Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Лиценз за търговия с горива и отваряне на бензиностанция в България

Лиценз за търговия с горива и отваряне на бензиностанция

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Напоследък много собственици на търговски дружества , които искат да се включат на пазара с търговия на горива искат да разберат как могат да получат лиценз за търговия с горива и отваряне на бензиностанция в България. Все пак получаването на този лиценз отваря пътя към вълнуващото пътуване на влизане в този сектор- една от най-динамичните и строго регулирани сфери на бизнеса в България. Този процес изисква внимателно планиране, подробно запознаване със законодателството и успешно преминаване през редица административни стъпки.

Важно е да се разбере, че търговията с горива не е просто покупко-продажба на продукт. Тя съдържа в себе си комплекс от дейности, които изискват строго спазване на законовите изисквания, като Закон за горивата и нормативни регулации, свързани с лицензирането, регистрацията и контрола върху дейността. Това включва регистрация в специализирани регистри като Регистър на лицата, осъществяващи икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, и Регистър на търговците на горива, поддържани от Министерство на икономиката.

Отварянето на бензиностанция не се ограничава само до намирането на подходящо място и изграждането на инфраструктура. То също така изисква внимателно внимание към процеса на лицензиране и редица задължителни процедури за деклариране на дейността пред Националната агенция за приходите (НАП), включително декларирането на гориво и покупките на гориво в съответствие със законовите изисквания и срокове.

В тази статия ще разгледаме ключовите стъпки за получаване на необходимия лиценз за търговия с горива, както и процесите, свързани с отварянето на бензиностанция в България. Ще обърнем внимание на законовата рамка, регистрационните процедури и декларирането на дейностите в НАП, за да осигурим успешно стартиране и устойчиво развитие на вашия бизнес в сферата на горивата.

Какви са видовете търговци на горива според законодателството?

Българското законодателство определя различни видове търговци на горива, които имат право да участват в разнообразни икономически дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. Според Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, тези дейности се класифицират както следва:

 1. Търговия на едро с нефт и продукти от нефтен произход обхваща бизнес операциите, свързани с продажбата на горива на големи количества, предназначени за по-нататъшна продажба от други търговци или за използване от големи индустриални потребители.
 2. Търговия на дребно с нефт и продукти от нефтен произход включва продажбата на горива директно на крайни потребители, обикновено чрез бензиностанции или други точки за продажба на дребно - именно в тази точка са включени бензиностанциите!
 3. Съхраняването на нефт и продукти от нефтен произход извън данъчни складове или складови стопанства на регистрирани получатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове е от съществено значение за логистиката и дистрибуцията на горива.
 4. Транспорт на нефт и продукти от нефтен произход е ключова дейност, която осигурява доставката на горива от точка А до точка Б, било то чрез пътища, железопътен транспорт, морски или въздушен транспорт.
 5. Пълненето на бутилки с втечнени нефтени газове (LPG) извън данъчни складове и дистрибуцията на бутилки с LPG са специализирани дейности, които изискват специфични разрешения и оборудване за безопасно съхранение и транспорт.
 6. Производството на енергийни продукти от нефт и продукти от нефтен произход в обекти, част от или прилежащи към критична инфраструктура по смисъла на чл. 25а, е нововъведена категория, която подчертава значението на енергийната сигурност и стратегическата инфраструктура.

Видовете дейности, които не попадат под регулацията на този закон, включват търсенето, проучването и добива на нефт и природен газ, както и някои други специфични операции, които са извън обхвата на стандартната търговия и дистрибуция на горива.

Разбирането на тези категории е от съществено значение за всеки, който желае да влезе в бизнеса с горива в България, тъй като всяка от тези дейности изисква специфични разрешителни, лицензи и регистрации, за да се осъществява законно.

В настоящата статия ще акцентираме подробно над видовете лицензи и разрешения, които са нужни на ДРЕБНИЯ БИЗНЕС, за да търгува с горива от бензиностанция или мобилни обекти.

Как мога да отворя бензиностанция и да получа лиценз за търговия с горива?

Отварянето на бензиностанция и получаването на лиценз за търговия с горива представлява вълнуващо начинание, което отваря множество възможности за предприемачите в сектора на енергетиката. Всеки, който желае да стъпи в тази ниша, трябва да знае, че успехът в този бизнес изисква не само значителни финансови инвестиции, но и стратегическо планиране, разбиране на пазара и внимателно спазване на законодателството. Първата стъпка към реализацията на този бизнес е внимателният избор на бизнес модел – дали да развиете собствена марка и да откриете частна бензиностанция или да се възползвате от предимствата на франчайзинга с утвърдена компания като Лукойл. Изборът между тези два подхода зависи от множество фактори, включително вашия капитал, желание за независимост, предпочитания към управлението на риска и стратегическите цели.

Избор на бизнес модел

Когато става въпрос за отварянето на бензиностанция, предприемачите се сблъскват с решаващия избор на бизнес модел. Този избор е критичен, тъй като определя начина, по който бизнесът ще функционира, както и неговия потенциал за растеж и печалба. Има два основни пътя, които може да изберете:

 1. Откриване на частна бензиностанция: Този модел предлага възможността да създадете и развиете собствена марка от основите. Въпреки че изграждането на доверие сред клиентите може да се окаже предизвикателство в началото, този подход предоставя пълна независимост в управлението и възможности за уникализиране на вашето предложение на пазара. Инвестициите и ресурсите, необходими за стартиране, са значителни, като включват всичко – от проектиране на станцията, през търсене на доставчици, до маркетинг и наемане на персонал.
 2. Откриване на бензиностанция на франчайз: Предлага готов бизнес модел с доказан успех на пазара. Като франчайзополучател, ще се възползвате от силната марка, установените връзки с доставчици и комплексна подкрепа във всички аспекти на бизнеса. Този подход значително намалява рисковете и ускорява процеса на набиране на клиентска база благодарение на вече установеното доверие към марката. Въпреки това, оперирането под франчайз означава и следване на стриктни стандарти и политики, определени от франчайзодателя.

Изборът между собствена марка и франчайз зависи от вашите лични предпочитания, ресурси и стратегически цели. Важно е да прецените всички плюсове и минуси, като вземете предвид и спецификите на региона, където планирате да развиете своя бизнес. Всяка опция предлага уникални предизвикателства и възможности, които трябва внимателно да се анализират, за да се гарантира успехът на вашия предприемачески начинание в сектора на търговията с горива.

Избор на вид продавано гориво

Изборът на вид продавано гориво е съществен аспект от планирането на бензиностанционен бизнес, който трябва да бъде взет под внимание още в началните етапи на разработване на бизнес модела. Предлагането на различни видове горива може значително да повлияе на потока от клиенти и да разшири вашия пазарен сегмент. Възможностите включват:

 • Бензин + Дизел: Тази комбинация представлява стандартния набор от горива, който се очаква от повечето бензиностанции. Тя осигурява основните нужди на широк спектър от автомобили, включително леки и тежки превозни средства.
 • Газ (LPG или CNG): Предлагането на газ като алтернативно гориво е отличен начин да привлечете клиенти, които търсят по-екологични или по-икономични варианти за задвижване на техните автомобили.
 • Бензин + Дизел + Газ: Комбинирането на всички тези видове горива ви позволява да предложите пълно и комплексно обслужване на различни типове потребители, което може да увеличи конкурентоспособността на вашата бензиностанция.

Освен това, включването на допълнителни услуги като малък автосервиз или автомивка може значително да увеличи привлекателността на вашата бензиностанция, особено в райони с висок потенциал за бизнес развитие. Тези услуги не само предоставят удобство за клиентите, но също така и генерират допълнителни приходи.

Безопасността на обекта трябва да бъде приоритет при проектирането и експлоатацията на бензиностанция. Инсталирането на системи за пожароизвестяване, пожарогасители, пясък и средства за незабавно реагиране при аварии е задължително. Осигуряването на максимална защита за клиентите и персонала е критично за поддържане на добрата репутация на вашата бизнес и за избягване на потенциални юридически и финансови проблеми.

Накрая, трябва да сте подготвени за редовни проверки от страна на контролните органи. Спазването на всички регулации и препоръки за безопасна работа е от съществено значение за избягване на глоби, затваряне на бизнеса или други санкции, които могат да имат сериозни финансови последици. Стриктното придържане към нормативните изисквания е ключът към дългосрочния успех и устойчивост на вашата бензиностанция.

Избор на локация за бензиностанцията

Изборът на правилната локация за бензиностанцията е критичен за успеха на бизнеса. Това решение влияе върху потока на клиенти, продажбите и в крайна сметка – печалбата. Затова е важно да се подходи към тази стъпка със сериозно внимание и стратегическо планиране.

На първо място, местоположението трябва да осигурява лесен и удобен достъп за автомобили. Локациите в близост до централни пътища в града или в райони с висок автомобилен трафик са предпочитани, тъй като те гарантират постоянен поток от клиенти. Въпреки това, такива парцели често са по-скъпи и трудни за намиране, но дългосрочната възвращаемост на инвестицията обикновено оправдава началните разходи.

След като изберете подходящ парцел, следващата стъпка е изготвянето на всички необходими документи за строителството на бензиностанцията. Този процес включва получаването на разрешения от местните власти и координация с КАТ за одобрение на входа и изхода от обекта. Приемането на технически и административни решения може да бъде предизвикателство, особено за начинаещи в бранша, затова работата с франчайз партньор може да улесни значително този процес. Франчайзът обикновено предлага пълен пакет от услуги, включително подпомагане при строителството и предоставяне на готови проекти за зареждане с гориво.

Съществува и аспектът на планиране на пространството за допълнителни услуги, като магазин, зона за помпане на гуми или автомивка, които могат значително да увеличат приходите и да привлекат повече клиенти. Тези елементи трябва да бъдат взети под внимание още в началните етапи на планиране, за да се гарантира, че локацията може да поддържа такива допълнителни услуги.

Необходимо оборудване, персонал и управление на доставките

За успешното стартиране и ефективното функциониране на бензиностанция, ключова роля играе подборът на оборудването, качественият персонал и надеждните доставки на гориво.

Оборудване

Изборът на оборудване за вашата бензиностанция трябва да се основава на принципа на надеждност и ефективност. Необходими са ви резервоари за съхранение и продажба на гориво със среден обем от 15-20 куб. м. за всеки вид гориво, което планирате да предлагате, и поне един авариен резервоар за изпомпване на гориво с обем около 15 куб. м. За оптимално обслужване на клиентите са необходими и разпределителни колони, както и компютърна техника и касови апарати със специализиран софтуер за автоматизация на процеса на продажба. При разширение на услугите е важно да се включи и оборудване за допълнителни услуги като автомивка или магазин.

Персонал

Подборът на персонала е също толкова важен, като трябва да се осигурят квалифицирани технически работници за зареждане на гориво, касиери и продавачи за евентуален магазин, както и управител и охрана. Важно е да се внимава за поддържането на високи стандарти за обслужване и чистота, за което е необходимо да се назначи и постоянен персонал за почистване.

Доставки

Въпросът за доставките на гориво е от съществено значение за непрекъснатата работа на бензиностанцията. При собствена бензиностанция ще трябва да търсите доставчици самостоятелно, което може да бъде предизвикателство при малки количества и по-високи цени. В случай, че изберете работа под франчайз, вашият партньор обикновено ще се грижи за доставките на гориво, осигурявайки качествен продукт и ефективна логистика.

Оборудването, персоналът и доставките формират основата на успешната и непрекъсната работа на бензиностанцията. Важно е да се подходи към всеки от тези аспекти с максимално внимание и стратегическо планиране, за да се осигури дългосрочен успех на бизнеса.

Изисквания и необходими документи за отваряне на бензиностанция и получаване на лиценз за търговия с гориво

За отварянето на бензиностанция и издаването на лиценз за търговия с горива в България, съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, всяко лице или организация трябва да отговаря на строго определени условия:

 1. Юридически статус: Лицето трябва да е търговец, регистриран съгласно Търговския закон, Закона за кооперациите или по законодателството на друга държава-членка на Европейския съюз или държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.
 2. Финансово състояние: Лицето не трябва да е в процес на несъстоятелност или ликвидация, както и да няма прекратена регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.
 3. Лични изисквания: Управителите, собствениците и лицата, заемащи ръководни позиции, не трябва да са осъждани за умишлено престъпление от общ характер, да не са участвали в управлението на фирми, прекратени поради несъстоятелност с неудовлетворени кредитори през последните две години и да не са под пълно или ограничено запрещение.
 4. Финансови задължения: Лицето не трябва да има неизпълнени задължения по Закона за запасите от нефт и нефтопродукти или задължения по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

Освен това, за извършване на дейностите, определени в закона, са необходими специални условия относно уставния капитал и техническите характеристики на обекта:

 • Уставен капитал: Необходимо е да има внесен уставен капитал в размер не по-малък от 20 000 лв. или активи в същия размер за всеки обект.
 • Технически изисквания: Обектът (бензиностанцията) трябва да е трайно прикрепен към недвижим имот и да отговаря на условията за въвеждане в експлоатация или за търпим строеж съгласно Закона за устройство на територията. Допълнително трябва да се отговаря на условията за ДДС регистрация, установени от Националната агенция за приходите.

След като са изпълнени всички изисквания и условия, както и след като е подготвена цялата необходима документация, може да се пристъпи към регистрацията за извършване на дейност с нефт и продукти от нефтен произход, като се подчертава значението на строгото спазване на законовите разпоредби за успешното стартиране и управление на бензиностанция.

Може ли фирма посредник да купи гориво от бензиностанция и да го продаде на транспортна фирма за превозване и как?

Съгласно чл. 118, ал. 10 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), всяко данъчно задължено лице, което участва като доставчик или получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в Националната агенция за приходите (НАП) данни за доставката и движението на течните горива, както и за промените в тях. Това задължение обхваща и случаите, когато се извършва последваща продажба на течните горива.

В конкретния случай на фирма, която купува дизелово гориво от бензиностанция и след това го продава на транспортна фирма, където горивото се зарежда директно в камиона на транспортната фирма, се налага подаването на съответните данни към НАП чрез информационната система "Контрол на горивата" за всяка покупка и продажба на дизелово гориво.

Изключенията от това задължение, изброени в ал. 11 на същия член, включват ситуации, когато доставките на течни горива са отчетени чрез електронна система с фискална памет от страна на доставчика, и получателят е краен потребител. Тъй като в описания сценарий горивото се продава чрез фирма посредник, а крайният получател не го използва за собствени нужди, то тази сделка не попада в изключенията и фирмата посредник е длъжна да уведоми НАП за всяка транзакция свързана с течните горива.

Тристранна операция при търговия с гориво - българска фирма купува от дружество, регистрирано в държава членка на ЕС и изнася извън ЕС - нужен ли ни е лиценз?

Всяка българска фирма, която участва в тристранна операция за продажба на дизелово гориво, като купува горивото от дружество, регистрирано в държава членка на ЕС и го продава на фирма, регистрирана в държава извън Европейския съюз, ДОРИ без горивото да се внася или складира в България, трябва да спазва определени регулации и изисквания:

 1. Регистрация по ЗАРИДСНПНП: Всяка фирма, желаеща да извършва търговия с нефт и продукти от нефтен произход, трябва да бъде регистрирана съгласно Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход (ЗАРИДСНПНП).
 2. Необходимост от лиценз: Въпреки че действията са свързани с търговия на едро с дизелово гориво, процесът изисква регистрация в публичен регистър към Министерство на икономиката и индустрията, а не специфичен лиценз. Следователно, процесът е регистрационен, а не лицензионен.
 3. Удостоверение за регистрация: За участие в такава сделка, българската фирма трябва да притежава удостоверение за регистрация по ЗАРИДСНПНП.
 4. Подаване на информация в НАП "Контрол на горивата": С оглед на контрола от страна на НАП над тези продукти, свързан с облагането им с ДДС и по Закона за акцизите и данъчните складове, се препоръчва подаването на информация в системата на НАП "Контрол на горивата". Тъй като сделката се извършва в ЕС и извън ЕС (Украйна), е препоръчително да се уточни с НАП вида и режимът на уведомяване за доставките.

Така, българска фирма може да извърши сделка за покупко-продажба на бензин, втеченен газ, дизелово гориво и всякакви други горива, съгласно дефиницията дадена в закона, в описаната тристранна операция, стига да спазва съответните регистрационни и информационни изисквания.

Изисквания към търговците на горива по чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) в България

Съгласно чл. 118 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС), въведени са специфични изисквания за търговците на горива, които обхващат регистрацията и отчитането на продажбите чрез фискални устройства или системи за управление на продажбите, както и задължението за предаване на данни към Националната агенция за приходите (НАП). Важността на тези разпоредби е да се гарантира прозрачността и точността на отчитането на продажбите, особено в контекста на търговията с горива, където рискът от избягване на данъчно облагане е висок.

Издаването на фискални и системни бонове е задължително за всички регистрирани или нерегистрирани по ЗДДС лица, които извършват продажби в търговски обекти. Тези документи служат като доказателство за извършената продажба и тяхното съхранение е задължително за всички клиенти до напускане на търговския обект!

Техническите изисквания за фискалните устройства и системите за управление на продажбите са насочени към улесняване на автоматичното предаване на данни към НАП, което допринася за по-ефективния надзор и събиране на данъци. Създаването на дистанционна връзка с НАП е ключово за осигуряването на непрекъснато и реално време данни относно продажбите и наличностите на горива.

Важно е да се отбележи, че всяко лице, доставчик или получател по доставка на течни горива, е длъжно да подава в НАП данни за доставката и движението на доставените и получените количества течни горива. Това става чрез информационната система „Контрол на горивата“, като се използва електронна услуга на НАП за „Подаване на данни от доставчици и получатели на течни горива по чл. 118 ал. 10 от ЗДДС“. Целта е да се осигури прозрачност и да се предотврати всякакъв вид злоупотреба с течните горива.

Търговците, които извършват продажби на течни горива чрез средства за измерване на разход, са задължени да изпращат данни за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец. Това се извършва чрез специализираната електронна услуга „Подаване на информация за покупната цена на горивата, реализирани за календарния месец“, което е важно за ценообразуването и данъчното облагане.

Освен това, всички лица, които прехвърлят собственост върху акцизна стока, вложена в данъчен склад, са задължени да подават уведомление в НАП чрез електронна услуга, наречена „Уведомление за прехвърляне собственост върху акцизна стока в данъчен склад“. Това уведомление е важно за проследяването на движението на акцизни стоки и тяхното данъчно облагане.

Съществуват и допълнителни задължения на в чл. 118, ал. 8 от Закона за данъка върху добавената стойност (ЗДДС) за лицата, които зареждат техника за собствени нужди. Съгласно тази разпоредба, всяко данъчно задължено лице, което извършва зареждане на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника за собствени нужди с течни горива, е длъжно да регистрира и отчита зареждането по реда на Наредба № Н-18 от 13 декември 2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства.  Тази регистрация се извършва чрез електронната услуга за Подаване на данни за наличните съдове/съоръжения за съхранение и/или зареждане с течни горива за собствени нужди, което позволява ефективен контрол и наблюдение на търговията с горива.

Националната агенция за приходите и Националният статистически институт (НСИ) публикуват на своите сайтове данни за продажбите на течни горива, като тези данни обхващат броя на търговските обекти, стойността на реализираните продажби и количествата продадени течни горива. Тази информация е важна както за регулаторните органи, така и за анализаторите и обществеността, за да се осигури прозрачност и да се поддържа коректната пазарна среда.

Въвеждането на тези задължения и електронни услуги подчертава ангажимента на българското законодателство за укрепване на контрола и надзора върху търговията с горива, като по този начин се цели създаването на по-справедлива и ефикасна данъчна система, която да обезсърчава злоупотребите и да насърчава добрите практики сред търговците на горива.

Кога, как и защо се предоставя обезпечение при търговия с горива?

Търговията с горива в България е подложена на висок фискален контрол поради нейния риск от икономически измами и злоупотреби. За да се осигури прозрачност и да се минимизират рисковете, Националната агенция за приходите (НАП) изисква от търговците на горива предоставянето на обезпечение. Това обезпечение може да бъде в пари, държавни ценни книжа, или в безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година. Обезпечението служи като гаранция за изпълнението на задълженията на търговците по отношение на данъчните и митническите регулации.

Определяне на горивата като стоки с висок фискален риск

Горивата са категоризирани като стоки с висок фискален риск, което налага различни контролни действия от страна на НАП. Тези действия включват наблюдение на движението на горивата от акцизните данъчни складове до бензиностанциите, контрол на дейността на бензиностанциите (включително чрез нивомерни системи и ЕСФП) и извършване на проверки и ревизии на лицата, осъществяващи дейност в този бранш. В рамките на контролните мерки функционира и Междуведомствен координационен център за обмен на информация между контролните органи.

Информационната система "Контрол на горивата"

За изпълнението на своите контролни функции, НАП разработва и използва информационната система "Контрол на горивата". Тази система е предназначена за електронно подаване на данни за доставки на течни горива от доставчици и получатели, което допринася за прозрачността и улеснява наблюдението на движението и стоките.

Механизъм на предоставяне на обезпечение

Механизмът на предоставяне на обезпечение по чл. 176в от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) е важен аспект от данъчната система, насочен към сектора на търговията с течни горива. Този механизъм изисква от всяко данъчно задължено лице, което извършва облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи над 25 000 лв., да предостави обезпечение в една от трите допустими форми - в пари, в държавни ценни книжа или като безусловна и неотменима банкова гаранция. Това обезпечение трябва да бъде представено за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Обезпечението има за цел да гарантира изпълнението на данъчните задължения и да действа като защита срещу евентуални измами или злоупотреби в търговията с течни горива​​.

Размерът на обезпечението не може да бъде по-малък от 20% от данъчната основа на съответните доставки, придобивания или освободените за потребление горива за предходния данъчен период. Този размер осигурява адекватна степен на сигурност за данъчните власти относно потенциалните данъчни задължения, произтичащи от търговската дейност на данъчно задължените лица.

Чл. 176в от ЗДДС също така предвижда механизми за актуализиране на обезпечението при промяна на обстоятелствата, които могат да включват промяна в обема на търговията с течни горива или други фактори, които могат да повлияят на размера на задължението за предоставяне на обезпечение. Когато настъпи такава промяна, задълженото лице трябва да представи ново обезпечение в тридневен срок преди промяната. Това гарантира, че обезпечението винаги отразява актуалния риск от данъчни задължения, свързани с търговията с течни горива.

Важно е да се отбележи, че тези изисквания не се прилагат към всички участници в търговията с течни горива. Специфични групи, като лицензирани складодържатели и лица, които извършват определени видове доставки, могат да бъдат освободени от задължението за предоставяне на обезпечение. Това позволява на данъчната система да се фокусира върху тези сделки и участници, които представляват по-висок риск за данъчната сигурност.

Обезпечението играе ключова роля в управлението на риска и осигуряването на данъчните приходи в сектора на търговията с течни горива. Предвидените в ЗДДС процедури за предоставяне, актуализиране и освобождаване на обезпечението предоставят гъвкавост и сигурност както за данъчните власти, така и за данъчно задължените лица, като едновременно с това защитават финансовите интереси на държавата.

Освобождаване от задължението за предоставяне на обезпечение

Има определени случаи, при които търговците на горива могат да бъдат освободени от задължението за предоставяне на обезпечение. Това включва лицензирани складодържатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, лица, извършващи доставки с особен режим по ЗАДС, както и лица, които са изпълнили изискванията за подаване на информация по чл. 118, ал. 6 от ЗДДС само за своите доставки. В по-големи подробности това са:

 1. Лицензирани складодържатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС). Тези лица са лицензирани от компетентните органи и отговарят на определени критерии, които ги правят по-малко рискови от гледна точка на данъчните обвързвания.
 2. Лица, извършващи доставки по чл. 24, ал. 1, т. 1 и чл. 26, ал. 2 от ЗАДС. Това са лица, които извършват специфични видове доставки, които са предвидени в закона, и които поради тяхната специфика са освободени от задължението за предоставяне на обезпечение.
 3. Лица, които са изпълнили изискванията на чл. 118, ал. 6 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) само за своите доставки, отчетени по реда на същата разпоредба. Тези лица са предоставили необходимата информация и са изпълнили изискванията на закона, касаещи техните доставки.
 4. Регистрирани земеделски производители, които извършват зареждане с течни горива на превозни средства, машини, съоръжения или друга техника, регистрирана по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника. Тези лица използват горивата за собствените си нужди в земеделската си дейност.
 5. Бюджетни организации, когато осъществяват вътреобщностно придобиване на течни горива или получават течни горива, освободени за потребление по чл. 20, ал. 2, т. 1 от ЗАДС, предназначени за собствено потребление. Това са организации, финансирани от държавния бюджет, които използват горивата за изпълнение на своите функции.
 6. Лица, изпълнили изискванията на чл. 176в, ал. 14 от ЗДДС и вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС. Това са лица, които са предприели необходимите стъпки и са били официално признати като такива, които не представляват риск от гледна точка на данъчните обвързвания и са вписани в специален регистър, поддържан от Националната агенция за приходите (НАП).

Тези случаи показват системата на изключения и освобождавания, целяща да улесни определени видове дейности и лица, които по природа на своето дело или статус представляват по-нисък риск за данъчните приходи​​.

Санкции за неизпълнение на задължението за предоставяне на обезпечение

Неизпълнението на задължението за предоставяне на обезпечение или предоставянето му в непълен размер води до налагане на санкции. Лицата, които не предоставят обезпечение или предоставят недостатъчно обезпечение, подлежат на глоба или имуществена санкция в размер на дължимото обезпечение. При повторно нарушение, размерът на санкцията се удвоява​​.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какви са изискванията за търговците на горива в България за предоставяне на обезпечение?

Всеки търговец на горива, който извършва облагаеми доставки на течни горива с обща стойност на данъчните основи над 25 000 лв., трябва да предостави обезпечение в пари, в държавни ценни книжа или като безусловна и неотменяема банкова гаранция за срок от една година пред компетентната териториална дирекция на Националната агенция за приходите. Това изискване важи и при вътреобщностно придобиване на течни горива или получаване на течни горива, освободени за потребление, с обща стойност на данъчните основи над 25 000 лв.

Кои лица са освободени от задължението за предоставяне на обезпечение при търговия с горива?

От задължението за предоставяне на обезпечение са освободени следните категории лица: лицензирани складодържатели по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, лица извършващи доставки с особен режим по ЗАДС, лица, които са изпълнили изискванията за подаване на информация по чл. 118, ал. 6 от ЗДДС само за своите доставки, регистрирани земеделски производители, бюджетни организации, и лица, вписани в регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС.

Как се подава уведомление за вписване в публичния регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС?

Уведомлението за вписване в публичния регистър по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС се подава чрез електронна услуга „Уведомления за вписване, промяна на обстоятелства или заличаване от регистъра по чл. 176в, ал. 15 от ЗДДС“. Тази процедура е предназначена за лицата, които са освободени от задължението за предоставяне на обезпечение и улеснява тяхната административна натовареност.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.