Данъчно облекчение за деца 2024. Детски надбавки

Всичко за данъчното облекчение за деца през 2024г и еднократната помощ - калкулатор, как се попълва декларация, ТЕЛК, детски надбавки и много други!
аКТУАЛНО КЪМ
7/2/2024
Данъчно облекчение за деца 2024. Детски надбавки
виж повече

В днешната динамична икономическа среда, осведомеността относно данъчните облекчения и социалните придобивки е от съществено значение за всеки родител. През 2024 година, родителите в България се сблъскват с редица въпроси, свързани с данъчните облекчения за деца и условията за получаване на детски надбавки. Разбирането на процеса за кандидатстване за данъчни облекчения и надбавки може значително да облекчи финансовата натовареност на семействата, осигурявайки им допълнителни средства за отглеждане и образование на техните деца.

Съгласно последните изменения в Закона за държавния бюджет, размерът на данъчните облекчения за 2024г. се запазва непроменен спрямо предходната година, но е важно да се отбележи, че наличието на неплатени публични задължения не позволява да ги използвате!

За да заявите и ползвате данъчно облекчение за деца през 2024г. е задължително да НЯМАТЕ неплатени публични задължения - неплатени данъци, осигуровки, глоби, местни данъци и такси!

От друга страна, поддържането на размерите на детските надбавки е още една стъпка към подкрепата на семействата, с новия доходен праг за получаването им установен на 710 лв. на човек от семейството. Съществени са и промените, които въвеждат допълнителни условия за семейства с доход между 710.01 и 810 лв., получаващи 80% от пълния размер на надбавките.

Важно е родителите да са запознати със сроковете и необходимите стъпки за подаване на декларация за данъчно облекчение, както и с условията за получаване на детски надбавки. Предоставяме също така информация за онлайн инструменти, като калкулатори за данъчно облекчение и проверка на детски надбавки, които улесняват подготовката и планирането.

В настоящата статия ще научите как се попълва декларация за данъчно облекчение за деца за 2024 г., включително срокове, необходими документи и образец и ще разберете размера на детските надбавки и условията за тяхното получаване!

Какво е "данъчно облекчение за деца" и как се изчислява?

Данъчното облекчение за деца представлява възможност за местни физически лица и чуждестранни физически лица, установени за данъчни цели в държава-членка на Европейския съюз или друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, да намалят своята данъчна основа. Това става чрез приспадане на определени суми от годишните им данъчни основи, като размерът на облекчението зависи от броя на децата:

Размер на данъчното облекчение за деца през 2024г.

 • 6 000 лв., - за 1 дете, ненавършило пълнолетие (т.е. общо до 600лв. за получаване)
 • 12 000 лв - за 2 деца, ненавършили пълнолетие (т.е. общо до 1200лв. за получаване)
 • 18 000 лв - за 3 или повече деца, ненавършили пълнолетие (т.е. общо до 1800лв. за получаване)
 • Данъчно облекчение за деца с увреждания12 000 лв. (т.е. общо до 1200лв. за получаване)

За да се ползва данъчното облекчение, трябва едновременно да са налице няколко условия:

 1. Към 31 декември на данъчната година детето трябва да е местно лице на държава-членка на ЕС или друга държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 2. Децата не трябва да са навършили пълнолетие.
 3. Към 31 декември на данъчната година детето не трябва да е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка​​.

Подаване и попълване на декларация за ползване на данъчно облекчение

Данъчното облекчение може да се ползва от родител, който не е лишен от родителски права, настойник, попечител, член на семейството на роднини или близки, когато детето е настанено при тях за срок не по-кратък от 6 месеца, или от приемен родител в случай на дългосрочно настаняване на детето за отглеждане в приемно семейство. Ползването на данъчното облекчение е ограничено до размера на годишните данъчни основи и подлежи на деклариране съгласно установения ред​​.

Как се попълва декларация за ползване на данъчно облекчение за деца?

За да се попълни декларацията за ползване на данъчно облекчение за деца, деклараторът трябва да предостави пълни лични данни за себе си и за децата, за които се търси облекчението. Включва се информация за местожителство, ЕГН и факта, че към 31 декември на данъчната година детето не е настанено в социална или интегрирана здравно-социална услуга за резидентна грижа на пълна държавна издръжка​​. Също така, трябва да се декларира, че другият родител или законен представител не е ползвал данъчното облекчение за същия данъчен период. Прилагат се документи, доказващи правото на облекчение, и декларацията се подава към съответната териториална дирекция на НАП или пред работодателя, в зависимост от случая.

Мога ли да подам декларацията за данъчно облекчение чрез работодателя?

Да, можете да подадете декларацията за данъчно облекчение за деца чрез работодателя си. Този процес улеснява родителите, които искат да се възползват от облекченията без да се налага директно да се обръщат към Националната агенция за приходите (НАП). Процедурата включва следните стъпки:

 1. Срок за подаване: Родителите трябва да представят на работодателя си декларации за ползване на данъчните облекчения за деца, както е посочено в чл. 22в, ал. 8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и, ако е приложимо, по чл. 22г, ал. 7 от ЗДДФЛ (за деца с увреждания), в периода от 30 ноември до 31 декември 2024 г.
 2. Попълване на декларацията: В Част I на декларацията, на ред 6, родителят трябва да направи отметка, че към датата на подаване няма подлежащи на принудително изпълнение публични задължения или че за данъчната година ще подава годишна данъчна декларация. Тези обстоятелства могат да се декларират и с отделна писмена декларация.

Подаването на декларацията чрез работодателя е удобен начин за родителите да се възползват предварително от данъчните облекчения, което води до намаляване на данъчната основа и съответно - данъка върху доходите, удържан от работодателя през данъчната година. Работодателят отговаря за коректното прилагане на данъчното облекчение спрямо удържания данък от доходите на служителите.

Авансово ползване на данъчни облекчения за деца - как се заявява?

През 2024 година родителите имат възможност да се възползват авансово от данъчни облекчения за деца. Това означава, че може да се намали данъчната основа или данъка, който се удържа от заплатата в реално време, вместо да се изчаква краят на данъчната година.

Как работи системата? Работникът или служителят може да предостави на работодателя писмена декларация, с която да потвърди, че отговаря на условията за получаване на облекченията и че те няма да бъдат ползвани при друг работодател или от другия родител. Така, месечната данъчна основа за доходите от труд се намалява с определени суми в зависимост от броя и статуса на децата.

Как се извършва годишното уреждане? До 31 януари 2025 г., работодателят изчислява годишната данъчна основа, намалена с размера на данъчните облекчения, и определя годишния размер на данъка. Ако има надвнесен данък, разликата се възстановява на работника или служителя.

Какво се случва, ако работодателят не възстанови надвнесения данък? В такъв случай, физическите лица могат да ползват данъчните облекчения, като подадат годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ за 2024 година, дори и да имат само доходи от трудови правоотношения.

Изключения: Важно е да се отбележи, че лицата, които през годината са били в отпуск по майчинство или са получили други необлагаеми доходи, не могат да ползват данъчни облекчения, тъй като не са формирали облагаем доход и съответно - годишна данъчна основа.

Тази възможност предлага гъвкав начин за родителите да се възползват от предвидените данъчни облекчения, което може да доведе до незабавно финансово облекчение през годината.

Какво са детски надбавки и как се ползват през 2024г?

През 2024 година, семейните помощи за деца, известни като детски надбавки, продължават да играят ключова роля в подкрепата на семействата в България. Определени промени и актуализации в системата на детските надбавки са обявени, за да отговорят на нуждите на семействата и да осигурят по-добра подкрепа за отглеждането на децата.

Размер на детските надбавки

Детски надбавки през 2024: Размерите на детските надбавки се запазват на същите нива като предишната година. За едно дете семействата ще получават 50 лева, за две деца - 110 лева, за три деца - 165 лева, и за четири деца - 175 лева. За всяко следващо дете помощта се увеличава с 20 лева. Детските надбавки за близнаци се запазват на 75 лева на дете​​.

Праг на доход

Доход за детски надбавки: През 2024 година се актуализира прагът на доход, от който зависи правото на получаване на детски надбавки. Максималният доход на човек от семейството за получаване на детски надбавки се вдига на 710 лева на месец. Това означава, че семействата с доход до 710 лева на член ще имат право на пълния размер на надбавките. За семейства с доход между 710.01 и 810 лева на човек се въвеждат допълнителни условия, като те ще получават 80% от размера на надбавката​​.

Детски надбавки за деца с увреждания

Детски надбавки за деца с ТЕЛК: Важно увеличение се отбелязва при детските надбавки за отглеждане на деца с увреждания. Дете с над 90% степен на увреждане ще получава 1180 лева, дете с увреждане от 70 до 90% - 570 лева, а дете с увреждане от 50 до 70% - 450 лева на месец​​. Това увеличение цели да предостави по-голяма финансова подкрепа за семействата, отглеждащи деца с по-сериозни увреждания.

Обезщетение за отглеждане на дете до 2 годишна възраст

Обезщетение за деца: Размерът на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата или осиновителя остава без промяна – 780 лева. Паричните обезщетения при неизползване на допълнителния платен отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст се изплащат в размер на 390 лева​​.

Тези помощи и обезщетения са част от усилията на правителството да подкрепи семействата и да осигури по-добри условия за отглеждане и развитие на децата в България. Промените отразяват ангажимента за подкрепа на семействата с деца, като същевременно се адаптират към икономическата среда и потребностите на обществото.

Еднократна помощ при раждане на дете / майчинство 2024

През 2024 година, размерът на еднократната помощ за раждане на дете в България е увеличен с 50%. Това представлява значителна подкрепа за семействата с новородени деца, като сумите са както следва:

 • За първо дете помощта е 375 лева.
 • За второ дете сумата се увеличава на 900 лева.
 • За трето дете е предвидена помощ от 450 лева.
 • За всяко следващо дете семействата получават по 300 лева.

Тази помощ се предоставя на всяко семейство с новородено дете, без оглед на доходите, което подчертава ангажимента на държавата към подкрепата на младите семейства.

Освен това, през 2024 година се въвеждат нови регулации, които позволяват на майките да прехвърлят правото на отпуск за бременност и раждане не само на бащата, но и на бабите и дядовците, ако те са на трудово или служебно правоотношение. Това право се отнася и за осиновителките при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Релевантно е да се отбележи, че бабата или дядото, на които е прехвърлен отпускът, имат право на обезщетение от Националния осигурителен институт (НОИ), докато детето навърши 1 година, като размерът на обезщетението е 90% от средния им осигурителен доход за последните 24 месеца.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Освен горното, отпускът по майчинство може да се ползва и от бабата или дядото след навършване на шестмесечна възраст на детето. Тази промяна е част от удължителния закон за бюджета и съответните промени в Кодекса на труда, които подчертават разширяването на социалната подкрепа за семействата с малки деца​​.

Еднократна помощ за ученици 2024

През учебната 2024/2025 година се въвеждат нови мерки за подкрепа на учениците и техните семейства. Еднократната помощ за ученици, записани в първи, втори, трети, четвърти и осми клас, е определена на 300 лева. Тази финансова подкрепа е насочена към всички ученици, независимо от това дали обучението им се провежда в държавно, общинско или частно училище.

Парламентът е решил да разшири обхвата на тази помощ, като включи учениците от начална степен на образование и тези в осми клас. До миналата година помощта се предоставяше само на деца в първи и осми клас, но от учебната 2023-24 година и за тази следваща, размерът остава 300 лева.

Изплащането на тази помощ се осъществява на два етапа:

 • Първата част (50% от сумата) се изплаща след влизане в сила на заповедта за отпускане на помощта.
 • Втората част се изплаща в началото на втория учебен срок, при условие че детето продължава да посещава училище.

Целта на тази помощ е да облекчи финансово родителите при закупуването на учебни пособия и дрехи за своите деца, осигурявайки необходимото за успешното им обучение. Помощта се отпуска при условие, че детето живее постоянно в страната и не е настанено за отглеждане извън семейството. Тя е достъпна също така и за ученици, настанени в семейства на роднини и близки, приемни семейства, както и на настойник или попечител.

От 1 януари се предоставят и месечни помощи от 200 лева за отглеждане на дете до една година, както и помощи за деца до завършване на средно образование, но не повече от 20-годишна възраст, когато децата се отглеждат от техните самотни осиновители.

Необходими документи за получаване на еднократна помощ за ученици включват заявление-декларация по образец и удостоверение от съответното училище, че детето е записано като ученик в съответния клас. В определени случаи може да се изисква и медицински протокол от ЛКК или копие от удостоверение за назначаване на настойник или попечител.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.