Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
ДДС в България. Изчисляване, таблица и ставки (2024)

ДДС в България

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В днешната динамична икономическа среда, разбирането на данък върху добавената стойност (ДДС) става все по-съществено както за бизнеса, така и за индивидуалните потребители. В България, както и в цяла Европа, ДДС представлява значителен дял от държавните приходи, подпомагайки различни публични услуги и инфраструктурни проекти. С настоящата статия целим да предоставим изчерпателно и актуално ръководство за ДДС в България през 2024 година, като обърнем специално внимание на размерите, ставките, методите за изчисление и специфичните условия, при които се прилагат различните ставки.

Основната цел на този материал е да обогати знанията на читателите относно ДДС в България, като предостави детайлна информация за неговите характеристики, приложение и въздействие върху ежедневната икономическа дейност. Също така, статията има за задача да разясни някои от най-често срещаните въпроси относно ДДС, включително кой е задължен да го плаща, как се изчислява и как може да се възползваме от намалени ставки или нулева ставка под определени условия.

Чрез това ръководство, ние се стремим да подготвим читателите за успешно навигиране в морето от данъчни регулации, свързани с ДДС, като предоставим полезна и практическа информация, която може да бъде използвана както за лично, така и за професионално развитие. От актуалните ставки на ДДС за 2024 година, през списъка на стоки и услуги, облагаеми с намалена ставка, до практически стъпки за изчисляване на данъка - тази статия обхваща всички ключови аспекти, които всяко лице или организация, оперираща в България, трябва да знае.

Тази статия е вашият пълен справочник за данъка върху добавена стойност:

 • Какво е ДДС: Определение, цели и функции.
 • Актуални ставки: 20%, 9% и нулева ставка (към 2024 г.).
 • Списък на стоки с 9% ДДС: Примери и критерии за облагане.
 • Нулева ставка: Условия, примери и детайлно разглеждане.
 • Изчисляване на ДДС: Практически стъпки, примери и таблици.
 • Регистрация, декларации, ДДС в ЕС: Допълнителни теми.
 • Източници: НАП, Министерство на финансите, НАП електронни услуги.

За кого е предназначена?

 • Собственици на бизнес.
 • Счетоводители.
 • Предприемачи.
 • Всеки, който иска да разбере ДДС системата.

Ползи от статията:

 • Разбиране на ДДС функционирането.
 • Правилно изчисляване на ДДС.
 • Спазване на данъчните закони.
 • Оптимизиране на ДДС плащанията.

Ключови думи: ДДС България, размер ДДС, ставки ДДС, списък 9% ДДС, нулева ставка ДДС, изчисляване ДДС, регистрация ДДС, декларации ДДС, ДДС ЕС, НАП, Министерство на финансите.

Какво е ДДС (Данък върху добавената стойност)?

Всеки от нас, извършвайки покупка или ползвайки услуга, се е сблъсквал с понятието ДДС - данъкът, който ни съпътства ежедневно. В България, той в момента е фиксиран на 20% от стойността на повечето стоки и услуги, видимо отразен в касовите бележки, които получаваме. Въпреки честата си поява в нашия живот, мнозина все още не са напълно наясно със същността и функционирането на този важен данък. Целта на настоящата статия е да разграничим и разясним ДДС в по-прост и разбираем език, като излезем от рамките на сложната законодателна терминология.

ДДС, въведен за първи път във Франция през април 1954 г., е имал дълъг исторически път на развитие. Идеята за неговото въвеждане датира още от 1918 г., когато в Германия е предложено подобрение на модела за начисляване на данък върху продажбите, целящо избягване на кумулативния ефект и даване възможност на бизнеса да приспада вече платения данък. Въпреки че тази идея изначално не намира законодателно приложение, тя полага основите на съвременния механизъм на ДДС.

В България, ДДС е въведен през април 1994 г. с начална ставка от 18%. След няколко промени, през 1999 година ставката се установява на 20% и остава такава до днес, представлявайки значителна част от държавните приходи.

Същност и функциониране на ДДС

ДДС е косвен данък, който се прилага върху консумацията на стоки и услуги. Той се начислява на всяко ниво на производство и дистрибуция, като крайната цел е този данък да бъде платен от потребителя. Особеността на ДДС е, че той се приспада от данъка върху входящите стоки и услуги, което предотвратява ефекта на двойно облагане и натрупване на данъчни задължения.

За бизнесите, особено тези, които са регистрирани по ДДС, този механизъм позволява да се приспадат платените суми по данъка от техните данъчни задължения. Това означава, че въпреки че продавачът е този, който внася данъка към държавата, икономическата тежест ефективно се пренася на крайния потребител. Така, ДДС функционира като прозрачен и ефективен инструмент за събиране на приходи, който същевременно спомага за регулирането на пазара.

Значение и ползи от ДДС

Въвеждането и правилното прилагане на ДДС имат важно значение за икономиката на всяка държава. Той не само осигурява значителна част от бюджетните приходи, но и спомага за създаването на равнопоставени условия за всички участници в икономиката. Системата на ДДС допринася за прозрачността и справедливостта в данъчното облагане, като по този начин подпомага и стимулира законната икономическа дейност.

В заключение, разбирането на ДДС и неговата роля в националната икономика е от съществено значение за всеки гражданин и бизнес. Чрез подробното запознаване с този данък, неговата история, механизъм на функциониране и приложение, можем да оценим неговото значение и да разберем по-добре как той влияе на нашето ежедневие и икономическата среда в България.

Размер на ДДС в България

Разбирането на структурата и размера на ДДС в България е от ключово значение за всеки, който участва в икономическата дейност на страната. През 2024 година, системата на ДДС в България продължава да се ръководи от три основни ставки: стандартната ставка от 20%, намалената ставка от 9% и нулевата ставка. Всяка от тези ставки има специфично приложение и условия, които допринасят за различното им въздействие върху икономиката и потребителите.

Стандартна ставка на ДДС

Стандартната ставка на ДДС от 20% се прилага за повечето стоки и услуги, които се предлагат на територията на България. Тази ставка е основата на системата за ДДС и осигурява значителна част от държавните приходи. Тя обхваща широк спектър от облагаеми доставки, внос на стоки и вътреобщностни придобивания, с изключение на тези, които са изрично определени от закона за ДДС за облагане с нулева или намалена ставка.

Намалена ставка на ДДС

Намалената ставка от 9% е въведена като мярка за подпомагане на определени сектори и потребителски групи. Тя се прилага за:

 • Услуги по настаняване;
 • Доставки на книги, учебници, печатни и електронни периодични издания;
 • Храни за бебета, бебешки пелени и хигиенни продукти;
 • Ресторантьорски и кетъринг услуги, с изключение на алкохолните напитки, до края на 2024 година;
 • Услуги за използване на спортни съоръжения и обща туристическа услуга, до средата на 2024 година.

Нулева ставка на ДДС

Нулевата ставка на ДДС е предназначена да стимулира определени икономически дейности и да улесни международната търговия. Тя се прилага за:

 • Извършване на доставки с място на изпълнение в България, които са изрично посочени в законодателството;
 • Доставки на хляб и брашно до средата на 2024 година;
 • Международен транспорт на пътници и стоки;
 • Услуги, свързани с международния транспорт и доставки, свързани с международната търговия.

Исторически промени и тяхното въздействие

Промените в ставките на ДДС през годините отразяват стремежа на българското правителство да реагира на икономическите условия и социалните нужди. Например, временното прилагане на намалена ставка за ресторантьорски услуги и кетъринг е мярка, насочена към подпомагане на туризма и хранително-вкусовата промишленост в условията на икономически предизвикателства. Тези промени често се обвързват с конкретни икономически цели, като стимулиране на потреблението в определени сектори или облекчаване на финансовото бреме върху потребителите.

Размерът и прилагането на различните ставки на ДДС имат пряко въздействие върху икономиката, като влияят на потребителското поведение, бизнес средата и общите държавни приходи. Правилното разбиране и прилагане на тези ставки е от съществено значение за всички икономически агенти в страната, като спомага за правилното ценообразуване, счетоводно отчитане и данъчно планиране.

Изчисляване на ДДС. Таблица за начисляване на ДДС

Изчисляването на ДДС (данък добавена стойност) е съществена част от бизнес операциите, особено за предприемачите и фирмите, които са задължени да начисляват и декларират този данък. Разбирането на правилния метод за изчисляване на ДДС, както и умението да се преобразува цена с ДДС в цена без ДДС, са ключови умения за управление на финансите и избягване на данъчни несъответствия. Този раздел предоставя практически стъпки, примери и таблици, които илюстрират как да се извади ДДС от дадена сума, как се изчислява ДДС на фактура, и как да се изчисли цената без ДДС.

Основни концепции и формули

 1. Как да извадим ДДС от сума: За да извадите ДДС от обща сума, е необходимо да знаете ставката на ДДС, която е приложима към вашата стока или услуга. Формулата е: Сума без ДДС = Обща сума / (1 + (ставка на ДДС/100)).
 2. Как се изчислява ДДС на фактура: ДДС на фактурата се изчислява като се умножи данъчната основа (цената без ДДС) със ставката на ДДС. Формулата е: ДДС = Данъчна основа * (ставка на ДДС/100).
 3. Примери за изчисляване на ДДС: Ако имате продукт с цена 120 лв. с включен ДДС при ставка от 20%, ДДС сумата е 120 лв. / 1.20 = 100 лв. (без ДДС), следователно ДДС сумата е 20 лв.
 4. Как да изчислим цената без ДДС: Използвайте формулата посочена в първата точка.
 5. Как се смята ДДС с калкулатор: Можете да използвате калкулатор за ДДС, въвеждайки общата сума и приложимата ставка на ДДС, за да получите сумата без ДДС и сумата на самия ДДС.
 6. Как се изчислява ДДС за внасяне: ДДС за внасяне се изчислява въз основа на митническата стойност на стоката плюс всякакви мита, такси и транспортни разходи до мястото на внасяне.
 7. Формула за изчисляване на данъчна основа: Данъчната основа = Цена с ДДС / (1 + (ставка на ДДС/100)).
 8. Цена с ДДС: Цена с ДДС е крайната цена, която клиентите плащат, включваща стойността на продукта или услугата плюс начисленият ДДС.

Калкулатор за ДДС

Цена без ДДС:
Ставка на ДДС (%):

Таблица за начисляване на ДДС

Дейност Ставка на ДДС
Продажба на стоки вътре в страната 20%
Международен транспорт на стоки и услуги 0% (Нулева)
Туристически услуги 9%
Електронни услуги от чужбина. Електронна търговия в ЕС ( доколкото не попадат в изключенията) 20%
Хранителни продукти 9%
Книги и периодични издания 9%
Услуги свързани с недвижима собственост 20%
Износ на стоки извън ЕС 0% (Нулева)
Доставки в рамките на международни води и въздушно пространство 0% (Нулева)
Доставки на злато за централни банки 0% (Нулева)

Тази таблица представя общи ставки на ДДС, приложими към различни дейности в България. Важно е да се отбележи, че ставките могат да варират в зависимост от специфичните условия и изключения, определени в законодателството. Прилагането на точната ставка на ДДС е съществено за точното изчисляване на данъка и избягване на грешки в данъчните декларации.

Списък на стоки с 9% ДДС: Примери и критерии за облагане

Намалената ставка на ДДС от 9% в България е въведена с цел да подпомогне определени сектори на икономиката и да намали финансовото бреме върху крайните потребители за важни продукти и услуги. Тази ставка се прилага за конкретен набор от стоки и услуги, като всяка категория има свои специфични критерии за облагане. Ето преглед на основните групи стоки и услуги, които се облагат с намалената ставка на ДДС, както и критериите, които определят тази облагаемост:

1. Услуги по настаняване

 • Обхват: Услугите по настаняване, предоставяни в хотели, мотели, къмпинги и други подобни заведения, включително ваканционно настаняване и отдаване под наем на места за площадки за къмпинг или каравани.
 • Критерии за облагане: Всички услуги по настаняване, които се изпълняват на територията на България.

2. Доставка на книги и печатни издания

 • Обхват: Включва книги на физически носители или предоставяни по електронен път, учебници, познавателни книжки, учебни комплекти, детски книги, нотни издания, както и периодични издания като вестници и списания.
 • Критерии за облагане: Изключват се публикации предназначени за реклама и такива, съставени основно от видео или аудио-музикално съдържание.

3. Доставки на храни и бебешки продукти

 • Обхват: Храни подходящи за бебета или малки деца, бебешки пелени и други хигиенни продукти.
 • Критерии за облагане: Стоките трябва да отговарят на изискванията, посочени в приложение № 4 към ЗДДС.

4. Ресторантьорски и кетъринг услуги

 • Обхват: Услуги, които включват доставка на приготвена или неприготвена храна, включително за вкъщи.
 • Критерии за облагане: Не се прилага за услуги, включващи доставка на алкохолни напитки. Важно е да се отбележи, че тази намалена ставка е временна мярка, валидна до 31 декември 2024 г.

5. Други специфични услуги

 • Обхват: Включва доставка на обща туристическа услуга, услуги за използване на спортни съоръжения, както и екскурзии организирани от туристически оператори.
 • Критерии за облагане: Валидността на намалената ставка за тези услуги също е ограничена във времето.

Тази намалена ставка от 9% на ДДС е важна стъпка към подпомагането на критични сектори на икономиката и предоставянето на стимули за потреблението на културни и образователни продукти, както и на основни стоки за деца. Тя отразява стремежа на държавата да насърчи развитието на определени икономически дейности и да предложи облекчение за семействата с малки деца, като по този начин допринася за по-широко социално и икономическо въздействие.

Нулева ставка на ДДС: Условия, примери и детайлно разглеждане

Нулевата ставка на ДДС е механизъм, предвиден в Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), който позволява определени доставки на стоки и услуги да бъдат облагани с ДДС от 0%. Това означава, че въпреки че тези доставки са облагаеми, данъкът, който се начислява върху тях, е нулев. От ключово значение е да се отбележи, че при доставките с нулева ставка е позволено използването на данъчен кредит за свързаните с тях входящи стоки и услуги​​.

Списък на стоки с 0% ДДС

Примери за стоки и услуги, които могат да бъдат облагани с нулева ставка, включват:

 • Доставка на стоки, изпращани или превозвани извън територията на Европейския съюз;
 • Международен транспорт на пътници;
 • Международен транспорт на стоки, вкл. международен транспорт на природен газ и електрическа енергия;
 • Доставка, свързана с международен транспорт;
 • Доставка, свързана с международния стоков трафик;
 • Доставка по обработка на стоки;
 • Доставка на злато за централни банки;
 • Доставка, свързана с безмитна търговия;
 • Доставка с получател лице, управляващо електронен интерфейс;
 • Доставка на услуги, предоставяни от агенти, брокери и други посредници, когато са свързани с горните доставки, вкл. доставките на посредническа услуга, брокерска услуга, куриерска услуга и пощенски услуги, когато същите са свързани с международен транспорт на стоки;
 • Доставка на свързани с внос услуги;
 • Доставка на ваксини срещу COVID-19 и на ин витро диагностични медицински изделия, предназначени за диагностика на COVID-19.

ВНИМАНИЕ:

В случаите, когато за доставки на услугите, изброени по-горе, както и тези, посочени в чл. 23, ал. 3 и 4 от ППЗДДС (Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност), данъкът е изискуем от получателя, тъй като доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната, същите са облагаеми с нулева ставка (чл. 38б от ППЗДДС).

В тези случаи получателят следва да разполага с относимите към него документи по глава четвърта на ППЗДДС, удостоверяващи обстоятелствата за облагане на доставката с нулева ставка.

Това правило се прилага и за получени услуги, свързани с обработка на плавателен съд или обработка на въздухоплавателно средство, извършени на пристанища или летища извън територията на страната.

Приложимост на нулевата ставка

Нулевата ставка на ДДС представлява значителна фискална политика, която се прилага в различни сценарии, особено в контекста на международната търговия и услуги. Тя има за цел да стимулира експорта, международните транспортни услуги и свързаните с тях дейности, като същевременно се създават благоприятни условия за бизнеса в глобален мащаб. Разглеждането на приложимостта на нулевата ставка се основава на следните основни аспекти:

Доставка на стоки, изнасяни извън ЕС

 • Основание за приложение: Стоки, които се транспортират или изпращат извън територията на Европейския съюз, подлежат на облагане с нулева ставка на ДДС. Това обхваща широк спектър от продукти и материали, предназначени за експорт.
 • Фискални ползи: Прилагането на нулева ставка стимулира експортната дейност, като предоставя данъчни облекчения на износителите и улеснява конкурентоспособността им на международните пазари.
 • Документиране: За да се приложи нулевата ставка, е необходимо да се представят подходящи документи, които удостоверяват износа на стоките, като митнически декларации и транспортни документи.

Международен транспорт

 • Видове транспорт: Обхваща международния транспорт на пътници и стоки, включително природен газ и електрическа енергия, което ги прави жизненоважни за международната търговия.
 • Облагане с нулева ставка: Транспортните услуги, свързани с международния транспорт, се облагат с нулева ставка, за да се насърчава международната логистика и доставка.
 • Доказателствени документи: За прилагане на нулевата ставка се изисква предоставянето на лиценз за извършване на международен превоз, както и други документи, които удостоверяват характера на транспорта.

Свързани с международния транспорт услуги

 • Категории услуги: Включва широк кръг от услуги, като спедиционни, куриерски и митнически услуги, които са пряко свързани с поддържането на международния транспорт и логистика.
 • Фискални стимули: Предоставянето на нулева ставка за тези услуги облекчава финансовото бреме върху компаниите, занимаващи се с международен транспорт, и улеснява международната търговия.
 • Условия за прилагане: За да се възползват от нулевата ставка, доставчиците на тези услуги трябва да предоставят подходяща документация, която потвърждава, че услугите са свързани с международен транспорт.

Документиране на доставки с нулева ставка

Документирането на доставки с нулева ставка е критичен аспект от процеса на прилагане на данъчните облекчения за стоки и услуги, които са обект на международна търговия. Това документиране служи като основа за данъчно облагане и е ключово за доказването на правомерността на прилагането на нулева ставка на ДДС. Нека разгледаме по-задълбочено какви видове документи са необходими и как те удостоверяват съответните доставки.

Необходими документи за доказване

 • Лицензи за международен транспорт: Тези документи са необходими за удостоверяване на правото на компанията да извършва международен транспорт на стоки или пътници. Те служат като доказателство за международния характер на дейността.
 • Митнически документи: Включват митнически декларации и други документи, които удостоверяват износа или вноса на стоки. Тези документи демонстрират, че стоките са преминали митнически контрол и са предназначени за международен транспорт.
 • Фактури: Фактурите трябва да съдържат пълна информация за доставката, включително стойността на стоките или услугите, данните на доставчика и получателя, както и специфична бележка, че доставката е облагаема с нулева ставка на ДДС.

Конкретни примери и детайли

Доставка на стоки за международен транспорт
 • Примери за стоки: Включват горива, храни, напитки и резервни части, предназначени за потребление или използване на борда на въздухоплавателни средства или морски кораби в процес на международни превози.
 • Документация: За такива доставки, митническите документи трябва ясно да покажат, че стоките са за износ или са предназначени за използване в рамките на международен транспорт.
Услуги, свързани с международния транспорт
 • Примери за услуги: Строителство, поддръжка, ремонт и други услуги за въздухоплавателни средства и кораби, които са активно ангажирани в международен транспорт.
 • Документация: Фактурите за тези услуги трябва да включват детайли, които удостоверяват, че услугите са предоставени в подкрепа на международния транспорт, например лиценз за международен транспорт или договор за обслужване на съдове/средства, ангажирани в международни превози.

За всички случаи на доставки с нулева ставка е критично важно да се подготвят и представят всички необходими документи, които доказват правомерността на прилагането на нулевата ставка. Тази практика осигурява прозрачност и спомага за избягване на данъчни нередности.

ДДС при вътреобщностни сделки

Вътреобщностните сделки са съществена част от търговията в рамките на Европейския съюз, като всяка от тях изисква точно разбиране и прилагане на правилата за ДДС. На фона на тази тема, ключови аспекти като ДДС номера, валидността на тези номера, и последствията от невалиден ДДС номер при трансгранични сделки са от особена важност.

Какво е „ДДС номер”?

ДДС номерът е уникален идентификационен номер, издаден на всяко лице или компания, регистрирано за цели, свързани с ДДС, в държава членка на ЕС. Този номер е ключов за администрирането на ДДС върху трансграничните сделки, тъй като улеснява идентифицирането на търговските субекти и тяхната данъчна отговорност.

В България, идентификационният номер по ДДС обикновено започва с префикса BG, следван от единен идентификационен код или друг вид идентификатор, в зависимост от типа на регистрираното лице.

Валиден срещу невалиден ДДС номер

 • Валиден ДДС номер означава, че субектът е активно регистриран за целите на ДДС в момента на сделката и може да участва във вътреобщностни доставки и придобивания, като използва нулева ставка на ДДС за трансгранични трансакции.
 • Невалиден ДДС номер означава, че субектът не е регистриран или регистрацията му не е активна към момента на сделката. В този случай нулевата ставка на ДДС не може да се приложи, и доставката може да подлежи на стандартното облагане с ДДС.

Последствия от невалиден ДДС номер

Ако ДДС номерът на клиента е невалиден към момента на сделката, това означава, че доставката не може да се третира като вътреобщностна и нулевата ставка на ДДС не се прилага. В резултат на това, доставчикът може да бъде задължен да начисли и плати ДДС в държавата, от която се извършва доставката.

Проверка на ДДС номера

За да се уверите във валидността на ДДС номера на клиенти от ЕС, е важно да извършите проверка чрез системата VIES (Система за обмен на информация относно ДДС) на Европейската комисия. Тази система позволява на търговците да проверяват валидността на ДДС номерата на своите контрагенти в реално време, което е критично за прилагането на правилния данъчен режим.

Вътреобщностни доставки и придобивания

 • Вътреобщностна доставка (ВОД) се счита за такава, когато стоките се транспортират от една държава членка на ЕС до друга, и и двете страни в сделката са регистрирани за ДДС лица.
 • Вътреобщностно придобиване (ВОП) настъпва, когато получател на стоките в сделката, базиран в една държава членка, придобива стоки от друга държава членка в рамките на ЕС.

За да се гарантира правилното облагане на трансграничните сделки в рамките на ЕС, е съществено търговците да разбират и прилагат правилно правилата за ДДС, включително изискванията за валидност на ДДС номерата и спецификите на вътреобщностните доставки и придобивания.

Можете да прочетете повече за облагането на международен транспорт с ДДС , вкл. и в условията на вътреобщностно придобиване тук!

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Защо е необходимо да знам териториалния обхват на държавите членки на Европейския Съюз за целите на ДДС?

Знанието за териториалния обхват на държавите членки на ЕС е важно, тъй като това определя как се прилага ДДС за движението на стоки и услуги между различните държави. Територията на държава членка обхваща регионите, върху които се прилагат правилата на ЕС за ДДС, като изключва тези, които са част от митническата територия, но са изключени за целите на ДДС. Тази информация е критична за коректното прилагане на механизмите на облагане на вътреобщностни доставки и придобивания, както и за доставки към и от трети страни.

Трябва ли да заплащам ДДС на „границата” при търговия със стоки между държави членки на ЕС?

Не, при търговия със стоки между държави членки на ЕС не се начислява и плаща ДДС на „границата“. Вместо това се прилага системата за самоначисляване на данъка върху вътреобщностното придобиване. Това означава, че когато стока преминава от една държава членка на ЕС към друга, продавачът не начислява ДДС, а купувачът, регистриран за целите на ДДС в своята държава, сам начислява ДДС за придобиването, както и ползва съответния данъчен кредит според местните правила за ДДС.

Доставките, които извършвам към държава членка на Европейския съюз продължават ли да се наричат „износ”?

Не, доставките между държави членки на ЕС не се считат за „износ“ в традиционния смисъл. В контекста на ЕС, тези доставки се третират като вътреобщностни доставки (ВОД). Понятието „износ“ се прилага само за доставки на стоки, които се транспортират от територията на една държава членка към място извън Европейската общност. Разликата в терминологията отразява различния механизъм на облагане, като при вътреобщностни доставки се прилага механизмът на самоначисляване на ДДС, докато при износа стоките се облагат с нулева ставка и не се възстановява ДДС на износителя.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.