Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Увеличаване на капитала на ООД в България

Увеличаване на капитала на дружество

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Увеличаването на капитала на фирма в България на дружество с ограничена отговорност - ЕООД или ООД, е ключова стъпка в развитието на всяко търговско дружество. Тази процедура често се извършва, когато дружеството се нуждае от допълнителни средства за инвестиции, разширяване на дейността си или за подобряване на своите финансови показатели. Увеличението на капитала може да доведе до редица положителни ефекти за фирмата, включително повишаване на доверието сред клиенти и кредитори, което е особено важно в динамичната икономическа среда.

Един от начините за увеличаване на капитала е чрез капитализация на натрупана и неразпределена печалба от предходни години. Това означава, че вместо да се разпределят печалбите като дивиденти сред съдружниците или акционерите, те се преобразуват в капитал на дружеството. Този подход не само подобрява показателите в баланса на фирмата, но също така укрепва нейната финансова стабилност и потенциал за растеж.

Друг възможен механизъм за увеличение на капитала е преобразуването на заеми, предоставени от съдружниците, в капитал. Това може да бъде ефективен начин за укрепване на капиталовата база на дружеството, без да се налага намирането на външно финансиране. Освен това, тази стратегия може да помогне на дружеството да подобри своите финансови показатели и кредитен рейтинг.

В допълнение, дружествата могат да осъществят увеличение на капитала чрез допълнителни парични вноски от съществуващите или нови съдружници. Това предоставя възможност на дружеството да набере допълнителен капитал, който може да бъде използван за реализиране на инвестиционни планове, разширяване на бизнеса или подобряване на оперативните процеси.

Процедурата по увеличаване на капитала включва редица законови изисквания, които трябва да бъдат спазени, включително съответните решения на управителните органи на дружеството, изменения в учредителните документи и вписвания в търговския регистър. Важно е този процес да бъде извършен с подходяща юридическа и счетоводна подкрепа, за да се гарантира неговата коректност и ефективност.

Как се извършва увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност в България?

Увеличаването на капитала на дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) в България е важна стъпка за финансовото укрепване и разширяване на бизнеса. Тази процедура може да бъде инициирана по различни причини, включително необходимостта от допълнителни ресурси за инвестиции, разширяване на дейността или подобряване на структурата на капитала.

Процедура по увеличаване на капитала

 1. Определяне на вида на вноските: Първата стъпка в процедурата е определяне на вида на вноските - парични или непарични. Паричните вноски са директни финансови инвестиции в капитала на дружеството. Непаричните вноски могат да включват различни активи като недвижими имоти, оборудване, интелектуална собственост или други стойности, които могат да бъдат полезни за бизнеса.
 2. Оценка на непаричните вноски: Ако се изберат непарични вноски, те трябва да бъдат оценени от трима независими вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията. Тази оценка гарантира, че стойността на вноските отговаря на реалната им пазарна стойност. Капиталът не може да бъде увеличен със стойност, по-висока от определената от вещите лица.
 3. Решение за увеличение на капитала: Решението за увеличаване на капитала се взема от собранието на съдружниците. В случай на ООД, това решение трябва да бъде взето единодушно от всички съдружници. Важно е това решение да бъде документирано с протокол, който трябва да има нотариално заверени подписи и съдържание.
 4. Регистрация на промените: След вземане на решението и осъществяване на вноските, промените в капитала на дружеството трябва да бъдат вписани в Търговския регистър. Това включва актуализация на данните за капитала на дружеството и представяне на съответната документация, удостоверяваща извършените промени.

Увеличаване на капитала на ООД чрез увеличаване стойността на дяловете

Увеличаването на капитала на дружество с ограничена отговорност (ООД) в България чрез увеличаване на стойността на дяловете е процедура, предвидена в Търговския закон и представлява един от начините за финансово укрепване на дружеството. Този метод е особено подходящ за дружества, които искат да увеличат своя капитал без да привличат външни инвестиции или да променят съществуващата структура на собственост.

Когато се избере този подход, сумата, с която се увеличава стойността на всеки дял, трябва реално да бъде внесена по сметка на дружеството. Например, ако в дружествения договор или учредителния акт на ООД е посочено, че номиналната стойност на всеки дял е 1 лев, тя може да бъде увеличена до 100 лева. Това означава, че всеки съдружник или едноличният собственик на капитала е задължен да внесе увеличената стойност на своите дялове в капитала на дружеството.

Процедурата започва с вземане на решение от съдружниците на дружеството за увеличение на стойността на дяловете. Това решение трябва да бъде формализирано и вписано в Търговския регистър. Важно е да се отбележи, че в процеса на увеличаване на капитала не е необходимо откриването на специална набирателна сметка, а сумите могат да бъдат внесени директно в разплащателната сметка на дружеството.

След внасянето на съответните суми и официалното регистриране на промените в капитала, дружеството разполага с повече средства за своите оперативни нужди, инвестиционни планове или за укрепване на финансовата си стабилност. Това увеличение на капитала може да доведе и до подобрение на кредитния рейтинг на дружеството, както и да повиши неговата привлекателност за потенциални инвеститори и партньори.

Увеличаване на капитала на ООД чрез записване на нови дялове

Увеличаването на капитала на ООД чрез записване на нови дялове е процедура, регламентирана в Търговския закон на Република България. Този метод позволява на съществуващите съдружници или на едноличния собственик на капитала да придобият допълнителни дялове в капитала на дружеството, като по този начин увеличат общия размер на капитала.

При този подход, всеки съдружник обикновено записва нови дялове, пропорционални на неговото съществуващо участие в капитала на дружеството преди увеличението. Например, ако в ООД има двама съдружници, притежаващи по равен брой дялове, и капиталът на дружеството се увеличава с нови дялове, всеки съдружник ще придобие равен брой от тези нови дялове. Въпреки това, в дружествения договор или в решението на общото събрание може да се предвиди, че съдружниците не са задължени да участват пропорционално в увеличението на капитала.

Стойността на новите дялове трябва да бъде внесена по разплащателната сметка на дружеството. Не е необходимо откриването на специална набирателна сметка за тази цел.

Интересен аспект на този процес е възможността стойността на новите дялове да се формира от част или цялата натрупана и неразпределена печалба на дружеството за предходни години. Това означава, че вместо да се изплащат тези средства като дивиденти, те могат да бъдат реинвестирани в дружеството като увеличение на капитала.

При увеличение на капитала чрез заеми и допълнителни парични вноски, наречени също апорт на вземания, е необходима предварителна оценка от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията. Целта на тази оценка е да се установи, че заемите и вноските са реално предоставени на дружеството. Оценка се изисква също при апорт на недвижими имоти, машини, търговски марки и други подобни активи.

Тези стъпки гарантират, че увеличението на капитала се извършва по прозрачен и законосъобразен начин, като в същото време се защитават интересите на съдружниците и на дружеството като цяло. Вписването на увеличението на капитала в търговския регистър е завършващата стъпка, която официализира целия процес и прави промените обществено достоверни.

Увеличаване на капитала на ООД чрез приемане на нови съдружници

Увеличаването на капитала на ООД чрез приемане на нови съдружници е процедура, която позволява на дружеството да разшири своята собственост и да укрепи финансовата си база. Тази методика се отличава с въвеждането на допълнителни ресурси в дружеството, като същевременно се предоставят възможности за разширяване на бизнеса и влизането на нови пазари.

Когато нов съдружник се присъединява към ООД, той записва нови дялове от капитала. Процесът включва две паралелни процедури: приемане на новия съдружник и увеличение на капитала на дружеството. Възможно е новият съдружник да внесе парични средства директно по разплащателната сметка на фирмата, което представлява най-простият и бърз вариант за увеличение на капитала.

Ако новият съдружник реши да внесе имущество като непарична вноска, например недвижим имот, тогава е необходима предварителна оценка на този имот от вещи лица, назначени от Агенцията по вписванията. Тази стъпка е задължителна и цели да установи реалната пазарна стойност на внесеното имущество.

Интересен аспект на увеличаването на капитала на ООД е възможността то да се извърши със собствени средства на дружеството. Това може да стане чрез капитализация на неразпределена печалба от минали години или средства, натрупани в резервния фонд. Въпреки че подобна възможност е изрично предвидена в Търговския закон за акционерните дружества, при ООД и ЕООД такъв подход също е възможен. Особеност при ЕООД и ООД е, че не се изисква решението за увеличаване на капитала да бъде взето в 3-месечен срок след приемането на годишния финансов отчет, което предоставя гъвкавост при управлението на финансите на дружеството.

Увеличаването на капитала чрез приемане на нови съдружници е значима стъпка за развитие на дружеството, като предоставя нови възможности за инвестиции, разширяване на дейността и укрепване на пазарните позиции. В този контекст, важно е процедурата да се извършва в съответствие със законовите изисквания и с подходяща правна подкрепа, за да се гарантира законността и успеха на целия процес.

Необходими документи за увеличаване на капитала на ЕООД / ООД

При увеличаването на капитала на дружество с ограничена отговорност се прилагат различни видове документи, според това коя от горните описани в тази статия хипотези е била приложена.

Необходими документи за увеличаване на капитала при приемане на нов съдружник в ООД

При увеличаване на капитала на ЕООД или ООД в България чрез приемане на нов съдружник са необходими определени документи и процедури, за да се гарантира правната валидност на тази стъпка. Процесът не следва правилата на чл. 129 от Търговския закон за прехвърляне на дружествени дялове на трети лица (тоест продажба на дялове не се осъществява), което означава, че новият съдружник се приема свободно в дружеството.

 1. Молба по чл. 122 от Търговския закон: В тази молба новият съдружник заявява, че приема условията на дружествения договор.
 2. Протокол от Решение на Едноличния Собственик на Капитала: Този документ удостоверява решението на едноличния собственик на капитала за приемане на новия съдружник и указва с колко дяла се увеличава капиталът.
 3. Протокол от Решение на Съдружниците: В случай, че дружеството вече има повече от един съдружник, този документ удостоверява решението на съдружниците за приемането на нов дружествен договор и нов съдружник
 4. Нов дружествен договор: Официалният устав на дружеството, актуален към приемането на новия съдружник и в който са вписани всички съдружници, новият размер на капитала и всички останали важни изменения.
 5. Декларации по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ: Тези декларации потвърждават истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, както и че същите са предоставени от заявителя.
 6. Пълномощно: В случай, че документите се подават от лице, различно от търговеца.
 7. Държавна Такса: Такса в размер на 30 лева е необходима при подаване на онлайн заявление А4.

Новоприетият съдружник трябва да внесе стойността на новите дялове по откритата разплащателна сметка на дружеството. Основанието за внасяне е "увеличаване на капитал". Търговският регистър и регистър на ЮЛНЦ не изискват представяне на удостоверение от банката за внесения капитал.

Важно е целият процес да се извършва в съответствие със законовите изисквания и да бъде подкрепен от правилно подготвени документи. Това осигурява правна сигурност за дружеството, новите и съществуващите съдружници, както и за всички заинтересовани страни.

Необходими документи за увеличаване на капитала чрез записване на нови дялове или увеличаване на стойността на вече съществуващите дялове в ООД в България

Увеличаването на капитала на дружество с ограничена отговорност (ООД) в България чрез записване на нови дялове е процедура, която изисква подготовка и представяне на редица документи. Тези документи са необходими за регистрация на промените в Търговския регистър и за удостоверяване на законността на увеличението на капитала.

 1. Протокол от Решение на Едноличния Собственик на Капитала: Този документ е необходим, ако дружеството е ЕООД. Той удостоверява решението на едноличния собственик за увеличение на капитала и указва броя на новите дялове, които се добавят към капитала.
 2. Протокол от Решение на Съдружниците: В случай че дружеството е ООД с повече от един съдружник, този документ удостоверява решението на съдружниците за увеличение на капитала и приемането на нови дялове.
 3. Нов Дружествен Договор: Официалният устав на дружеството, който трябва да бъде актуализиран, за да отрази приемането на промените - в това число новия размер на капитала, новите дялове и всички останали важни изменения.
 4. Декларации по чл. 13, ал. 4 и ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ: Тези декларации потвърждават истинността на заявените обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, както и че същите са предоставени от заявителя.
 5. Пълномощно: Ако документите се подават от лице, различно от търговеца, е необходимо пълномощно.
 6. Държавна Такса: За подаване на онлайн заявление А4 се изисква такса в размер на 30 лева.

Защо да се доверим на Елан Консултинг" за увеличение на капитала на дружество с ограничена отговорност?

Изборът на подходящ консултант за управление на финансови и юридически процеси е ключов за успеха на всяко бизнес начинание. "Елан Консултинг" предлага надеждност, експертност и персонализиран подход, особено когато става въпрос за увеличаване на капитала на дружество с ограничена отговорност.

На първо място, "Елан Консултинг" разполага с обширна експертиза в областта на корпоративните финанси и бизнес правото. Това осигурява, че всеки аспект от процеса на увеличаване на капитала ще бъде разглеждан с професионален и внимателен подход. Консултантите в компанията са запознати с най-новите промени в законодателството и практиките, което гарантира съответствие с текущите регулации.

Второ, "Елан Консултинг" предлага индивидуализирани решения, които отговарят на уникалните нужди и цели на всеки клиент. Вярваме, че всеки бизнес има свои специфични характеристики и се нуждае от персонализиран подход при увеличаване на капитала. Нашата цел е да предложим решения, които са напълно адаптирани към вашите уникални бизнес процеси и цели.

Трето, "Елан Консултинг" се отличава с високо ниво на клиентско обслужване. Ние ценим отношенията си с клиентите и се стремим да предложим не само експертни решения, но и отлично клиентско изживяване. Нашите клиенти могат да разчитат на своевременна комуникация, прозрачност и постоянна подкрепа през целия процес.

Четвърто, дългогодишният опит на "Елан Консултинг" в сферата на корпоративните финанси и управлението на бизнеса осигурява на клиентите сигурността, че техните финансови интереси са в ръцете на доказани професионалисти. Компанията се гордее с успешните си казуси и дългосрочните отношения с клиентите си.

Пето, "Елан Консултинг" предлага конкурентни цени за своите услуги, без да прави компромис с качеството. Разбираме, че финансовата ефективност е ключова за всеки бизнес, и затова се стремим да предоставим висококачествени услуги на разумни цени.

И накрая, компанията поддържа строга конфиденциалност и сигурност на информацията. Всички клиентски данни и информация се обработват с най-висока степен на конфиденциалност и съобразност със законовите изисквания за защита на данни.

В заключение, "Елан Консултинг" предлага надеждност, професионализъм и персонализирано обслужване, което прави компанията идеален избор за всяко дружество, което търси подкрепа при увеличаване на своя капитал.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какви са основните стъпки за увеличаване на капитала на ООД в България?

Основните стъпки включват вземане на решение от съдружниците за увеличение на капитала, определяне на метода за увеличение (например, чрез внасяне на парични вноски или записване на нови дялове), и вписване на промените в Търговския регистър. Важно е също така да се подготвят и представят необходимите документи, включително протоколи от решенията и декларации за истинност.

Може ли увеличението на капитала да се извърши чрез внасяне на непарични вноски?

Да, увеличението на капитала на ООД може да се извърши чрез внасяне на непарични вноски, като недвижими имоти, машини или интелектуална собственост. В такива случаи е необходима оценка от вещи лица, за да се установи пазарната стойност на вноските.

Какви са правните последици от увеличаването на капитала на ООД?

Увеличаването на капитала може да доведе до промяна в процентното разпределение на дяловете между съдружниците, особено ако увеличението се извършва чрез приемане на нови съдружници. Това също може да повлияе на гласовите права и дивидентната политика в дружеството. Затова е важно всяко решение за увеличение на капитала да се взема с пълно разбиране на всички юридически и финансови последици.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.