Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Лиценз за масажно студио в България. Отваряне на спа / уелнес център.

Лиценз за масажно студио в България.

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Отварянето на масажно студио или спа/уелнес център в България представлява обещаваща бизнес възможност, допринасяща не само за благополучието и здравето на клиентите, но и за развитието на местната икономика. Елан Консултинг, една от най-добрите счетоводни къщи в Бургас, предлага пълна подкрепа и насоки за успешното стартиране и управление на вашето предприятие в този сектор, като осигурява съвети и услуги в областта на счетоводството, данъчното планиране и правната регулация.

В тази статия ще разгледаме ключови теми, свързани с отварянето на масажно студио или спа/уелнес център в България, като се съсредоточим върху следните аспекти:

 • Наредба за масажно студио и санитарни изисквания за масажен кабинет: Законовите рамки и наредбите, които регулират дейността на такива обекти, са от съществено значение за гарантиране на високо качество на предлаганите услуги и безопасността на клиентите. Разбирането и спазването на тези изисквания е ключът към успешната регистрация и функциониране на вашето предприятие.
 • Оборудване за масажно студио: Изборът на подходящо и качествено оборудване е фундаментален за предоставянето на ефективни и професионални услуги. Ние ще ви предоставим информация за необходимото оборудване и най-добрите практики за неговото поддържане.
 • Хигиенни и санитарни изисквания: Хигиената и санитарният контрол са от решаващо значение за здравето и безопасността на както клиентите, така и персонала. Разглеждаме стандартите и най-добрите практики в тази област.
 • Реклама и маркетинг на масажно студио: Ефективната реклама и маркетингови стратегии са от съществено значение за привличането на клиенти и изграждането на успешен бранд. Представяме креативни и иновативни подходи за популяризиране на вашето бизнес предложение.
 • Изисквания и документи за масажно студио: Подробен преглед на всички необходими документи и процедури за регистрация и лицензиране на вашето предприятие в съответствие с българското законодателство.

Елан Консултинг е тук, за да ви подкрепи на всяка стъпка от процеса на създаване и развитие на вашето масажно студио или спа/уелнес център в България. Ние предлагаме професионални счетоводни и данъчни услуги, които ще ви помогнат да оптимизирате вашата дейност и да осигурите нейното успешно и устойчиво развитие.

Какви са основните изисквания за отваряне на масажно студио? Има ли разлика между масажно студио и спа / уелнес център?

Отварянето на масажно студио или спа/уелнес център в България е свързано с редица изисквания, които целят да гарантират качеството на услугите, безопасността и здравето на клиентите. Въпреки че и двете предприятия предлагат услуги за подобряване на благосъстоянието, те подлежат на различни режими по регистрация и управление, което отразява техните специфични характеристики и предлаганите услуги.

Масажно студио

Масажните студиа в България се класифицират като обекти с обществено предназначение и като такива, те трябва да отговарят на редица хигиенни и здравни норми. Съгласно Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарските, фризьорските и козметичните салони, както и Закона за здравето, при отварянето на всеки нов обект трябва да бъде изпратено уведомление до съответната регионална здравна инспекция не по-късно от един ден преди започване на дейността.

За да регистрирате масажно студио в България като обект с обществено предназначение, трябва да следвате конкретен процес, установен от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. Първата и най-важна стъпка е да уведомите съответната Регионална Здравна Инспекция (РЗИ) за откриването на вашето масажно студио. Това уведомление трябва да бъде направено не по-късно от деня на започване на дейността и да следва образеца, предвиден в приложение № 2 към наредбата. След получаване на уведомлението, РЗИ има задачата да извърши проверка на обекта в срок до един месец, за да установи дали са спазени всички здравни изисквания. Тази проверка включва оценка на наличието на всички необходими документи, като актуална регистрация и, при необходимост, лицензии или разрешения за специфични дейности.

Ако всичко е наред и са изпълнени изискванията, вписването на масажното студио в регистъра на обектите с обществено предназначение се осъществява в 14-дневен срок след проверката. Важно е да се отбележи, че регистърът се поддържа и на електронен, и на хартиен носител, като всяка регистрация получава уникален регистрационен номер. В случай че при първоначалната проверка се идентифицират нередности, РЗИ издава предписание за отстраняването им в определен срок, след което се провежда повторна проверка. Уведомлението до РЗИ може да бъде извършено и по електронен път, което улеснява процеса и го прави по-достъпен за бъдещите собственици на масажни студиа.

ВАЖНО! Добра идея е да подадете уведомлението до Регионалната здравна инспекция не по-късно от 7-14 дни преди началото на дейността и да започнете същинско предлагане на услуги само след успешна регистрация, за да избегнете неприятни санкции!

Изисквания към персонала на масажното студио

В областта на масажните услуги, качеството и професионализмът на персонала са от решаващо значение за успеха на всяко масажно студио. Съгласно регулациите и стандартите, установени в България, е задължително масажистите да притежават сертификат или диплома, които удостоверяват тяхната квалификация. Това включва и специализацията в областта на спортния масаж, където се изисква допълнително обучение и знания, специфични за спортните условия и нуждите на спортистите.

За да придобият четвърта степен на професионална квалификация по професията "Масажист" или „Спортен масажист“, кандидатите трябва да отговарят на минимални образователни и/или квалификационни изисквания, установени съгласно Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Това означава, че кандидатите трябва да са навършили поне 16 години и да имат средно образование, за да започнат обучение за придобиване на необходимата степен на професионална квалификация.

Обучението може да продължи до две години, в зависимост от избраната програма – начално професионално обучение или продължаващо професионално обучение. Важен аспект на процеса на квалификация е и валидирането на професионални знания, умения и компетентности, което се осъществява съгласно Наредба № 2 от 13 ноември 2014 г. за условията и реда за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Необходими документи за откриване на масажно студио и обект с обществено предназначение

 • Уведомление за откриване на обект с обществено предназначение
 • Документ за актуална регистрация по националното законодателство, издаден от компетентен орган на съответната държава(когато дружеството е регистрирано в държава членка на Европейския съюз, или в държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство)
 • Решение по оценка на въздействието на околната среда, издадено по реда на Закона за опазване на околната среда (когато се изисква такова)
 • Документ за собственост/договор за наем на обекта
 • Документ за съответното образование и специалност или професионална квалификация на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в масажното студио

Спа/Уелнес център

От друга страна, спа и уелнес центровете, които предлагат по-широк спектър от услуги, включително балнеолечение и таласотерапия, се регистрират и сертифицират по реда на Наредба № 04-14 от 9 октомври 2019 г. за условията и реда за сертифициране на "Балнеолечебен (Медикъл СПА) център", "СПА център", "Уелнес център" и "Таласотерапевтичен център". Тази наредба определя специфичните критерии и процедури за сертифициране на такива центрове, като по този начин се гарантира, че те предлагат услуги на високо ниво, в съответствие с установените стандарти за качество и безопасност.

Какви са изискванията за отваряне и лиценз за спа център в България?

За отварянето и лицензирането на спа центрове в България са определени конкретни условия и процедури, които трябва да бъдат изпълнени от кандидатите. Според наредбата, изискванията и редът за сертифициране обхващат както самостоятелните спа центрове, така и тези, които са прилежащи към места за настаняване в курортна и градска среда. Сертифицират се центрове, предоставящи балнеолечебни (медикъл СПА), СПА, уелнес и таласотерапевтични услуги, като се обръща внимание на изискванията за изграждане, обзавеждане, оборудване и квалификация на персонала.

Специфичните категории центрове, които подлежат на сертифициране, включват балнеолечебен (медикъл СПА) център, СПА център, уелнес център и таласотерапевтичен център. Интересен момент е, че СПА и уелнес центровете трябва да бъдат вписани в публичния регистър на обектите с обществено предназначение, докато балнеолечебните и таласотерапевтичните центрове се създават от лечебни заведения, специализирани в областта на физикалната и рехабилитационна медицина.

За успешното сертифициране на спа център е необходимо подаване на заявление-декларация към Министерството на туризма. Проверките на място за спазването на минималните задължителни изисквания се извършват от комисия, включваща представители на Министерството на туризма и съответната регионална здравна инспекция. Резултатите от тези проверки се отразяват в констативен протокол, който подлежи на оценка от Експертната комисия по категоризация и сертификация на туристически обекти (ЕККСТО).

Изискванията за персонала и управлението на спа центровете са строго регламентирани, като се поставя акцент на професионалната и езиковата квалификация. Това гарантира, че услугите, предлагани в тези центрове, са на високо ниво и отговарят на очакванията на клиентите. Освен това, когато дейността на центъра включва използването на минерална вода или друг вид вода от конкретно водовземно съоръжение, се изисква и разрешение за водовземане.

Какви са изискванията към помещението?

Изискванията към оборудването на СПА центровете в България са зададени с цел да се осигури безопасна и качествена услуга за клиентите. Тези стандарти обхващат всички аспекти на центъра, включително изграждането, обзавеждането, инсталациите и предоставянето на услуги.

Изграждането на СПА центъра включва различни секции като закрит плувен басейн, водна и високотемпературна секция, помещения за контрастни процедури, зона за релакс, и др. Освен това, трябва да се осигурят санитарни помещения съобразени и с нуждите на хората с намалена подвижност.

Обзавеждането и оборудването трябва да отговарят на специфични изисквания за безопасност и функционалност. Например, закритият плувен басейн изисква определена дълбочина, стъпала с перила за лесен достъп, както и специално покритие против подхлъзване около него. Също така, е задължително наличието на душове, бани и съблекални в непосредствена близост до басейна.

В водната секция трябва да има оборудване за възстановяващи и релаксиращи процедури, а високотемпературната секция изисква разнообразие от сауни и парни бани, като финландска сауна, парна баня, турска баня (хамам) и други. Зоната за релакс трябва да предлага комфортна обстановка с мека музика, топли кресла или лежанки и приятно осветление.

Помещенията за процедури трябва да бъдат оборудвани със съответните мебели и аксесоари, които да осигуряват удобство и хигиена за извършване на масажи и козметични процедури. Фитнес секцията трябва да включва разнообразие от уреди за кардио и силови тренировки.

Инсталациите в СПА центъра, като водопроводна, канализационна, електрическа, отоплителна и вентилационна система, трябва да са в съответствие с акта за въвеждане в експлоатация съгласно закона, както и да се осигурява регулиране на температурата на въздуха.

Обслужването включва внимателно посрещане на клиентите, предоставяне на информация за центъра и услугите, както и професионално извършване на избраните процедури.

Ключов елемент е също професионалната и езиковата квалификация на персонала, която гарантира високо качество на обслужването и способността да се работи с международни клиенти.

Колко струва откриването на спа център?

Откриването на СПА център в България е свързано с набор от начални инвестиции, които включват както разходите за изграждане и оборудване, така и определени административни такси. Според информацията, разходите за административни такси за сертифициране и вписване в Националния туристически регистър варират в зависимост от типа на центъра:

 • Балнеолечебен (медикъл СПА) център: Държавната такса за разглеждане на документите е 400 лв., а таксата за вписване в Националния туристически регистър е 900 лв.
 • СПА център: Таксата за разглеждане на документите е 350 лв., а таксата за вписване в регистъра е 850 лв.
 • Уелнес център: За уелнес център таксите са 300 лв. за разглеждане на документите и 800 лв. за вписване.
 • Таласотерапевтичен център: Таксата за разглеждане е 250 лв., а за вписване - 750 лв.

Тези такси са само част от началните разходи, които трябва да се вземат предвид при планирането на откриването на СПА център. Допълнително към тях трябва да се добавят и инвестициите за изграждане, обзавеждане и оборудване на центъра, които могат значително да варират в зависимост от размера на центъра, избраните технологии и луксозните елементи, интегрирани в дизайна. Освен това, трябва да се вземат предвид и оперативните разходи, включително заплатите на персонала, поддръжката на съоръженията, комунални услуги, маркетинг и други.

Планирането на бюджет за откриване на СПА център трябва да включва подробен финансов план, който да обхваща всички тези аспекти, за да се осигури успешното стартиране и устойчивото развитие на бизнеса.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какви са първите стъпки за откриване на масажно студио в България?

Първите стъпки включват изготвяне на подробен бизнес план, избор на подходящо местоположение и регистрация на бизнеса като обект с обществено предназначение в съответната регионална здравна инспекция (РЗИ). Важно е също така да се запознаете със законовите изисквания за хигиена и безопасност, определени в Наредба № 15 от 21 август 1987 г. за хигиенните изисквания за бръснарски, фризьорски и козметични салони и да ги приложите при обзавеждането и екипирането на студиото.

Какви документи са необходими за регистрация на СПА център в България?

Необходимо е да подадете заявление за сертифициране при съответната регионална здравна инспекция (РЗИ) и да заплатите съответните държавни такси. В допълнение, трябва да предоставите документ за собственост или наем на помещението, документи, доказващи професионалната квалификация на персонала, както и документация, доказваща отговарянето на помещенията на хигиенните и санитарните норми.

Какви са разликите между масажно студио и СПА център по отношение на регистрацията?

Масажното студио се регистрира като обект с обществено предназначение и подлежи на контрол за спазване на здравните изисквания. За СПА центъра, освен регистрация в РЗИ, е необходимо и сертифициране от Министерство на туризма или от оправомощено длъжностно лице, което включва спазване на допълнителни изисквания за обзавеждане, оборудване и квалификация на персонала.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.