Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Лиценз за туроператор. Отваряне на туристическа агенция в България

Лиценз за туроператор и турагент

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В света на туризма, управлението на туристически агенции в България е изключително доходоносен бизнес, предоставящ възможности за развитие и предприемачество. Нашата мисия в Елан Консултинг, като една от водещите счетоводни къщи в Бургас, е да подкрепяме и консултираме начинаещи и установени туроператори и туристически агенции във всяка стъпка от техния път към успеха.

Процесът на отваряне на туристическа агенция и придобиването на лиценз за туроператор са ключови елементи за всяко начинание в туризма. Включването в регистър на туроператорите или туристическите агенти е задължителна стъпка, която гарантира легитимността и надеждността на Вашата дейност. Специфичните изисквания за управител на туристическа агенция и разбирането на разликата между туроператор и туристически агент са също така фундаментални аспекти, които трябва да бъдат изяснени още в началото. За вече утвърдени туристически фирми, нашата счетоводна къща предлага пълноценно счетоводно обслужване!

В тази статия ще разгледаме основните стъпки за покупка и продажба на лиценз за туроператор, проверка на лиценз на туроператор, както и начините за определяне на цена за лиценз за туроператор. Ще обърнем специално внимание на практическите аспекти на работата в туристическа агенция, мненията и препоръките за стаж в туристическа агенция, и най-важното – как да превърнете идеята за как да стана туристически агент в реалност.

Важно е да знаете, че според Чл. 6 от Закона за туризма, Министерството на туризма на Република България има задължението да провежда държавната политика в областта на туризма, което включва разработването и контролирането на Националната стратегия за устойчиво развитие на туризма, утвърждаването на годишната програма за национална туристическа реклама, поддържането и актуализирането на Националния туристически интернет портал, както и регистрацията на туроператори и туристически агенти, освен множество други важни дейности.

Откриването на туристическа агенция в България предлага изключителни възможности за бизнес развитие. Елан Консултинг е тук, за да Ви подкрепи с професионален съвет и експертни знания за успешно стартиране и управление на Вашето предприемачество в туризма. Нека заедно да изградим основите на едно успешно и процъфтяващо бъдеще в туристическия сектор на България.

Какви са изискванията за регистриране на туристическа фирма и издаване на лиценз за туроператор и туристически агент?

Процедурата за регистрация на туристическа фирма и издаването на лиценз за туроператор и туристически агент в България е строго регулирана, с цел защита и гарантиране на сигурността и правата на потребителите, както е посочено в Чл. 61 от Закона за туризма. В Елан Консултинг, разбираме значението на тези регулации и сме насочени към предоставянето на цялостна подкрепа за нашите клиенти през този процес.

Според законодателството, за да се извършва туристическа агентска или туроператорска дейност на територията на Република България, е необходимо лицето да бъде регистрирано по силата на закона. Основните изисквания са:

 • Лицето, което ще извършва туроператорската / агентската дейност следва да е търговец по смисъла на Търговския закон или юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, и на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на Конфедерация Швейцария - тоест това могат да са всички български фирми, дружества, регистрирани в държави-членки на ЕС и други
 • Туроператорът или туристическият агент има помещение и/или онлайн платформа за извършване на дейността, персонал с изискуемото образование и езикова квалификация, като за управленския персонал се изисква и стаж;
 • Туроператорът / туристическият агент има валидна застраховка, "Професионална отговорност на туроператора" покриваща отговорността му за причинени вреди вследствие на неразплащане със своите контрагенти, включително при неплатежоспособност и несъстоятелност;
 • Юридическото лице не е обявено в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация;
 • Юридическото лице няма установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях, освен когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията.

Тези изисквания подчертават ангажимента на държавата към поддържането на високи стандарти в туристическия сектор и защитата на интересите както на потребителите, така и на туроператорите и туристическите агенти.

Управителите и контролните органи на туроператори и туристически агенти също трябва да отговарят на строги критерии, включващи липса на съдебно минало и присъди за умишлени престъпления от общ характер , както и опит в управлението на компании.

След успешното изпълнение на тези условия, Министерството на туризма произвежда регистрацията чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти. Този регистър е публично достъпен, което осигурява прозрачност и доверие между потребителите и туроператорите.

В Елан Консултинг сме насочени към осигуряването на експертна подкрепа за бизнеси, които искат да се възползват от възможностите в туристическия сектор. Ние предоставяме нашите услуги с цел улесняване на процеса на регистрация и лицензиране, за да можете бързо и ефективно да започнете и развивате вашата дейност в тази област.

Какви са изискванията към помещението и персонала на туроператора и туристическия агент?

За успешното стартиране и управление на туроператорска или туристическа агентска дейност в България, е от съществено значение да се спазят регулациите, заложени в Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г.. Тези регулации определят ясни стандарти за местоположението, пригодността и оборудването на помещението, както и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала. В Елан Консултинг, разбираме тези изисквания и предлагаме на нашите клиенти насоки и подкрепа за тяхното спазване.

Изисквания към помещенията

Помещенията, в които се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност, трябва да са собственост на туроператора или туристическия агент, или да имат учредено право на ползване. Тези помещения могат да бъдат наети или ползвани на друго правно основание. Важно е те да се намират на партерния или на първия етаж на жилищна сграда или в офис сграда, и да са лесно достъпни за клиентите. Помещенията трябва да са обозначени със съответните указателни и информационни табели, и да са оборудвани с необходимата офис техника и консумативи.

Важно! В помещението за извършване на туристическата дейност се поставя на видно място удостоверението за регистрация на туроператора и/или туристическия агент, съгласно Закона за Туризма! Освен това, туроператорът е длъжен да постави на видно място в помещението и сертификата, издаден от застрахователя, удостоверяващ наличието на договор за задължителна застраховка по чл. 97 от Закона за туризма. Когато туристическата дейност се извършва в няколко офиса, във всеки се поставя на видно място копие от удостоверението за наличие на лиценз за туроператорска дейност и сертификат за сключена застраховка!  В помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги по смисъла на Закона за туризма! Не се допуска съвместно ползване на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност от две или повече лица.

Изисквания към персонала

Персоналът, зает в осъществяването на туристическата дейност, трябва да отговаря на следните критерии:

 • За лицата с функции по управление: Необходимо е да имат висше образование по специалност "Туризъм" и най-малко 1 година стаж в туризма, или висше образование с най-малко 3 години стаж в туризма. Освен това, трябва да владеят български и най-малко един чужд език на ниво С1 според ОЕЕР(Общата езикова европейска рамка).
 • За персонала, осъществяващ функции по организация на туристическата дейност: Изисква се висше образование в областта на туризма или друго висше образование и владеене на най-малко един чужд език. Алтернативно, средно образование и придобита професионална квалификация в туризма, също с владеене на чужд език на ниво В1 според Общата Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР).
 • За персонала, осъществяващ функции по продажби на самолетни билети: Необходимо е лицето да има висше или средно образование с придобита професионална квалификация в туризма и ИАТА квалификация, както и да владее най-малко един чужд език на ниво В2 според Общата Езикова Европейска Рамка (ОЕЕР).

В Елан Консултинг сме посветени на осигуряването на актуална информация и професионална подкрепа за нашите клиенти, за да гарантираме, че техните туроператорски и туристически агентски дейности отговарят на всички законови изисквания и стандарти.

Необходими документи за регистрация на туроператор и туристически агент. Процедура.

Процесът на регистрация и получаване на лиценз за туроператор или туристически агент в България е подробно регулиран, с цел осигуряване на високо качество на услугите и защита на интересите на потребителите. В Елан Консултинг, ние сме посветени на предоставянето на необходимата подкрепа и насоки за успешното преминаване през този процес от нашите клиенти.

Съгласно Чл. 63 от Закона за туризма, кандидатите за туроператори и туристически агенти трябва да предоставят следните документи до Министерството на туризма:

 1. Заявление-декларация, в което се включва информация за:
  • Наименованието, седалището и адреса на фирмата;
  • Контактни данни - телефон/факс, електронна поща или данни за упълномощено лице;
  • ЕИК или друго основание за правото на стопанска дейност;
  • Информация за помещението, където ще се извършва дейността (ако дейността не се извършва изключително онлайн);
  • Образование, езикови умения и стаж на персонала;
  • Декларация, че заявителят не е свързан с лице, чиято регистрация е заличена.
 2. Приложения към заявление-декларацията:
  • Декларация, че лицето не е свързано лице с търговец, чиято регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност е заличена, с изключение на случаите на заличаване по искане на регистрираното лице.
  • Декларация, че лицето няма установени с влязъл в сила акт задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски, включително и лихви по тях, освен когато компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията;
  • Копие на предварителен договор за застраховка;
  • Пълномощно, ако заявлението се подава от пълномощник;
  • Копие на документа, удостоверяващ правото на извършване на съответната дейност съгласно международното законодателство;
  • Документ, удостоверяващ собствеността на помещението или на интернет адреса.

Заявлението и придружаващите го документи трябва да се подават на български език, като документите на други езици трябва да бъдат придружени с официален превод на български. В случай на несъответствия между оригиналния текст и превода, преводът на български език има предимство.

След като документите бъдат подадени, ЕКРТТА (Експертна комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти) разглежда подадената документация и издава мотивирано предложение до Министъра на туризма за регистрация.

В Елан Консултинг, ние разбираме сложността на този процес и сме тук, за да ви предоставим експертна помощ и насоки за успешното му преминаване. Нашата цел е да улесним клиентите си и да гарантираме, че техният път към стартиране на туроператорска или туристическа агентска дейност в България е гладък и безпроблемен.

Какви са допълнителните изисквания към туроператорите и турагентите?

Допълнителните условия и изисквания към туроператорите и туристическите агенти в България, както са определени в Чл. 71 на Закона за туризма, осигуряват рамката за качествено и отговорно предоставяне на туристически услуги. В Елан Консултинг разбираме тези изисквания и предоставяме на нашите клиенти необходимата информация и подкрепа за тяхното изпълнение.

Важно! Съгласно чл. 78 от Закона за туризма, когато се извършва туроператорска и/или туристическа агентска дейност по електронен път, интернет страницата трябва да съдържа информацията по чл. 4 от Закона за електронната търговия.

Договорни изисквания:

Туроператорите и туристическите агенти са задължени да сключват договори със следните лица:

 1. Лица с удостоверено право за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност съгласно националното законодателство.
 2. Лица, извършващи хотелиерство и ресторантьорство в категоризирани туристически обекти, съгласно изискванията на националното законодателство.
 3. Лица, предоставящи туристически услуги в сертифицирани туристически обекти.
 4. Лицензирани застрахователи и лицензирани превозвачи съгласно националното законодателство.
 5. Екскурзоводи, планински водачи, ски училища и други лица, предлагащи допълнителни туристически услуги, с удостоверено право за съответната дейност.
Важно! Туроператорът пряко или чрез туристическия агент сключва договор за туристически пакет преди започването на изпълнението на туристическия пакет. Туроператорът е длъжен да съхранява на траен носител сключените от него или чрез туристически агент договори за туристически пакети за срок от две години, считано от приключването на тяхното изпълнение.

Застраховки

Съгласно Чл. 72 от Закона за туризма, туроператорите са длъжни да предлагат на туристите сключването на доброволна или задължителна застраховка "медицински разходи при болест и злополука" за пътувания извън страната, освен ако туристът не предостави валидна дългосрочна застраховка.

Туристически ваучери

В Чл. 73 от Закона за туризма е предвидено, че туристически ваучер се издава само от регистриран туроператор и включва важна информация за туристическите услуги, предоставени на туристите. Ваучерът трябва да съдържа задължителни реквизити, като номер и дата на издаване, информация за туроператора, регистрационен номер, услугите включени в пакета, дати за изпълнение, както и контрагентите за изпълнение на услугата.

Електронни ваучери и резервационни бланки

Според Чл. 75 и Чл. 76 от Закона за туризма, туристическите ваучери и резервационните бланки могат да бъдат издадени и в електронен вид, като трябва да отговарят на същите изисквания за информация и да осигуряват подходяща защита срещу промени.

В Елан Консултинг, ние подчертаваме важността на спазването на тези допълнителни условия и изисквания, тъй като те са създадени за защита на правата и интересите на туристите, както и за гарантиране на високото качество на туристическите услуги. Нашата цел е да помогнем на туроператорите и туристическите агенти да навигират успешно в тези регулации и да развиват своя бизнес съобразно най-високите стандарти в индустрията.

Каква е цената за лиценз за туроператор / туристически агент в България?

Съгласно Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма, в сила от 06.04.2021 г., определените цени за получаване на лиценз за туроператор или туристически агент в България варират в зависимост от вида на дейността. За разглеждане на документите за извършване на туроператорска дейност се заплаща такса от 500 лв.; същата такса е определена и за туристическа агентска дейност. Ако дейността обхваща и двете, таксата е 1000 лв. По отношение на вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти и издаване на удостоверение за регистрация, таксите са следните: 3000 лв. за туроператорска дейност, 1500 лв. за туристическа агентска дейност и 4500 лв. за комбинираната дейност на туроператор и туристически агент. Допълнително, за вписване на промени в обстоятелствата относно регистрираните лица, таксата е 50 лв., когато промяната води до издаване на нов документ, и 30 лв., когато промяната не води до издаване на нов документ. Таксите за разглеждане на документите се заплащат при подаването на заявлението за регистрация, докато таксите за вписване и издаване на удостоверението за регистрация се заплащат при получаването на удостоверението.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Как мога да регистрирам туристическа агенция в България?

За регистрацията на туристическа агенция в България е необходимо да подадете заявление-декларация до Министерството на туризма, включващо информация за вашата фирма, помещението за извършване на дейността, образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала. Също така, трябва да предоставите документ, удостоверяващ правото на заявителя да извършва туристическа дейност, както и копие на предварителен договор за застраховка. Таксите за разглеждане на документите и за издаване на удостоверение за регистрация се заплащат съответно при подаване на заявлението и при получаване на удостоверението.

Какви са изискванията за помещението, където ще се извършва туристическа дейност?

Помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност трябва да бъде разположено на партерен или първи етаж и да е обозначено със съответните табели. Освен това, трябва да разполага с необходимата офистехника и консумативи, както и с място за прием на клиенти. Важно е помещението да отговаря на всички изисквания за пригодност и оборудване, установени от законодателството.

Каква застраховка трябва да сключа като туроператор?

Всеки туроператор е длъжен да има сключена застраховка "Професионална отговорност на туроператора". Освен това, като туроператор, сте задължени да предложите на туристите сключването на застраховка "медицински разходи при болест и злополука" за пътувания извън страната. Тази застраховка може да бъде доброволна или задължителна и трябва да бъде сключена от името и за сметка на лицензиран застраховател. Туристите могат да предоставят доказателства за собствена застраховка, покриваща същите рискове, за да избегнат дублиране на застрахователната защита.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.