Данък общ доход. Данъци за физически лица в България 2024

Научете как се изчислява и плаща данък общ доход в България, включително и от чужденци. Научете какво е данъчна основа, как се определя данък от наем, трудово правоотношение, стопанска дейност и други.
аКТУАЛНО КЪМ
31/3/2024
Данък общ доход. Данъци за физически лица в България 2024
виж повече

В света на данъците и финансите, законността и прозрачността са основни стълбове за успеха на всяка организация и индивид. В България, данъкът върху доходите на физическите лица е ключов компонент на данъчната система, регулиран от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). В тази светлина, Елан Консултинг се позиционира като ваш надежден партньор и експерт по данъчни, лицензионни и счетоводни въпроси.

С гордост можем да заявим, че нашият екип от професионалисти е напълно подготвен да ви ориентира във всички аспекти на данъчното облагане на физическите лица в България за 2024 година. Разбирането на данъчните закони може да бъде сложно, но с нашата помощ, вие ще бъдете информирани и подготвени за ефективно и законосъобразно данъчно планиране.

В настоящия материал, ние ще разгледаме няколко ключови теми, които са от съществено значение за всяко физическо лице, подлежащо на облагане в България:

 • Основи на облагането с данък върху доходите: Разбиране на това как се формира данъчната основа и кои доходи подлежат на облагане.
 • Данъчни облекчения и авансови вноски: Как да максимизирате вашите данъчни облекчения и какво трябва да знаете за авансовите вноски.
 • Деклариране и плащане на данъци: Ключови срокове и процедури за деклариране на доходите и плащането на данъците.
 • Промени в ЗДДФЛ за 2024 година: Как последните законови изменения могат да се отразят на вашето данъчно облагане.
 • Как се изчислява данък общ доход - Данъкът върху общия доход се изчислява върху годишната данъчна основа на физическите лица, като се вземат предвид всички техни доходи за данъчната година, намалени с допустимите данъчни облекчения и необлагаемите доходи, определени в ЗДДФЛ 2024.
 • Колко процента е данък общ доход - За 2024 година, стандартният процент на данъка върху общия доход за физическите лица в България остава 10% за повечето видове доходи, което е една от най-ниските ставки в Европейския съюз. Тази ставка се прилага еднакво към различни видове доходи, с изключения, предвидени в закона.
 • Данък върху доходите на физическите лица калкулатор - За улеснение на данъкоплатците, Елан Консултинг предлага онлайн калкулатор за данъка върху доходите на физическите лица. Този инструмент ви позволява да изчислите вашите данъчни задължения въз основа на вашите годишни доходи и допустимите облекчения.
 • Колко е необлагаемия доход - Необлагаемият доход за 2024 година е установен в размер, който гарантира, че доходите до определена минимална граница не подлежат на облагане. Този лимит се актуализира регулярно, за да отразява икономическата среда и инфлационните процеси в страната.
 • Видове данъци в България - В България съществуват различни видове данъци, включително данък върху доходите на физическите лица, корпоративен данък, ДДС, мита и акцизи. Основният фокус на нашата статия е върху данъка върху доходите на физическите лица.
 • Какво е ДОД (Данък Общ Доход) - ДОД представлява данъка, който всеки физическо лице в България дължи върху своя общ доход за данъчната година. Той е директен данък, който се изчислява върху годишната данъчна основа на лицето, след изваждане на необлагаемите доходи и прилагане на допустимите облекчения.
 • Данък общ доход калкулатор - Елан Консултинг предлага и специализиран калкулатор за изчисляване на данъка върху общия доход. Този инструмент е разработен, за да помогне на данъкоплатците лесно и бързо да разберат своите данъчни задължения, като се отчитат всички актуални данъчни ставки и облекчения.

Ние в Елан Консултинг сме ангажирани с предоставянето на актуална, точна и полезна информация, която да ви помогне да навигирате в сложната данъчна среда на България. Независимо дали сте самонаето лице, служител или просто искате да разберете повече за вашите данъчни задължения, ние сме тук, за да предоставим нашата експертна подкрепа и съвети.

Запомнете, правилното разбиране и управление на вашите данъчни задължения не само че е законово изискване, но и ключ към финансовата ви стабилност и успех. Обръщайки се към Елан Консултинг, вие избирате партньор, който цени вашето време, финанси и доверие.

Колко процента е данък общ доход в България?

В България данъчната система е структурирана така, че да осигурява справедливо и балансирано облагане на доходите на физическите лица. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), размерът на данъка върху общия доход е определен чрез внимателно изчисление, което отчита различните видове доходи и предвидените законови облекчения.

Авансово удържане на данъка за доходи от трудови правоотношения

Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя и се удържа месечно. Основата за неговото изчисление е месечната данъчна основа на физическото лице, от която се приспадат задължителните осигурителни вноски, удържани от работодателя. Това включва осигурителни вноски за социално и здравно осигуряване, както и за задължително осигуряване в чужбина, когато е приложимо.

Данък за доходи от трудови правоотношения / по трудов договор

Размерът на дължимия данък се изчислява като месечната данъчна основа се умножи по данъчна ставка от 10%. За доходите, придобити от морско лице, се прилага данъчна ставка от 1%. Този подход осигурява яснота и предвидимост на данъчните задължения за всички физически лица, работещи в България.

Важно! Морско лице" е физическо лице, заемащо длъжност по трудово правоотношение като член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на корабите на държава - членка на Европейския съюз, независимо дали се намира на брега или на борда на кораба, притежаващо свидетелство за правоспособност и свидетелство за допълнителна и/или специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване, съгласно §1, т. 54 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица! За морските лица сме изготвили по-подробна статия тук!

Данък за доходи от стопанска дейност

За лица, придобиващи доход от стопанска дейност, данъкът се дължи авансово и се изчислява върху разликата между облагаемия доход и задължителните осигурителни вноски. Тук също се прилага данъчна ставка от 10%, което е консистентно с общия принцип за облагане на доходите от труд.

Данък за доходи от наем

Доходите от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество подлежат на авансово облагане с данък, като размерът на данъка се определя като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка от 10%. Тази ставка осигурява прозрачност и еднакво третиране на всички видове доходи.

Данък за доходи от други източници

В българското данъчно законодателство, доходите от други източници, които не попадат под прякото определение на доход от трудови правоотношения, стопанска дейност или наем, се облагат със специфичен подход, определен в Чл. 44а и Чл. 35 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Този подход гарантира, че всички форми на доход са подходящо обложени и че данъкоплатецът е защитен в рамките на закона.

Облагаемият доход включва широк спектър от доходи, които се придобиват през данъчната година. Това включва обезщетения за пропуснати ползи, неустойки, лихви (включително такива по лизингови сделки), производствени дивиденти от кооперации, доходи от упражняване на права на интелектуална собственост по наследство, както и всички други източници, които не са обложени с окончателни данъци по други разпоредби на ЗДДФЛ или Закона за корпоративното подоходно облагане.

По отношение на доходите от други източници, авансовият данък се прилага, когато платецът на дохода е предприятие или самоосигуряващо се лице. Размерът на данъка се определя като облагаемият доход се умножи по данъчна ставка от 10%. Тази ставка осигурява прост и ефективен начин за изчисление и удържане на данъка, който трябва да се внесе от лицата, получаващи такива доходи.

За лица с 50 и над 50 на сто намалена работоспособност, данъкът се дължи само ако облагаемият доход от всички източници превиши определена граница, която за 2024 година е установена на 7920 лв. Важно е да се отбележи, че тези лица трябва да представят валидно към датата на изплащане на дохода експертно решение на ТЕЛК/НЕЛК, за да се възползват от това облекчение.

Данъкът, определен по този начин, се внася в сроковете и по реда, определени в чл. 65 и 66 от ЗДДФЛ, което гарантира, че всички процедури по внасяне са ясни и лесни за следване.

Как се изчислява данък общ доход в България?

В много случаи не е преувеличено да се каже, че изчисляването на данък общ доход следва да се извърши от експерт. Изчисляването на крайния данък за физическите лица в България следва ясно дефинирана процедура, базирана на определянето на облагаемия доход, данъчната основа и прилагането на данъчната ставка. Тази система е предназначена да осигури справедливост и точност при облагането на доходите, придобити през данъчната година.

Определяне на данъчна основа, годишна данъчна основа и размер на данъка

Данъчната година в България е съвпада с календарната година, започваща от 1 януари и завършваща на 31 декември. Облагаемият доход се определя поотделно за всеки източник на доход, в съответствие с разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При определянето на облагаемия доход се изключват доходите, които подлежат на облагане с окончателни данъци по реда на ЗДДФЛ, Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), както и доходите, облагани с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници.

Данъчната основа се определя за всеки източник на доход поотделно, като се вземат предвид специфичните разпоредби за годишните данъчни основи, посочени в ЗДДФЛ. Това включва доходите от трудови правоотношения, стопанска дейност, наем и други възмездни предоставяния за ползване на права или имущество, доходите от прехвърляне на права или имущество, както и доходите от други източници.

Годишната данъчна основа за всякакъв вид доход се формира от облагаемия доход, намален със задължителните осигурителни вноски и приложимите данъчни облекчения. Общата годишна данъчна основа е сумата от всички годишни данъчни основи, което включва приходите от различните източници на доход и се намалява с различните видове облекчения, предвидени в закона.

Пример за определяне на данъка

В примера с доходи от трудови правоотношения и наем, общата годишна данъчна основа се определя като сума от годишните данъчни основи за тези видове доход, намалена с направените вноски по реда на чл. 9а от Кодекса за социално осигуряване. След това, тази сума се умножава по данъчната ставка от 10%, за да се определи размерът на данъка върху общата годишна данъчна основа.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Кои доходи се облагат отделно?

В българското данъчно законодателство е предвидено облагане с окончателен данък на определени видове доходи, които не се включват в годишния облагаем доход по правилата за облагане на т.нар. данък общ доход - тоест, не са доходи от трудови правоотношения, от наем или стопанска дейност и се облагат отделно. Това разграничение е важно, защото позволява специфичен подход към различните видове доходи и осигурява яснота в процеса на данъчно облагане.

Доходи, облагани с окончателен данък

 1. Доходи на чуждестранни лица от източник в България, които не са реализирани чрез определена база в страната, като доходи от използване или разпореждане с движимо и недвижимо имущество, авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги, лихви и други, се облагат с окончателен данък от 10%.
 2. Доходи от допълнително доброволно осигуряване, доброволно здравно осигуряване и от застраховки „Живот“, както и някои други доходи, посочени в чл. 38 на закона, се облагат с данъчна ставка от 10 или 7%.
 3. Доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местни и чуждестранни физически лица се облагат с окончателен данък от 5%.
 4. Доходи от лихви по банкови сметки на местни лица се облагат с данъчна ставка от 8%.
 5. Облагаеми парични и предметни награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, се облагат с окончателен данък от 10%.
 6. Облагаеми доходи на физически лица, нерегистрирани като земеделски стопани, както и доходи под формата на държавни помощи, субсидии и друго подпомагане от европейски фондове или държавния бюджет, се облагат с окончателен данък от 10%.

Как се определя окончателният данък за тези доходи, които се облагат отделно?

Окончателният данък се определя върху брутния размер на дохода, като начинът на изчисление варира в зависимост от типа на дохода:

 • За дивиденти и ликвидационни дялове, данъкът се определя върху брутната сума или положителната разлика между стойността на дяла и цената на придобиване.
 • За доходи от замяна на акции и дялове, данъкът се изчислява върху положителната разлика между пазарната цена на придобитите акции/дялове и цената на придобиване на акциите/дяловете в преобразуващото се дружество.
 • За продажба, замяна и друго възмездно прехвърляне на недвижимо имущество и акции, данъкът се изчислява върху положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване, намалена с разходи.

Определянето на окончателния данък осигурява специализиран подход към различните видове доходи, като по този начин се гарантира, че облагането е справедливо и отчита спецификата на всеки отделен доход.

Кога чужденците са задължени да плащат данък в България?

В България, данъчното облагане на физическите лица се определя въз основа на техния данъчен статус - дали са местни или чуждестранни лица за данъчни цели. Местно физическо лице е всяко лице, което отговаря на поне едно от следните условия: има постоянен адрес в България, пребивава в страната повече от 183 дни през данъчната година, е изпратено в чужбина от българската държава или има център на жизнени интереси в България. Този статус води до данъчно задължение за доходи, получени както от страната, така и от чужбина.

От друга страна, чуждестранно физическо лице се определя като лице, което не попада под критериите за местно лице. Това включва лица с постоянен адрес в България, чийто център на жизнените интереси не се намира в страната. За тях се прилага данъчно задължение единствено за доходите, източникът на които е в България.

Решението дали едно лице се счита за местно или чуждестранно се взема от Националната агенция за приходите (НАП) след комплексна оценка на всички обстоятелства, свързани с живота и дейността на лицето в България. Така България осигурява справедливо и цялостно данъчно облагане, съобразено с международните стандарти и практики.

Какви видове доходи, вкл. и получени от чужденци, подлежат на данъчно облагане?

В България разнообразие от доходи, включително тези, получени от чужденци, подлежат на данъчно облагане съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Данъчното облагане обхваща широк кръг доходи, генерирани на територията на страната, без значение от мястото на тяхното изплащане.

Доходи от стопанска дейност се облагат, когато се извършват чрез определена база в България или от разпореждане с имуществото на такава база. Това включва доходите на регистрирани еднолични търговци, доходи от търговия, земеделска дейност, авторски и лицензионни възнаграждения, доходи от занаяти и свободни професии.

Определението за определена база включва места като архитектурни ателиета, зъболекарски кабинети, адвокатски кантори и други, където чуждестранни лица извършват независими лични услуги или упражняват свободна професия.

Също така подлежат на облагане доходите от труд и услуги, извършени на територията на Република България, доходи от дивиденти и ликвидационни дялове от местни юридически лица, доходи от прехвърляне на предприятие, доходи от награди и възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни лица, и доходи от финансови активи.

Освен това, доходи от селско, горско, ловно и рибно стопанство, както и доходи от използване, продажба, замяна или друго прехвърляне на недвижимо имущество на територията на България, също подлежат на облагане. Включени са и доходи от неустойки и обезщетения, начислени от местни или чуждестранни юридически лица чрез място на стопанска дейност или определена база в България.

Юрисдикциите с преференциален данъчен режим са тези, които не споделят данъчна информация с България или облагат доходите на значително по-ниски данъчни ставки. Това определение помага в борбата с данъчните измами и избягването на данъчно облагане.

Законодателството ясно разграничава видовете възнаграждения, които подлежат на облагане, като включва детайли за авторски и лицензионни възнаграждения, възнаграждения за технически услуги, франчайзи, факторинг, както и доходи от осигуряване и застраховане. Подробностите около тези доходи уточняват обхвата на облагане и осигуряват прозрачност в данъчния процес.

Как се декларират и плащат данъци от местни и чуждестранни физически лица в България?

Декларирането и плащането на данъци в България от местни и чуждестранни физически лица се регламентира стриктно от законодателството, като процесите варират в зависимост от типа на доходите и данъчния статус на лицето.

Деклариране на доходи от местни физически лица

Местните физически лица са задължени да декларират всички свои облагаеми доходи, получени както от България, така и от чужбина, чрез подаване на годишна данъчна декларация.

За доходите, получени от държави, с които България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО), местните лица могат да се възползват от методите за избягване на двойното облагане, като данъчен кредит или освобождаване с прогресия, като попълнят съответните приложения към данъчната декларация.

Деклариране на доходи от чуждестранни физически лица

Чуждестранните физически лица подават годишна данъчна декларация за придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане в България. Това включва доходите от трудови правоотношения, стопанска дейност като еднолични търговци, доходите подлежащи на облагане с патентен данък и/или данък върху таксиметров превоз на пътници и други специфични категории доходи. За доходите, облагани с окончателен данък, чуждестранните лица подават декларация за дължими данъци, когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка.

Автоматичен обмен на информация за ЕС от чуждестранни лица

Чуждестранни физически лица, които са местни на друга държава членка на ЕС и имат доходи от наем или друго възмездно предоставяне за ползване на недвижимо имущество в България, когато платецът на доходите не е предприятие или самоосигуряващо се лице, са задължени да подават информация за тези доходи веднъж годишно за целите на автоматичния обмен между държавите членки на ЕС. Това става чрез подаване на декларация за четвъртото тримесечие до 31 януари на годината, следваща годината на получаване на дохода.

Тези правила осигуряват, че всички физически лица, независимо от техния данъчен статус и произход на доходите, могат да бъдат адекватно облагани съгласно българското законодателство, като същевременно се спазват международните споразумения и договорености за избягване на двойно облагане и автоматичен обмен на информация.

Проверка по ЕГН / ЛНЧ и плащане на дължими данъци - ръководство за български граждани и чужденци

В съвременния свят, където цифровизацията обхваща все повече аспекти от нашето ежедневие, включително и управлението на нашите финанси, Елан Консултинг ви предоставя ключова информация за проверка на дължими данъци. Бъдете информирани и избегнете неприятните изненади, свързани с неплатени данъци и такси.

Основни линкове за проверка на данъци и такси:

 • София - Столична Община: Проверете местните данъци и такси в столицата тук.
 • Пловдив: За проверка на местни данъци и такси в Пловдив кликнете тук.
 • Бургас: Проверка на местни данъци и такси в Бургас може да бъде направена тук.
 • Варна: Актуална информация за данъци във Варна намерете тук.

И за други градове като Велико Търново, Плевен, Русе, Стара Загора, Габрово, Пазарджик, Сливен, Благоевград, Червен бряг и много други, посетете официалните уебсайтове на съответните общини.

Аз съм чужденец. Как мога да платя данъците си, дори да не съм в България?

Ако сте чужденец и искате да платите данъците си в България онлайн, дори когато не се намирате в страната, можете да използвате няколко удобни и лесни за използване платформи и услуги. Ето как можете да направите това стъпка по стъпка:

1. Проверете вашите данъчни задължения:

 • Първо, трябва да знаете точно какви данъци дължите. Можете да проверите това чрез официалните уебсайтове на местните данъчни офиси или Националната агенция за приходите (НАП) в България. В повечето случаи е необходимо да имате ЕГН (за граждани на България), ЛНЧ (Личен номер за чужденец - уникален граждански номер, който се предоставя на чужденци с разрешение за пребиваване в България или чужденци, получили международна хуманитарна / бежанска закрила) или друг идентификационен номер, който сте получили при вашата регистрация като данъкоплатец в България ( така наречения Служебен номер от Националната агенция по приходите).

2. Използвайте платформата за електронни плащания:

 • E-Pay: Това е една от най-популярните платформи за онлайн плащания в България, която позволява плащането на местни данъци и такси, както и задължения към НАП. Посетете E-pay и следвайте инструкциите за създаване на акаунт и извършване на плащания.
 • Банков превод: Ако имате банкова сметка в българска или международна банка, може да извършите превод директно към съответната институция, отговорна за събирането на данъците. Важно е да посочите правилния идентификационен номер и периода, за който се отнася плащането.

3. Платформи на местните общини:

 • Много български общини предлагат възможност за онлайн проверка и плащане на местни данъци и такси чрез техните официални уебсайтове. Тази опция е особено удобна за плащане на местни данъци като данък сгради, данък МПС и други.

4. Уверете се, че разполагате с необходимите документи:

 • За да платите данъците си онлайн, може да се наложи да предоставите определени документи или информация, като номер на идентификационен документ, регистрационен номер на МПС (ако плащате данък за превозно средство) и др.

5. Потърсете помощ от счетоводител или данъчен консултант:

 • Ако срещате затруднения или имате специфични въпроси относно вашите данъчни задължения в България, е препоръчително да потърсите помощ от професионален счетоводител или данъчен консултант. Те могат да ви предоставят индивидуални съвети и да ви асистират при процеса на плащане.

Следвайки тези стъпки, вие като чужденец ще можете успешно да управлявате и плащате вашите данъчни задължения в България онлайн, дори когато не се намирате в страната.

Важно: Не забравяйте, че навременната проверка и плащане на вашите данъчни задължения може да ви спести потенциални глоби и санкции. Винаги се уверявайте, че информацията, която получавате е актуална, и при необходимост консултирайте се със специалист.

Елан Консултинг е на ваше разположение за консултации и асистенция при подаването на вашите данъчни декларации и годишни финансови отчети. Ние ви предлагаме пълна подкрепа в процеса на проверка и регулиране на вашите данъчни задължения.

Свържете се с нас: За повече информация и помощ, моля посетете нашия уебсайт или се свържете директно с нашите офиси.

Помнете, че информираният избор е ключ към успешното и спокойно управление на вашите финанси.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.