Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Напускане на управител / съдружник в ООД. Смяна на управител.

Напускане на управител и съдружник. Смяна на управител на фирма.

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В управлението на дружества с ограничена отговорност, като ЕООД и ООД, често възникват ситуации, в които съдружници или управители желаят да се оттеглят от своите позиции. Такива решения могат да се дължат на различни причини - от лични промени в живота на съдружника до изменения в стратегическите цели на дружеството. Важно е да се знае, че процесът на напускане е регламентиран от българското законодателство и изисква спазването на определени процедури и стъпки, за да бъде осъществен правилно и законосъобразно.

Ролята на съдружника в ЕООД или ООД е ключова, тъй като той е част от структурата, която определя посоката на развитие на дружеството. Напускането на съдружник може да има значително въздействие върху функционирането и управлението на дружеството. Поради това е важно този процес да се урежда чрез ясно дефинирани и прозрачни механизми, които гарантират защитата на интересите както на самия съдружник, така и на дружеството.

Напускането на съдружник в ЕООД или ООД изисква подаване на официално уведомление и спазване на определен предизвестителен срок. Този процес е обвързан също с финансови и юридически последствия, които трябва да бъдат внимателно обмислени и уредени.

Нека сега разгледаме по-подробно какви са изискванията за напускане на съдружник или управител в дружества с ограничена отговорност ( ЕООД или ООД ) в България.

Напускане на съдружник / управител в ЕООД / ООД - какви са изискванията?

Напускането на съдружник или управител от дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) е сложен процес, който изисква спазването на специфична процедура съгласно Търговския закон на Република България, зависеща от това дали лицето, което желае да напусне дружеството, има качеството само на управител, само на съдружник, или е едновременно и управител, и съдружник.

Напускане на ЕООД / ООД от управител. Смяна на управител на фирма.

Управителят на ООД играе ключова роля в управлението и представителството на дружеството. Той е задължителен едноличен орган на дружеството и може да бъде само физическо лице, което трябва да е дееспособно. Изборът и освобождаването на управителя се извършват от Общото събрание на съдружниците или от Едноличния собственик на капитала при ЕООД. Решението за освобождаването обикновено се взема с обикновено мнозинство от капитала, освен ако в Дружествения договор не е предвидено друго.

Управителят има право да бъде освободен от длъжност по собствена инициатива. В случай, че съдружниците или част от тях не се съгласят с желанието на управителя да бъде освободен, или ако не може да бъде взето решение за освобождаването му, управителят има възможността да поиска своето заличаване от Търговския регистър. Той трябва да уведоми дружеството чрез писмено уведомление, което е най-добре да бъде изпратено чрез нотариална покана до вписания в Търговския регистър адрес на дружеството.

След получаване на уведомлението, дружеството има срок от 1 месец да вземе решение за освобождаването на управителя и да заяви за вписване това обстоятелство в Търговския регистър. Ако дружеството не предприеме тези действия, управителят може сам да заяви за вписване на обстоятелството, като представи доказателство за изпращане и получаване на уведомлението, както и че е изтекъл едномесечният срок.

Важно е да се отбележи, че съгласно чл.155, ал.1, т.3 от Търговския закон, прокурорът има право да иска прекратяване на дружеството, ако в продължение на 3 месеца то няма вписан управител. Това подчертава значимостта на навременното вписване на промените в управлението на дружеството.

Заличаването на управителя има действие по отношение на трети добросъвестни лица от момента на вписването му в Търговския регистър. В случаите, когато управителят е също съдружник в дружеството, неговото освобождаване като управител обикновено не засяга неговото положение като съдружник.

Важно! Ако управителят е едновременно и съдружник в ООД, то следва да се изпълни както процедурата за напускане на управител, така и за напускане на съдружник!

Напускане на ЕООД/ООД от съдружник

Прекратяването на участието на съдружник в ООД често е процес, който настъпва, когато съдружникът не успее да продаде своя дял на другите съдружници или на трети лица. Този процес се регламентира чрез отправяне на писмено предизвестие за напускане от страна на съдружника.

За да прекрати своето участие в дружеството, съдружникът трябва да отправи писмено предизвестие към дружеството, като спазва минимален срок от 3 месеца преди датата на напускане. Възможно е дружественият договор да урежда и друг, различен срок. Важно е предизвестието да изразява ясно и недвусмислено волята на съдружника да напусне дружеството и да прекрати своето участие в него.

Предизвестието може да бъде подадено в офиса на фирмата или да бъде изпратено по различни начини, включително по пощата, чрез куриер, по имейл и т.н. За да се избегнат правни спорове относно доказване на датата на получаването му и съдържанието, често се прибягва до връчването му чрез нотариус. Срокът на предизвестието започва да тече от момента на получаването му от дружеството.

С изтичането на срока на предизвестието, участието на съдружника в ООД автоматично се прекратява. Не е необходимо общото събрание да взема решение за освобождаване на съдружника, нито за уреждане на имуществените отношения или за съдбата на дружествените дялове, които той е притежавал.

Съдружникът има право да оттегли своето предизвестие за напускане преди изтичане на срока му, което позволява промяна на решението, ако обстоятелствата го налагат.

При напускане, съдружникът има право да получи паричната равностойност на своя дружествен дял. Оценката на този дял се извършва на базата на междинен счетоводен баланс, изготвен към края на месеца, през който предизвестието е изтекло. Законът предвижда, че оценката на активите се извършва по историческата им цена или друга, съобразно с приложимите счетоводни стандарти.

Съдебната практика приема, че за определяне стойността на дяловете трябва да се вземат предвид активите и пасивите на дружеството, като се формира чист актив. Тази стойност се разделя на броя на дяловете, формиращи капитала на дружеството, за да се определи равностойността на дяловете на напусналия съдружник.

Така, процесът на напускане на съдружник в ООД е строго регламентиран и предвижда ясни стъпки за писмено предизвестие, автоматично прекратяване на участието и изчисление на стойността на дружествения дял.

Изплащане на дружествения дял на напуснал съдружник

След като съдружник напусне ООД, настъпва процесът на изплащане на неговия дружествен дял. Търговският закон не посочва конкретен срок за извършване на това изплащане, но детайлите могат да бъдат уредени в дружествения договор. Ако в дружествения договор не е предвиден конкретен срок, вземането на напусналия съдружник става изискуемо веднага след изтичане на срока на предизвестието. Това означава, че напусналият съдружник има право да очаква изплащането на своя дял след този момент.

Ако дружеството не изплати дружествения дял в установения срок или ако съдружникът не е съгласен с начина на оценка на своя дял, той има правото да предяви иск срещу дружеството. Давностният срок за такива искове е 5 години, което дава достатъчно време на напусналия съдружник да предприеме необходимите правни действия.

Важно! Давностният срок за предявяване на иск срещу ООД за изплащане на дружествен дял на напуснал съдружник е 5 години.

Счетоводният баланс, изготвен от дружеството, не е обвързващ за съда и не може да се използва като единствено доказателство при оспорване на оценката на дяла. Ако има оспорвания относно счетоводните записвания, редовността им се установява чрез съдебно-икономическа експертиза. Това е особено важно, ако дружеството не представи междинен баланс.

Възможно е напусналият съдружник и дружеството да постигнат споразумение за размера, сроковете и начина на изплащане на дружествения дял. Такива споразумения могат да осигурят гъвкавост и да предоставят възможност за решение на въпроса без необходимостта от съдебно вмешателство.

Така, процесът на изплащане на дружествения дял на напуснал съдружник в ООД включва различни етапи и възможности, като законовите рамки предоставят както защита на правата на напусналия съдружник, така и механизми за решаване на спорове.

Вписване на напускането на съдружник в Търговския регистър

Процесът на вписване на напускането на съдружник в ООД в Търговския регистър е важна стъпка, която има оповестително действие и е свързана с редица правни и административни нюанси.

Важно е да се подчертае, че членството на съдружника в ООД се прекратява автоматично от датата на изтичане на срока на предизвестието, а не от момента на вписването в Търговския регистър. Това вписване има за цел да информира обществеността за промените в състава на дружеството.

След напускането на съдружник, останалите съдружници имат задължението да предприемат едно от следните действия:

 1. Намаляване на капитала на дружеството с дяловете на напусналия съдружник.
 2. Поемане на освободените дялове и внасяне на тяхната стойност в дружеството.

В зависимост от избрания от съдружниците вариант, се определят и видовете документи, които трябва да се изготвят за вписването на напускането в Търговския регистър. Не е задължително да се представят доказателства за изплатения дял на напусналия съдружник, въпреки че понякога се изискват такива.

Често длъжностните лица отказват вписване, ако към заявлението не бъдат приложени протокол от общото събрание или решение на останалите съдружници, от които да е видно какво се случва с дяловете на напусналия съдружник, както и изменен дружествен договор. Съдебната практика по този въпрос е разнопосочна, като някои съдилища отменят такива откази, докато други ги потвърждават.

Съществува също проблемът с възможността напусналият съдружник сам да заяви за вписване на своето напускане, особено когато останалите съдружници и управителят бездействат. Въпреки че законът не предвижда право на напусналия съдружник самостоятелно да поиска своето заличаване, съдебната практика отново е разнопосочна.

Процесът на вписване на напускането на съдружник в ООД е сложен и включва различни аспекти, които зависят от конкретните обстоятелства и съдебната практика. Важно е правилното и навременно документиране на всички промени, както и познаването на правните рамки, за да се гарантира правилното и законосъобразно изпълнение на тези процеси.

Необходими документи за напускане на съдружник и управител от ООД / ЕООД

Необходимите документи за напускане на управител или съдружник от ООД или ЕООД изисква внимателно спазване на правилата и подготовката на точните документи. Тази процедура е критична за правилната регистрация и функциониране на дружеството. Подготовката на необходимите документи е ключова за осигуряване на безпроблемен преход и избягване на юридически спорове.

За управител или съдружник, който е управител:

Когато само управител напуска ООД или ЕООД, процесът включва подаване на определен набор от документи в Търговския регистър. Това са:

 1. Заявление по образец А4: Стандартен формуляр за вписвания в Търговския регистър.
 2. Писмено уведомление за напускане: Документ, официално уведомяващ дружеството за намерението на управителя да напусне.
 3. Доказателства за получаване на уведомлението от дружеството: Това може да включва подписано потвърждение от дружеството.
 4. Декларация по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от Закона за търговския регистър: Тези декларации са необходими за удостоверяване на достоверността на подадените документи.
 5. Платежно нареждане за внесена държавна такса: Потвърждение за заплащане на съответните такси.
 6. Пълномощно: В случай, че документите се подават от пълномощник.

За съдружник, който не е управител:

При напускане на съдружник от ООД, който не е управител, ситуацията е по-сложна, тъй като вписването на това обстоятелство в Търговския регистър не зависи от него, а от управителя на дружеството. Необходими документи включват:

 1. Писмено предизвестие за напускане: Това предизвестие трябва да бъде писмено и е препоръчително да е под формата на нотариална покана.
 2. Доказателства за връчване на предизвестието до дружеството: Такива доказателства са важни при евентуални спорове.
 3. Заявление за вписване на промяната в Търговския регистър: Подава се от управителя или упълномощено лице, тъй като съдружникът, който не е управител, няма пряко право на подаване на заявлението.

При ситуации, където дружеството или управителят бездействат, напускащият съдружник може да се наложи да предприеме съдебни действия за официалното регистриране на своето напускане в Търговския регистър. Това често води до съдебни процеси и може да се окаже сложно и времеемко, затова Ви съветваме да се обърнете към нас, за да Ви насочим към подходящ адвокат по корпоративно и търговско право!

Какви са последиците от напускане на ЕООД / ООД от съдружник / управител?

Напускането на съдружник или управител от дружество с ограничена отговорност носи със себе си редица последици, както за самия напускащ, така и за дружеството. Тези последици се отразяват върху правните и имуществени отношения между двете страни.

 1. Отмяна на решения на общото събрание: Бившият съдружник не е легитимиран да води иск за отмяна на решения на общото събрание, взети след неговото напускане, с изключение на случаите, когато тези решения засягат уреждането на имуществените отношения с него.
 2. Иск за прекратяване на дружеството: Напусналият съдружник не може да заведе иск за прекратяване на дружеството по чл. 155, ал. 1, т.1 от Търговския закон, тъй като той вече се явява обикновен кредитор на дружеството. Неуредените имуществени отношения между напусналия съдружник и дружеството не водят до заключението, че участието на съдружника в дружеството не е прекратено.
 3. Размер на дружествения дял: При напускане на съдружник по предизвестие, законът не допуска размерът на дружествения дял на напускащия съдружник да се изчислява на база пазарна цена на активите на дружеството. Това се случва само в процедура на ликвидация на дружеството.
 4. Дружествен дял срещу ликвидационен дял: Съществува разлика между дружествения дял и ликвидационния дял. При напускане на съдружник с предизвестие, стойността на дяла се определя въз основа на счетоводните отчети на дружеството, а не на пазарната цена на активите. Намаляване на имущественото покритие на капитала на дружеството може да настъпи, но това трябва да стане по реда, предвиден в чл. 149 на Търговския закон.

Напускането на съдружник или управител от ЕООД/ООД води до важни правни и имуществени промени в структурата на дружеството. Тези промени изискват внимателно обмисляне и съобразяване със съответните законови разпоредби, за да се гарантира законосъобразността и правната сигурност както за дружеството, така и за напусналия съдружник или управител.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какъв е процесът за напускане на ЕООД/ООД от страна на управителя и какви са правните последици?

Управителят може да напусне ЕООД/ООД чрез подаване на писмено уведомление до дружеството. Важно е уведомлението да изразява ясно намерението за напускане и заличаване от търговския регистър. Дружеството има един месец след получаване на уведомлението да вземе решение за освобождаване на управителя и да заяви за вписване на това обстоятелство в регистъра. Освобождаването на управителя не засяга неговото положение като съдружник, ако той е такъв.

Какви са стъпките за напускане на ЕООД/ООД от съдружник?

Съдружникът може да напусне ООД чрез изпращане на писмено предизвестие за напускане към дружеството, като спазва минимален срок от 3 месеца. Участието на съдружника се прекратява автоматично след изтичане на срока на предизвестието. Оценката на дружествения дял на напускащия се основава на счетоводния баланс на дружеството, а не на пазарната цена на активите.

Какви са правата и задълженията на напуснал съдружник или управител по отношение на дружеството?

Напусналият съдружник или управител губи правото да води иск за отмяна на решения на общото събрание, взети след напускането му. Той се превръща в обикновен кредитор на дружеството по отношение на имуществените си претенции. Напусналият съдружник има право на изплащане на стойността на своя дружествен дял, която се определя въз основа на счетоводния баланс на дружеството, а не на пазарната стойност на активите.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.