Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Подаване на данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

Подаване на данъчна декларация по чл. 50 ЗДДФЛ

актуално към
February 28, 2024
Подаване на данъчна декларация
79.99
BGN
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Важно! Изпълнението на услугата изисква да ни предоставите ПИК на НАП, Електронен подпис или изрично нотариално заверено пълномощно, което ще Ви изпратим с указания за заверка!

В днешно време, когато цифровизацията преобразува всяка сфера на нашия живот, услугите за онлайн подаване на данъчни декларации стават все по-важни и предпочитани от физическите и юридическите лица. Елан Консултинг, водеща българска счетоводна фирма, разбира тази необходимост и предлага на своите клиенти иновативна онлайн услуга за подаване на данъчна декларация, съгласно чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) в България. Тази услуга е разработена с цел улеснение на процеса на деклариране, намаляване на времето за обработка на документи и повишаване на ефективността и точността при изпълнението на данъчните задължения.

Създаването на тази онлайн платформа от Елан Консултинг е отговор на нарастващата потребност от бързи, сигурни и леснодостъпни решения за данъчно деклариране. Услугата е проектирана да бъде интуитивна и удобна за потребителите, като същевременно гарантира спазването на всички актуални законови изисквания. Тя предлага възможност за подаване на декларации от всяка точка на света, стига да разполагате с интернет връзка, като по този начин допринася за оптимизация на времето и ресурсите на клиентите на Елан Консултинг.

Какво включва услугата подаване на годишна данъчна декларация за физическо лице?

Услугата за подаване на годишна данъчна декларация за физическо лице, предлагана от Елан Консултинг, е проектирана да улесни максимално данъкоплатците при изпълнението на техните задължения към държавата. Тя включва редица ключови аспекти, които гарантират не само спазването на законовите изисквания, но и оптимизация на процеса на деклариране, както и максимално използване на предвидените в законодателството данъчни облекчения. Услугата обхваща следните ключови елементи:

  1. Онлайн подаване на данъчни декларации: Заявявайки нашата услуга, данъкоплатците могат лесно и удобно да подават своите декларации от всяка точка на света, стига да имат достъп до интернет. Това съкращава времето за обработка и минимизира нуждата от физическо присъствие в офисите на Националната агенция за приходите (НАП) или в офиса на Елан Консултинг!
  2. Деклариране на доходите и заявяване на данъчни облекчения: Услугата позволява на гражданите да декларират разнообразни видове доходи, получени през данъчната година, както и да заявят ползването на различни данъчни облекчения, предвидени от закона, за намаляване на годишната данъчна основа.
  3. Ползване на данъчни облекчения при спазване на условията: Данъкоплатците имат възможност да намалят своята данъчна основа с помощта на различни облекчения, предвидени в ЗДДФЛ, включително за деца и деца с увреждания, за ремонти и подобрения на жилище, за лихви по ипотечни кредити за млади семейства, за намалена работоспособност, за допълнително доброволно осигуряване и за дарения.
  4. Бързо и сигурно обработване на декларациите: Нашите експерти извършват бързо и сигурно подаване на данъчни декларации, като същевременно осигуряват защита на личните данни и информацията, предоставена от данъкоплатците

За кого е предназначена услугата подаване на годишна данъчна декларация за физическо лице в България?

Услугата за подаване на годишна данъчна декларация на физически лица в България, предлагана от Елан Консултинг, е разработена с мисълта за широк кръг от лица, които се нуждаят от удобен, бърз и надежден начин за изпълнение на своите данъчни задължения. Тя е идеално решение за различни категории данъкоплатци, които търсят максимална ефективност и оптимизация на процеса на данъчно деклариране. В този контекст, услугата е особено подходяща за:

  1. Физически лица, получили облагаеми доходи през данъчната година: Това включва служители, получаващи доходи от трудови договори, както и лица, практикуващи свободни професии или получаващи доходи от други източници, като наеми, лихви, дивиденти и т.н. Услугата позволява на тези лица да декларират своите доходи по лесен и удобен начин, като същевременно използват предвидените в законодателството данъчни облекчения за намаляване на данъчната основа.
  2. Лица, извършващи дейност като търговци, еднолични търговци и земеделски стопани: За тези категории данъкоплатци, услугата предлага специализирани решения, адаптирани към спецификите на техния бизнес и облагане. Тя предоставя възможност за подаване на декларации в съответствие със сроковете, определени от законодателството, като осигурява точно и навременно изпълнение на данъчните им задължения.
  3. Родители, които искат да се възползват от данъчни облекчения за деца: Услугата е изключително удобна за родители, които могат да намалят своята данъчна основа чрез заявяване на облекчения за деца и деца с увреждания. Това включва възможността за получаване на данъчни отстъпки в зависимост от броя и статуса на децата.
  4. Лица, които искат да се възползват от облекчения за инвестиции в жилище, образование, здравеопазване и дарения: Системата улеснява процеса на заявяване на данъчни облекчения за ремонт и подобрения на жилище, плащания за образование и здравеопазване, както и за дарения в полза на различни социални и културни цели.
  5. Лица с намалена работоспособност: Услугата предлага възможност за лица с 50 и над 50 процента намалена работоспособност да намалят своята данъчна основа, което е важно средство за социална подкрепа и интеграция.

В обобщение, онлайн услугата за подаване на годишна данъчна декларация от Елан Консултинг е подходяща за широк кръг от лица, които търсят ефикасен, безопасен и надежден начин за управление на своите данъчни задължения в България. Тя е особено ценна за тези, които желаят да максимизират ползите от законовите възможности за данъчни облекчения, като същевременно гарантират точност и спазване на сроковете за подаване на декларациите си.

За какви доходи следва да се подаде такава декларация от чужденец?

Чужденците, които пребивават или получават доходи от източници в България, подлежат на задължението да подават данъчна декларация за своите доходи в съответствие с българското законодателство, по-специално съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). Този процес включва декларирането на различни видове доходи, които могат да бъдат получени в рамките на данъчната година.

За чужденците, важно е да се разбере, че задължението за подаване на данъчна декларация в България зависи от техния данъчен резидентен статус. Чужденци, които се считат за данъчни резиденти на България (прекарали повече от 183 дни в страната през данъчната година, за които България е център на жизнените и икономическите интереси или имат постоянен адрес в България), са задължени да декларират своите световни доходи в България. Включват се доходи от трудова дейност, както в България, така и в чужбина, доходи от наем, лихви, дивиденти, както и всякакви други форми на доходи.

От друга страна, чужденците, които не са данъчни резиденти на България, са задължени да декларират само доходите, които са получени от източници в България. Това обикновено включва доходи от работа, извършена на територията на България, доходи от наем на недвижимо имущество, разположено в страната, и доходи от български юридически лица, като например дивиденти.

При подаването на данъчната декларация, чужденците трябва да обърнат специално внимание на приложимите двустранни данъчни споразумения между България и страната на техния обичаен престой или гражданство. Тези споразумения могат да предвидят специални условия или облекчения за избягване на двойното данъчно облагане, което е особено важно за лица, получаващи доходи от множество държави.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега