Деклариране на стоки с висок фискален риск. Обжалване

Научете как се декларират стоки с висок фискален риск и как се обжалва протокол от НАП!
аКТУАЛНО КЪМ
5/2/2024
Деклариране на стоки с висок фискален риск. Обжалване
виж повече

Декларирането и фискален контрол върху превоза на стоки с висок фискален риск (СВФР) са нови важни елементи в управлението на международната транспортна и търговска дейност, особено в контекста на усилията за борба с избягването на данъци и контрабандата. Тези процеси са регламентирани посредством нови изменения в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и специализираната Наредба Н-5 от 29.09.2023 г., която урежда условията и реда за осъществяване на фискален контрол на движението на такива стоки на територията на Република България. Със засилващата се нужда от прозрачност и сигурност, от 3 януари 2024 г., Националната агенция за приходите (НАП) въведе нов режим, изискващ задължително предварително деклариране на данни за превозите на стоки с висок фискален риск, като това включва транспорти, започващи от територията на трета страна и завършващи в България, както и онези, които се извършват изцяло в страната.

Новият режим на деклариране обхваща превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 т., които започват от територията на друга държава-членка на ЕС и завършват на територията на България, както и обратно - от България до друга държава-членка на ЕС. Това представлява важна стъпка в укрепването на митническия контрол и в мерките за борба с данъчните измами.

За да се улесни процесът на деклариране, данните за превозите се подават чрез електронна услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП. При подаването на данните, системата на НАП генерира уникален номер на превоз (УНП), който е задължително да се съобщи на водача на транспортното средство, на лицето, придружаващо стоката, на превозвача, или на организатора на превоза. Този механизъм не само увеличава прозрачността и отчетността в транспортния сектор, но също така подкрепя усилията на държавните органи за осигуряване на ефективен контрол и надзор върху превоза на стоки с висок фискален риск.

Какво означава "стоки с висок фискален риск"?

"Стоки с висок фискален риск" е термин, използван за обозначаване на стоки, които често са обект на данъчни измами, особено в контекста на ДДС. Тези стоки са идентифицирани от приходната администрация като такива, които представляват риск за данъчната система поради тяхното високо участие в схеми за избягване на данъци или други нередности.

Сред примерите за стоки с висок фискален риск се включват:

 • Плодове и зеленчуци;
 • Месо и месни продукти;
 • Мляко и млечни продукти;
 • Захар и продукти за производство на захар.

Пълният списък на стоките с висок фискален риск се утвърждава със заповед на министъра на финансите. Този списък е важен ресурс за данъчните и митническите власти, търговците и превозвачите, тъй като осигурява ясни насоки относно стоките, които изискват повишено внимание и контрол при транспортирането им. Заповед № ЗМФ - 1295 от 28.12.2023 г. е важен документ в тази насока, като предоставя списък на стоките с висок фискален риск със съответните им кодове по комбинираната номенклатура​​.

Този списък е жизненоважен за идентифицирането и предотвратяването на потенциални данъчни измами, като по този начин се укрепва финансовата стабилност и сигурността на националната икономика. Списъкът се актуализира регулярно, за да отразява промените в търговските патерни и да се бори ефективно срещу данъчните измами.

Кога е задължително декларирането на стоки с висок фискален риск?

Задължителното деклариране на стоки с висок фискален риск е важна стъпка, предприета от Националната агенция за приходите (НАП), за укрепване на фискалния контрол и противодействие на данъчните измами. От 3 януари 2024 г., НАП въвежда нов режим за задължително предварително деклариране на данни за превозите на такива стоки.

Видове превоз подлежащи на задължително деклариране

Въведеният с измененията в законодателството режим засяга превозите, които:

 • Започват от територията на трета страна и завършват на територията на България, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката;
 • Започват и завършват на територията на страната.

Също така, от 01.10.2023 г., въведеният режим за задължително предварително деклариране на данни съгласно чл. 127и от ДОПК обхваща и превозите на стоки с висок фискален риск, извършвани с транспортни средства над 3,5 т., които:

 • Започват от територията на друга държава-членка на ЕС и завършват на територията на България;
 • Започват от територията на България и завършват на територията на друга държава-членка на ЕС.

Данните за такива превози се декларират чрез е-услуга, достъпна с квалифициран електронен подпис в Портала за електронни услуги на НАП. При подаване на данните, системата генерира уникален номер на превоз (УНП), който е задължително да се съобщи на водача на транспортното средство, лицето, придружаващо стоката, превозвача, или организатора на превоза. Валидността на уникалния номер на превоза е 14 дни, като при фискален контрол водачът на транспортното средство трябва да предостави този номер заедно с другите задължителни документи.

За улеснение на бизнеса, Агенцията предоставя XSD-схеми и описание на формата и структурата на данните за използване на услугата чрез публичен приложно-програмен интерфейс (API) или система-система комуникация. Предстои осигуряване на тестова среда за клиентите за проверка на съвместимостта на техните системи с новите модули на услугата.

През 2024 г. се планира въвеждане на задължителен режим за деклариране на данни и за превозите на СВФР (стоки с висок финансов риск), които започват от територията на трета страна и завършват на територията на България, както и за тези, които започват и завършват на територията на страната. Приходната администрация ще информира за предвидените срокове и етапи по внедряването на новите функционалности в съществуващата електронна услуга и ще предостави тестов период за клиентите.

Необходими документи и процедура за деклариране на стоки с висок финансов риск

Необходимите документи и процедури за деклариране на стоки с висок фискален риск варират в зависимост от маршрута и характеристиките на превоза. Ето подробности за различните сценарии:

I. Превоз, започващ от държава-членка на ЕС и завършващ в България:

Съгласно чл. 8 от Наредба Н-5:
 • Предварително деклариране: Данните, посочени в приложение № 1 на Наредба Н-5, се подават от получателя/купувача или лицето, придобиващо стоката при тристранна операция, до влизане на транспортното средство на територията на страната.
 • Потвърждение на получаването: Данните, посочени в приложение № 2 на Наредба Н-5, се декларират от получателя/купувача или лицето, придобиващо стоката, след получаване на стоката, най-късно до края на следващия ден от пристигането на стоката на мястото на получаване.

II. Превоз, започващ от България и завършващ в друга държава-членка на ЕС:

Съгласно чл. 9 от Наредба Н-5:
 • Предварително деклариране: Данните, посочени в приложение № 3 на Наредба Н-5, се подават от доставчика/продавача или лицето, прехвърлител на стоката при тристранна операция, преди започване на натоварването на транспортното средство.
 • Потвърждение за изпращане: Данните, посочени в приложение № 2 на Наредба Н-5, се декларират от доставчика/продавача или лицето, прехвърлител на стоката, след излизане на транспортното средство от територията на страната, най-късно до края на следващия ден от напускането на територията на страната.

III. Превоз на СВФР, който започва и завършва на територията на България:

Съгласно чл. 10 от Наредба Н-5:
 • Предварително деклариране: Данните, посочени в приложение № 4 на Наредба Н-5, се подават от доставчика/продавача преди започване на натоварването на транспортното средство. При превози за повече от един получател, данните за всеки получател се декларират отделно.
 • Потвърждение за получаването: Данните, посочени в приложение № 2 на Наредба Н-5, се декларират от получателя/купувача, след получаване на стоката, най-късно до края на следващия ден от пристигането на стоката на мястото на получаване.

IV. Превоз от трета страна, завършващ на територията на България:

Съгласно чл. 11 от Наредба Н-5:
 • Предварително деклариране: Данните, посочени в приложение № 5 на Наредба Н-5, се подават от вносителя, след приключване на митническия режим и вдигане на стоката, преди продължаване на превоза на територията на страната.
 • Потвърждение за получаването: Данните, посочени в приложение № 2 на Наредба Н-5, се декларират от вносителя или получателя (ако е различен от вносителя), след получаване на стоката, най-късно до края на следващия ден от пристигането на стоката на мястото на получаване.

V. Превози чрез воден, железопътен или въздушен транспорт с претоварване в България:

Съгласно чл. 12 от Наредба Н-5:
 • Декларирането и потвърждението се извършват по описаните по-горе методи, в зависимост от вида на превоза.

Тези процедури са важни за управлението и контрола на превозите на стоки с висок фискален риск, което допринася за предотвратяване на данъчни измами и подобряване на финансовата сигурност.

Какви са изключенията - кога не е нужно да се декларират стоки с висок финансов риск?

Изключенията от режима на задължително предварително деклариране на стоки с висок фискален риск (СВФР) са важни за разбирането на обхвата и приложението на съответните данъчни и митнически регулации. Ето подробен преглед на случаите, когато не е необходимо да се декларират СВФР:

1. Транспортни средства с товароносимост до 3,5 тона - Превозите, извършвани с транспортни средства, чиято товароносимост е до 3,5 тона, са изключени от задължението за деклариране на СВФР.

2. Транспорт с транспортно средство с товароносимост над 3,5 тона:

 • За крайно потребление: Когато стоките не са предназначени за последваща продажба или влагане в производство.
 • Между обекти в страната: Транспортирането на стоки между обекти, където се извършва дейност от едно и също лице.
 • Между различни обекти в страната: Превозът на стоки между обекти, управлявани от различни лица, при условие че стоките, предназначени за всеки отделен обект, са с тегло до 500 кг или литра и/или стойността на стоките е до 5000 лв. без ДДС.
 • Транспорт на течни горива: Когато има задължение за подаване на информация за доставките по реда на друг закон.

3. Транспорт с Воден, Железопътен и/или Въздушен Транспорт:

Изключението се прилага при превози, при които няма претоварване на стоката на транспортното средство на територията на България.

Тези изключения са предвидени, за да се намали административната тежест върху определени видове превози, които се смятат за по-малко рискови от гледна точка на потенциалните данъчни измами. Те също така улесняват логистиката и управлението на превозите, които не попадат в обхвата на високия фискален риск. Прилагането на тези изключения е важно за ефективността на фискалния контрол, като същевременно осигурява гъвкавост за бизнеса в управлението на техните логистични операции.

Протокол за извършена проверка на стоки с висок фискален риск

При вътреобщностно придобиване и складиране до поискване на стоки с висок фискален риск, фискален контрол се осъществява по ред, регламентиран в раздел IV от Наредба Н-5 от 29 септември 2023 г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България. Този контрол цели да осигури, че стоките, които влизат в страната, са правилно декларирани и отговарят на необходимите регулации.

Фискален контрол върху стоки с висок фискален риск при транзит

Фискален контрол също се прилага и към стоки с висок фискален риск, които преминават през територията на Република България от една държава - членка на Европейския съюз, към друга държава членка. Редът за този контрол е регламентиран в раздел VI от Наредба Н-5. Тази процедура гарантира, че дори и стоките да не остават в България, те също подлежат на строг надзор, за да се предотврати злоупотребата и избегнат нарушенията на фискалните правила.

Правомощия на органите по приходите при фискален контрол

Органите по приходите имат обширни правомощия при извършване на фискален контрол на стоки с висок фискален риск. Те включват спиране на транспортното средство за проверка, идентифициране на водача и придружаващото лице, проверка на документацията и физически оглед на стоката. При необходимост, на транспортното средство може да бъде поставен технически средства за контрол и специален печат или щемпел, индикиращ, че стоката представлява висок фискален риск.

Протокол за фискален контрол

След извършване на фискален контрол се съставя протокол, който отразява всички установени факти и обстоятелства. Протоколът се предоставя на водача на транспортното средство или на лицето, придружаващо стоката. Важно е този документ да се съхранява, тъй като той служи за доказателство за извършения контрол и евентуално наложените мерки.

Отстраняване на техническите средства за контрол

Техническите средства за контрол трябва да бъдат отстранени от органите по приходите на мястото на получаване или разтоварване на стоката в строго определени срокове. Това гарантира, че процесът на доставка не е ненужно забавен, като същевременно се спазват всички фискални изисквания.

Последствия при установено несъответствие

При установено несъответствие между декларираната и действителната стока, органите по приходите могат да изискат предоставяне на обезпечение за покриване на евентуални данъчни задължения. Това обезпечение може да бъде в пари или под формата на безусловна и неотменяема банкова гаранция. Процедурата гарантира, че държавата е защитена от фискални загуби, възникващи при транспортиране на стоки с висок фискален риск.

Заключителни стъпки след фискален контрол

След като органът по приходите извърши отстраняването на техническите средства за контрол и проведе съпоставка между декларираните и действителните данни за стоките, се съставя и предава протокол за съответствие или несъответствие. Този протокол се връчва на получателя или неговия упълномощен представител, като по този начин се завършва процесът на фискален контрол и се осигурява прозрачност на цялата процедура.

Обезпечение при несъответствие

В случаите на установено несъответствие, органите по приходите изискват обезпечение за покриване на потенциални данъчни задължения, които могат да възникнат в резултат от разминаванията. Размерът на обезпечението се определя на база процент от пазарната стойност на стоките, като по този начин се защитават фискалните интереси на държавата, докато се уреждат възникналите несъответствия.

Важността на протокола за извършена проверка

Протоколът за извършена проверка на стоки с висок фискален риск играе ключова роля в процеса на осигуряване на съответствие с фискалните изисквания. Той служи като официален документ, който потвърждава проведената проверка, установените факти и предприетите действия от страна на органите по приходите. Този протокол осигурява яснота и правна сигурност както за транспортните компании, така и за получателите на стоките.

Как се процедира при корекция на данните и анулиране на деклариране на стоки с висок финансов риск?

Процесът на коригиране на данни и анулиране на декларации за стоки с висок фискален риск е регламентиран в Наредба Н-5 и представлява важен аспект от управлението на фискалния контрол. Съгласно чл. 15 на Наредбата, когато възникнат промени или са допуснати грешки в подадените данни за превоз на СВФР, те могат да бъдат коригирани в рамките на установените срокове за тяхното деклариране. Тази корекция включва промяна в съответното приложение, като се посочва съответстващият уникален номер на превоза (УНП). Важно е да се отбележи, че при корекция на данните не се издава нов УНП.

След изтичане на срока за деклариране и по време на самия превоз, все още е възможно да се извършват определени корекции. Това обаче се ограничава само до промени в данните за номера на транспортното средство, датата, очаквания час и мястото на получаване или разтоварване на стоката. При случаи на претоварване на стоката, трябва да се указват дата, очакван час и място на претоварването. Това позволява гъвкавост в управлението на транспортните операции, като същевременно се осигурява прецизност и актуалност на информацията.

При анулиране на превоз, когато той не се осъществи, Наредба Н-5 изисква подадените данни за превоза на стоки с висок фискален риск да бъдат анулирани. Това се извършва по реда на чл. 16 от Наредбата, като се подава приложение № 8. Анулирането е критичен процес, тъй като гарантира, че данните в системата на НАП са точни и актуализирани, което допринася за ефективния контрол и проследяване на стоките с висок фискален риск в транспортния сектор. Така, чрез подаване на корекции и анулиране на декларации, системата позволява адекватно отразяване на реалната транспортна дейност, осигурявайки съответствие с нормативните изисквания.

Как се извършва контролът по декларирането на стоки с висок фискален риск ? - глоби, санкции и превенция

Контролът по декларирането на стоки с висок фискален риск в България е строго регламентиран и включва както проверки, така и възможни санкции при нарушения. Органите по приходите извършват фискален контрол без нуждата от предварително писмено възлагане. За целта се създават специализирани фискални контролни пунктове, където се извършват проверки, а извън тях транспортните средства не подлежат на спиране за целите на контрол.

По време на фискален контрол, водачите на транспортни средства са длъжни да предоставят уникален номер на превоз (УНП), получен след предварителното деклариране на превоза, както и всички съответстващи документи, предвидени в чл. 13, ал. 2 от ДОПК. Това включва документ за самоличност на водача, документи, придружаващи стоката и други необходими документи. В случай че при проверка се установи, че редът за предварително деклариране не е спазен, УНП се издава служебно от контролиращите органи.

При нарушения, като неспазване на реда за предварително деклариране или деклариране на неверни данни за превоз на СВФР, могат да бъдат наложени санкции. Те включват предварителни обезпечителни мерки съгласно чл. 121а от ДОПК. Тези мерки могат да включват налагане на глоба в размерите, посочени в чл. 278б, ал. 3 и 4 от ДОПК. Според тези разпоредби, лицата, които не изпълнят своите задължения по чл. 127и, ал. 1 - 5, се наказват с глоба или имуществена санкция в размер на 40% от данъчната основа на превозваната стока, но не по-малко от 5000 лв. При деклариране на неверни данни, глобата или имуществената санкция се изчислява като 40% от разликата между данъчната основа на установените при проверка стоки и тази на декларираните стоки, като минималният размер е 1000 лв.

Разпоредбата на член 121а от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) на Република България предвижда специфични мерки, които могат да бъдат предприети от органите по приходите при извършване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск.

 1. Налагане на предварителни обезпечителни мерки: Органът по приходите има правомощието да поиска от публичния изпълнител незабавно да наложи предварителни обезпечителни мерки върху имуществото на получателя на стоката. Целта е да се обезпечат възможни вземания за данъци, които могат да възникнат в резултат на нарушения, като размерът на тези мерки не трябва да бъде по-малък от 30% от пазарната стойност на стоката.
 2. Хипотези, обуславящи налагането на мерки: Тези мерки могат да бъдат приложени в различни случаи, като например при нарушаване целостта на техническите средства за контрол, неспазване на определени забрани, несъответствие между декларираните и установените при проверка данни за стоката, неявяване на водача на транспортното средство или получателя на стоката на мястото на получаване/разтоварване и неспазване на реда за предварително деклариране.
 3. Действия при налагане на обезпечителни мерки: В случай че органът по приходите установи риск за събирането на дължимите данъци, могат да бъдат наложени мерки и за обезпечаване на доказателства. Това включва изземване на стоката и документите, свързани с нея. Предвиден е също срок от 72 часа за действие на тези мерки без разрешение на съда.
 4. Обезпечение: В случай на предоставяне на обезпечение, размерът на него е не по-малък от 10% от пазарната стойност на стоката, ако е предоставено обезпечение по Закона за данък върху добавената стойност.
 5. Изземване на стоката при непредставяне на обезпечение: Ако не се представи обезпечение в определения срок, стоката се смята за изоставена в полза на държавата.

Тези мерки и санкции имат за цел да гарантират спазването на законовите изисквания и да предпазват от потенциални данъчни измами, свързани с транспортирането на стоки с висок фискален риск. Правилното и точно деклариране, заедно със строгия контрол и налагането на съответните санкции при нарушения, са ключови за поддържане на реда и сигурността в данъчно-митническата сфера.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Защо да се доверим на Елан Консултинг при  ревизия, проверка и фискален контрол от НАП върху движението на стоки с висок фискален риск?

Изборът на Елан Консултинг за управление на фискалния контрол, свързан с движението на стоки с висок фискален риск, е решение, основано на надеждност, професионализъм и задълбочен опит. В динамичния свят на фискалните регулации и търговския транспорт, е изключително важно да разполагате с партньор, който не само разбира законодателството в детайли, но и предлага персонализирани решения, отговарящи на специфичните нужди на вашия бизнес.

Елан Консултинг притежава дълбоки познания за българското данъчно законодателство, особено в аспектите, свързани с фискалния контрол на стоки с висок фискален риск. Това знание позволява на фирмата да предоставя актуална и точна информация, както и да предлага стратегии за съответствие с нормативните изисквания. Така клиентите на Елан Консултинг могат да бъдат уверени, че техният транспорт и търговски операции са в пълно съответствие със закона.

Освен теоретичната подготовка, Елан Консултинг се отличава с практически опит в управлението на сложни случаи, свързани с фискалния контрол. Този опит включва работа с разнообразни клиенти и асоцииран адвокат по данъчно право по съдебни дела, което дава на компанията перспектива и разбиране за различните предизвикателства, които може да възникнат. Така Елан Консултинг е подготвена да предложи ефективни и практически решения за своите клиенти, независимо от сложността на ситуацията.

Едно от ключовите предимства на работата с Елан Консултинг е високата степен на персонализация, която компанията предлага. Всяко бизнес решение и съвет се базира на конкретните нужди и сценарии на клиента. Това означава, че вместо стандартен подход, Елан Консултинг разработва стратегии, които са изцяло насочени към уникалните особености на всеки бизнес и неговите операции.

В допълнение, Елан Консултинг предлага постоянна подкрепа и консултации. В света на бизнеса, където фискалните и данъчните регулации често се променят, постоянната подкрепа е жизненоважна. Екипът на Елан Консултинг се ангажира да осигури най-актуалната информация и да поддържа своите клиенти информирани и подготвени за всякакви промени в законодателството.

Изборът на Елан Консултинг предлага още едно значимо предимство, особено ценно за транспортния сектор – специализирани услуги по регистрация и счетоводство на транспортна фирма, които са изключително важни в транспортния сектор. Счетоводните услуги, предоставяни от Елан Консултинг, са адаптирани към специфичните нужди на транспортните компании, което включва управление на финансовите потоци, следене на оперативните разходи и приходи, както и оптимизиране на данъчните задължения. Освен това, процесът на регистрация на нови транспортни фирми е улеснен благодарение на експертните познания и опит на Елан Консултинг в областта на българското корпоративно и транспортно законодателство. Тази интегрирана услуга позволява на транспортните фирми да се съсредоточат върху основната си дейност, докато Елан Консултинг се грижи за счетоводните и административни аспекти на тяхната дейност.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.