията за изпълнение на инвестиции се подават по електронен път чрез ИСМ-ИСУН 2020 раздел НПВУ. Оценката на предложенията включва проверка за съответствие на кандидатите и партньорите с критериите за административна допустимост и оценка на качеството. Кандидатите трябва да планират конкретни количествени и/или качествени резултати от изпълнението на Дейност I и да представят документални доказателства за постигането им в края на изпълнението на инвестициите.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 103 952 133,72 лева (53 149 882,00 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Инструмента REACT-EU.

Какви са отворените програми по МСЕ - механизма за свързване на Европа през 2024г ?

Механизмът за свързване на Европа (МСЕ) играе критична роля в развитието и модернизацията на европейската инфраструктура. Програмите под егидата на МСЕ в цифровия сектор за 2024 година са особено значими, тъй като те целят да засилят цифровата свързаност и да подобрят достъпа до високоскоростни интернет услуги в цяла Европа.

В контекста на тези програми, счетоводна къща "Елан Консултинг" предлага специализирана подкрепа и консултации за организации и бизнеси, желаещи да кандидатстват за финансиране. С техния опит в областта на счетоводството и финансите, те са в състояние да предложат ценни насоки относно подготовката на проектни предложения, управлението на финансите на проекта и съответствието със задължителните регулации и изисквания.

1. Конкурс CEF-DIG-2023-5GCORRIDORS (5G покритие по транспортните коридори):Този конкурс е разделен на две основни части:

  • 5G coverage along transport corridors – Works: С бюджет от 95 милиона евро, този конкурс е фокусиран върху закупуването, доставката и внедряването на компоненти, системи и услуги.
  • 5G coverage along transport corridors – Studies: С бюджет от 5 милиона евро, този конкурс цели провеждането на проучвания.

2. Конкурс CEF-DIG-2023-5GSMARTCOM-EDGE-WORKS (5G за интелигентни общности):С бюджет от 51 милиона евро, този конкурс е насочен към развитието на 5G технологии в контекста на интелигентни общности. Той представлява важна стъпка към модернизацията на местната инфраструктура и обслужването на гражданите.

3. Конкурс CEF-DIG-2023-GATEWAYS (Опорна свързаност за цифрови глобални портали):Този конкурс се състои от две основни теми:

  • Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Works: С бюджет от 75 милиона евро, този конкурс се фокусира върху работата по опорната свързаност.
  • Backbone connectivity for Digital Global Gateways – Studies: С бюджет от 15 милиона евро, този конкурс е предназначен за извършване на проучвания.

Освен основната си дейност, "Елан Консултинг" предлага допълнителни услуги, свързани с разработването на бизнес планове, бюджетни прогнози и финансови анализи, които са от съществено значение при кандидатстването за финансиране от МСЕ. Техният опит в тези области може значително да увеличи шансовете за успех на кандидатите.

Крайният срок за кандидатстване по тези конкурси е 20 февруари 2024 г. Всички подадени проекти ще бъдат оценени от независими експерти към Европейската комисия през март и април 2024 г. Очаква се подписването на споразуменията за предоставяне на безвъзмездна помощ да бъде през ноември 2024 г. "Елан Консултинг" може да предостави съдействие през целия процес – от началното планиране до финалното подписване на договорите.

Защо да използвам услугите на Елан Консултинг, ако кандидатствам по европроект?

Разбиране на сложността на европейските фондове: Счетоводна къща "Елан Консултинг" притежава задълбочено познание относно разнообразието на програмите за безвъзмездно финансиране, предлагани от ЕС през 2024 година. Те могат да помогнат на малките и средни предприятия (МСП) да навигират в сложния свят на европейските фондове, което е особено ценно в контекста на програми като „Единен пазар“, Механизма за свързване на Европа (МСЕ), Хоризонт Европа и други.

Специализирана подготовка на документацията: Елан Консултинг предоставя специализирани услуги за подготовка на проектни предложения и документация, необходима за кандидатстване. Това включва разработване на бизнес планове, финансови прогнози и детайлни анализи, които са ключови за успешното кандидатстване.

Подкрепа при управлението на проектите: Веднъж одобрени, проектите по европейските програми изискват внимателно управление и отчетност. Елан Консултинг може да предложи ценни съвети и подкрепа в управлението на проекти, помагайки на МСП да удовлетворяват всички изисквания и да максимизират ползите от полученото финансиране.

Помощ в навигирането на регулаторните изисквания: Европейските фондове често са свързани със строги регулаторни изисквания и условия. Елан Консултинг притежава знанията и опита да напътстват МСП през тези условия, улеснявайки процеса и намалявайки потенциалния риск от грешки.

Специализирана подкрепа за научни проекти и технологични иновации :Програми като Хоризонт Европа са насочени към научни изследвания и иновации. Елан Консултинг може да помогне на МСП да формулират и развият своите иновативни проекти, като ги подготвят за кандидатстване за финансиране в рамките на тази и подобни програми.

Съдействие на малки български регионални бизнеси: Посредством експертизата си и пълното разбиране на Европейската политика на сближаване, Елан Консултинг може да насочи МСП към специфични регионални и местни възможности за финансиране, което е от съществено значение за бизнесите, работещи в по-малко развитите райони на България.

Подкрепа за получаване на микрофинансиране: С помощта на Елан Консултинг, МСП могат да се възползват от механизми като „Прогрес“ за микрофинансиране. Това е особено важно за малките стартиращи предприятия или тези, които търсят малки суми финансиране.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.