Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Регистрация на данъчен склад в България

Регистрация на данъчен склад

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В България, процесът на регистрация на данъчен склад е регламентиран със закон и е задължителен за определени категории лица и дейности. Сред тях се открояват производителите и вносителите на кокс или въглища, както и тези, които извършват сделки с тези продукти. Освен това, задължение за регистрация възниква и за лицата, които са получили лиценз по Закона за енергетиката и се занимават с продажба на електрическа енергия или природен газ на потребители за битови или стопански нужди. Това включва и лицата, които потребяват електрическа енергия или природен газ за свои собствени нужди.

Процедурата за регистрация на данъчен склад обхваща не само производителите и търговците, но и лицата, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС, които въвеждат акцизни стоки на територията на България за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба. Това изискване подчертава строгостта на българското законодателство в контекста на контрола и управлението на акцизните стоки и услуги. Регистрацията на данъчен склад е ключова стъпка за управлението на акцизните задължения и предпазването от правни нередности или финансови санкции.

Какво е данъчен склад в България?

Данъчният склад в България представлява специализирано място, където акцизни стоки могат да бъдат произвеждани, съхранявани, прехвърляни или изпращани, като при тези операции се прилага режим на отложено плащане на акциз, урегулиран от съответните разпоредби в Закона за акцизите и данъчните складове. Това означава, че акцизът върху стоките не се плаща в момента на тяхното производство или внасяне в склада, а се отлага до момента на тяхното освобождаване за потребление или продажба.

На практика, данъчнитят склад представлява недвижим имот, който обхваща всички сгради, помещения и съоръжения, използвани за производство, складиране и подготовка за извеждане на акцизни стоки. Включва се и съхранението на суровини и други помещения, които са свързани с тези основни функции, включително административните сгради и съоръжения. Основната цел на данъчния склад е да осигури контролирана среда, където акцизните стоки могат да бъдат произведени, съхранявани и обработвани преди тяхното въвеждане на пазара. Това е особено важно, тъй като акцизните стоки често са обект на строги регулации и данъчно облагане.

Съгласно чл. 28 от Правилника за прилагането на Закона за акцизите и данъчните складове, за да отговаря на изискванията за сигурност и контрол, данъчният склад трябва да бъде ограден и да има определени контролно-пропускателни пунктове. Трябва да разполага с физическа охрана или сигнално-охранителна техника и да има подходящи заключващи устройства за всички външни прозорци и врати. Помещенията и съоръженията трябва да отговарят на специалните нормативни изисквания за тяхната експлоатация, включително противопожарната безопасност. За да се осигури ефективен контрол и отчетност, в данъчния склад трябва да бъде инсталирана автоматизирана система за отчетност. Тази система позволява проследяването на постъпилите суровини и акцизни стоки, както и произведените, складираните и изведените стоки. Системата трябва да осигурява идентификация и означаване на всички съдове и резервоари в склада, включително тяхната вместимост и наименование на съхраняваните стоки.

Важно е да се отбележи, че транспортни средства и части от тях не могат да бъдат използвани като съдове или резервоари за съхранение в данъчен склад.

След подаване на заявление за регистрация на данъчен склад, митническите органи извършват проверна на местата, посочени като местонахождение на данъчния склад, за да установят дали се спазват всички законови и регулаторни изисквания. Подалият заявление за лиценз е длъжен да предостави достъп до помещенията, материалната и счетоводната отчетност и да оказва необходимото съдействие при проверките.

Така данъчният склад в България представлява важна част от системата за управление на акцизните стоки, осигурявайки регулация и контрол върху производството, складирането и дистрибуцията на стоки, облагаеми с акциз.

При промени в обстоятелствата, свързани с данъчния склад, лицата, които подават заявление за лицензиране, са задължени да информират директора на Агенция "Митници".

Лицензирането на данъчен склад е задължително за определен кръг търговски дейности и се осъществява чрез строго регламентиран процес, който гарантира, че всички дейности, извършвани в рамките на данъчния склад, са в съответствие с националното законодателство. Това включва не само производството и складирането, но и прехвърлянето или изпращането на акцизни стоки, които могат да бъдат разнообразни, включително алкохолни напитки, тютюневи изделия и минерални масла.

Управлението на данъчен склад изисква не само лицензиране, но и стриктно спазване на редица регулаторни изисквания, включително воденето на точни записи и спазването на процедури за контрол и безопасност. Това са важни аспекти, тъй като те осигуряват прозрачност и отчетност по отношение на движението и обработката на акцизни стоки. В допълнение, данъчните складове играят важна роля във веригата за доставки на акцизни стоки, като предоставят гъвкавост и финансови ползи за бизнесите, позволявайки им да управляват по-ефективно своите акцизни задължения.

За какви видове търговски дейности се изисква регистрация на данъчен склад?

Регистрацията на данъчен склад в България е задължителна за определени видове търговски дейности. Този процес е регулиран от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС) и включва следните категории дейности:

 1. Производство, внос или въвеждане на кокс или въглища на територията на страната.
 2. Търговия с кокс или въглища.
 3. Лица, които са получили лиценз по Закона за енергетиката и продават електрическа енергия или природен газ на потребители за битови или стопански нужди.
 4. Лица с лиценз по Закона за енергетиката за производство, пренос, разпределение, търговия, обществена доставка или снабдяване с електрическа енергия или природен газ, използващи тези ресурси за собствени нужди.
 5. Лица, регистрирани за целите на ДДС в друга държава членка на ЕС, които въвеждат акцизни стоки на територията на България за извършване на доставки при условията на дистанционна продажба по смисъла на Закона за данък върху добавената стойност

Тези категории отразяват основните търговски дейности, за които се изисква регистрация на данъчен склад, като част от регулациите за управление и контрол на акцизните стоки в страната.

На практика, регистрация на данъчен склад в България следва да извърши всеки производител на акцизни стоки, както и всеки складодържател и изпращач / получател на стоки без платен акциз.

Кой има право да регистрира данъчен склад в България и каква е процедурата?

В България, процесът на регистрация на данъчен склад е отворен за широк кръг от субекти, отговарящи на определени критерии. Според българското законодателство, правото на регистрация имат:

 • Производители на акцизни стоки - Съгласно чл. 43 от Закона за акцизите и данъчните складове, лицензиран складодържател може да е търговец по смисъла на Търговския закон или по законодателството на друга държава членка или държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, както и юридическо лице, създадено въз основа на нормативен акт. Това включва компании, регистрирани както в България, така и в други държави-членки на Европейския съюз или държави от Европейското икономическо пространство.
 • Лица, които не са производители на акцизни стоки, но се занимават само с тяхното складиране: Тези лица могат да бъдат данъчни складодържатели, ако са капиталови дружества с регистриран и изцяло внесен капитал от поне 500 000 лева, с изключение на лицата, които складират, получават и изпращат само тихи и шумящи вина и/или други ферментирали напитки.

За да бъде утвърден като титуляр на лиценз за данъчен склад, търговецът трябва да отговаря на редица допълнителни условия:

 • Финансово състояние: Необходимо е да не се намира в процедура по несъстоятелност или ликвидация.
 • Репутация: Управляващите лица не трябва да са осъждани за престъпления от общ характер или да са били част от управленски или контролни органи на дружества, прекратени поради несъстоятелност с неудовлетворени кредитори.
 • Публични задължения: Лицето трябва да е свободно от неплатени публични задължения, освен в случай на оспорени или обезпечени задължения.
 • История на нарушения: Не трябва да е извършило тежки или повторни нарушения на законодателството.
 • Лицензи и разрешения: Трябва да притежава всички необходими лицензи и разрешения, предвидени в други закони.
 • Съоръжения и оборудване: Необходимо е да разполага с подходящи помещения и автоматизирани системи за отчетност.
 • Достъп до интернет: Трябва да осигурява интернет достъп до автоматизираните системи за отчетност за митническите органи.
 • Средства за измерване и контрол: Изисква се използването на средства за измерване и контрол, отговарящи на законовите изисквания.
 • Разполага със собствени или наети помещения и/или площи за извършване на дейностите по чл. 46, ал. 2 от Закона за акцизите и данъчните складове, които отговарят на изискванията за сигурност и контрол, определени с правилника за прилагане на закона, където ще се получават и разтоварват акцизните стоки;
 • Използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б от ЗАДС, в случаите на производство и/или складиране на енергийни продукти с код по КН 2710 12 до 2710 20;
 • Използва система за видеонаблюдение и контрол, отговаряща на изискванията на чл. 47б, в случаите на производство и/или складиране на етилов алкохол или тютюневи изделия

Процедура по регистрация на данъчен склад

Процедурата за регистрация на данъчен склад в България е регламентирана в Закона за акцизите и данъчните складове и съответните му правилници. Тя обхваща следните стъпки:

 1. Подаване на искане за регистрация: Искането се подава до началника на съответната митница. За лицата, посочени в т. 1 – 3, искането се подава преди започване на дейността, докато за лицата в т. 4 – до началника на митницата по постоянен адрес или адрес на управление.
 2. Проверка от страна на митническите органи: Митническите органи извършват проверка в съотвествие с чл. 28 и чл. 29 от Правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове относно това дали всички законови изисквания са спазени.
 3. Спазване на допълнителни условия: Включително финансово състояние, репутация, публични задължения, история на нарушения, необходими лицензи и разрешения, подходящи съоръжения и оборудване, интернет достъп, и средства за измерване и контрол.
 4. Срокове за разглеждане на искането: Когато условията за издаване на лиценз за управление на данъчен склад са изпълнени и подадените документи отговарят на изискванията, компетентният митнически орган се произнася по искането в едномесечен срок от датата на подаването му.
 5. Отстраняване на нередовностите - Когато представените документи по чл. 48, ал. 2 не отговарят на изискванията или предоставената информация е недостатъчна, органът по чл. 48, ал. 1 в 14-дневен срок от получаване на искането уведомява лицето, подало искането, и му определя срок за отстраняване на нередовностите или предоставяне на допълнителна информация 14 дни считано от получаването на уведомлението. Когато при проверката се установи наличие на обстоятелство по чл. 47, ал. 3, лицето се уведомява в 14-дневен срок от получаването на уведомлението да представи обезпечение в размер, не по-малък от размера на непогасеното публично задължение.
 6. Специфични правила за определени видове акцизни стоки: За някои видове акцизни стоки, като етилов алкохол и тютюневи изделия, се изисква система за видеонаблюдение и контрол.
 7. Издаване на лиценз за управление на данъчен склад: При успешно завършена процедура и спазване на всички условия, директорът на митницата издава лиценза и остава складодържателят да представи обезпечение.

Тази процедура е важен елемент от управлението на акцизните стоки и осигурява контрол върху производството, складирането и търговията с такива стоки. Важно е потенциалните лицензиати внимателно да се подготвят и да следват всички стъпки на процедурата, за да осигурят успешното получаване на лиценз за данъчен склад.

Има ли такса за издаване на лиценз и регистрация на данъчен склад?

Не. Регистрацията и лицензирането на данъчен склад в България е процедура, която не изисква заплащане на такси.

Какъв е срокът за издаване на лиценз и регистрация на данъчен склад?

Съгласно чл. 49 и чл. 50 от Закона за акцизите и данъчните складове (ЗАДС), който урежда процедурата по издаване на лиценз за управление на данъчен склад, в срок от 1 месец, директорът на Агенция "Митници" е задължен да издаде лиценза или да откаже мотивирано издаването му. Важно е да се отбележи, че за всеки данъчен склад се издава отделен лиценз.

Лицензът за управление на данъчен склад е документ, който съдържа подробна информация относно складодържателя и самия склад. Според чл. 51 от ЗАДС, лицензът включва наименованието на издаващия орган, идентификационни номера на лицензирания складодържател и данъчния склад, подробности относно фирмата, седалището, адреса на управление и данъчния склад, както и информация за представителите на лицензирания складодържател. Също така, в лиценза са включени и данни за дейностите, които ще се извършват в данъчния склад, вида на акцизните стоки и размера на обезпечението.

Правото за прилагане на режима на отложено плащане на акциз възниква от момента на връчването на лиценза, което е важно за функционирането на данъчния склад. Връчването на лиценза става след представяне на необходимото обезпечение, което е гаранция за изпълнение на задълженията, свързани със складирането и управлението на акцизни стоки.

В заключение, процедурата за регистрация и издаване на лиценз за данъчен склад в България е свързана с редица изисквания и документация, но е важно да се отбележи, че тя не включва заплащане на такси за самото издаване на лиценза.

Необходими документи за регистрация на данъчен склад

Процесът на регистрация на данъчен склад в България включва подаване на редица документи, които са от съществено значение за успешното издаване на лиценз. Всяка стъпка от процедурата е строго регламентирана, като кандидатстването за лиценз се отнася до директора на Агенция "Митници". Ето основните документи и информация, които трябва да се предоставят:

 1. Описание на операциите: Това включва подробности за дейностите, които ще се извършват в данъчния склад.
 2. Видове акцизни стоки и кодовете им по КН: Спецификацията на акцизните стоки, които ще се произвеждат или складират, е критична. Това включва точното им класифициране съгласно Комбинираната номенклатура (КН).
 3. Годишен прогнозен обем на стоките: Включва прогнозите за годишния обем на произвежданите и/или складираните стоки под режим на отложено плащане на акциз, както и обема на движението на тези стоки.
 4. Автоматизирани системи за отчетност: Описание на използваните системи за отчетност, които позволяват реално време контрол на суровините, материалите и крайните продукти.
 5. Местонахождение и характеристики на помещенията: Точното местоположение на склада, както и описание на неговите характеристики и предназначение.
 6. Обезпечение: Информация за типа и размера на обезпечението, което ще бъде предоставено към Агенция "Митници" като гаранция за изпълнението на задълженията.
 7. Местонахождение на мястото за директна доставка: Ако е приложимо, трябва да се предостави точното местоположение на мястото, където ще се извършват директни доставки на акцизни стоки.

Тези документи са необходими за детайлно оценяване на заявлението и за гарантиране, че кандидатът отговаря на всички изисквания за управление на данъчен склад. Подготовката на тези документи трябва да бъде извършена внимателно, тъй като те са основа за одобрение или отказ на лиценза от страна на компетентните митнически органи.

Какво е автоматизирана система за отчетност на данъчен склад?

Автоматизираната система за отчетност на данъчен склад е изключително важен компонент в управлението и контрола на акцизните стоки. Тази система представлява софтуерен продукт, който се свързва директно с терминала на данъчния склад и осигурява надежден контрол и точна отчетност на акцизните стоки. Основната ѝ функция е да импортира транзакционни данни от различни уреди и да се грижи за изготвянето на документите за акцизни декларации (АДД) и протоколи за акцизни доставки (ПАД). Тази система също така е отговорна за създаването на XML файлове за подаване в Българската агенция за контрол на акцизните стоки и услуги (БАЦИС).

Системата следва да притежава надеждност и стабилност, както и интиутивен интерфейс, който улеснява работата на персонала. Тя трябва да осигурява бързина и удобство при обслужване на клиентите, пълна отчетност и контрол на персонала, както и детайлни справки за продажби и доставки. Софтуерът следва да позволява запис на различни събития, което да улеснява контрола на персонала, митническите органи и управителите.

Освен това, системата може да предлага и функции за управление на отстъпки, надбавки, промоции, томболи и талони за клиентите, както и следене на цена с отстъпка на колонката и преднабиране с клиентски карта.

Какво представлява обезпечение за регистрация на данъчен склад?

Според нормативната уредба, преди да бъде връчен лиценза за управление на данъчен склад и същия да влезе в сила, тоест да започне да действа на практика, кандидатите са длъжни да представят обезпечение. Това обезпечение може да бъде представено под формата на депозит в пари или чрез банкова гаранция, в съответствие с изискванията на митническото законодателство. Размерът на обезпечението се определя индивидуално за всеки случай и е отразен в лиценза, който се издава от Агенция "Митници".

Важно е да отбележим, че съгласно Българското законодателство, не се допуска размерът на акциза, който е възникнал или който би могъл да възникне при прилагане на режима отложено плащане на акциз, да надвиши размера на предоставеното обезпечение.

Също така, в случай, че обезпечението е престанало да бъде валидно, лицензът за данъчен склад се прекратява.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за регистрация на данъчен склад?

Изборът на подходящия партньор при регистрацията на данъчен склад е ключов елемент за успеха на вашата бизнес операция. Елан Консултинг предлага надеждност, професионализъм и дълбоки познания в областта на данъчното складиране, което прави фирмата предпочитан избор за бизнеси, търсещи компетентно съдействие.

 1. Експертен опит: Елан Консултинг притежава значителен опит в сферата на данъчните складове. Компанията разполага с екип от специалисти, които разбират всички нюанси на българското законодателство относно акцизите и данъчните складове. Това позволява на клиентите да се възползват от ценни насоки и съвети, които да гарантират спазването на всички регулации.
 2. Персонализиран подход: Консултантите на Елан Консултинг се отличават с индивидуален подход към всеки клиент. Те вникват в спецификите на всеки бизнес, за да предложат решения, които отговарят на уникалните нужди и изисквания на всяка компания. Така се осигурява максимална ефективност и съответствие със законовите изисквания.
 3. Обхват на услугите: Освен помощ при регистрацията на данъчен склад, Елан Консултинг предлага и широк спектър от допълнителни услуги, включително подготовка на документация, консултации относно обезпечението и изчисляването на такси, както и подкрепа при провеждане на митнически проверки и изготвяне на необходимите отчети.
 4. Професионална поддръжка: Клиентите на Елан Консултинг могат да разчитат на непрекъсната поддръжка и съвети в процеса на управление на данъчен склад. Компанията предоставя актуална информация относно промени в законодателството и насоки за оптимално управление на данъчните складове.
 5. Сигурност и доверие: Елан Консултинг е изградила репутация на доверен партньор в областта на данъчните услуги. Със своето професионално отношение и задълбочени познания, фирмата гарантира сигурност и спокойствие на своите клиенти, които търсят надеждна поддръжка при регистрация на данъчен склад.

В крайна сметка, изборът на Елан Консултинг за регистрация на данъчен склад осигурява цялостно, професионално и персонализирано обслужване, което е в съответствие с всички законови изисквания и насочено към успеха на вашата бизнес дейност.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какво представлява данъчен склад в България?

Данъчен склад в България е специализирано място, където се произвеждат, съхраняват, получават и изпращат акцизни стоки под режим на отложено плащане на акциза. Това включва обектите, които отговарят на строги изисквания за сигурност и контрол, установени от закона, за да се гарантира правилното съхранение и обработка на тези стоки.

Какви са основните стъпки за регистрация на данъчен склад?

Процедурата за регистрация на данъчен склад включва подаване на заявление до Агенция "Митници", предоставяне на необходимите документи и информация за дейностите и стоките в склада, както и установяването на обезпечение. След проверка на местоположението и съответствието с изискванията, издава се лиценз за управление на склада.

Има ли такса за издаване на лиценз за управление на данъчен склад?

В момента, според българското законодателство, не се заплаща такса за издаване на лиценз за управление на данъчен склад. Важно е обаче да се вземе предвид необходимостта от установяване на обезпечение, чийто размер и форма се определят в процеса на подаване на заявлението за лиценз.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.