Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Патентен данък 2024 - последните изменения в ЗМДТ

Патентен данък в България

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В края на 2023 година Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), претърпя значими изменения, отразяващи стремежа за адаптиране към текущата икономическа среда и нуждите на данъкоплатците. Основната цел на тези изменения, които влизат в сила от 2024г. е да се осигури по-справедливо данъчно облагане, като се вземат предвид реалната пазарна стойност на имотите и актуалните икономически условия.

Актуализацията на данъчните стойности се очаква да доведе до по-прозрачно и ефективно данъчно облагане, което от своя страна стимулира справедливостта и равнопоставеността между данъкоплатците. Това подчертава значението на прецизното и обективно оценяване на имотите, което е в основата на определянето на патентния данък.

Измененията в ЗМДТ също така подчертават необходимостта от адаптиране към променящите се икономически реалности, като по този начин се цели не само увеличаване на приходите от местни данъци, но и насърчаване на инвестициите и икономическото развитие на отделните области. Тези промени отразяват стремежа към баланс между необходимостта от фискални приходи и подкрепата на бизнеса и гражданите.

Какво означава "патентен данък" в България?

Според Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) в България, патентният данък е данък, който се облага върху определени видове дейности, наречени патентни дейности. Този данък е регламентиран в ЗМДТ и се събира от съответната общинска администрация.

Патентният данък се налага върху физически лица, включително еднолични търговци (ЕТ), които извършват определени видове дейности, изброени в Приложение № 4 към Глава втора от ЗМДТ. Тези видове дейности са специфични и подлежат на патентен данък.

Приложение № 4 към ЗМДТ съдържа изчерпателен списък с видове патентни дейности.

На практика, патентният данък е алтернативен вид данък, който можете да изберете да плащате ВМЕСТО копоративен данък или данък общ доход - познати общо като стандартния метод на данъчно облагане, който се прилага към физически лица и фирми по реда на ЗКПО (Законът за корпоративно подоходно облагане) за дружества или по реда на ЗДДФЛ (Законът за данъците върху доходите на физическите лица) - за физически лица или ЕТ.
Това, отново на практика означава, че не плащате данък по формулата данък = 10% (приходи - разходи) - платени осигуровки, а плащате САМО ФИКСИРАНА ГОДИШНА СУМА, според патентната дейност която извършвате, в размера определен от общината, в която се намирате - т.е. формулата е данък = Х лв. Важно е да отбележим и че осигуровки се дължат и в двата случая, но при ЕООД или дейност като физическо лице (без търговска дейност), Вие имате право да изберете въху какъв доход ще се изчисляват осигуровките - т.е. можете да плащате и минималните върху осигурителен доход от 933лв!

Кои лица са длъжни да плащат патентен данък?

Съгласно чл. 61з от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), длъжни да плащат патентен данък са физически лица, включително еднолични търговци, както и юридически лица за специфични дейности, определени в приложение № 4 към закона. Подлежат на облагане при условие, че годишният оборот за предходната година не превишава 100 000 лева и не са регистрирани за целите на ДДС, с някои изключения. Тези лица не се облагат по реда на данъците върху доходите на физическите лица или на корпоративното подоходно облагане за доходите от патентните дейности.

Списък на патентните дейности и изчисляване и размер на патентния данък

Дейност Данък (лв.)
Места за настаняване с не повече от 20 стаи от 25 до 250 лв.
Ресторанти 1-2 звезди от 1 до 35 лв.
Ресторанти 3 звезди от 6 до 60 лв.
Заведения за бързо обслужване 1-2 звезди от 1 до 20 лв.
Заведения за бързо обслужване 3 звезди от 3 до 35 лв.
Питейни заведения (с изключение на посочените в буква "е") 1-2 звезди от 1 до 20 лв.
Питейни заведения (с изключение на посочените в буква "е") 3 звезди от 2 до 35 лв.
Кафе-сладкарници 1-2 звезди от 1 до 20 лв.
Кафе-сладкарници 3 звезди от 3 до 50 лв.
Барове (Дневни, 2 звезди) от 3 до 50 лв.
Барове (Дневни, 3 звезди) от 10 до 84 лв.
Барове (Нощни, 2 звезди) от 5 до 63 лв.
Барове (Нощни, 3 звезди) от 20 до 98 лв.
Бюфети, каравани и павилиони - за обект: от 75 до 500 лв.
Търговия на дребно до 100 кв.м нетна търговска площ на обекта от 2 до 20 лв.
Платени паркинги - данъкът се определя за място за паркиране от 5 до 200 лв. за брой място
Дърводелски услуги от 50 до 780 лв.
Шивашки, кожарски, кожухарски и плетачни услуги от 40 до 840 лв.
Търговия, изработка и услуги за изделия от благородни метали от 500 до 2500 лв.
Обущарски и шапкарски услуги от 40 до 120 лв.
Металообработващи услуги от 100 до 910 лв.
Бръснарски и фризьорски услуги, ветеринарно-фризьорски услуги от 60 до 840 лв.
Машинописни и/или копирни услуги от 180 до 594 лв.
Козметични услуги, поставяне на татуировки от 130 до 900 лв.
Маникюр, педикюр от 60 до 420 лв.
Часовникарски услуги от 60 до 390 лв.
Тапицерски услуги от 180 до 520 лв.
Автомивки; ремонт, регулиране и балансиране на гуми от 190 до 1200 лв.
Авторемонтни, автотенекеджийски, автобояджийски и други услуги по техническото обслужване и ремонта на моторни превозни средства от 280 до 1900 лв.
Ремонт на електро- и водопроводни инсталации от 100 до 560 лв.
Стъкларски услуги от 100 до 700 лв.
Поддържане и ремонт на битова техника, уреди, аудио-визуални уреди, климатици, ремонт на музикални инструменти от 47 до 980 лв.
Масажистки и масажисти от 500 до 1680 лв.
Гадатели, екстрасенси и биоенерготерапевти от 2000 до 5600 лв.
Фотографски услуги от 200 до 1040 лв.
Посреднически услуги при покупко-продажба, замяна и отдаване под наем на недвижими имоти от 100 до 3500 лв.
Санитарни възли, наети под аренда от 150 до 420 лв.
Ключарски услуги, ремонт на брави, поправка на чанти, книговезки услуги, ремонт на шевни машини от 50 до 198 лв.
Ремонт на чадъри, ремонт и зареждане на запалки, ремонт на велосипеди, коминочистачни услуги от 50 до 98 лв.
Заложни къщи от 3000 до 28 000 лв.
Продажба на вестници, списания, българска и преводна литература от 30 до 260 лв.
Ремонт на компютри, компютърна и друга електронна офис техника от 300 до 1300 лв.
Игри с развлекателен или спортен характер вижте таблицата за разпределение
Фитнес центрове и спортни зали от 1,50 до 4 лв. за 1 кв.м и от 300 до 840 лв. за един фитнес уред
Химическо чистене, пране и гладене от 133 до 440 лв.
Мелничарски услуги вижте таблицата за разпределение
Услуги с атрактивен характер вижте таблицата за разпределение
Обучение на водачи на моторни превозни средства вижте таблицата за разпределение
Услуги "Пътна помощ" на пътни превозни средства от 2000 до 4000 лв. за брой моторно превозно средство
Услуги със земеделска и горска техника вижте таблицата за разпределение

Отговорността за определянето и събирането на патентния данък пада на общинската администрация, и този данък се изчислява и събира спрямо видовете дейности, които извършва съответното физическо лице или ЕТ.

Този данък представлява един начин за данъчно облагане на физическите лица, които извършват определени видове бизнес дейности, и по този начин те участват във финансирането на общинските нужди. Важно е да се има предвид, че точните правила и ставки на патентния данък могат да се променят във времето и да варират в зависимост от общината и видовете дейности, затова е важно да се консултирате със съответната общинска администрация или данъчен съветник, за да разберете конкретните детайли и задължения по отношение на патентния данък във вашия случай.

Какви са измененията в Закона за местните данъци и такси през 2024г.?

През 2024 г., Законът за местните данъци и такси (ЗМДТ) включва ключови изменения и допълнения, които са вече в сила. Сред тях е освобождаването от данък на имоти с висока енергийна ефективност, включително сгради с клас на енергопотребление "А" и сгради с близко до нулево потребление на енергия. Предвижда се диференциация на данъка върху недвижимите имоти в зависимост от местоположението и типа на имота. Въвеждат се и актуализации на базисната данъчна стойност за недвижимите имоти и земеделските земи. Освен това, измененията засягат данъчното облагане на превозни средства и кораби, като улесняват процеса чрез автоматизирано предоставяне на данни. Уеднаквяването на максималния оборот за патентно облагане с прага за ДДС и нови правила за патентния данък за юридически лица, опериращи като заведения за хранене и развлечения, са сред другите значими промени.

В какви размери се начислява и плаща патентен данък?

Размерът на патентния данък за различни дейности в България се определя от общините в рамките на границите, установени от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Ставките варират значително в зависимост от типа на дейността, като например обущарски услуги могат да бъдат облагани с данък от 40 до 120 лева годишно, докато заложните къщи са подложени на данъчно облагане от 3000 до 28 000 лева годишно. Това разнообразие отразява различния икономически потенциал и риск, свързан с всяка дейност. Общините установяват конкретните ставки чрез наредби, които позволяват адаптация към местните условия и икономическа среда.

Как се декларира патентния данък?

Декларирането на патентен данък е процес, който изисква от лицата, практикуващи дейности, подлежащи на този вид облагане, да подадат данъчна декларация при съответната община. Това трябва да стане до 31 януари на текущата година за доходите, реализирани през предходната година. В случай, че дейността е започната след тази дата, задължението за деклариране възниква непосредствено преди нейното стартиране. Така законодателството предвижда механизъм за актуализация на данъчната информация при промени в обстоятелствата, които влияят върху размера на данъка, като например промяна в обема на дейността или в структурата на предприятието.

Предвидено е и стимулиране на навременното изпълнение на данъчните задължения чрез предоставяне на отстъпка от 5% за лицата, които подадат своята декларация и заплатят дължимия патентен данък в пълен размер до края на януари. Тази мярка цели да насърчи прозрачността и да улесни административния процес както за данъкоплатците, така и за общинските власти.

За тези лица, които нямат възможност да го заплатят наведнъж, патентния данък може да се плаща и на тримесечие, както следва:

  • I тримесечие – до 31 януари;
  • II тримесечие – до 30 април;
  • III тримесечие – до 31 юли;
  • IV тримесечие – до 31 октомври.

За лицата, които претърпят промени в дейността си, които могат да повлияят на данъчните им задължения, е задължително да подадат коригираща декларация в седемдневен срок от настъпването на промяната. Това включва случаи като промяна в оборота, прехвърляне на бизнеса, регистрация или прекратяване на дейност. Подобна гъвкавост и задължение за актуализация осигуряват, че данъчните облагания са в съответствие с текущата икономическа действителност и обем на дейност на лицата.

Данъчните декларации се подават в общината, на чиято територия се извършва дейността, а в случаите, когато дейността не се осъществява от постоянен обект или адрес, декларацията се подава в общината, където е постоянният адрес на физическото лице или едноличния търговец. Така законодателството гарантира, че всеки данъкоплатец може да бъде адекватно облаган в зависимост от спецификата и местоположението на неговата дейност, като същевременно се осигурява ефективен и справедлив процес на събиране на данъците.

Има ли данъчни облекчения за лица, които плащат патентен данък?

Законът за местните данъци и такси предлага няколко вида данъчни облекчения за патентен данък, а именно:

  1. Физическите лица, включително едноличните търговци, с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, ползват намаление на патентния данък в размер 50 на сто, ако извършват дейността лично и не наемат работници за тази дейност през цялата данъчна година;
  2. Физическите лица, включително едноличните търговци, които извършват с личен труд през цялата данъчна година два или три вида патентна дейност, заплащат патентния данък само за тази дейност, за която определеният данък е с най-висок размер; за извършване на повече от три дейности облекчението не се прилага;
  3. Физическите лица, включително едноличните търговци, които са пенсионери и извършват патентна дейност, посочена в т. 5, 6, 8 - 15, 18 - 20, 25, 27 - 29 и 31 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответната дейност, ако извършват дейността лично и не наемат работници през цялата данъчна година;
  4. Най-екзотичната хипотеза - лицата, които използват работно място за обучение на чираци по смисъла на Закона за занаятите и извършват патентна дейност от посочените в т. 10 на приложение № 4, заплащат 50 на сто от определения патентен данък за съответното работно място; намалението се ползва, при условие че към декларацията по чл. 61н е приложено копие от удостоверението за вписване в регистъра на чираците, издадено от съответната регионална занаятчийска камара.

Кое е по изгодно - да плащам патентен данък или да регистрирам ООД?

Ние от Елан Консултинг вече посветихме материал по темата кое е по-изгодно, самоосигуряващо се лице или ЕООД в България, който силно Ви препоръчваме да прочетете.

На практика обаче, въпросът не е съвсем точен - т.е. това не са взаимоизключващи се варианти! Напълно възможно е да имате регистрирано ЕООД и пак да плащате патентен данък еднократно през годината и осигуровки по ваш избор върху размер между 933 и 3750лв!

Все пак можем да кажем, че изборът за плащане на патентен данък вместо регистрация на ЕООД и облагане с корпоративен данък (ако знаете че с ЕООД ще минете прагът от 100 000 лева за регистрация по ДДС) може да бъде изгоден за предприемачи и самостоятелно заети лица с малък бизнес. Патентният данък е фиксирана ставка, независима от печалбата, което предоставя предвидимост и улеснява финансовото планиране. Този вид облагане е особено привлекателен за дейности с нисък оборот, където корпоративният данък и допълнителните задължения могат да се окажат по-тежки. Патентният данък също така изключва доходите от облагане с данък върху общия доход, което може да намали общата данъчна тежест за лицата, избрали този режим.

Важно е да вземете предвид и това, че при регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност (ООД), се носи ограничена отговорност до размера на вложения във фирмата капитал, поради което е по-малко рисков способ, ако не сте сигурни накъде ще тръгне бизнеса.
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какво представлява патентният данък?

Патентният данък е специален данъчен режим за малки предприемачи и еднолични търговци, който позволява облагане на определени видове дейности с фиксирана данъчна ставка. Той е предназначен за лица с годишен оборот под определен праг и предлага опростен начин за изчисляване и плащане на данъци.

Кой може да се възползва от патентния данък?

Възползват се от патентния данък физически лица, включително еднолични търговци, и юридически лица за определени видове дейности, чийто годишен оборот не превишава установения законов праг, и които не са регистрирани по ДДС, с изключение на специфични случаи.

Какви са данъчните облекчения за лица, плащащи патентен данък?

Лица, облагани с патентен данък, могат да се възползват от намаление на данъчната ставка до 50% за лица с намалена работоспособност, пенсионери, и при обучение на чираци. Също така, при извършване на повече от една патентна дейност, данъкът се дължи само за дейността с най-високия данък.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.