Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Изготвяне и публикуване на ГФО през 2024г.

Изготвяне и публикуване на ГФО през 2024г.

актуално към
April 15, 2024
Изготвяне и публикуване на ГФО през 2024г.
50
BGN
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Под "документ" съгласно условията на настоящата услугаследва да се разбират първични счетоводни документи, по смисъла на Закона за счетоводството, като фактури, касови бонове, стокови и складови разписки, протоколи съгласно Закона за ДДС и други

В България, подготовката и публикуването на Годишен финансов отчет (ГФО) са задължителни процедури, регулирани от Закона за счетоводството. Този процес е съществен не само за управлението и стратегическото планиране на всяка компания, но и за осигуряване на прозрачност и доверие сред инвеститори, партньори и регулаторни органи. В отговор на тези изисквания, Елан Консултинг представя своята интегрирана онлайн услуга за "Изготвяне и публикуване на ГФО през 2024г.", обхващаща всички ключови аспекти и стъпки, необходими за ефективното управление на този важен административен процес.

Според Закона за счетоводството, всеки търговец по смисъла на Търговския закон (ТЗ) е задължен да изготви ГФО за предходната година до 30 юни, като допълнително, определени предприятия трябва да публикуват отчетите си в Търговския регистър до 30 септември. Включването на тази информация в нашата услуга гарантира, че клиентите ни ще се съобразяват със сроковете и процедурите, определени от законодателството.

Нашата услуга е специално проектирана да обхваща всички търговци регистрирани по ТЗ, включително дружества с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), акционерни дружества (АД), еднолични търговци (ЕТ), командитни дружества (КД) и събирателни дружества (СД), като предоставя подробна насока и подкрепа през целия процес на изготвяне и публикуване на отчетите.

Също така, акцентираме върху специалното облекчение за фирмите, които не са осъществявали стопанска дейност през отчетната година, които са освободени от задължението за публикуване на своите ГФО в Търговския регистър. Подчертаваме важността от подаването на декларация за липса на дейност в установения срок до 30 юни, като по този начин клиентите ни могат да се възползват от предвидените законови облекчения без допълнителни такси за публикуване.

Елан Консултинг се ангажира да предостави на своите клиенти не само специализирани счетоводни и данъчни консултации, но и всестранна подкрепа в навигацията през сложните изисквания на законодателството. С нашата онлайн услуга за изготвяне и публикуване на ГФО, ние гарантираме, че вашият бизнес ще отговори на всички нормативни изисквания, оптимизирайки процесите и осигурявайки вашето спокойствие.

Какво включва услугата по изготвяне и подаване на ГФО, предлагана от Елан Консултинг?

Услугата по изготвяне и подаване на Годишен финансов отчет (ГФО), предлагана от Елан Консултинг, предоставя цялостно и всеобхватно решение, което обхваща всички аспекти на процеса – от началната подготовка до крайното подаване на документите в съответните институции. Тази услуга е специално разработена, за да осигури на клиентите максимална подкрепа и спокойствие при изпълнението на техните законови задължения свързани с ГФО.

 • Изготвяне на счетоводен баланс: Подробен баланс, отразяващ активите, пасивите и собствения капитал на предприятието.
 • Отчет за приходите и разходите: Анализ на финансовите резултати от оперативната дейност за отчетния период.
 • Отчет за собствения капитал: Отразява промените в собствения капитал през финансовата година.
 • Отчет за паричните потоци: Анализира паричните потоци в и извън предприятието, като ги разделя на оперативна, инвестиционна и финансова дейност.
 • Приложение: Предоставя допълнителна информация и пояснения към основните финансови отчети, улесняващи тяхното разбиране.
 • Консултации за микропредприятия и малки предприятия (счетоводство на малка фирма:) Предлагане на съвети за използването на облекченията при подаване на съкратени версии на баланса и отчета за приходите и разходите.
 • Подаване на годишен отчет за дейността за ЕТ: Подготовка и подаване на отчета за приходите и разходите за еднолични търговци с данъчната декларация, включително справка за таксите, комисионите, заемите и лихвите, данъците, таксите, субсидиите и инвестиционните помощи.
 • Съдействие при подаване на декларации за липса на дейност: Помощ при подаването на декларация за липса на дейност в Търговския регистър за фирми, които не са осъществявали стопанска дейност през отчетния период.
 • Подготовка за независим финансов одит: За ЕТ с приходи над определен лимит, осигуряване на пълен комплект документи за одит.
 • Публикуване на ГФО: Подаване на пълния комплект документи в Търговския регистър или в Регистъра на ЮЛНЦ, в зависимост от типа на предприятието.

В какъв срок се публикува ГФО (Годишен финансов отчет) в България през 2024г?

Важността на навременното и правилното публикуване на Годишния финансов отчет (ГФО) е критичен елемент в управлението на всяко предприятие в България. Законодателството предвижда конкретни срокове, които фирмите трябва да спазват, за да осигурят своето законосъобразие и да избегнат евентуални санкции. В рамките на 2024 година, тези срокове са следните:

 • Публикуване на ГФО в Търговския регистър: Всички компании, регистрирани по Търговския закон, са задължени да изготвят и публикуват своя ГФО за предходната година до 30 септември 2024 г. Това включва дружествата с ограничена отговорност, акционерните дружества, командитните дружества и събирателните дружества.
 • Подаване на декларация за липса на дейност: Срокът за публикуване на декларация за липса на дейност за 2023 г. е до 30 юни 2024 г .
 • Подаване на ГФО към Националния статистически институт (НСИ): В допълнение към публикуването в Търговския регистър, компаниите трябва да са изготвили и подали своя ГФО към НСИ до 30 юни 2024 г. Това е съществена стъпка, която допринася за общата статистическа рамка на държавата и осигурява цялостна картина на икономическото състояние.
 • Специален срок за еднолични търговци: Едноличните търговци имат отделен срок за действие, като са длъжни да публикуват отчет в Националния статистически институт в срок от 01 януари до 01 юли 2024 година.
ВАЖНО! Само едноличните търговци, които подлежат на задължителен независим финансов одит подават Годишен финансов отчет в Търговския регистър!

Разбирането и спазването на тези крайни срокове е от съществено значение за всички бизнес субекти в България, за да гарантират своето съответствие с националните закони и регулации. В Елан Консултинг предоставяме цялостната необходима подкрепа и ресурси на своите клиенти, за да улесним този процес. С нашата помощ, фирмите могат да навигират успешно през изискванията за публикуване и подаване на ГФО, осигурявайки навременно и правилно изпълнение на своите задължения.

Какво включва годишния финансов отчет /годишния отчет за дейността?

Годишният финансов отчет (ГФО) представлява фундаментален документ, който отразява финансовото състояние на всяка компания за съответния отчетен период. Той е задължителен за всички предприятия, регистрирани по Търговския закон в България, и подлежи на публикуване в Търговския регистър или в Регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Съдържанието на ГФО е строго регулирано и включва набор от финансови документи, които предоставят изчерпателна информация за финансовите резултати, активите, пасивите и паричните потоци на дадено дружество.

Основни компоненти на ГФО:

 • Счетоводен баланс: Отразява активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към определена дата, като по този начин предоставя ясна картина на финансовото състояние на компанията.
 • Отчет за приходите и разходите: Представя финансовите резултати от оперативната дейност на предприятието за отчетния период, включително приходите, разходите и финансовия резултат (печалба или загуба).
 • Отчет за собствения капитал: Показва промените в собствения капитал на дружеството през отчетния период, включително изплатени дивиденти, емисии на акции и други.
 • Отчет за паричните потоци: Анализира потоците от парични средства и парични еквиваленти, влизащи и излизащи от предприятието, като разграничава оперативната, инвестиционната и финансовата дейност.
 • Приложение: Дава допълнителна информация и пояснения към основните финансови отчети, което допринася за тяхното по-добро разбиране.

Специални режими за различни категории предприятия:

 • Микропредприятията могат да публикуват съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по свой избор, което улеснява тяхната административна тежест.
 • Малките предприятия също могат да се възползват от правото да съставят съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите, заедно с приложение.
 • Едноличните търговци, чиито нетни приходи от продажби надвишават 200 000 лв. и които подлежат на задължителен независим финансов одит, трябва да съставят и публикуват ГФО.

Микро- и малките предприятия, които не са задължени да провеждат независим финансов одит, имат възможността да не изготвят годишен доклад за дейността, осигурявайки по този начин допълнителни облекчения в изискванията към тях.

Така, ГФО е основен инструмент за отчитане и прозрачност, който улеснява вземането на информирани решения от страна на ръководството, собствениците, инвеститорите и други заинтересовани страни.

Годишен отчет за дейността на ЕТ

Годишният отчет за дейността е важен документ, който трябва да бъде представен от еднолични търговци и други физически лица, упражняващи стопанска дейност, заедно с годишната си данъчна декларация. Той е предназначен за тези, които не съставят баланс, включително земеделски стопани, избрали да се облагат като еднолични търговци, и физически лица, упражняващи дейност като търговци без регистрация. Годишният отчет за дейността е необходимо да се подава, ако през данъчната година е била осъществявана дейност по смисъла на Закона за счетоводството.

Съдържание на годишния отчет за дейността:

 • Справка за предприятието: Включва обща информация за предприятието и неговата дейност.
 • Отчет за приходите и разходите: Основна част от отчета, която отразява финансовите резултати от стопанската дейност.
 • Справка за таксите и комисионите: Включва информация за платените такси и комисионни.
 • Справка за заемите и начислените лихви по институционални сектори и подсектори: Предоставя информация за заемите и свързаните с тях лихви.
 • Справка за данъците и таксите: Включва информация за дължимите и платените данъци и такси.
 • Справка за получени субсидии и инвестиционни помощи и извършените разходи: Отразява получените от държавата субсидии и помощи и как са били изразходвани.
 • Справка за производството и продажбите на промишлени продукти: Предоставя информация за произведените и продадените продукти.

За еднолични търговци или земеделски стопани с нетни приходи от продажби под 200 000 лв. за отчетния период, които не подлежат на задължителен независим финансов одит, годишният отчет може да се състои само от отчет за приходите и разходите.

Санкции за неизпълнение:

Неизпълнението на задълженията за попълване и представяне на годишния отчет за дейността в срок се санкционира по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), като може да се наложи глоба или имуществена санкция в размер на 500 лв., ако деянието не подлежи на по-тежко наказание.

Този документ е съществен за правилното отразяване на стопанската дейност и за осигуряването на прозрачност пред данъчните органи. Той допринася за точното и законосъобразно отчитане на финансовите резултати и е основа за определяне на данъчните задължения.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега