Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.

В сърцето на всеки успешен бизнес стои ефективното управление на финансите и данъците. Елан Консултинг е вашето надеждно решение в тази критична област. Нашата мисия е да предложим комплексни и иновативни решения в областта на косвените данъци, включително управление на ДДС и други данъци, които са важни за вашия бизнес. Отделът ни по косвени данъци предлага широка гама от консултантски услуги, съчетаващи задълбочено разбиране на местното и европейското данъчно законодателство със следенето на последните тенденции в данъчната практика. Нашите специалисти търсят иновативни и практични решения, които отговарят на уникалните нужди и предизвикателства на вашия бизнес.

В допълнение, ние разполагаме с възможностите на глобалната мрежа на Елан Консултинг. Комбинирайки местните познания с международния опит, ние предлагаме цялостни решения, които са в синхрон с най-новите глобални тенденции и практики. Това ни позволява да предоставяме специализирани данъчни съвети на български и международни компании, с фокус върху всички аспекти на тяхната правна, финансова и оперативна дейност. Включваме и специализирани услуги като международно и местно данъчно структуриране, консултации и подкрепа в областта на трансферното ценообразуване. Нашата цел е да предложим персонализирани и ефективни решения, които да подпомогнат растежа и успеха на вашия бизнес.

Какви данъчни услуги в България предлага Елан Консултинг?

В съвременния, динамично променящ се бизнес свят, навигацията през сложните данъчни регулации е от съществено значение за всяка компания, независимо от нейния размер или област на дейност. Елан Консултинг, една от водещите български консултантски фирми в областта на счетоводството и данъчното облагане, предоставя цялостни решения и експертни услуги, целящи да подпомогнат бизнесите в оптималното управление на техните данъчни задължения и възможности. Нашата мисия е да предложим персонализирани и иновативни данъчни стратегии, които са в синхрон с най-новите национални и международни тенденции и регулации, осигурявайки на клиентите ни възможността успешно да се адаптират и развиват във всяка бизнес среда.

С оглед на непрекъснато променящото се данъчно законодателство и регулации, Елан Консултинг предлага широка гама от данъчни услуги, които обхващат всички аспекти на данъчното планиране и съответствие. Нашата експертиза включва, но не се ограничава до, данъчно структуриране и стратегии за спазване на законодателството, консултации свързани със сливания и придобивания, международно данъчно облагане, трансферно ценообразуване, управление на косвени данъци като ДДС, мита и акцизи, както и специализирани съвети за физически лица и международни назначения. Всички тези услуги са насочени към оптимизиране на данъчните облекчения и максимизиране на финансовата ефективност на нашите клиенти.

Международно и местно данъчно структуриране на инвестиции от Елан Консултинг

В рамките на услугите си за международно и местно данъчно структуриране, Елан Консултинг се фокусира върху предоставянето на експертни съвети и решения, които помагат на клиентите ни да структурират своите инвестиции по възможно най-ефективния и благоприятен начин. Използвайки дълбоките си познания в областта на данъчното законодателство и взаимодействието с данъчните власти, ние предоставяме ценни насоки и подкрепа, които спомагат за намаляване на данъчните рискове и оптимизиране на данъчните облекчения за нашите клиенти.

Нашата цел е да помогнем на клиентите да разберат в дълбочина българските данъчни последици, свързани с техните стратегии и дейности. Това включва използването на различни данъчни облекчения и спогодби, за да се гарантира, че всяка инвестиционна дейност е данъчно ефективна. Също така, ние се стремим да предложим подходи, които са съобразени със спецификите на всеки клиент, като осигуряваме съответствие с местните и международните данъчни закони.

Една от ключовите области, в които Елан Консултинг предоставя своите услуги, е данъчното оптимизиране на придобиванията и разпорежданията с инвестиции както в България, така и в чужбина. Ние подпомагаме нашите клиенти в изграждането на данъчно ефективни структури, които улесняват движението на средства и инвестиционни потоци в рамките на техните корпоративни групи.

Сила на Елан Консултинг е и в глобалния ни достъп до знания и опит. Чрез нашата международна мрежа, ние предоставяме бърз и ефикасен достъп до глобални данъчни стратегии и перспективи, които са важни за нашите клиенти. Този аспект на нашата дейност е от съществено значение за предприятията, които извършват трансгранични операции и се нуждаят от експертно ръководство в сложната област на международното данъчно облагане.

Данъчни аспекти при сливания и придобивания

В съвременния бизнес пейзаж, сливанията и придобиванията (M&A) играят ключова роля в стратегията за растеж на компаниите. Елан Консултинг, като лидер в областта на корпоративните финанси в България, предлага цялостни данъчни услуги, които обхващат всички аспекти на сделките. С нашия международен опит и задълбочено разбиране на местната бизнес среда, ние предоставяме съдействие, което е от решаващо значение за успеха на всяка сделка.

Данъчен преглед (Due Diligence)

В рамките на данъчните услуги при сливанията и придобиванията (M&A), ние извършваме задълбочен данъчен преглед (Due Diligence), идентифицирайки потенциални данъчни задължения, преценявайки благоприятните данъчни последици от сделките и акцентирайки върху аспекти, които биха могли да повлияят на цената или условията на сделката. Този подход дава възможност за подобрена оценка и гарантира по-висока степен на сигурност и предсказуемост за настоящи и бъдещи инвеститори.

Съвети при структуриране на сделките

Нашите специалисти разработват стратегии за структуриране на сделки, които минимизират данъчните последици както за дружествата, така и за техните акционери. Процесът включва анализ на приспадаемостта на разходите, влиянието на местните правила за слабата капитализация и ограниченото приспадане на лихвите. Освен това, ние съветваме относно възможностите за данъчно планиране и специфични данъчни облекчения, където това е приложимо.

Консултиране и съдействие след приключване на сделката

След приключването на значима транзакция, ние продължаваме да подпомагаме нашите клиенти в прилагането на тяхната бизнес стратегия. Нашата цел е да гарантираме, че данъците остават контролирана и ефективна част от бизнеса, фокусирана върху генерирането и съхранението на стойност. Това включва непрекъснато съдействие и консултиране за оптимизиране на данъчните стратегии и практики след сливане или придобиване.

С тези интегрирани и всестранни услуги, Елан Консултинг е Вашият партньор в реализирането на успешни и данъчно ефективни сделки, сливания и придобивания, които подкрепят дългосрочния растеж и стабилност на Вашия бизнес.

Международно данъчно облагане и международни спогодби (СИДДО)

Глобализацията е отворила вратите към международния бизнес, но с това идват и сложни данъчни предизвикателства. Експертите в Елан Консултинг предлагат консултации по международно данъчно облагане, като се фокусират върху намаляването на данъчното бреме чрез използване на международни спогодби за избягване на двойно данъчно облагане. Това улеснява бизнес операциите на международно ниво и осигурява съответствие с различните национални данъчни системи.

Трансферно ценообразуване

Трансферното ценообразуване е ключова област в корпоративното данъчно планиране, особено за компании с международно присъствие. В Елан Консултинг разбираме значението на адаптирането на стратегиите за трансферно ценообразуване към динамичната местна и глобална данъчна среда. Ние предлагаме цялостни услуги, които помагат на нашите клиенти да съответстват на местните и международни изисквания, както и да оптимизират своите вътрешногрупови операции и транзакции.

Нашият екип от специалисти е фокусиран върху разработването на задълбочени политики за трансферно ценообразуване. Това включва изготвянето на анализ на ползите, обосноваващи услугите, предоставяни от свързани лица, и извлечените от тях ползи за получателя. Анализираме и споразуменията със свързани лица, за да идентифицираме ключовите аспекти, свързани с трансферното ценообразуване.

Нашата услуга обхваща също оценка на обмисляните бизнес модели или реструктурирания в рамките на групата от гледна точка на трансферното ценообразуване. Това помага на клиентите да разберат данъчните последици от тези действия и да вземат информирани решения относно тяхната бизнес стратегия.

С оглед на въведените в България отчетни изисквания по държави през финансовата 2017-та година, нашата роля е да подпомогнем клиентите в спазването на тези нормативи. Това включва подготовката и подаването на необходимите отчети и документация.

Елан Консултинг предоставя също така съдействие при различни процедури на данъчните власти, включително данъчни проверки, ревизии и процедури за получаване на становище по данъчни спогодби. Нашата цел е да гарантираме, че клиентите ни са добре подготвени и защитени в случай на данъчни въпроси или спорове.

За международните ни клиенти, ние предоставяме специализирани услуги, свързани с трансферното ценообразуване, включително подкрепа по процедури за взаимно споразумение. Това гарантира, че трансграничните транзакции и операции са в съответствие с международните стандарти и законодателство.

С предлагането на тези комплексни услуги в областта на трансферното ценообразуване, Елан Консултинг помага на своите клиенти да навигират успешно през сложните данъчни предизвикателства и да оптимизират своите финансови и бизнес стратегии.

Данъчни консултации за местни данъци и такси в България

В областта на местните данъци и такси, Елан Консултинг предоставя професионално данъчно консултиране, насочено към предоставянето на експертни съвети и практически решения в съответствие със Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Нашата роля е да съдействаме на клиентите в планирането на сделки и бизнес операции, които пораждат местни данъчни задължения, както и да им помагаме при попълването и подаването на всички необходими документи.

Екипът на Елан Консултинг работи в тясно сътрудничество с клиентите, за да осигури, че техните бизнес стратегии и операции са в пълно съответствие със ЗМДТ. Това включва анализиране на потенциалните данъчни последици от предстоящи сделки и предприемане на стъпки за оптимизиране на данъчните облекчения и минимизиране на данъчните тежести. Нашата услуга обхваща съдействие в подготовката и подаването на всички необходими документи и декларации, свързани с местните данъци и такси. Ние осигуряваме, че всички документи са точни и пълни, като по този начин намаляваме риска от грешки и спомагаме за ефективното спазване на данъчните изисквания.

Данъчни стимули за инвестиции от Елан Консултинг

В областта на данъчните стимули за инвестиции, Елан Консултинг предлага ценно и целенасочено съдействие на клиентите си, като подпомага бизнесите да извлекат максимална полза от приложимите данъчни облекчения. Ние разполагаме с опита и знанията, необходими за идентифициране и прилагане на благоприятните данъчни и митнически режими, които могат да подпомогнат растежа и развитието на вашата компания. Нашите специалисти провеждат задълбочен анализ на различните данъчни стимули, които биха могли да бъдат приложими за вашата конкретна бизнес ситуация. Това включва преглед на бизнес модела, продуктовите потоци и съответната документация, за да се идентифицират възможностите за данъчни облекчения и да се оцени потенциалната им стойност за вашата организация.

Освен анализа, ние предоставяме и професионални съвети относно различните видове данъчни стимули, които могат да бъдат използвани от вашата компания. Нашата роля е да Ви насочим как да отговорите на изискванията за ползването на тези стимули, като по този начин осигурим, че сте в пълно съответствие с приложимото законодателство и политики.

Една от ключовите стъпки в процеса на получаване на данъчни стимули е правилното и точното попълване и подаване на необходимата документация. Нашите експерти са на разположение да съдействат в подготовката и събирането на всички необходими документи, гарантирайки, че всяка стъпка от процеса е изпълнена правилно и ефективно.

Косвени данъци: ДДС, мита и акцизи

В областта на косвените данъци, отделът на Елан Консултинг предоставя широка гама от консултантски услуги, насочени към ДДС и други косвени данъци, включително управление на ДДС отчетност. Екипът ни от професионалисти притежава задълбочени познания в областта на българското и европейското законодателство и е постоянно ангажиран с последните тенденции в данъчната практика, за да предложи новаторски решения, адаптирани към нуждите на всеки клиент.

Нашият подход се базира на комбиниране на познанията на местните практики с опита на нашите международни експерти, което ни позволява да предложим практически решения, съобразени със спецификата на различните бизнеси и индустрии. Сред предлаганите услуги са структуриране на бизнеса от гледна точка на ДДС, включително преглед на договори и сделки, както и оптимизация на организацията за доставки.

ДДС консултации в България

Осигуряваме и преглед на практиката на компанията при воденето на ДДС отчетност с цел оптимизиране на ДДС задълженията, като идентифицираме възможности за възстановяване на ДДС, планиране на парични потоци и намаляване на потенциални ДДС рискове. Предлагаме и специализирани ДДС консултации по конкретни въпроси, които засягат конкретния бизнес, както и съдействие при ДДС регистрация и водене на ДДС отчетност.

Нашите услуги също така включват възстановяване на ДДС за местни и чуждестранни компании, както и консултации за спецификите на отделните индустрии. Предлагаме съдействие в хода на данъчни ревизии и други административни и съдебни процедури, свързани с ДДС задължения.

По отношение на мита и акцизи, като членка на Европейския съюз, България прилага Общата търговска политика на ЕС по отношение вноса от трети страни, в това число Общата митническа тарифа и преференциалните търговски споразумения на ЕС. Нашите услуги в тази област обхващат консултации относно приложимото законодателство, регламентиращо вноса, износа и транзитното преминаване на стоки, валутни ценности и пътници през митническата територия на ЕС.

Елан Консултинг предлага иобширен спектър от услуги, свързани с акцизите и митата, като те са съществена част от нашия портфолио от данъчни услуги. Нашите специалисти имат богат опит в тълкуването и прилагането на акцизното законодателство в България, предоставяйки ценни консултации и съдействие на нашите клиенти.

Планиране в областта на акцизите

Нашите услуги включват планиране на акцизите, като се фокусираме върху класирането на продуктите, движенията под режим отложено плащане и освобождаването от начисляване или внасяне на акциз. Освен това предоставяме подкрепа за подаване на заявления за лицензи и регистрации, включително за лицензирани складодържатели, регистрирани търговци и данъчни складове.

Преглед и прилагане на акцизното законодателство

Прегледаме правилното прилагане на акцизното законодателство и предлагаме проучвания за възможности и съдействие при възстановяване на платен акциз, включително за стоки като електричество и алкохол. Предоставяме и съдействие в хода на данъчни ревизии и други административни и съдебни процедури, свързани с акцизни задължения.

Митнически консултации

Елан Консултинг разполага със специализиран екип в областта на митническите въпроси, който предоставя консултации и цялостно съдействие във връзка с правилното прилагане на митата и акцизите. Нашите експерти са запознати с най-новите разпоредби в международната търговия и предоставят съвети за максимизиране на печалбите и облекчаване на административната тежест, свързана с търговията. Предоставяме услуги за идентифициране на възможности за спестявания и възстановяване на мита, суспендиране на мита, получаване на митнически опростявания, както и оптимизиране на изчисляването на митническата стойност. Съветваме по въпроси, свързани с правилата за произход и споразуменията за свободна търговия, както и правилното тарифно класиране на стоки.

Предлагаме експертни становища и съдействие при получаване на обвързваща информация, оптимизиране на митническите процедури на национално и международно ниво, и съвети за получаване и поддържане на статут на одобрен икономически оператор (ОИО).

В заключение, услугите на Елан Консултинг в областта на митата и акцизите са насочени към предоставянето на комплексно решение, което позволява на клиентите ни да управляват ефективно тези ключови аспекти от своите бизнес операции.

Международни назначения и имиграционни услуги

Подкрепата за международни назначения обхваща не само данъчни, но и имиграционни аспекти. Елан Консултинг предлага цялостни услуги, които включват помощ при визови и имиграционни процедури, както и данъчни консултации за международно назначени служители. Това осигурява гладко преминаване и спазване на всички регулаторни изисквания.

Консултации относно данъците върху доходите на физически лица

Данъците върху доходите на физически лица могат да бъдат сложни и объркващи. Специалистите на Елан Консултинг предоставят експертни съвети и насоки за различни аспекти на данъчното облагане на физическите лица, като помагат на клиентите да разберат своите данъчни задължения и да се възползват от възможните данъчни облекчения.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какви данъчни услуги предлага Елан Консултинг?

Елан Консултинг предлага широк спектър от данъчни услуги, включително консултации и управление на ДДС, акцизи и мита, данъчно структуриране на инвестиции, трансферно ценообразуване, както и подготовка и съдействие при данъчни ревизии и съдебни процедури.

Как Елан Консултинг може да помогне в областта на косвените данъци?

Нашият екип предлага консултации и управление на ДДС, помощ при регистрация и отчетност, както и оптимизация на данъчните процедури. Освен това, предоставяме съдействие при митнически процедури и акцизни задължения, като се стремим към минимизиране на рисковете и максимизиране на печалбите.

Какви са предимствата на данъчните услуги на Елан Консултинг?

Клиентите на Елан Консултинг се възползват от персонализирани решения, базирани на задълбочени знания за българското и европейското законодателство, както и на глобалния опит на нашите експерти. Нашата цел е да осигурим ефективно данъчно планиране, което да подобри финансовата ефективност и да намали административната тежест за нашите клиенти.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.