Европрограма Конкурентоспособност и Иновации през 2024г.

Научете всичко за това как да кандидатствате по програмата Конкурентоспособност и иновации в предприятията 2021-2027!
аКТУАЛНО КЪМ
2/2/2024
Европрограма Конкурентоспособност и Иновации през 2024г.
виж повече

В динамичния свят на бизнеса, иновациите и конкурентоспособността са ключови двигатели за растеж и успех. Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 г., в частност процедурата към нея - BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“е създадена с цел да подпомогне българските предприятия в тази насока, като им предостави необходимите ресурси и подкрепа за развитие. Тази програма е насочена към стимулиране на иновациите, подобряване на производствените процеси и въвеждане на устойчиви бизнес практики, които да доведат до засилване на конкурентоспособността на българските предприятия на национално и международно ниво.

С фокус върху два основни приоритета - "Иновации и растеж" и "Кръгова икономика", програмата цели да адресира ключовите предизвикателства и възможности пред бизнеса. Под приоритет "Иновации и растеж", специфичната цел е развитие и засилване на капацитета за научни изследвания и иновации, както и на внедряването на модерни технологии. В рамките на "Кръгова икономика", целта е насърчаване на прехода към кръгова икономика, основаваща се на ефективното използване на ресурсите.

Процедурата за кандидатстване BG16RFPR001-1.001 „Разработване на иновации в предприятията“ предоставя възможности за микропредприятия, МСП и големи предприятия да се възползват от безвъзмездни средства за изграждане на иновации в различни области. Специално внимание е отделено на сектори като Информатика и ИКТ, Мехатроника и микроелектроника, Индустрии за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии, както и Нови технологии в креативни и рекреативни индустрии. Освен това, проекти в областта на чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика също са насърчавани, с акцент върху управлението на отпадъците и екологосъобразните производствени процеси.

Кандидатстването през 2024 г. предоставя уникална възможност за предприятията да се възползват от подкрепата на Европейския съюз за реализиране на иновативни проекти, които да допринесат за тяхното устойчиво развитие и растеж. Подходът на програмата е инклузивен, като се стреми да обхване широк спектър от индустрии и да насърчи равенството между половете в контекста на бизнес и иновации.

В този динамичен икономически контекст, програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ се явява ключов инструмент за стимулиране на иновативността и конкурентоспособността на българските предприятия. Тя отваря вратата към нови възможности, устойчив растеж и развитие, подчертавайки значението на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност за бъдещето на българския бизнес.

Какви са изискванията за кандидатстване по процедура BG16RFPR001-1.001 - „Разработване на иновации в предприятията“

Както споменахме по-рано, програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 предлага възможност на българските компании да участват в инициативи, насочени към насърчаване на иновациите и повишаване на конкурентоспособността на икономиката. С цел успешно кандидатстване, фирмите трябва да отговарят на редица критични изисквания, които гарантират, че подпомагането ще бъде насочено към подходящи и квалифицирани предприятия. Изискванията обхващат разнообразие от аспекти – от правната форма на кандидатите и тяхната финансова стабилност до специфични критерии за допустимост, свързани с размера на предприятието и реализирания оборот. Тези критерии са създадени, за да се осигури, че подкрепата достига до тези бизнеси, които имат потенциала и ресурсите да реализират иновативни проекти, допринасящи за устойчиво развитие и растеж.

Допустими кандидати

Основните изисквания за допустимост на кандидатите и техните партньори включват няколко ключови аспекти. На първо място, кандидатите трябва да бъдат търговци по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите, или да са еквивалентни лица по законодателството на друга държава-членка на Европейското икономическо пространство. Изключение се прави за клонове на юридически лица, регистрирани в България, поради липсата на самостоятелна правосубектност. Важно е също така кандидатите да са регистрирани не по-късно от 31.12.2020 г. и да са реализирали минимални нетни приходи от продажби за 2022 г., съобразно категорията на предприятието.

По отношение на партньорите, те също следва да отговарят на подобни критерии за допустимост, като освен това трябва да имат реализирани нетни приходи от продажби за 2022 г., пропорционални на категорията на предприятието-партньор. Важно е да се отбележи, че при определянето на нетните приходи от продажби се вземат предвид само данните от индивидуалния отчет за приходите и разходите на предприятието, без да се отчитат данните на свързани предприятия и/или предприятия-партньори.

За да осигури ефективно и целенасочено финансиране, Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 поставя конкретни финансови изисквания пред кандидатите, базирани на тяхната категория като предприятия. Тези изисквания са ключови за определянето на допустимите участници в програмата и гарантират, че подкрепата е насочена към тези, които имат устойчива финансова основа и потенциал за развитие и иновации. В зависимост от категорията на предприятието съгласно Закона за малките и средните предприятия, минималните нетни приходи от продажби за финансовата 2022 година са както следва:

 • Микро предприятия: Трябва да са реализирали минимални нетни приходи от продажби равни на или над 80 000 лева.
 • Малки предприятия: Изисква се минимум от 200 000 лева нетни приходи от продажби.
 • Средно предприятие и малко дружество със средна пазарна капитализация: Необходими са минимални нетни приходи от продажби в размер на 800 000 лева.
 • Големи предприятия: Трябва да са генерирали минимум 3 000 000 лева нетни приходи от продажби.

Тези финансови критерии са въведени с цел да се осигури, че подпомаганите от програмата проекти и инициативи идват от предприятия с доказана икономическа стабилност и способност да управляват успешно проектите за иновации и развитие. Това допринася за повишаване на ефективността и устойчивостта на инвестициите в рамките на програмата, като същевременно насърчава предприемаческата активност и иновационния потенциал в страната.

Освен тези финансови изисквания, важно е да се отбележи, че големите предприятия могат да кандидатстват по процедурата единствено в ефективно сътрудничество с МСП, което подчертава стремежа на програмата да стимулира синергията и партньорството между различните размери на предприятията за постигане на иновации.

Тези критерии за допустимост са въведени с цел да се гарантира, че финансирането по програмата ще бъде насочено към проекти, които имат реален потенциал да допринесат за иновациите и конкурентоспособността на българската икономика. Строгите изисквания осигуряват справедлив и ефективен процес на селекция, като по този начин се подпомагат предприятията, които са в най-добра позиция да реализират успешно своите иновационни инициативи.

Кои кандидати са недопустими според условията на програмата?

Кандидатите и партньорите не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и да получат безвъзмездна финансова помощ по процедурата за разработване на иновации в предприятията ако:

 1. Са в процес на несъстоятелност, ликвидация, или са преустановили дейността си: Това включва също така и предприятия, които са в производство по несъстоятелност или са сключили извънсъдебно споразумение с кредиторите си.
 2. Имат влязло в сила наказателно постановление за нарушения на трудовото законодателство: Това обхваща нарушения, свързани с трудовата миграция и трудовата мобилност, както и други сходни задължения.
 3. Са лишени от правото да упражняват определена професия или дейност: Включва и тези, които са установили споразумения с цел нарушаване на конкуренцията.
 4. Имат задължения за данъци и осигурителни вноски: Ако размерът на неплатените данъци или социалноосигурителни вноски е повече от 1% от годишния общ оборот за последната финансова година или повече от 50 000 лева.
 5. Са в конфликт на интереси: Това включва и лицата, които представляват кандидата или партньора, и са опитали да повлияят на вземането на решение или са получили неоснователно предимство в процедурата за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.
 6. Участват в дейности, които са изрично изключени от подкрепа: Това обхваща предприятия, кандидатстващи за финансиране на дейности в сектора на първично производство на селскостопански продукти, преработка и маркетинг на горски продукти, както и тези, които са нарушили регулации за риболов и аквакултури.
 7. Попадат под ограничителни мерки или санкции: Включително тези, които са установили действия, дестабилизиращи положението в други държави, или са замесени в недопустими дейности по отношение на режими на държавна помощ.
 8. Управителите на дружествата или ръководните органи и лицата, които представляват кандидата партньора имат влезли в сила присъди за престъпление от общ характер -  лицата, които представляват кандидата/партньора са осъждани с влязла в сила присъда - по чл. 108а, чл. 159а – 159г, чл. 172, чл. 192а, чл. 194 – 217, чл. 219 – 252, чл. 253 – 260, чл. 301 – 307, чл. 321, 321а и чл. 352 – 353е от Наказателния кодекс;
 9. Са санкционирани под една от другите изрично описани в условията форма.

Кои са допустимите партньори?

Успешното реализиране на проекти по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 може да се осъществи както чрез индивидуално участие, така и чрез партньорство между различни предприятия. Партньорството предлага уникалната възможност за сътрудничество и обмен на знания и умения, което е особено ценно при реализацията на иновативни проекти. Важно е обаче да се спазват определени критерии при избора на партньори, за да се гарантира съответствието с условията на програмата.

Критерии за допустимост на партньорите:

 • Микро, малки и средни предприятия (МСП): Предприятия, отговарящи на критериите за МСП съгласно чл. 3 и чл. 4 от Закона за малките и средните предприятия и Приложение I към Регламент 651/2014, са допустими за участие като партньори. Това включва и малките дружества със средна пазарна капитализация, но само при условие, че кандидатът е МСП и проектът се реализира в определени тематични области.
 • Големи предприятия: Големите предприятия също могат да бъдат партньори, но отново само ако кандидатът е МСП и проектът е в рамките на специфицираните тематични области.

Важни условия за партньорство:

 • Задължително партньорство за големи предприятия: Големите предприятия могат да кандидатстват по процедурата единствено в случай на ефективно сътрудничество с МСП.
 • Ограничение за броя на партньорите: В рамките на едно проектно предложение може да участва само един партньор. Предложенията с повече от един партньор автоматично ще бъдат отхвърлени.
 • Ефективно сътрудничество: Партньорството трябва да демонстрира ефективно сътрудничество, където минимум 30% и максимум 50% от допустимите разходи по проекта се извършват от партньора.
 • Недопустимо е партньорство между свързани предприятия: Партньорство между предприятия, които имат свързаност или са в отношения на партньорство съгласно законодателството, не е допустимо.
 • Ограничение за участие: Предприятието може да участва в процедурата само веднъж, като кандидат или като партньор. Неспазването на това изискване води до отхвърляне на всички проектни предложения, в които участва съответното предприятие.
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

За кои видове дейности мога да получа финансиране?

Програмата „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027 предоставя възможности за финансиране на проектни предложения, които са в съответствие с принципите за ефективност, ефикасност и икономичност при разходването на средства. Основната цел е да се подкрепят иновационни дейности, които допринасят за постигането на специфичните цели на програмата и на широките цели на процедурата, като същевременно се осигури адекватно съотношение между очакваните разходи и ползи.

Допустими проекти:

Проектите, които могат да получат финансиране, трябва да са насочени към разработването на иновации в една от следните тематични области и подобласти на ИСИС 2021-2027:

 1. Тематична област "Информатика и ИКТ": Включва ИКТ-базирани услуги и системи, 3D дигитализация, Интернет на нещата (IoT), изкуствен интелект, големи и свързани данни, комуникационни мрежи, киберсигурност, блокчейн технологии, финтех, интернет услуги и много други.
 2. Тематична област "Мехатроника и микроелектроника": Обхваща производство на електронни компоненти, машиностроене, роботизирани системи, биомехатроника, фотоника и технологии за изображения, сред други.
 3. Тематична област "Индустрия за здравословен живот, биоикономика и биотехнологии": Включва методи за чисто производство на български продукти, медицински и лечебен туризъм, биотехнологии и устойчиво селско стопанство.
 4. Тематична област "Нови технологии в креативните и рекреативните индустрии": Обхваща културните и творческите индустрии, дигитализация, компютърни и мобилни приложения и игри, производство на стоки и съоръжения за тези сфери.
 5. Тематична област "Чисти технологии, кръгова и нисковъглеродна икономика": Съсредоточава се върху иновации за ефективно използване на енергия, водородни технологии, устойчива мобилност, ефективно използване на ресурсите и безотпадни технологии.

Важно за кандидатите:

 • Проектите трябва да демонстрират висока степен на иновативност и потенциал за въздействие в избраната тематична област.
 • Дейностите трябва да са насочени към постигане на конкретни резултати и изходи, които са в съответствие с целите на програмата и допринасят за икономическото развитие и подобряване на конкурентоспособността.
 • Проектите трябва да спазват принципите на ефективност, ефикасност и икономичност, като осигуряват оптимално използване на ресурсите и максимизиране на ползите.

Успешните проектни предложения ще бъдат тези, които могат да докажат своята способност да допринесат за развитието на иновации, които имат реален потенциал за приложение и могат да бъдат успешно интегрирани в пазара, като по този начин допринасят за устойчивото развитие на българската икономика.

Има ли специфични условия за кандидатстване?

Процедурата за кандидатстване по програмата "Конкурентоспособност и иновации в предприятията" 2021-2027 включва редица специфични условия, които кандидатите трябва да спазят, за да гарантират допустимостта на своите проектни предложения.

1. Избор на тематични области и приоритетни подобласти на ИСИС:

 • Кандидатите трябва да изберат една тематична област и една приоритетна подобласт на ИСИС 2021-2027, в която разработваната по проекта иновация най-добре се вписва.
 • В случай че иновацията попада в повече от една област и/или подобласт, за целите на процедурата трябва да се избере само една област и една подобласт като водеща.

2. Допустимост на проектите:

 • Проектите трябва да водят до разработване на продуктова иновация или иновация в бизнес процесите, насочена към производство на стоки и предоставяне на услуги.
 • Трябва да се спазват изискванията за допустимост, включително да не се нарушават чужди права върху интелектуална собственост.

3. Технологична готовност:

 • Проектите трябва да доведат до иновации с технологична готовност на ниво 6 или по-високо.

4. Съответствие с хоризонталните принципи на ЕС:

 • Проектите трябва да бъдат в съответствие с принципите за ненанасяне на значителни вреди и други хоризонтални политики на ЕС.

5. Ефективно сътрудничество при партньорство:

 • В случай на партньорство, трябва да е налице ефективно сътрудничество между партньорите, като се спазват дефинициите и изискванията за такова сътрудничество съгласно Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014.

6. Декларация за ненарушаване на чужди права върху интелектуална собственост:

 • Кандидатите и партньорите трябва да декларират, че разработваната иновация не нарушава чужди права върху интелектуална собственост.

Всички тези условия са важни за гарантиране на допустимостта на проектните предложения и за осигуряване на съответствие с целите и приоритетите на програмата. Освен това, тези изисквания помагат на оценителната комисия да идентифицира и подкрепи проекти с висок потенциал за иновации и добавена стойност за икономиката.

Има ли други специфични условия за кандидатстване?

По настоящата процедура икономическата дейност, за която се кандидатства (код на проекта по КИД 2008) е тази, в рамките на която ще се реализира разработваната по проекта иновацията от страна на кандидата/партньора. Тази дейност следва да бъде посочена във Формуляра за кандидатстване,  раздел „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ – по отношение на кандидата и раздел „Данни за партньори“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ – по отношение на партньора (ако е приложимо). 

Пример: В случай на иновация, която попада в тематична област „Мехатроника и микроелектроника”, подобласт на ИСИС „Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на индустриални машини, уреди и системи на база платформа Индустрия 4.0 и дигитализация и цифрова трансформация на индустриалното производство“, но същата ще бъде използвана от страна на предприятието за целите на икономическата дейност, която реализира/ще реализира във връзка с производството на опаковки от пластмаса, то кодът на проекта по КИД за съответното предприятие е 22.22 „Производство на опаковки от пластмаса“.

Кандидатите и партньорите (ако имате такива) следва да обосноват как иновацията ще се реализира/използва в рамките на посочения/те код/ове на икономическа дейност в раздел  „Данни на кандидата“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ и раздел „Данни за партньори“, поле „Код на проекта по КИД-2008“ от Формуляра за кандидатстване. Посочената обосновка задължително се представя в рамките на съответното поле от раздел „Допълнителна информация необходима за оценка на проектното предложение“ от Формуляра за кандидатстване. 

Кандидатите и партньорите носят отговорност за правилното определяне на кода на проекта, като с оглед постигане на коректност при попълване на информацията могат да се запознаят с Методологията за определяне на код на основна икономическа дейност по КИД-2008 и методологичните бележки по Класификация на икономическите дейности – КИД-2008 (Приложение 12).

По процедурата е допустимо кандидатът и партньорът да са заявили подкрепа за различни икономически дейности съгласно КИД-2008.

В случай че икономическата дейност на кандидата/партньора, в рамките на която ще се реализира разработваната по проекта иновация („Код на проекта по КИД-2008“), съвпада с основната или допълнителната икономическа дейност на кандидата/партньора, Оценителната комисия ще извършва служебна проверка въз основа на данните, предоставени от НСИ за 2022 г., по отношение на кода на основната/допълнителна дейност на кандидата/партньора. 

ВАЖНО: Информацията, посочена в рамките на поле/та „Код на проекта по КИД-2008“ (за кандидата и партньора, ако е приложимо) и съответното поле от раздел „Допълнителна информация необходима за оценката на проектното предложение“ (предназначено за описаната по-горе обосновка) е задължителна и служи за проверка на допустимостта на проекта и съответствие с изискванията, посочени в т. 11.2, под. т. 2), 3) и 5) от Условията за кандидатстване. В тази връзка, следва да е налице съответствие между информация, посочена в тези полета от Формуляра за кандидатстване. В случай на разминаване или погрешно идентифициран от кандидата и/или партньора (ако е приложимо) „Код на проекта по КИД-2008“, Оценителната комисия ще извършва служебна корекция на полето, като водещо за определяне на кода на проекта на кандидата/партньора ще е становището от независим оценител, който притежава експертиза в областта на разработваната по проекта иновация.

В случай че след проверката се установи, че на база на представената във Формуляра за кандидатстване информация и/или  съгласно становището на независимия оценител, не може да се определи кодът на проекта на кандидата/партньора или че икономическата дейност, в рамките на която ще се реализира разработваната по проекта иновацията от страна на кандидата/партньора, попада сред недопустимите по процедурата сектори/дейности, или че във Формуляра за кандидатстване не е представена информация за икономическата дейност (от страна на кандидата и/или партньора, ако е приложимо), в която ще се реализира разработваната иновация, проектното предложението  ще бъде отхвърлено. 

ВАЖНО: Когато кандидатът/партньорът упражнява едновременно дейност в недопустими сектори и в допустими сектори по настоящата процедура, средства по тази процедура се предоставят само за дейностите в допустимите сектори, като бенефициентът/ите (ако е приложимо) следва да води/ят отделна счетоводна отчетност по отношение на приходите, разходите, активите и пасивите, свързани с всяка дейност, която да гарантира отделяне на дейностите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездно финансиране, предоставено по настоящата процедура. 

В случай на заявена помощ едновременно за допустим и недопустим сектор, в бюджета на проектното предложение ще бъде извършена служебна корекция за премахване на разходите за дейностите в недопустимия сектор. 

В случай че на етап изпълнение бъде установено, че не са спазени изискванията да не се подкрепя недопустима дейност, предоставените средства (в случай на изплатени такива), подлежат на възстановяване.

С оглед горното, кандидатът/партньорът представя/т като условие за плащане, индивидуален сметкоплан, утвърден от ръководството на предприятието, с включени в него обособените счетоводни сметки (подсметки), специално открити за проектното предложение. От извлеченията/счетоводните записи по посочените в индивидуалния сметкоплан сметки следва да е видно разграничаването на разходите, така че дейностите в недопустимите сектори да не се ползват от безвъзмездното финансиране по процедурата.

Съгласно условията за участие, горепосочените обстоятелства, свързани с допустимостта на проектите, вкл. кода на икономическа дейност на проекта на кандидата/партньора,  ще бъдат обект на проверка и на етап изпълнение на проектните предложения, като за потвърждаването им могат да бъдат изискани допълнителни документи. 

Допълнително, кандидатите/партньорите следва да имат предвид, че критериите за недопустимост, се прилагат кумулативно с критериите за допустимост по настоящата процедура.

ВАЖНО: Предвид спецификата на настоящата процедура за а оценката по част от критериите, свързани с допустимостта на проектите, ще бъдат предоставяни становища от независими оценители (вкл. международни), които притежават експертиза в областта на иновацията, обект на подкрепа по настоящата процедура.

ВАЖНО: Потенциалните кандидати/партньори не могат да участват в процедурата за подбор на проекти и не могат да получат безвъзмездна финансова помощ, в случай че попадат в забранителните режими на Регламент на Комисията (ЕС) № 651/2014 от 17 юни 2014 година/ Регламент (ЕС) № 2023/2831, Регламент (ЕС) № 2021/1060 на Европейския парламент и на Съвета Регламент (ЕС) № 2021/1058, Закона за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление (ЗУСЕФСУ) и подзаконовата нормативна уредба.

Всички кандидати и партньори са длъжни да декларират съответствие с горепосочените критерии за недопустимост чрез попълване на специални декларации при кандидатстване. Несъответствието с тези изисквания може да доведе до автоматично отхвърляне от процедурата за подбор на проекти.

Тези строги критерии за недопустимост са въведени с цел да се осигури, че подкрепата от програмата е насочена към предприятия и проекти, които са в добра финансова и правна състояние и могат ефективно да приложат иновациите и развитието, което програмата цели да стимулира.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за кандидатстване по европроект по програма конкурентоспособност и иновации в предприятията?

В динамичния и все по-конкурентен бизнес свят, успехът на всяка компания често зависи от нейната способност да иновира и да се адаптира към променящите се пазарни условия. Елан Консултинг предлага на своите клиенти не само експертен опит в областта на кандидатстването по европейски проекти, но и цялостно партньорство, насочено към развитието и устойчивото им бизнес разрастване. Нека разгледаме няколко ключови причини, поради които да изберете именно Елан Консултинг за Вашия партньор при кандидатстването по програмата за конкурентоспособност и иновации.

Професионализъм и опит: Елан Консултинг разполага с екип от висококвалифицирани специалисти, които притежават задълбочени познания за европейските програми и фондове. Нашите консултанти имат дългогодишен опит в подготовката, управлението и реализацията на проектни предложения, което гарантира висока степен на професионализъм и ефективност при работа с клиентите.

Индивидуален подход: Разбираме, че всеки бизнес е уникален, и затова предлагаме индивидуален подход, който да отговори на специфичните нужди и цели на всеки клиент. Ние внимателно анализираме бизнес модела, потребностите и иновационния потенциал на всяка компания, за да можем да предложим най-подходящите стратегии за кандидатстване и реализация на европейски проекти.

Пълна подкрепа през целия процес: От идентифицирането на подходящата програма и подготовката на проектното предложение до управлението на проекта и отчетността след неговото одобрение, Елан Консултинг осигурява пълна подкрепа на своите клиенти. Това включва помощ при изготвянето на документация, съвети за оптимизиране на проектните планове, мониторинг на изпълнението и подкрепа при всякакви административни и бюрократични процедури.

Фокус върху резултата: Нашата основна цел е успехът на Вашия проект. Съсредоточаваме се върху разработването на стратегии, които максимизират шансовете за одобрение и осигуряват възможно най-голяма добавена стойност за Вашия бизнес. По този начин, ние не само помагаме за спечелването на финансиране, но и допринасяме за дългосрочното развитие и конкурентоспособност на Вашата компания на европейски и глобални пазари.

Избирайки Елан Консултинг като Ваш партньор в процеса на кандидатстване по програмата за конкурентоспособност и иновации, Вие инвестирате в надеждност, професионализъм и, най-важното, в бъдещето на Вашия бизнес. Нека работим заедно за осъществяването на Вашите иновационни идеи и проекти!

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.