В последните години България се превърна в привлекателна дестинация за чужденци, търсещи възможности за краткосрочна и сезонна работа. Страната предлага разнообразни възможности в сфери като земеделие, туризъм и строителство, които често изискват допълнителна работна ръка през определени сезони. Това открива нови перспективи както за работодателите, така и за чуждестранните работници.

За да работят законно в България, чужденците трябва да отговарят на определени правни изисквания, включително получаване на подходяща виза и разрешение за работа. Това включва виза за краткосрочна заетост или специална виза за сезонна работа, които се издават след подаване на необходимите документи и изпълнение на установените от българското законодателство критерии.

Процесът на кандидатстване за виза включва подаване на заявление в консулство или посолство на Република България в страната на пребиваване на кандидата. Необходими са различни документи, включително доказателства за наличието на предложение за работа от български работодател, както и други релевантни документи, удостоверяващи личната и професионалната идентичност на чужденеца.

Работодателите в България, които желаят да наемат чужденци за краткосрочна или сезонна работа, трябва да спазват определени процедури, включително регистрацията на работното място в Националната агенция по заетостта. Те също така носят отговорност за предоставяне на необходимата подкрепа и документация за процеса на кандидатстване за виза и работно разрешение.

Поради сложността на правните процедури и често променящите се законодателни изисквания, правната консултация е от съществено значение за успешното получаване на виза за краткосрочна или сезонна заетост в България. Ние в Elan Consulting предоставяме специализирани юридически услуги, които помагат на чужденци и работодатели да навигират успешно през всички стъпки на процеса, осигурявайки спокойствие и правна сигурност и можем да Ви съдействаме с издаването на работна виза в България

Защо да изберем и да се доверим на Елан Консултинг за издаването на работна виза на чужденец в България - за краткосрочна и сезонна заетост?

В съвременната икономика, възможностите за глобална мобилност и международна заетост се разрастват с всеки изминал ден. В този контекст, ролята на компетентен и опитен правен съветник става все по-ценна. Елан Консултинг предоставя ключови услуги в процеса на издаване на работни визи за чужденци в България, особено за краткосрочна и сезонна заетост. Нашата фирма е изградила репутация на доверен партньор, който предлага ефективни и надеждни решения, базирани на задълбочено разбиране на българското и европейското законодателство.

Изборът на Елан Консултинг за подготовка и подаване на документи за работна виза не е просто въпрос на удобство; той е инвестиция в професионализъм и спокойствие. Ние не само водим клиентите си през сложния процес на кандидатстване, но и гарантираме, че всяка стъпка се извършва съгласно най-новите регулации и процедури. Нашата фирма е посветена на предоставянето на прозрачни и целенасочени консултантски услуги, улесняващи пътя на чужденци към успешната им заетост в България.

 1. Обширни познания в областта на трудовата миграция: Елан Консултинг притежава обширни познания в областта на трудовата миграция и мобилност. Нашата експертиза обхваща всички аспекти на процеса на кандидатстване за виза, включително подготовка на документация, консултации относно изискванията за визи и съвети за успешно преминаване през административните процедури.
 2. Индивидуален подход към клиента: В Елан Консултинг, ние осъзнаваме, че всеки клиент и всяка ситуация са уникални. Затова предлагаме индивидуализиран подход, съобразен с конкретните нужди и обстоятелства на всеки клиент. Нашата цел е да предоставим персонализирани решения, които улесняват процеса и намаляват потенциалния стрес от кандидатстването за работна виза.
 3. Постоянно следим законодателните промени: Законодателството в областта на имиграцията и трудовата миграция често претърпява промени. Елан Консултинг постоянно следи за актуализации и промени в законите, за да осигури своевременно и точно консултиране. Това дава на нашите клиенти увереността, че тяхното кандидатстване отговаря на най-новите регулаторни изисквания.
 4. Професионално представителство и подкрепа Ние предлагаме професионално представителство и подкрепа на всички етапи на процеса на кандидатстване за работна виза. От подготовката на документацията до подаването ѝ и последващите комуникации със съответните държавни органи, нашите клиенти могат да разчитат на нашата експертна помощ.
 5. Подробно ориентиране в процедурите В Elan Consulting ние разбираме, че процесът на кандидатстване за работна виза може да бъде объркващ и сложен. Нашата роля е да осигурим подробно ориентиране във всяка стъпка, като по този начин улесним процеса и намалим вероятността от грешки, които могат да забавят или попречат на успешното издаване на визата.
 6. Спазване на високи етични стандарти: В Елан Консултинг се придържаме към високи професионални и етични стандарти. Ние гарантираме прозрачност, честност и отговорност във всички наши взаимодействия, като по този начин предоставяме услуги, които клиентите ни могат да доверят.

Изборът на Елан Консултинг за Ваш партньор в процеса на кандидатстване за работна виза предоставя дългосрочни ползи. Ние осигуряваме не само успешното издаване на виза, но и спокойствието, че всяка част от процеса е изпълнена със строгост и професионализъм. Нашата цел е да изградим доверителни отношения с нашите клиенти, като им предоставим висококачествени юридически услуги.

Колко струва издаването на работна виза на чужденец в България - за краткосрочна и сезонна заетост?

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
В случай, че искате да разберете колко струва работна виза за чужденец в България, то сте попаднали на правилното място. Цената при нас варира от броя на чужденци и държавата им на произход, както и от вида заемана работа. По-долу сме посочили цена за една виза за един работник.

от 1000лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какви са особеностите на процедурата по издаване на работна виза за сезонен работник в България?

В България има две основни процедури - виза за сезонен работник (която съгласно националното законодателство е виза тип "С" и разрешение за пребиваване и работа на сезонен работник (което е вече разрешение за пребиваване, издадено след вече издадена виза тип "Д". Тоест и в двата случая всичко започва с издаването на виза, но тъй като визите са различни типове, обхващат два отделни вида сценарии. В тази статия ще разгледаме подробно изискванията за достъп до пазара на труда в България за сезонни работници и изискванията за двата вида разрешения.

Процедурата по издаване на работна виза за сезонен работник в България е внимателно структуриран процес, съобразен със спецификите на местното законодателство и европейските регулации. Отделно от нея, за работодателите, които желаят да наемат сезонен работник за повече от 90 дни, законодателят е предвидил разрешение за пребиваване и работа, наречено „Разрешение за сезонен работник”, което се издава от Министерството на вътрешните работи съгласно чл. 24к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България. То включва положително становище от Агенцията по заетостта, което позволява на чужденците достъп до българския пазар на труда за по-продължителен период от време.

Процедурата за получаване на това разрешение е в съответствие с Директива 2014/36/ЕС, касаеща правилата за влизане и престой на граждани на трети държави, желаещи да работят като сезонни работници. Разрешението се издава за период от 90 дни до 9 месеца в рамките на 12 месечен цикъл, като кандидатите трябва да са наети на основата на срочен трудов договор с български работодател.

Понятието „сезонен работник” по Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност обхваща граждани на трети държави , които пребивават временно в България за извършване на сезонна работа. По смисъла на българското законодателство, трети държави са всички държави, които не членуват в Европейския съюз (ЕС). Сезонната работа е характерна със сезонната си природа, което означава, че е свързана с конкретни периоди от годината и обикновено изисква повече работна ръка, отколкото обичайните текущи дейности - т.е. за издаването на това разрешение следва работниците да са назначени на длъжност, отговаряща на "Списъка на икономическите сектори, включващи дейности, изпълнението на които зависи от смяната на сезоните, утвърден от Министъра и труда и социалната политика." Актуалният списък е утвърден със Заповед РД-01-47/17.01.2017г. на министъра на труда и социалната политика, като в него са включени два сектора - селско, горско и рибно стопанство от една страна и хотелиерство и ресторантьорство от друга!

За успешното кандидатстване за разрешение, чужденците трябва да се намират извън територията на България. Разрешението се издава за периода на трудовия договор, като има определени минимални и максимални срокове – не по-малко от 90 дни и не повече от 9 месеца.

Интересен аспект на тази процедура е възможността за удължаване на разрешението, като това може да стане еднократно при продължаване на трудовия договор или при смяна на работодателя. Важно е да се отбележи, че това право се ползва еднократно в рамките на срока на валидност на разрешението. Освен това, ако разрешението изтече по време на процедура за неговото продължаване, чужденецът има право да остане в страната до вземането на решение по неговото заявление.

Тук е момента да отбележим, че има и възможност да се заяви  ускорена процедура по издаване на разрешението за тези чужденци, които вече са работили в България като сезонни работници през последните 5 години. Тази процедура улеснява повторното им влизане и работа в страната, което е от полза както за работниците, така и за българските работодатели, които се нуждаят от сезонна работна ръка.

Изисквания за издаване на работна виза на сезонен работник в България

Процедурата за издаване на работна виза за сезонен работник в България е регламентирана съгласно специфични изисквания, залегнали в българското законодателство. Основните разпоредби са определени в чл. 24к от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), както и в Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ), където се очертават общите условия и специфики свързани със сезонната заетост.

Съгласно тези регулации, допускането до пазара на труда е разрешено за длъжности, които не изискват българско гражданство. Важно е да се отбележи, че такива позиции са ограничени до специфични икономически сектори, където работата зависи от смяната на сезоните. Тези сектори са утвърдени от Министъра на труда и социалната политика и включват области като селското стопанство, горското и рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството.

За да бъде одобрена кандидатурата на сезонен работник, е необходимо условията на труд и заплащане да не са по-неблагоприятни от тези за българските граждани. Освен това, кандидатът трябва да притежава необходимите специализирани знания, умения и професионален опит, подкрепени с документи, легализирани и преведени на български език.

Работодателите, наемащи сезонни работници, са задължени да осигурят подходящо жилище, отговарящо на всички стандарти за безопасност и здраве, за продължителността на трудовия договор. Сезонните работници сключват договор за наем, като наемната цена трябва да бъде съобразена с възнаграждението и качеството на жилището. Освен това, работодателят е длъжен да покрие транспортните разходи от мястото на произход на работника до работното му място в България и обратно, както и разходите за здравните застраховки и осигуряване на работника. Важно е да се подчертае, че тези разходи не могат да бъдат приспадани от възнаграждението на сезонния работник.

Тези изисквания са създадени с цел да се гарантира, че чужденците, пристигащи в България за сезонна работа, са адекватно защитени и получават справедливо и равнопоставено отношение спрямо местните работници.

Необходими документи за издаване на виза за сезонна работа на чужденец в България

Процедурата за издаване на виза за сезонна работа на чужденец в България включва предоставянето на редица документи, както е посочено в чл. 24к, ал. 8 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Следващите точки представят необходимите документи и изисквания към тях:

 1. Заявление по образец - Заявление за издаване на разрешение се подава в дирекция "Миграция" на МВР, използвайки образец Приложение 3а от ППЗЧРБ.
 2. Копие на паспорт - Необходимо е копие на паспорта или заместващия го документ на чужденеца, включващ снимката и личните данни.
 3. Декларация за осигурено жилище - Работодателят трябва да предостави декларация или други доказателства за осигурено жилище, отговарящо на стандартите за безопасност и здраве, за периода на договора.
 4. Документи за образование и опит - Трябва да се предоставят документи за образование, специализация, правоспособност и професионален опит, легализирани и преведени на български език.
 5. Медицинска застраховка на чужденец ( тя е необходима на етап пристигане в България)
 6. Декларация за условия на труд - Работодателят предоставя декларация, че условията на труд и заплащане са съобразени с тези за българските граждани.
 7. Копие на срочен трудов договор - Необходимо е копие на договора, подписан от страните, с посочени детайли за транспортните разходи и други условия.
 8. Длъжностна характеристика - При наличие на такава, тя следва да бъде част от предоставените документи.
 9. Документ за упражняване на професия - В случаите, когато се изисква, се прилага документ за правоспособност за упражняване на определена професия.
 10. Документи за дейността на работодателя - Важно е да се представят документи, потвърждаващи, че работодателят упражнява дейност в секторите, определени от закона.
 11. Допълнителни документи - В зависимост от спецификите на заеманата длъжност, може да се изискват и други документи, съгласно българското законодателство.

Тези документи са необходими за оценка на кандидатурата на сезонния работник и за гарантиране, че изискванията за заетост в България са изпълнени. Важно е да се отбележи, че всички документи трябва да бъдат актуални и валидни към момента на подаване на заявлението!

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Как протича процедурата за издаване на виза за сезонна заетост на чужденец в България?

Процедурата в Агенция по заетостта в България и пред органите на Дирекция "Миграция" на МВР и / или българските дипломатически и консулски представителства и посолства в чужбина зависи изцяло от това за колко дни желае работодателят да заяви или регистрира сезонна заетост на неговите бъдещи служители.

Регистрация на сезонна заетост до 90 дни в Агенция по заетостта на чужденец

Процедурата за регистрация на сезонна заетост до 90 дни без прекъсване в рамките на всеки 12-месечен период се осъществява в Агенция по заетостта (АЗ). Тази процедура включва подаване на декларация за сезонна работа и последващата ѝ заверка от изпълнителния директор на АЗ. На работодателя се връща заверен екземпляр на документа.

Процедурата е регистрационна по своя характер и не изисква издаване на специално разрешение от АЗ за достъп до пазара на труда. Това означава, че за регистрацията не се налага заплащане на такса според ЗТМТМ. Агенцията по заетостта събира информация за работодателя, включително данни от Регистър БУЛСТАТ, информация за регистрация в Българската търговско-промишлена палата, както и актуално състояние на фирмата, ако няма ЕИК.

АЗ също така събира информация от Националната агенция за приходите и Изпълнителна агенция "Главна инспекция по труда" за наличие на задължения и влезли в сила наказателни постановления. Продължителността на регистрираната заетост е ограничена до 90 дни и не се предвижда възможност за нейното удължаване. Работодателите са длъжни да уведомят АЗ в случай на предсрочно прекратяване на трудовото правоотношение с чужденеца.

Кандидатстване за издаване на виза за целите на сезонна заетост пред органите на МВнР

След успешната регистрация на сезонна работа в АЗ, работодателят трябва да информира чужденците и да им предостави заверената декларация. Чужденците след това трябва да подадат необходимите документи за получаване на виза за сезонна работа в най-близкото българско дипломатическо или консулско представителство. Условията и редът за издаване на визи са урегулирани в Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим.

Уведомяване на ИА „Главна инспекция по труда” (ИА ГИТ)

Работодателите са длъжни да уведомят съответната териториална дирекция на ИА ГИТ в 7-дневен срок от започване на работа на чужденците. Това се извършва чрез попълване на специални бланки по образец, публикувани на официалната страница на ИА ГИТ. ИА „Главна инспекция по труда” провежда специализирана контролна дейност, включваща проверка на обектите, където се осъществява работа, и правото на контролните органи да изискват лични документи от работещите там чужденци.

Всеки от тези три етапа е важен за успешното осъществяване на процедурата за издаване на виза за сезонна заетост на чужденец в България, като всяка стъпка има своите специфични изисквания и процедури.

Регистрация на сезонна заетост от 90 дни до 9 месеца и издаване на разрешение за сезонен работник от Дирекция "Миграция".

Процедурата за регистрация на сезонна работа от 90 дни до 9 месеца и последващото издаване на "Разрешение за сезонен работник" се управлява от Министерството на вътрешните работи в съответствие с чл. 24к, ал. 1 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ). Тази процедура е синхронизирана с изискванията на Директива 2014/36/ЕС и включва оценка от страна на Агенцията по заетостта за предоставяне на положително писмено становище за достъп до българския пазар на труда.

Разрешението се издава на граждани на трети държави, които искат да пребивават в България за период от 90 дни до 9 месеца, работейки на трудов договор с местен работодател. Заявленията за разрешение се подават в дирекция "Миграция" или в съответните отдели за миграция на областните дирекции на МВР.

При подаване на заявлението в областните дирекции, документите се изпращат незабавно по електронен път на дирекция "Миграция" и на териториалните дирекции на Държавна агенция "Национална сигурност". В случай на съмнения относно адреса на пребиваване на чужденеца, се изисква и проверка на адреса. Дирекция "Миграция" провежда оценка на документите и информира заявителя за всякакви нередовности или нужда от допълнителни документи, като се определя 7-дневен срок за корекция.

Ако документите не бъдат представени в установения срок, производството по издаване на разрешението се прекратява. Агенцията по заетостта и Държавна агенция "Национална сигурност" са ангажирани с предоставянето на становища относно кандидатите.

При успешно изпълнение на изискванията, дирекция "Миграция" издава разрешение за продължително пребиваване с цел заетост като сезонен работник. След издаването на разрешението, чужденецът трябва да предприеме стъпки за получаване на виза тип "Д" в българското посолство, обслужващо държавата му по произход. Тоест, ако служител от Казахстан, например, желае да работи в България, то след издаването на разрешението от дирекция "Миграция" следва да подаде документите за виза тип "Д" в българското посолство в Астана. Това се отнася за всички чужденци, които са граждани на страни извън Европейския съюз.

След пристигането си в България, чужденецът трябва да се яви лично в дирекция "Миграция" за финализиране на процеса и да представи необходимите документи, включително медицинска застраховка.

В случай на прекратяване на трудовото правоотношение, работодателят е задължен да уведоми дирекция "Миграция" в тридневен срок. Работодателите също са длъжни да уведомят Инспекцията по труда в седемдневен срок от началото на работа на чужденците.

Този процес осигурява правилното и законосъобразно наемане на чужденци за сезонна заетост в България, като гарантира защита както на правата на работниците, така и на интересите на работодателите.

Образец на обосновка на искането за наемане на чужденец - как трябва да изглежда?

При подаване на искане за наемане на работник-гражданин на трета държава, е необходимо работодателят да предостави подробна и убедителна обосновка пред Агенцията по Заетостта към Министерството на труда и социалната политика. Тази обосновка трябва да включва специфични факти и обстоятелства, които обясняват необходимостта от наемането на чужденеца, както и да мотивира защо не е възможно наемането на български граждани или чужденци с приравнени права, които притежават същите професионални умения и квалификации.

Елементи на обосновката:

 1. Описание на необходимостта: В обосновката трябва ясно да се изложат причините, поради които е необходимо наемането на чужденеца. Това може да включва специфични умения, опит или квалификации, които са необходими за длъжността и които не са налични на местния пазар на труда.
 2. Мотивация за отказ от наемане на местни кандидати: Работодателят трябва да обясни защо не е било възможно да се намери подходящ местен кандидат или чужденец със сходни права. Това може да включва информация за проведени процеси по набиране на персонал, включително обяви за работа и отговорите на тези обяви.
 3. Копия от обяви за работа: Към обосновката трябва да се приложат копия от обявите, публикувани в местни и национални средства за масова информация, както и в интернет. Тези обяви трябва да доказват, че работодателят е направил усилия да намери подходящи кандидати на местния пазар на труда.
 4. Описание на длъжността и изискванията: Важно е в обосновката да се включи детайлно описание на длъжността, за която се търси работник, както и специфичните изисквания към кандидатите, включително образование, умения и опит.
 5. Доказателства за неуспешно намиране на подходящи кандидати: Работодателят може да включи информация за проведени интервюта и причините за отхвърляне на местни кандидати, ако такива са проведени.
 6. Съответствие със законовите изисквания: Всички аспекти на обосновката трябва да бъдат в съответствие с българските закони и регулации за наемане на чужденци.

Съставянето на подобна обосновка изисква внимание към детайлите и яснота в аргументацията. Това е важна част от процеса на наемане на чужденци, тъй като документацията ще бъде прегледана от Агенцията по Заетостта към Министерството на труда и социалната политика. Правилно изготвената обосновка може да спомогне за успешното наемане на желания кандидат, осигурявайки, че всички регулаторни изисквания са изпълнени.

Често задавани въпроси

Каква е процедурата за получаване на виза за сезонна работа на чужденец / сезонен работник до 90 дни в България?

Работодателят трябва да подаде декларация за сезонна работа в Агенцията по заетостта. Процедурата е регистрационна и не изисква издаването на изрично разрешение. След заверка на декларацията от Агенцията, работодателят информира чужденците за регистрираната заетост, след което те могат да кандидатстват за виза, ако е необходимо.

Какви са условията за издаване на "Разрешение за сезонен работник" за период от 90 дни до 9 месеца в България?

Разрешението се издава на граждани на трети държави, наети от местен работодател за период от 90 дни до 9 месеца. Заявлението за разрешението се подава в дирекция "Миграция" или в съответния отдел за миграция при областните дирекции на МВР. Процедурата включва оценка на документите, становища от различни агенции и спазване на определени срокове.

Какви са изискванията за работодателите при наемането на сезонни работници от трети държави?

Работодателите трябва да спазват редица изисквания, включително осигуряване на подходящо жилище, покриване на транспортни разходи, спазване на условията за труд и заплащане, и уведомяване на съответните органи като Агенцията по заетостта и Инспекцията по труда за започване и прекратяване на работа на чужденците. Те също така трябва да предоставят необходимите документи, потвърждаващи спазването на тези изисквания.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.