Как мога да регистрирам фирма в България?

За да регистрирате фирма (търговско дружество) в България, можете да последвате по-долу изброените стъпки и изисквания

1. Избор на правна форма на дружеството:

Това може да бъде Едноличен Търговец (ЕТ), Дружество с Ограничена Отговорност (ООД), Акционерно Дружество (АД), Командитно Дружество (КД) и други. Нашите специалисти могат да Ви помогнат според вида дейност, с който ще се занимавате, да изберете най-подходящата правна форма за вас.

Често хората избират ЕООД (или ООД ако са двама или повече съдружници), тъй като е най-разпространеният вид дружество в България по данни на Агенция по вписванията.


Регистрацията на Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) в България предоставя редица предимства, които правят този вид дружествена форма предпочитан избор за предприемачи. Ето някои от главните предимства на регистриране на ЕООД в България:

  1. Ограничена отговорност: Учредителят или собственикът на фирмата отговаря само до размера на учредителния капитал за задълженията й. Личните активи на учредителя като физическо лице не са изложени на риск при финансови или юридически проблеми на фирмата.
  2. Минимален стартов капитал: За да се регистрира ЕООД, се изисква минимален стартов капитал от 2 BGN (български лева), който може да бъде допълнително увеличен впоследствие. Този минимален капитал го прави достъпен за предприемачите, които не разполагат с големи финансови ресурси.
  3. Единствен учредител: ЕООД може да бъде регистрирано с единствен учредител, което означава, че предприемачът може да притежава и управлява фирмата самостоятелно.
  4. Признаване в ЕС: ЕООД като правна форма отговаря на европейските стандарти за търговски дружества и е признато във всички страни-членки на Европейския съюз. Това дава възможност за разширение на бизнеса в рамките на ЕС.
  5. По-лесно управление: Едноличните ООД предлагат по-лесно управление и по-малко бюрокрация, тъй като решенията се вземат от единствения учредител. Това може да улесни бързите реакции и вземане на решения в бизнеса.
  6. Данъчни предимства: ЕООД се ползва с някои данъчни предимства, които могат да помогнат за оптимизиране на данъчното бреме върху доходите и печалбите на фирмата.
  7. Привлекателност за инвеститори: Възможността за създаване на ЕООД може да бъде привлекателна за потенциални инвеститори или партньори, тъй като предоставя по-структуриран и управляем бизнес модел.

Тези предимства правят регистрацията на Еднолично Ограничено Отговорно Дружество в България подходящ избор за малки и средни предприятия, които търсят прост и ефективен начин за стартиране и управление на бизнеса си. Въпреки това, преди да регистрирате ЕООД, е препоръчително да се консултирате с професионален адвокат или счетоводител, за да получите персонализирани съвети и да се запознаете с всички задължения и правила, свързани с вашата конкретна дейност и статус на предприемач.

2. Избор на име на дружеството:

Името на дружеството трябва да е уникално и да не съвпада с името на вече регистрирани дружества. Проверете това в Търговския регистър или се консултирайте с адвокат или счетоводител.

3. Подготовка на учредителни документи:

Учредителните документи съдържат информация за учредителите, правна форма, име на дружеството, предмет на дейност и други релевантни данни.

Нашите специалисти могат да изготвят всички необходими документи за регистрация на фирмата вместо вас, като същите са изцяло индивидуално създадени с оглед вашите нужди.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

4. Откриване на набирателна банкова сметка:

Трябва да откриете набирателна банкова сметка на името на дружеството и да внесете съответния капитал според учредителния акт на дружеството, който е задължителен за регистрацията.

Набирателна сметка е специална сметка, по която се внася определена сума пари в полза на една фирма преди същата да е регистрирана. Откриването на набирателна сметка се приема като част от процедурата по регистрация на търговско дружество. В нея собственикът на фирмата или съдружниците внасят своите дялове от капитала така както са посочени в дружествения договор или учредителния акт на дружеството.

Каква е разликата между разплащателна и набирателна сметка?

Разплащателната сметка е типичната банкова сметка. От и към нея могат да бъдат правени банкови преводи. Тя може да бъде вързана с дебитна карта и по отношения на нея може да бъде направено онлайн банкиране. С откриването на набирателна сметка от друга страна се цели друг резултат, който се подсказва от нейното име – набиране на средства. Тези средства са началният капитал на търговско дружество (фирма). Към момента на откриване на сметката фирмата все още не е учредена и не може да се разпорежда с тези средства.

Как се открива набирателна сметка?

За да се открие набирателна сметка, е необходимо да се посети произволна търговска банка в България. Всички банки отварят набирателнни сметки. Всяка банка е свободна да определя своя цена за разкриване на набирателна сметка, но като цяло стойността на услугата е в размер на около 10-20 лв. Това е банкова такса.

Когато се открива набирателна сметка на фирма в процес на регистрация, в банката е необходимо да се представят учредителен акт или дружествен договор на фирмата (учредителен акт за ЕООД), както и протокол-решение за учредяване на дружеството. В документите трябва да бъде посочен началния капитал и как той се разпределя между съдружниците, ако има такива. Посочва се също и как ще се представлява фирмата – данни на управител или управители, ако са повече от един.

Процедурата не би трябвало да отнема много време, но понякога могат да бъдат необходими и около 2 часа в банката. За по-бърза услуга е добре да се посети директно бизнес център на съответната банка или клон, който специализира в обслужването на корпоративни клиенти.

Кой открива набирателна сметка?

Набирателна сметка на фирма се открива от едноличния собственик (при ЕООД) или съдружниците (при ООД). Именно те са задължените лица, които правят вноски в капитала на дружеството. При ООД законът изисква всеки съдружник да внесе своя дял от капитала. Така, ако има двама съдружници, всеки от които притежава по 50 лв. от капитала на фирмата, не се допуска внасянето на капитала само с една вносна бележка за сумата от 100 лв. Необходими са две бележки, в които да са посочени данните за съдружника, от името на когото се внася капитала. Дори и съдружникът да не е реалният вносител, неговото име трябва да бъде посочено във вносната бележка.

Откриване на набирателна сметка с пълномощно

Възможно е набирателна сметка да бъде разкрита и с пълномощно. Това най-често се случва, когато едноличният собственик или съдружниците са в чужбина и физически нямат възможността да посетят банка в страната.

Необходимо е пълномощното да бъде изрично, т.е. да бъде дадено именно за разкриването на набирателна сметка. Повечето банки имат образци на пълномощни, които могат да предоставят при поискване. Задължително е пълномощното да бъде заверено нотариално. Ако това се прави в чужбина, заверка може се направи в българско дипломатическо представителство – посолство или консулство.

Документи за откриване на набирателна сметка

Набирателна сметка се разкрива с определена цел. Това в повечето случаи е регистрация на търговско дружество в Търговския регистър. Откриването на сметката трябва да бъде доказано пред длъжностните лица, които проверяват учредителните документи. Достатъчни са вносни бележки от всеки съдружник или една такава от едноличния собственик на капитала. Много банки предлагат да издадат удостоверение за внесен капитал по сметката. Това обаче е услуга, която се плаща допълнително, а самото удостоверение като документ не е необходимо пред регистъра.

За какво трябва да се внимава?

Когато се открива набирателна сметка тя се прави в полза на бъдещата фирма. Много е важно името на фирмата по набирателната сметка да съответства точно на името на фирмата, която ще се регистрира. Не се допускат съкращания и абревиатури. Така, например, ако в името на фирмата има израза “индивидуална практика”, което е често среща при лекарските кабинети, тази фраза не може да бъде съкратена като “ИП”.

Друг важен детайл е вноските да съответстват на определените в учредителния акт или дружествения договор. Не е грешка да бъдат и по-високи, но със сигурност не трябва да бъдат по-ниски от посочените в документите.

Документите от банката трябва да бъдат четливи. Това е особено важно, когато регистрацията се прави електронно и в Търговския регистър се представят сканирани копия от вносните бележки.

Какво се случва с набирателната сметка след регистрацията на фирмата?

Когато фирмата бъде регистрирана, разкритата на нейно име банкова сметка може да бъде преобразувана в разплащателна. Това се прави от управителя и в повечето банки е безплатно като услуга. Към сметката може да бъде издадена дебитна карта.

Друга възможност е сметката да бъде закрита и внесените по сметката суми да бъдат изтеглени в брой от управителя на фирмата. За закриването на сметката се заплаща банкова такса.

5. Подаване на документите за регистрация в ТРРЮЛНЦ:

Трябва да подадете учредителните документи и необходимото заявление в Търговския регистър към Агенция по Вписванията. . Процедурата за регистрация може да се извърши и онлайн чрез електронната система на Търговския регисър.

Това са основните стъпки за регистрация на фирма в България. Все пак, процедурата може да се различава в зависимост от конкретните обстоятелства и спецификата на дружеството. Препоръчваме ви да се консултирате с адвокат или счетоводител, които да ви помогнат с подготовката на документите и да ви ориентират в изискванията и правилата за регистрация на вашата фирма в България.

Често задавани въпроси

1. Избор на правна форма на дружеството?

Това може да бъде Едноличен Търговец (ЕТ), Дружество с Ограничена Отговорност (ООД), Акционерно Дружество (АД), Командитно Дружество (КД) и други. Нашите специалисти могат да Ви помогнат според вида дейност, с който ще се занимавате, да изберете най-подходящата правна форма за вас.Често хората избират ЕООД (или ООД ако са двама или повече съдружници), тъй като е най-разпространеният вид дружество в България по данни на Агенция по вписванията.

2. Избор на име на дружеството?

Името на дружеството трябва да е уникално и да не съвпада с името на вече регистрирани дружества. Проверете това в Търговския регистър или се консултирайте с адвокат или счетоводител. Агенция по вписванията отказва да впише фирма, чието име вече е запазено в системата.

3. Откриване на набирателна банкова сметка и депозиране на документите в търговския регистър?

За да се открие набирателна сметка, е необходимо да се посети произволна търговска банка в България. Всички банки отварят набирателнни сметки. Всяка банка е свободна да определя своя цена за разкриване на набирателна сметка, но като цяло стойността на услугата е в размер на около 10-20 лв. Това е банкова такса.Когато се открива набирателна сметка на фирма в процес на регистрация, в банката е необходимо да се представят учредителен акт или дружествен договор на фирмата (учредителен акт за ЕООД), както и протокол-решение за учредяване на дружеството. В документите трябва да бъде посочен началния капитал и как той се разпределя между съдружниците, ако има такива. Посочва се също и как ще се представлява фирмата – данни на управител или управители, ако са повече от един.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги