Какво означава съкращението "ТРЗ"?

"ТРЗ" е често срещано в практиката съкращение от названието "Труд и Работна Заплата". Това е съкращение, което се използва, за да се обозначат различни аспекти свързани с трудовите отношения на работниците, включително техните заплати и други доходи, осигурителните и здравните вноски, както и други елементи, свързани с трудовите права и задължения.

Какви дейности по ТРЗ и личен състав се извършват в една счетоводна къща?

В една счетоводна къща се извършват различни дейности, свързани с Труд и Работна Заплата (ТРЗ), които обхващат обработката и управлението на трудовите отношения и заплатите на служителите във фирмите, които използват техните услуги. Някои от основните дейности по ТРЗ, които счетоводната къща може да предоставя, включват:

 1. Обработка на заплати: Счетоводната къща може да се грижи за обработката на заплатите на служителите на фирмата. Това включва изчисляване на заплатите, данъците и социалните осигуровки в съответствие със законодателството.
 2. Съставяне на фишове и ведомости за заплати: Счетоводителите съставят фишове и ведомости за заплати за всеки служител, които показват подробно как са изчислени заплатите и какви данъци и вноски са удържани.
 3. Осигурителни вноски и декларации: Счетоводителите внасят съответните дължими осигурителни вноски за всеки служител по съответния вид. Размерът и разпределението на осигурителните вноски за всеки един от фондовете на държавното обществено осигуряване (ДОО) е определен с разпоредбата на чл. 6, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване. Размерът на осигурителните вноски за фондовете на ДОО се определя като процент от осигурителния доход на осигурените лица.
 4. Обработка на отпуски и болнични: Счетоводителите следят за и отчитат отпуските, болничните и другите отсъствия на служителите и ги отразяват в техните трудови досиета.
 5. Докладване на статистически данни: Счетоводната къща може да представя статистически данни за трудовата дейност на фирмата към Националния статистически институт (НСИ).
 6. Консултации по ТРЗ: Счетоводната къща може да предостави консултации на клиентите си относно трудовото законодателство, данъчните и социалните аспекти на трудовите отношения.
 7. Архивиране на ТРЗ документация: Счетоводната къща поддържа архив с всички документи, свързани с ТРЗ, за да отговаря на законовите изисквания за съхранение на документацията.

Това са само някои от основните дейности по ТРЗ, които счетоводната къща може да предоставя на своите клиенти, но обхватът на услугите може да варира в зависимост от специфичните нужди на фирмите и договореностите с клиентите.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Защо да е лоша идея сам да водя ТРЗ и личния състав на фирмата си?


Воденето на Труд и Работна Заплата (ТРЗ) на фирмата от един човек, който едновременно с това е нейн управител и се грижи за всички останали аспекти на бизнеса, може да бъде изключително сложна задача и да се окаже лоша идея поради следните причини:

 1. Сложност на данъчното и трудовото законодателство: Законодателството, свързано с ТРЗ, е сложно и постоянно се променя. Воденето на тези сметки изисква дълбоки познания и опит в областта на данъчното и трудовото законодателство. Грешки в този процес могат да доведат до финансови глоби и други неблагоприятни последствия.
 2. Време и ресурси: Обработката на заплатите и останалите административни задължения отнемат значително време и усилия. Поемането в свои ръце на отговорността за водене на ТРЗ може да отвлече вниманието ви от други критични аспекти на бизнеса.
 3. Грешки и несъответствия: Неправилно обработени заплати или невъзможността да се съобразите със законовите изисквания могат да доведат до недоволни служители, да ви навлече проблеми с институциите и дори излишни съдебни дела
 4. Сигурност на данните: Обработването на чувствителни лични данни, свързани със заплатите на служителите, изисква сигурност и съответните мерки за защита на данните. Пренебрежението на това може да доведе до нарушение на правата на личните данни.
 5. Обновяване на знанията: В законодателството се правят често промени, които изискват да бъдете в крак с последните актуализации. В противен случай, може да пропуснете важни промени и да допуснете грешки.
 6. Професионални консултации: Счетоводни и данъчни професионалисти са специализирани в областта и могат да предоставят ценни консултации, които да оптимизират финансовите процеси на вашата фирма, така че Вие цялостно да се фокусирате само върху основната Ви дейност.в

В резултат, най-добрата практика е да се ползват услугите на професионална счетоводна къща или квалифициран счетоводител, които имат опит и знания за успешно управление на ТРЗ. Това ще ви позволи да се съсредоточите върху основната дейност на фирмата си, докато специалистите се грижат за точното и законово съответствие на ТРЗ.

Мога ли да наема чужденци във фирмата ми, които не са граждани на ЕС и какви са различните хипотези?

Да, можете да наемате чужденци, които не са граждани на Европейския съюз (ЕС), във вашата фирма в България. За това обаче се прилагат различни правила и процедури в зависимост от тяхната националност, статут и целта, за която желаят да работят в България. Някои от различните хипотези са:

 1. Граждани на държави от ЕС или Швейцария: Гражданите на държави-членки на ЕС или Швейцария имат свободно движение на работна сила и могат да работят в България без да им е нужно разрешение за работа.
 2. Чужденци с разрешение за работа: Граждани на държави извън ЕС и Швейцария трябва да получат разрешение за работа преди да започнат да работят в България. Това разрешение обикновено се издава от Агенция по Заетостта и е свързано със специфични условия и период на работа.
 3. Сезонни работници: За временните и сезонни работници от държави извън ЕС може да се издава разрешение за работа в България в рамките на определени сектори и периоди.
 4. Изпълнители на специализирани заетости: За чужденци, които притежават специални квалификации или знания, може да се издава разрешение за работа за конкретна специализирана заетост.
 5. Инвеститори и предприемачи: Чужденци, които планират да инвестират или основават собствено предприятие в България, могат да получат разрешение за работа на основание на техния предприемачески статут.
 6. Студенти: Чужденци, които са студенти в България, могат да работят на определено количество часове без разрешение за работа, но има ограничения за работното време.

Въпросите, свързани с наемането на чужденци, са сложни и могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства. Затова е препоръчително да потърсите професионална правна помощ или консултация от специалисти от ЕЛАН КОНСУЛТИНГ ЕООД, за да се запознаете с всички изисквания и процедури, които трябва да се спазват при наемането на чужденци във вашата фирма в България.

Често задавани въпроси

Какво е ТРЗ и защо е важно да се води счетоводство за него?

Трудът и работната заплата (ТРЗ) е с специален термин, обобщаващ всички дейности, свързани със съхранението на информация за работниците, трудовите им правоотношения и регламентираните от законодателството процедури за начисляване и изплащане на заплати и осигуровки. Всички предприятия, независимо от размера и сектора, трябва да водят ТРЗ.

Как да се справя с данъчните и осигурителни ангажименти, свързани с ТРЗ?

За управлението на данъчните и осигурителни ангажименти, свързани с ТРЗ, е от съществено значение да се води точно счетоводство и да се изготвят правилни отчети. Това включва проследяване на данъчните облекчения и осигурителните вноски, които се дължат от работодателя. Елан Консултинг предоставя професионални счетоводни услуги, които включват и управление на данъчните и осигурителни ангажименти, свързани с ТРЗ, осигурявайки така сигурност и съответствие със законовите изисквания.

Каква е ролята на счетоводната къща Елан Консултинг в управлението на ТРЗ и Личен състав?

Счетоводната къща Елан Консултинг има важна роля в управлението на ТРЗ и Личен състав за малки и големи фирми. Ние предоставяме специализирани счетоводни услуги, които включват водене на Трудовия регистър, следене на данъчните и осигурителни ангажименти и изготвяне на необходимите документи. Нашите опитни счетоводители гарантират, че вашата фирма се съобразява със законовите изисквания и поддържа актуална информация за работниците си, предоставяйки ви спокойствие и съсредоточеност върху вашия бизнес.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги