Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Назначаване на прокурист в дружество

Назначаване на прокурист

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Назначаването на прокурист или търговски управител е ключова стъпка за всяко търговско дружество, включително за еднолични търговци (ЕТ), ЕООД (дружества с ограничена отговорност), АД (акционерни дружества), и други юридически бизнес образувания. Тази роля е от съществено значение за управлението и представителството на предприятието в различни ситуации. Прокуристът има правото да извършва действия от името на дружеството, почти със всички права на управителя, което позволява на бизнеса да функционира гладко дори когато управителят отсъства или е зает с други задачи.

Често срещана практика е назначаването на прокурист при разширяване на дейността на дружеството, като например откриването на нов клон. В такива случаи, прокуристът (или търговският управител) действа като материално отговорно лице, управляващо новия обект и представляващо интересите на дружеството в тази локация. Това е удобно и ефективно решение, което избягва необходимостта от регистриране на нова фирма.

В допълнение, назначаването на прокурист се оказва полезно в ситуации, когато управителят на ЕООД или едноличният търговец се намира в дълъг отпуск, например по време на бременност и отглеждане на дете до 2-годишна възраст. Така управлението на фирмата не страда от отсъствието на управителя и продължава да функционира ефективно, като в същото време осигурява на управителя възможността да получава обезщетение от НОИ.

Според чл. 21 от Търговския закон, назначаването на прокурист включва изпълнение на определени правни изисквания и процедури. Важно е да се разбере, че прокуристът има значителни правомощия и отговорности и неговото назначаване трябва да се подхожда с внимание и разбиране на последиците от това решение. В настоящият материал ще разгледаме всичко относно назначаването на прокурист / търговски управител, вписването на прокура в търговския регистър и необходимите документи.

Какво е прокурист (търговски управител)?

Прокуристът, понякога наричан и търговски управител, е физическо лице, упълномощено от търговец да управлява и представлява неговото търговско предприятие. Той играе важна роля в управленските структури на фирмата, тъй като има правомощието да извършва различни дейности, свързани с търговската дейност на дружеството.

Установяването на прокуриста изисква сключване на две основни сделки. Първата е договорът за вътрешните отношения между търговеца и прокуриста, който урежда въпроси като възнаграждението, работното време и други вътрешни аспекти на тяхната работна връзка. Втората сделка е така наречената "прокура" - нотариално заверено пълномощно, което дефинира правата на прокуриста. Важно е да се отбележи, че това пълномощно определя правата на прокуриста, но не и неговите задължения.

Прокурата е задължително да бъде вписана в търговския регистър, където се регистрира и подписът на прокуриста. Това вписване има както декларативно, така и удостоверяващо значение, осигурявайки яснота и прозрачност в отношенията на прокуриста с трети лица и позволявайки лесно проверяване на неговите пълномощия.

В случай, че се нуждаете от помощ при изготвянето на документи или сключването на договор с прокурист, може да се свържете с нас в Елан Консултинг за професионално консултиране и поддръжка. Нашите експерти са на ваше разположение, за да ви помогнат при всички аспекти на процеса.

Какви правомощия има всеки прокурист (търговски управител)?

Правомощията на прокуриста (търговски управител) са детайлно регламентирани в българското законодателство и са от съществено значение за правилното функциониране на търговските предприятия. Прокуристът действа от името на търговеца, който го е упълномощил, и в тази връзка е важно да се подписва като представител на фирмата, като добавя към фирменото наименование своето име и указание, че действа като прокурист.

Според Търговския закон, правомощията на прокуриста включват:

 1. Право на извършване на всички действия и сделки, свързани с търговската дейност: Това означава, че прокуристът има широк обхват на правомощия за извършване на дейности, които са част от обикновената търговска практика на предприятието. Това включва сключване на договори, управление на ежедневните операции и вземане на решения в рамките на установените от търговеца параметри.
 2. Право на представителство: Прокуристът има правото да представлява търговеца в различни бизнес ситуации. Това включва участие в преговори, подписване на договори и управление на взаимоотношенията с клиенти и партньори.
 3. Право да упълномощава други лица за извършване на отделни действия: Прокуристът може да делегира изпълнението на определени задачи и функции на други лица, но това право е ограничено до отделни действия и не включва цялостното предаване на своите правомощия.

Въпреки тези обширни правомощия, съществуват и някои ограничения. Например, прокуристът не може да отчуждава или обременява с тежести недвижими имоти на търговеца, освен ако не е специално упълномощен за това. Освен това, прокуристът не може да преупълномощава друго лице със своите права по закон, а единствено за извършване на конкретни действия. Тези ограничения са поставени, за да се осигури, че ключовите решения и сделки, които могат да имат значително влияние върху фирмата, са взети с надлежното разсъждение и одобрение от търговеца.

Какво означава "прокуристът не може да преупълномощава друго лице със своите права по закон? - В правото съществува принцип, който гласи, че никой не може да прехвърли другиму повече права, от колкото той самия притежава. В този смисъл тази забрана засяга ситуациите, в които прокурист упълномощава друго лице да стане прокурист. Подобно действие може да бъде извършено само и единствено от управителя или изпълнителния директор на дружеството!

Как се учредява прокура? Пълномощно за учредяване на прокура или договор за търговско управление?

Упълномощаването на прокуриста (прокура) и сключването на договор за търговско управление са две отделни, но взаимно допълващи се аспекти при установяването на прокуриста в търговско дружество.

Прокурата е официалното упълномощаване, което дава на прокуриста правомощия да действа от името на търговеца. То е задължително да бъде с нотариална заверка на подписа и подлежи на вписване в търговския регистър. Търговецът може да упълномощи няколко физически лица едновременно като свои прокуристи, като те могат да действат самостоятелно или съвместно. Тази гъвкавост позволява на фирмата да адаптира нивото на представителство според нуждите си, особено при сключване на договори на по-голяма стойност, теглене на кредити и подобни.

Договорът за търговско управление (или договорът за прокура) е съществен, защото определя работните отношения между прокуриста и търговеца. Той може да бъде формулиран като трудов или граждански договор за поръчка. Важно е да се отбележи, че този договор е задължителен, тъй като прокурата сама по себе си не създава задължения за прокуриста, а само права. С договора за прокура трябва да се уредят детайлно всички права, задължения, ограничения, забрани за извършване на определени действия, отговорността на прокуриста, както и условията за прекратяване на договора.

Договорът за прокура е винаги възмезден, което означава, че прокуристът има право на възнаграждение за своите услуги. Дори ако прокурата не е вписана в търговския регистър, съдебната практика признава, че търговецът дължи на прокуриста уговореното възнаграждение. Може да се предвидят и допълнителни бонуси в зависимост от постигнатите резултати.

Договорът за прокура може да бъде както безсрочен, така и за определен срок. Чрез него на прокуриста се възлага оперативното управление на фирмата или едноличния търговец, като представителната му власт обикновено е по-ограничена от тази на управителя.

Необходими документи за назначаване на прокурист (търговски управител) и вписване на прокура

За назначаването на прокурист (търговски управител) и вписването на прокура в търговския регистър са необходими редица документи. Тези документи са задължителни за успешното и законосъобразно уреждане на правата и задълженията на прокуриста. Основните документи включват:

 1. Заявление Б1: Това е стандартен формуляр, който се използва за вписвания в търговския регистър.
 2. Нотариално заверен образец от подписа на прокуриста: Това удостоверява подписа на лицето, което ще действа като прокурист.
 3. Декларация по чл. 21, ал. 3 от Търговския закон от прокуриста: Това е декларация, че прокуристът не е лице oбявeнo в нecъcтoятeлнocт, ĸaĸтo и лицe, ĸoeтo e билo yпpaвитeл, члeн нa yпpaвитeлeн или ĸoнтpoлeн opгaн нa дpyжecтвo, пpeĸpaтeнo пopaди нecъcтoятeлнocт пpeз пocлeднитe двe гoдини, пpeдxoждaщи дaтaтa нa peшeниeтo зa oбявявaнe нa нecъcтoятeлнocттa, aĸo ca ocтaнaли нeyдoвлeтвopeни ĸpeдитopи.
 4. Прокура с нотариално заверен подпис: Този документ трябва да бъде подписан от управителя на ЕООД или ООД, от изпълнителния директор на ЕАД или АД, или от едноличния търговец, в зависимост от типа на дружеството.
 5. Решение на компетентния орган на дружеството за назначаване на прокурист: Това решение доказва, че компетентният орган на дружеството е одобрил назначаването на прокуриста.
 6. Декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел (ЗТРРЮЛНЦ).
 7. Декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТРРЮЛНЦ.
 8. Пълномощно, ако документите се подават от пълномощник: Това е необходимо, ако лицето, подаващо документите, не е самият прокурист или управителят на дружеството.
 9. Платежно нареждане за внесена държавна такса: Това е доказателство за платена държавна такса за вписването.

В зависимост от конкретния случай, могат да се изискват допълнителни документи като удостоверение за актуално състояние, покани за свикване на общо събрание и други, които са специфични за конкретните обстоятелства около назначаването на прокуриста. Важно е винаги да се консултирате с юридически специалист, за да гарантирате, че всички необходими документи са коректно подготвени и подадени.

Каква е държавната такса за назначаване на прокурист в Търговския регистър?

Държавната такса за вписване на прокура в Търговския регистър е в размер на 40 лева, когато документите се подават на гише в Агенция по вписванията.

Ако документите се подават по електронен път, то таксата се намалява наполовина до 20 (двадесет) лева.

Прекратяване и заличаване на договор за прокура. Оттегляне на пълномощно от прокурист

Прекратяването и заличаването на договор за прокура, както и оттеглянето на пълномощното от прокурист, е процес, който трябва да се извършва в съответствие със законовите изисквания. Процедурата е съществена за правилното уреждане на правния статус на прокуриста и за защита интересите на всички страни.

 1. Оттегляне на пълномощно: Упълномощаването на прокуриста може да бъде оттеглено по всяко време от търговеца, който го е назначил. Важно е да се отбележи, че прекратяването на прокурата трябва да бъде вписано в търговския регистър. Без това вписване, оттеглянето на пълномощното няма да има действие спрямо трети лица, което означава, че прокуристът ще продължи да бъде възприеман като упълномощен представител на дружеството.
 2. Прекратяване на прокурата: Важно е да се отбележи, че прокурата не се прекратява автоматично със смъртта или поставянето на едноличния търговец под запрещение.
 3. Други хипотези: Договорът за прокура може да се прекрати и при редица други обстоятелства, като:
 • По взаимно съгласие между търговеца и прокуриста.
 • С изтичане на срока на прокурата, ако е бил уговорен такъв.
 • Едностранно от прокуриста, при условие на подаване на предизвестие.
 • При смърт на прокуриста или неговото поставяне под запрещение.
 • При преобразуване, ликвидация или откриване на производство по несъстоятелност на търговското дружество.
 • В други хипотези, уговорени в договора за прокура.

При прекратяването на прокурата, важно е всички процедури да бъдат изпълнени коректно, включително уведомяването на съответните страни и вписванията в търговския регистър. Това гарантира законосъобразността на процедурата и защитава както интересите на търговеца, така и на прокуриста.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какви са правомощията на прокурист?

Прокуристът има право да извършва всички действия, свързани с упражняването на търговското занятие на дружеството. Той може да представлява търговеца в различни ситуации и да упълномощава други лица за извършване на отделни действия. Важно е да се отбележи, че има и някои ограничения - прокуристът не може да отчуждава или обременява недвижими имоти на търговеца без специално упълномощаване.

Как се прекратява договорът с прокурист?

Договорът с прокурист може да се прекрати по няколко начина - по взаимно съгласие, с изтичане на срока на договора (ако е уговорен такъв), едностранно от прокуриста с предизвестие, при смърт или поставяне под запрещение на прокуриста, при преобразуване или ликвидация на дружеството, както и в други случаи, уговорени в договора.

Какви документи са необходими за назначаване на прокурист?

За назначаването на прокурист са необходими: заявление Б1, нотариално заверен образец от подписа на прокуриста, декларация по чл. 21, ал. 3 от Търговския закон от прокуриста, прокура с нотариално заверен подпис, решение на компетентния орган на дружеството за назначаване на прокурист, декларации по чл. 13, ал. 4 и 5 от ЗТРРЮЛНЦ, пълномощно (при подаване от пълномощник) и платежно нареждане за внесена държавна такса.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.