Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Публикуване на годишен финансов отчет 2024 в България

Публикуване на годишен финансов отчет

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Публикуването на годишен финансов отчет (ГФО) е задължителен процес за всяко търговско дружество в България, който осигурява прозрачност и яснота относно финансовото състояние и дейността на предприятието за изминалата година. ГФО представлява комплексен документ, който обобщава всички финансови операции на дружеството, включително сключени договори, реализирани печалби или загуби, както и общата финансова ефективност на компанията за съответния отчетен период. . В България, законодателството определя строги правила за публикуването на тези отчети, като целта е да се гарантира достъп до финансовата информация както за заинтересованите страни, така и за обществеността. Според последните промени в закона, всички търговци по смисъла на Търговския закон, юридическите лица с нестопанска цел, както и останалите предприятия, са длъжни да публикуват своите годишни финансови отчети в Търговския Регистър към Агенция по Вписванията в установените срокове.

Публикуването на ГФО е задължително до 30 септември на годината, следваща отчетния период, като този процес дава възможност на различни заинтересовани страни да получат цялостна представа за финансовото здраве и стабилност на дружествата. Тази практика спомага за повишаване на прозрачността и доверието в бизнес средата, и подпомага ефективното вземане на управленски решения, както и стратегическото планиране.

Предстоящото разглеждане на концепцията и същността на ГФО ще ни даде по-детайлно разбиране за неговата важност и роля в съвременното счетоводство и бизнес управление.

Какво е годишен финансов отчет (ГФО)?

Годишният финансов отчет (ГФО) е фундаментален документ, който отразява финансовото състояние и резултатите от дейността на едно предприятие за изминалата финансова година. Той представя детайлна и точна информация за всички счетоводни операции, извършени през годината, включително данни за сключените договори, ефективността на тези сделки и крайния финансов резултат - печалба или загуба.

Ето основните елементи, които обикновено включва ГФО:

 1. Счетоводен баланс: Това е подробен доклад, който показва активите, пасивите и собствения капитал на предприятието към определена дата.
 2. Отчет за приходите и разходите (ОПР): Този отчет представя информация за приходите, разходите и финансовия резултат (печалба или загуба) на предприятието през годината.
 3. Отчет за собствения капитал (ОСК): Предоставя информация за промените в собствения капитал на предприятието през отчетния период.
 4. Отчет за паричните потоци (ОПП): Анализира притока и оттока на парични средства в предприятието, като показва как се генерират и използват парите.
 5. Приложение: Включва допълнителна информация и обяснения, които допълват и уточняват данните, представени в другите части на ГФО.

Съставянето на ГФО е задача на квалифициран счетоводител - експерт, който притежава висше счетоводно-икономическо образование и има стаж като счетоводител от поне 2 години. Счетоводителят носи отговорност за точността и достоверността на представената информация, удостоверявайки я със своя подпис. Това гарантира, че представените данни са в съответствие с приложимите счетоводни стандарти и нормативи.

За микропредприятията съществува опцията да обявят само съкратен баланс и съкратен ОПР. Същото важи и за малките предприятия, които могат да се ограничат до съкратени версии на баланса и ОПР, заедно с приложение.

Еднолични търговци (ЕТ) с нетни приходи от продажби над 200 000 лева за отчетния период, които са подлежащи на задължителен независим финансов одит, трябва да съставят ГФО в пълен комплект.

Микро- и малките предприятия, които не са под задължителния независим финансов одит, не са длъжни да изготвят годишен доклад за дейността.

Тези разпоредби улесняват предприятията с различен размер на дейността да съставят и представят своите финансови отчети, като по този начин се намалява административната тежест и се оптимизира процесът на отчитане.

Важно е да се отбележи, че ГФО играе критична роля в оценката на финансовото здраве на предприятието, както от вътрешни, така и от външни заинтересовани страни, като инвеститори, кредитори, правителствени агенции и обществеността. Той осигурява основа за анализ на представянето на компанията и вземане на информирани управленски и инвестиционни решения.

Как да подам ГФО по Електронен път в Търговския регистър?

Процедурата за публикуване на Годишния финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър по електронен път, както е уредена в Закона за търговския регистър, е стъпка от критично значение за всеки български търговец. Това е задължение, което трябва да се изпълни от определени предприятия до 30 септември всяка година. Важно е да се подчертае, че самият ГФО трябва да бъде изготвен до 30 юни за предходната година, съгласно Закона за счетоводството.

Процедурата за публикуване на ГФО включва следните стъпки:

 1. Идентифициране на заявителя: Законът за търговския регистър (ЗТР) определя категориите лица, които могат да заявят публикуване на ГФО. Това могат да бъдат самият търговец, адвокат с писмено пълномощно за представителство пред Агенция по вписванията, или съставителят на финансовия отчет с нотариално заверено пълномощно.
 2. Представяне на ГФО: Съгласно Закона за счетоводството, съставителят на ГФО може да бъде счетоводител със съответния образователен ценз и стаж, работещ в трудови или нает по извънтрудови правоотношения с дружеството. Счетоводителят може също така да представлява счетоводна кантора или специализирано счетоводно предприятие, с което дружеството има сключен договор.
 3. Подаване на документите: Въпреки че ГФО и съпътстващите документи могат да бъдат подадени от горепосочените лица, те също така могат да бъдат представени от пълномощник с нотариално заверено пълномощно. Важно е да се отбележи, че подписът на заявителя в заявлението за обявяване също трябва да бъде нотариално заверен.

Тази процедура гарантира, че ГФО е публикуван навреме и в съответствие със законовите изисквания, като по този начин се осигурява прозрачност и отчетност на финансовите операции на дружеството. Публикуването на ГФО в Търговския регистър не само е задължително, но и предоставя важна информация за заинтересованите страни, като инвеститори, кредитори, партньори и регулаторни органи.

Необходими документи за публикуване на ГФО в Търговския регистър

За успешното публикуване на Годишния финансов отчет (ГФО) за 2024г. в Търговския регистър е необходима подготовката и предоставянето на редица документи. Процесът е важен не само за спазване на законовите изисквания, но и за осигуряване на прозрачност и отчетност пред акционери, кредитори, потенциални инвеститори и други заинтересовани страни. Ето кои са необходимите документи:

 1. Заявление по образец Г2: Това е стандартен формуляр, който трябва да бъде попълнен и подаден за обявяване на ГФО.
 2. ГФО и Годишен доклад за дейността: Тези документи представят финансовото състояние и дейността на дружеството през съответната година. Трябва да са в оригинал, нотариално удостоверен препис или заверен от заявителя препис.
 3. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г.: Това е декларация по образец, която съдържа информация за ГФО и не е необходимо нейната нотариална заверка.
 4. Декларация по чл. 62а, ал. 2, т. 2 от Наредба № 1 от 2007 г.със заличени лични данни: Тази декларация е същата като по-горе споменатата, но със заличени лични данни, за да се спазва законодателството за защита на личните данни.
 5. Декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТРРЮЛНЦ: Тази декларация е също важна част от процеса на публикуване.
 6. Пълномощно (ако е необходимо): В случай, че документите се подават от пълномощник, трябва да се приложи и съответното пълномощно.

Когато документите се подават по електронен път, ГФО трябва да е четливо сканиран. Също така, на публикуване подлежи и пълният текст на одиторския доклад. Важно е да се отбележи, че за публикуване на ГФО не се заплаща държавна такса.

Тази процедура е от съществено значение за осигуряване на прозрачност и спазване на регулаторните изисквания, като по този начин се гарантира, че заинтересованите страни имат достъп до актуална и точна финансова информация за дружеството.

Кой изготвя годишни доклади за дейността на дружеството и винаги ли са  необходими?

Годишният доклад за дейността на дружеството представлява детайлен преглед на бизнеса, финансовите резултати и дейностите на предприятието през изминалата година. Съгласно закона за счетоводството, всички предприятия са задължени да изготвят такъв доклад, който да отразява тяхната дейност и финансово състояние.

Изготвянето на доклада важи за всички видове предприятия, включително микро и малки фирми. Въпреки това, микро и малките предприятия, които не са задължени да провеждат независим финансов одит и не оперират като инвестиционни или финансови холдинги, имат възможността да не изготвят годишен доклад за дейността, ако информацията за придобиването на собствени акции е достъпна в приложението към годишния финансов отчет или в бележка под линия към баланса.

За микро, малки и средни предприятия съществува още едно облекчение – те могат да пропуснат включването на нефинансова информация в доклада за дейността. Това важи, например, за информация, която не е пряко свързана с финансовите резултати на фирмата.

По отношение на по-големите предприятия, особено тези, които са от обществен интерес и имат над 500 служители, изискванията са по-строги. Те трябва да включат в доклада си за дейността не само основната финансова информация, но и нефинансова декларация, която отразява различни аспекти на бизнеса, като например социални и екологични инициативи.

Законът за счетоводството предвижда и специални изисквания за определени категории предприятия. Например, предприятията, чиито акции са пуснати на регулиран пазар, както и кредитните институции и застрахователите, трябва да включат в доклада си за дейността и декларация за корпоративно управление.

Така, в зависимост от размера и вида на дейността, предприятията трябва да следват различни правила при изготвянето и представянето на своя годишен доклад за дейността, което е важно за осигуряване на прозрачност и отговорност в бизнеса.

Има ли глоба за непубликуване на ГФО в Търговския Регистър 2024?

Законодателството в България предвижда строги санкции за предприятията, които не изпълнят своето задължение да публикуват Годишния си финансов отчет (ГФО) в Търговския регистър в установения срок. След като Агенцията по вписванията изпрати на Националната агенция за приходите (НАП) списък на предприятията, които не са заявили за обявяване на своите финансови отчети до 31-ви октомври, се налагат следните санкции:

 1. За отговорните длъжностни лица, като управители на дружеството, глобата варира от 200 до 3000 лева. Това представлява значителна финансова санкция, насочена към отделните лица, които носят отговорност за управлението и счетоводството на дружеството.
 2. Юридическите лица или едноличните търговци се санкционират с глоба, която е пропорционална на техните нетни приходи от продажби за съответния отчетен период. Санкцията е в размер от 0,1 до 0,5 на сто от тези приходи, но поне 200 лева. Това означава, че колкото по-голям е оборотът на компанията, толкова по-голяма може да бъде наложената глоба.

В случай на повторно нарушение, глобите се удвояват. Такова строго наказание подчертава значението, което законодателството отдава на точното и навременно публикуване на финансовите отчети, което е ключово за прозрачността и добрата корпоративна практика. Тези мерки целят да гарантират, че всички предприятия спазват задълженията си за отчетност и предоставят точна финансова информация както на държавните органи, така и на обществеността.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Има ли краен срок за публикуване на ГФО в Търговския регистър през 2024г.?

Всички търговци по смисъла на Търговския закон са задължени да публикуват своите ГФО до 30 септември на годината, следваща отчетния период. Това означава, че отчетът за 2023 година трябва да бъде публикуван до 30 септември 2024 година.

Кои документи са необходими за публикуване на ГФО?

Необходимите документи включват заявление по образец, самият ГФО, годишен доклад за дейността (ако е приложим), както и няколко декларации, като тези по чл. 62а от Наредба № 1 и чл. 13 от ЗТРРЮЛНЦ. Всички тези документи трябва да бъдат представени в оригинал или заверен препис.

Какви са глобите за непубликуване на ГФО?

Ако предприятието не публикува своя ГФО в срок, то може да бъде санкционирано с глоба от 200 до 3000 лева за отговорните длъжностни лица и глоба от 0.1 до 0.5% от нетните приходи от продажби за съответния период за юридическото лице или едноличния търговец. При повторно нарушение, размерът на глобите се удвоява.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.