Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.

В областта на трудовото право, Елан Консултинг представлява вашия надежден партньор, предлагайки комплексна подкрепа и професионално съдействие. Ние помагаме както на работодатели, така и на служители в Бургас, София и цяла България. Особено внимание обръщаме на подкрепата на чуждестранни работодатели и служители, осигурявайки им безпроблемно адаптиране и спазване на българското трудово законодателство.

Трудовото право обхваща широк спектър от отношения и процедури, като наемането на работа, условията на труд, прекратяването на трудови договори, и обезщетенията. В тази сложна среда, Елан Консултинг е тук, за да ви помогне, независимо дали сте изправени пред спорове на работното място, като например незаконно уволнение, неизплатени заплати и/или обезщетения, или проверки от Изпълнителна Агенция "Главна инспекция по труда". Ние предлагаме комплексно обслужване, като подкрепяме както работодателите, така и служителите в навигирането и управлението на трудовоправните изисквания и предизвикателства - от консултации по трудово право, през сключването на трудов договор, включително с чужденци, до пейрол услуги за чуждестранни работодатели.

За случаите, изискващи процесуално представителство или специализирана правна намеса, ние разчитаме на силните партньорства с висококвалифицирани адвокати и адвокатски кантори от Бургас, София и други градове в България. Това сътрудничество ни позволява да предложим цялостни правни решения, които защитават интересите на нашите клиенти в съда и извън него. Важно е да подчертаем, че докато работим в тясно сътрудничество с адвокати и адвокатски кантори, Елан Консултинг не предлага адвокатски услуги по строгия смисъл на Закона за адвокатурата.

Нашата цел е да предоставим безупречно обслужване, което отговаря на индивидуалните нужди на всеки клиент, улеснява процесите и гарантира сигурност и спокойствие в областта на трудовите отношения.

Важно! Елан Консултинг работи заедно с адвокатски кантори и утвърдени адвокати по трудово право в България, когато казусите изискват тяхната намеса, като самото дружество не предоставя адвокатски услуги и не действа като посредник по смисъла на Закона за адвокатурата!

Кога да се обърнем към адвокат трудово право в Бургас / София. Оказвате ли услуги в цяла България?

Въпросите на трудовото право могат да бъдат сложни и често изискват експертно съдействие, за да бъдат разрешени правилно и в интерес на двете страни. В общия случай е добра идея да се обърнете към адвокат по трудово право, когато сте изправени пред спорове на работното място, които изискват водене на дела и процесуално представителство, като например при незаконно уволнение, неизплатени заплати и/или обезщетения на служители, проверка от Изпълнителна Агенция "Главна инспекция по труда" и други.

Независимо дали се намирате в София, Бургас или която и да е част на България, Елан Консултинг може да Ви предостави обширна подкрепа и съдействие - както на работодатели, така и на служители, по всички трудовоправни въпроси - консултации по трудово право, включително и онлайн, назначаване на служители, освобождаване на служители, сключване на трудов договор, включително с чужденец, изготвяне на длъжностни характеристики и други документи, включително за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, изчисляване и плащане на осигуровки и данъчно облагане, т.нар. "пейрол" услуги за чуждестранни работодатели и много други!

Когато Вашият казус е свързан с нуждата от процесуално представителство - тоест водене на дела, независимо дали е за обезщетение, незаконно уволнение, неизплащане на заплати или друго, нашата счетоводна кантора си партнира с висококвалифицирани адвокати и адвокатски кантори от Бургас, София и други градове в България. Важно е да отбележим, че докато нашата компания работи в тясно сътрудничество с редица адвокати и адвокатски кантори, самата тя не предлага адвокатски услуги в строгия смисъл на Закона за адвокатурата.

Услуги по трудово право от Елан Консултинг

Елан Консултинг се отличава с предоставянето на интегрирани услуги в областта на трудовото право, гарантирайки компетентност и професионализъм на високо ниво. Нашата цел е да подкрепим както работодателите, така и служителите, улеснявайки тяхното преодоляване на правните предизвикателства и осигуряването на законосъобразност в техните трудови отношения. В нашата практика акцентираме на:

Услуги по трудово право за работодатели

 • (Онлайн) консултация по трудово право за работодатели - Подпомагаме работодателите в управлението на сложните аспекти на трудовото право, включително наемане на служители и законосъобразно освобождаване и уволнение на работници, наемане на чужденци и издаване на разрешения за работа в България, реализиране на дисциплинарна и имуществена отговорност на работници по реда на Кодекса на Труда, изплащане на обезщетения, изчисляване и плащане на осигуровки и данъци, данъчни облекчения, организация на работното време, и въпроси, свързани с извънредния труд, както и много други!
 • Наемане на служители: Предоставяме цялостна подкрепа за процеса на наемане, включително консултации за наемането на чужденци и издаването на разрешения за работа в България.
 • Управление на трудовите отношения: Съдействаме за законосъобразното управление на сложни аспекти като дисциплинарна и имуществена отговорност, изплащане на обезщетения, и уволнение на работници.
 • Осигуровки и данъци: Предлагаме специализирано съдействие за изчисляване и плащане на осигуровки и данъци, както и използване на данъчни облекчения.
 • Организация на работното време: Консултираме работодатели относно организацията на работното време, включително извънредния труд и подходящото му компенсиране.

Услуги по трудово и осигурително право за служители / работници

 • (Онлайн) консултация по трудово право за работници / служители - Предлагаме специализирани консултации за служители, които се нуждаят от съвети относно начисляване и плащане на осигуровки, данъци, ползване на данъчни облекчения, започване на работа с работодател в чужбина, консултации на работници - чужденци, включително граждани на трети страни (тоест държави извън ЕС), при трудови спорове с работодателя от всякакъв характер и много други!
 • Осигуровки и данъци: Предлагаме консултации за начисляване и плащане на осигуровки и данъци, както и ползване на данъчни облекчения.
 • Работа с чуждестранен работодател: Съдействаме на служители, започващи работа с работодател в чужбина, включително предоставяне на консултации за работници-чужденци от трети страни.
 • Трудови спорове: Подкрепяме служителите при решаването на трудови спорове с работодателя, предоставяйки експертни съвети и стратегии за защита на техните права.

Изготвяне на документация

 • Трудови договори и длъжностни характеристики: Изготвяме и ревизираме трудови договори и длъжностни характеристики, гарантирайки тяхното съответствие с българското законодателство.
 • Здравословни и безопасни условия на труд: Подготвяме документация, свързана с осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд, както и обосновки за наемането на чужденци.

Чрез използването на нашите услуги, клиентите ни могат да разчитат на надеждна подкрепа в управлението на техните трудовоправни задачи и предизвикателства. В Елан Консултинг, ние се ангажираме да осигурим максимална защита на правата и интересите на нашите клиенти, като предлагаме решения, съобразени с последните промени в законодателството и най-добрите практики в областта на трудовото право.

Услуги по трудово право от адвокатски кантори, с които партнираме

Разбираме, че някои ситуации изискват специализирана правна намеса. Ето защо Елан Консултинг работи в партньорство с утвърдени адвокатски кантори в Бургас, София и други градове, за да предложи на клиентите си достъп до висококвалифицирани адвокати по трудово право. Партньорските ни адвокатски кантори предлагат следните услуги:

 • Процесуално представителство: Оказват подкрепа в процедурите по трудови спорове, като защитават интересите на нашите клиенти в съда и други институции.
 • Специализирани правни консултации: Нашият експертен екип предоставя задълбочени правни анализи и консултации по конкретни казуси, свързани с трудовото право.
 • Договаряне и медиация: Съдействат в договарянето и провеждането на медиация между работодатели и служители за решаване на трудови конфликти извън съдебната зала.

Посредством това партньорство, ние от Елан Консултинг, заедно с нашите партньори можем да предложим пълно и всеобхватно обслужване, което отговаря на нуждите на всеки клиент по отношение на трудовото право. Независимо от местоположението Ви в България, нашият обхват и специализация гарантират, че вашите правни интереси ще бъдат защитени по най-добрия възможен начин.

Kои са често срещаните нарушения на трудовото право в България и как да ги избегнете?

Нарушенията на трудовото право в България могат да вземат много форми, вариращи от липсата на дължимите обезщетения до неспазване на условията за безопасност и здраве при работа. Разбирането и прилагането на правните разпоредби са ключови за защитата на правата на работниците и за осигуряване на законосъобразната практика от страна на работодателите. Ето някои от най-честите нарушения и начините за тяхното избягване:

 • Полагане на извънреден труд без съответното заплащане - Извънредният труд трябва да се полага само в изключителни случаи и е предмет на допълнително заплащане. Работодателите трябва да организират работния процес така, че да се избегне необходимостта от извънредна работа, а когато това е неизбежно – да осигурят справедливо възнаграждение за служителите си.
 • Непредоставяне на обедна почивка - Работодателите са задължени да предоставят на служителите си необходимите почивки през работния ден, включително обедна почивка, която не може да бъде по-малка от 30 минути. Управлението на работното време трябва да отчита тези изисквания, за да се гарантира, че правата на работниците се спазват.
 • Работа по време на годишен отпуск - Годишният отпуск е предназначен за почивка и възстановяване на работоспособността. Работодателите не трябва да изискват от служителите да извършват работни задължения по време на техния отпуск и трябва стриктно да спазват разпоредбите за годишен отпуск.
 • Задължения, несъответстващи на длъжността - При сключване на трудов договор, работодателят е длъжен да предостави на работника длъжностна характеристика, която точно определя задълженията, свързани с длъжността. Всяко отклонение от тези задължения без съгласието на служителя е нарушение на закона.
 • Работа без официално сключен трудов договор - Сключването на писмен трудов договор преди началото на трудовата дейност е задължително изискване. Работодателите трябва да се уверят, че всички трудови договори са дължимо регистрирани и служителите са осведомени за своите права и задължения.
 • Липса на длъжностна характеристика - Предоставянето на длъжностна характеристика е задължително при сключването на трудовия договор. Тя представлява основата за изпълнението на трудовите функции и правата и задълженията на служителя.
 • Отказ за предоставяне на достъп до лични документи - Служителите имат право на достъп до собствените си трудови документи. Работодателите трябва да гарантират това право и да предоставят запитваната информация в установения срок.
 • Изпращане в командировка без съгласие - Изпращането в командировка за периоди надвишаващи 30 дни изисква писмено съгласие от страна на работника, с изключение на специално упоменатите в закона случаи.

Тези принципи и мерки за предпазливост са създадени, за да осигурят защита на правата на работниците и да насърчат справедливи и законосъобразни трудови практики. Важно е работодателите и служителите да се стремят към открит диалог и сътрудничество, за да се избегнат потенциални нарушения и да се създаде здравословна и продуктивна работна среда.

Как да избегнем тези нарушения?

Информираността и прозрачността са ключови за избягването на нарушения на трудовото право. Работодателите и служителите трябва да са наясно със своите права и задължения и да търсят правна консултация при необходимост. Редовното обучение и актуализиране на знанията относно трудовото право също могат да допринесат за предотвратяването на нарушения и подобряването на трудовите отношения.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Мога ли да бъда уволнен без предизвестие в България?

Според Кодекса на труда в България, уволнението без предизвестие е възможно само в строго определени случаи, като например при тежки нарушения на трудовата дисциплина. В повечето ситуации, работодателят е задължен да предостави предварително предизвестие, чийто срок зависи от продължителността на трудовия стаж на работника при същия работодател.

Какво представлява извънредният труд и как се заплаща?

Извънредният труд включва всяка работа, извършена извън регламентираното работно време, установено с трудовия договор. Законът допуска извънреден труд в ограничени случаи, като за неговото полагане е необходимо съгласието на работника или определено разпореждане при извънредни обстоятелства. Извънредният труд се заплаща с увеличение, уговорено между страните, но не по-малко от установените минимални проценти над основното възнаграждение.

Мога ли да прекратя трудовия си договор без предизвестие при забавяне на заплатата от страна на работодателя?

Да, в съответствие с българското трудово законодателство, служителят има право да прекрати трудовия си договор без предизвестие, ако работодателят е забавил изплащането на заплата за повече от един месец. Според Кодекса на труда, това представлява съществено нарушение на договорните задължения от страна на работодателя, което дава основание на работника или служителя да се освободи от трудовото правоотношение незабавно, без да се налага да спазва срок за предизвестие. Важно е да се отбележи, че при такива обстоятелства работникът може също да има право на обезщетение за прекратяването на трудовия договор, съгласно условията и процедурите, предвидени в закона.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

No items found.