Категоризация на заведение за хранене / ресторант - какво трябва да знаем?

Категоризацията на заведение за хранене или ресторант е съществена стъпка за утвърждаване на бизнеса в туристическата индустрия. Този процес се осъществява от Агенцията по туризма и е важен за определянето на качеството и стандарта на услугите, предлагани в заведението.

След подаване на заявление за категоризация и преминаване на съответната процедура, заведението получава удостоверение и табела, означаващи неговата категория. Това класифициране може да варира в зависимост от броя на звездите, които заведението ще получи, като всяка категория има свои специфични изисквания и стандарти.

Необходимите документи за процедурата включват заявление по образец, декларации за регистрация и ликвидация, справка за квалификацията на персонала, документи за образование или професионална квалификация на управителя, както и доказателства за правото на ползване на обекта.

Обикновено процесът на категоризация отнема до два месеца. Важно е да се подчертае, че в зависимост от категорията, която заведението ще получи, зависят и много от изискванията за неговото функциониране.

Какви са всички необходими документи за категоризацията на обекта за хранене?

 1. Заявление за категоризиране по образец
 2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че имате право по силата на друг закон да извършвате стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 3. Декларация, че не сте в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
 6. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия  да извършвате съответната туристическа дейност в обекта;
 8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Колко струва да си отворя ресторант? Какви са цените за категоризация на обект за хранене?

Разходите за отваряне на заведение за хранене варират в зависимост от няколко основни процедури:

Процедура пред Българска агенция по безопасност на храните: Таксата е 34 лв.

Пред общината за регистрация на работно време: За тази процедура също няма такса.

Пред Агенция по туризма: Таксата за категоризация варира между 150 и 2000 лв., като зависи от броя на местата в заведението.

За  категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване )се заплащат следните такси:

 • При наличие на до 20 места за сядане - 150 лв.
 • При наличие на от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
 • При наличие на от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.
 • При наличие на от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
 • При наличие на над 300 места за сядане - 2000 лв.;

Колко струва категоризация на заведение за хранене? Цена за категоризация на ресторант.

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Научете колко струва категоризацията на заведение за хранене и ресторант, как се определя ценообразуването в Елан Консултинг и какви са всички такси и изисквания! При нас според търсената от вас категория, брой места за сядане и особеностите на вашето заведение за хранене се определя и крайната цена.

от 500лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какви са изискванията за отваряне на ресторант в България?

Преди да стартирате бизнес плана за вашето заведение, е важно да имате ясна концепция за типа ресторант, който искате да отворите. Изборът на концепцията е критичен, тъй като тя определя вашата целева аудитория, типа на предлаганите ястия и усещането за мястото.

Избор на концепция за предложенията в менюто

 • Пицария: Тази концепция може да варира от малко заведение с фокус върху пицата до по-голям ресторант в италиански стил, който предлага разнообразие от ястия.
 • Павилион за сандвичи: Сандвичите са популярни заради своята разнообразност и удобство за консумация.
 • Ресторант с национална кухня: Отварянето на ресторант, който се фокусира върху традиционни местни ястия, може да бъде привлекателно за туристи.
 • Рибен ресторант: Предлагането на качествени морски дарове и риба отличава тази концепция от конкуренцията.
 • Стекхаус: За успеха на такова заведение е критично качеството на месото и уменията на готвача.
 • Кафене: Предизвикателството тук е да се отличите в конкурентната среда с уникално предложение.
 • Пекарна: Комбинацията от пекарна и кафене може да се окаже успешна, особено ако предложите уникален продукт.
Защо е важна концепцията на ресторанта? В България съществуват няколко вида административни процедури, в зависимост от това дали се преработват храни от животински произход (т.е. месо, риба и т.н.) или не, като в първия случаи изискванията са далеч по-утежнени.

Лиценз и изисквания за отваряне на ресторант и заведение за хранене. Необходими документи за отваряне на заведение в БАБХ, РЗИ. Изисквания за обработка и транспорт на храна.

Когато планирате отварянето на ресторант, трябва да прецените дали да инвестирате в собствена сграда или да наемете вече съществуващо заведение. Наемането на обект, който вече е бил ресторант, може значително да улесни процеса, тъй като той вероятно вече отговаря на част от изискванията.

Ако изберете имот, който не е бил използван за ресторант (тоест е без статут на  обект за производство, преработка и/или дистрибуция на храни по Регламент (ЕО) № 853/2004), ще трябва да направите редица преустройства. Това включва разработването на архитектурен проект, който да отговаря на всички законови и функционални изисквания. Проектът трябва да предвиди както интериорното устройство, така и необходимите съоръжения за обслужване на клиентите и готвенето. Важно е да се вземат предвид и изискванията за достъпност и безопасност, както и стандартите за хигиена.

Съгласно чл. 31 от Закона за храните, заведенията за хранене (тоест ресторанти, бистра, обекти за бързо хранене и всеки тип обект, в който се приготвя храна) се считат като обекти за производство, преработка и/или дистрибуция на храни по Регламент (ЕО) № 853/2004. За получаване на разрешение следва управителят на фирмата собственик на ресторанта да подаде комплект документи пред ОДБХ - Областната дирекция по безопасност на храните в съответното населено място. Комплектът документи следва да съдържа:

 • Заявление по образец, одобрен от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните;
 • Копие на един от следните документи - удостоверение за въвеждане в експлоатация по чл. 177, ал. 3 от Закона за устройство на територията - когато е приложимо, издадено разрешение за строеж по чл. 41, ал. 1 от Закона за устройство на територията - за стопански и второстепенни постройки, разрешение за поставяне по чл. 56, ал. 2 от Закона за устройство на територията - за преместваемите обекти,, документ, който удостоверява, че обектът не подлежи на въвеждане в експлоатация - когато е приложимо, документи по чл. 55, ал. 1 - в случаите по чл. 50, ал. 1 от Закона за храните - това са всички документи, свързани с транспортирането на храни
Важно е да отбележим, че бизнес оператор (ресторант / заведение може да извършва транспортиране на храни в обхвата на Приложение III към Регламент (ЕО) № 853/2004 само с превозни средства, регистрирани от съответния компетентен орган, обозначени и вписани в регистър - в Република България компетентния орган е БАБХ - Българска агенция по безопасност на храните!
 • Документ за собственост, за наем или за ползване на обекта.
 • Заявлението по образец съдържа най-малко име и адрес, съответно наименование, седалище и адрес на управление на бизнес оператора и единен идентификационен код по Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел или еквивалентен документ за регистрация в друга държава - членка на Европейския съюз, или друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, вид и адрес на обекта, номер и дата на влязло в сила разрешение за ползване на обекта по чл. 177, ал. 2 от Закона за устройство на територията - когато е приложимо, изброяване на всички видове дейности, извършвани в обекта, и свързаните с тях дейности - когато е приложимо, всички групи храни, включително подгрупи храни, които ще се произвеждат, предлагат преработват и/или дистрибутират в обекта, данни за вида водоснабдяване в обекта и начин на отвеждане на отпадните води, данни за производствения капацитет - за обекти за производство и преработка на храни, средства за комуникация, които ще се използват при търговия с храни от разстояние;

Ако ресторантът и / или заведението за хранене възнамерява да транспортира и превозва храни, то към, заявлението се посочва броя, видовете и регистрационните номера на превозните средства, собствени или наети, които ще се използват за транспортиране на храни съгласно чл. 50 от Закона за храните.

Ресторантьорът също декларира, че при производство на храни в обекта ще се влагат, съответно няма да се влагат, генетично модифицирани храни, съставки и добавки, произведени от генетично модифицирани организми (ГМО), включително компоненти на дадена съставка и вещества, които присъстват в крайния продукт, макар и в променена форма; деклариране не се изисква от бизнес оператор, извършващ търговия, както и от заведения за обществено хранене;

Последно, собственикът на заведението за хранене декларира, че има разработен проект на система за управление на безопасността на храните, съизмерима с вида и размера на производството, която включва добри практики за производство, преработка и/или дистрибуция на храни или постоянна процедура или процедури в съответствие с чл. 10 от Закона за храните, включително технологична документация или национални, утвърдени или браншови ръководства и стандарти за групите храни, които ще се произвеждат, преработват и/или дистрибутират в обекта. Това е така наречената ХАСЕП (НАССР) система - по своето естество, това е превантивна система за осигуряване на безопасно производство на хранителните продукти. В България има фирми, които предлагат разработката на такива системи.

Като част от пълноценните услуги, които предлага Елан Консултинг, влиза и съдействие с осигуряването и разработването на НАССР система от доверен на счетоводната къща партньор.

Последното изискване към собствениците на заведения е попълването на декларация като част от заявлението, в което те декларират, че ще се предлагат храни от биологично производство, като се ползва дерогация по смисъла на чл. 28, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 834/2007 на Съвета от 28 юни 2007 г. относно биологичното производство и етикетирането на биологични продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 2092/91 (ОВ, L 189/1 от 20 юли 2007 г.) - когато е приложимо.

Счетоводната къща "Елан Консултинг" може да ви помогне в този процес, предоставяйки консултации и подкрепа при изготвянето на документацията и съвети за най-добрите практики при стартирането на заведение за хранене.

Важно! Съгласно последните изменения в законодателството, регистрация на заведение за хранене в РЗИ (Регионалната здравна инспекция) не е нужна! Процедурите се извършват изцяло пред Българската агенция за безопасност на храните (БАБХ)! Единствено, в случай, че Вашето заведение се намира в помещение на жилищна или обществена сграда, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, то следва като да заявите издаване на становище от РЗИ за спазване на граничните стойности на показателите за шум съгласно чл. 11 и чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда.
ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Как да регистрирам работно време на заведение за хранене / ресторант в общината?

Регистрацията на работно време е ключов процес при управлението на ресторант или друг вид заведение за хранене. Тази процедура се осъществява в общината, където се намира обектът. Всяка община може да има специфични изисквания за този процес. Това е процедура с уведомителен режим, тоест следва да се подаде уведомпление до общината, като ако сте приложили всички документи както трябва, няма риск да Ви бъде отказано. В края на процедурата общината издава удостоверение за регистрация на работно време

Как да регистрирам работно време на обект - заведение за хранене?

Ако Вашето заведение се намира в помещение на жилищна или обществена сграда, в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, то следва като за начало да заявите издаване на становище от РЗИ за спазване на граничните стойности на показателите за шум съгласно чл. 11 и чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда.

Към обектите по чл.16а, ал.1 от ЗЗШОС се отнасят обектите за производство, съхранение и търговия и обектите в областта на услугите, разкрити и разположени в зони и територии, предназначени за жилищно строителство, рекреационни зони и територии и зони със смесено предназначение, както и жилищни сгради с повече от едно жилище и сгради със смесено предназначение.

Издаване на становище от РЗИ за спазване на граничните стойности на показателите за шум съгласно чл. 11 и чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда.

Подаване на заявление в РЗИ за издаване на удостоверение : Всяко физическо лице, юридическо лице или едноличен търговец, който желае да получи становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум подава заявление на гише,  на хартиен носител по пощата с лицензиран пощенски оператор на адреса на териториалното подразделение на РЗИ , с попълнено заявление по образец, приложения към него и копие на разписка за платена такса или по електронен път, съгласно Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги, Наредба за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги.

Необходимите документи пред РЗИ за становище за нивата на шум са:

1. Заявление по образец (Приложение № 1)

2. Декларация, че са изпълнени изискванията на Закона за устройство на територията - при промяна на предназначението на помещението;

3. Копие на документ, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация съгласно Закона за устройство на територията;

4. Копие на документ, удостоверяващ правото за ползване на обекта;

5. Протокол от извършено измерване на еквивалентното ниво на проникващ шум, излъчван от обекта през различните части на денонощието, попадащи в обхвата на рамките на заявеното работно време, в съседни жилищни помещения, които са в непосредствена близост до обекта или граничат с него, проведено от независими лаборатории, които са акредитирани от Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация" или от друг национален орган по акредитация, който е страна по Многостранното споразумение за

взаимно признаване на Европейската организация за акредитация за съответната област, или отговарят на изискванията за признаване съгласно чл. 5а, ал. 2 от Закона за националната акредитация на органи за оценяване на съответствието и в чийто обхват на акредитация попада показателят шум.

6. Документ за платена такса

Държавна такса: Такса: 40,00 лв. (четиридесет лева) се заплаща, съгласно приложение 4 към чл.29г от Тарифата за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето - за издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показателите за шум.

Последваща регистрация на работно време на ресторант / заведение за хранене в общината

След като вече сте  получили становище от РЗИ за спазване на граничните стойности на показателите за шум съгласно чл. 11 и чл. 16б от Закона за защита от шума в околната среда, следва да пристъпим към същинската регистрация на работно време на ресторанта в общината.

Всяка община има различни срокове, но важно е да отбележим, че държавна такса за това удостоверение няма.

Отново съгласно чл. 16б от ЗЗШОС, Физическите лица, юридическите лица и едноличните търговци подават заявление пред общинската или районната администрация за работно време, както и за промяна на работното им време, при условия и по ред, определени с наредба на съответния общински съвет. Към това уведомление се прилага вече издаденото становище от РЗИ и в срок между 3 дни и 14 дни, според общината, вашето удостоверение е готово и можете да го вземете от общината.

В "Елан Консултинг" предлагаме помощ при процеса на регистрация, за да осигурим, че вашият ресторант отговаря на всички местни изисквания и законови норми.

Често задавани въпроси

Какви документи са нужни за категоризация на заведение за хранене в България?

За категоризация на заведение за хранене са необходими: заявление по образец, декларации за регистрация и ликвидация, справка за квалификацията на персонала, документи за образование или квалификация на управителя, доказателства за правото на ползване на обекта, формуляр за определяне на категорията, документи за собственост или наем на обекта, и документ за платена такса за категоризация.

Колко струва отварянето на ресторант в България?

Разходите за отваряне на ресторант включват такса за регистрация в Българска агенция по безопасност на храните (34 лв.), и такса за категоризация в Агенция по туризма (между 150 и 2000 лв., в зависимост от броя на местата за сядане). Допълнителни разходи могат да възникнат за архитектурни проекти, оборудване и лицензиране.

Какви са изискванията за лицензиране и безопасност на храните при отваряне на ресторант?

За отваряне на ресторант е необходимо да се регистрирате в Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), предоставяйки заявление по образец, документи за правото на ползване на обекта, документация за обекта спрямо Закона за устройство на територията, и декларация за спазване на стандартите за безопасност на храните, включително системата ХАСЕП (НАССР).

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.