Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Смяна на име на фирма в България

Смяна на име на фирма

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

Смяната на името на фирма е процес, който позволява на търговците да осъвременяват и приспособяват своята идентичност в съответствие с развитието на техния бизнес и променящите се пазарни условия. Процесът е достъпен за всички видове търговци, независимо от тяхната правно-организационна структура, и не изисква наличието на конкретна причина за смяната. Въпреки това, често тази промяна се налага поради развитието на бизнеса, промяна в неговата ориентация или необходимостта от по-точно отразяване на характера на дейността. Името на всяко търговско дружество е една от неговите най-силни идентификационни характеристики, която го отличава от конкурентите и подчертава неговата уникалност на пазара.

При решението за смяна на името на фирмата, мнозина предпочитат да се обърнат към корпоративен адвокат, тъй като процесът изисква специфични знания и умения в областта на дружественото право. Процедурата включва не само избора на ново име, но и неговото законно регистриране, което може да включва проверка за уникалност, за да се гарантира, че новото име не съвпада с вече съществуващи фирмени имена. В този контекст, адвокатът играе ключова роля в гарантирането, че всички законови и регулаторни изисквания са спазени, като по този начин се избягват евентуални правни проблеми в бъдеще.

Относно цената на процедурата, тя може да варира в зависимост от сложността на случая и услугите, предоставени от адвоката или консултантската фирма. Необходимо е да се вземе предвид и таксата за регистрация на новото име в съответните търговски регистри. В допълнение, след успешната смяна на името, фирмата трябва да уведоми всички свои партньори и клиенти за промяната, което може да включва актуализиране на маркетингови и корпоративни материали, уебсайт и всякаква друга рекламна документация.

При възможността за промяна на името, търговците могат да избират между различни варианти, включително избора на име, което отразява нова бизнес стратегия, корпоративна философия или просто модернизация на текущото име. Такива решения често са част от по-широка стратегия за препозициониране на марката на компанията, което може да доведе до укрепване на корпоративната идентичност и повишаване на видимостта на фирмата на пазара.

Какво означава "име на фирма" и как да изберем име на фирма?

Наименованието на фирмата, известно още като фирмено име, е една от най-важните характеристики на всеки търговец. То служи като индивидуализиращ белег, който отличава една фирма от друга на пазара и е ключов елемент в корпоративната идентичност. Правото върху фирмата възниква с вписването й в Търговския регистър, което е задължителен етап за законното функциониране на всяка търговска организация. След регистрацията на името, други търговци нямат правото да използват същото или подобно наименование, за да се избегне рискът от объркване или заблуждение сред клиентите и партньорите.

Фирменото име е не само задължителна правна характеристика, но и стратегически инструмент за позициониране на бизнеса. То може да включва различни елементи, като наименованието на търговеца, означения за правната му форма (като "ООД" или "ЕТ") и други характеристики, свързани с дейността или учредителите. Важно е да се отбележи, че името трябва да бъде написано на български език, като съществува опция за добавяне на превод на чужд език, при условие че той отговаря на правилата за транслитерация, а не на директен превод.

Законодателството в България също така предвижда редица изисквания, които гарантират, че името на фирмата е подходящо и не води до заблуждение. Това включва изискването името да не въвежда в заблуждение относно предмета на дейност или статута на търговеца, да не е обидно или нецензурно и да не нарушава обществения ред и добрите нрави. Също така, името не трябва да бъде идентично или прекалено близко до вече съществуващи търговски марки, освен ако фирмата не притежава правата върху тази марка.

Процесът на избор на фирмено име включва задължителна проверка в Търговския регистър за уникалност, като се търсят сходни или идентични наименования. Наличието на сходни имена може да доведе до отказ за регистрация, което подчертава значението на внимателния избор и първоначална проверка. Важно е да се отбележи, че присъствието на празни места, точки и тирета в името не се считат за достатъчни различия, затова изборът на уникално име изисква внимателно и методично проучване.

Как се извършва промяна на име на фирма?

Промяната на името на фирма е процес, който може да бъде иницииран по желание на търговеца, регистрирал фирмата. Този процес е особено важен, когато идентичността на фирмата трябва да бъде актуализирана, за да отразява промени в бизнес стратегията, корпоративната структура или други ключови аспекти на дейността. Важно е да се отбележи, че ако фирмата съдържа името на напускащ съдружник, то може да бъде запазено само с неговото изрично съгласие, което гарантира защитата на личните права и интереси на всички страни.

Процедурата за промяна на името на фирма включва подаването на Заявление А4, където се отбелязва желаната промяна. Заявителят може да бъде управителят или управителите на съответната фирма, или адвокат, действащ от тяхно име. Важен документ в процеса е препис от Дружествения договор, който трябва да включва новата промяна. Съществено е също така да се представи решение на Общото събрание за промяна на името, прието с мнозинство от ¾ от капитала на дружеството. Това решение показва, че промяната е подкрепена от мнозинството на капитала, което осигурява законността на процеса.

Допълнително, е необходимо да се подаде декларация по чл. 13, ал. 4 ЗТР, която удостоверява истинността на заявените за вписване обстоятелства. Необходимо е също да се предостави платежно нареждане за платената държавна такса, което е доказателство за изпълнение на финансовите задължения свързани с процедурата. В случаите, когато заявлението се подава от адвокат, се изисква и адвокатско пълномощно.

Всички тези документи могат да бъдат подадени в която и да е от териториалните звена на Агенцията по вписванията или по електронен път. Това осигурява удобство и достъпност на процедурата за всички търговци. При успешно подаване на всички необходими документи, които са изрядни и отговарят на законовите изисквания, и ако новоизбраното име е свободно и не влиза в конфликт с вече регистрирани фирми или марки, промените обикновено се вписват в регистъра в рамките на 3-4 дни. Този бърз и ефективен процес позволява на фирмите да актуализират своята идентичност с минимални забавяния, като така поддържат своята конкурентоспособност и репутация на пазара.

Смяна на име на фирма - ООД / АД / ЕТ- едноличен търговец / Дружество с променлив капитал

Процесът на смяна на име на фирма е ключов момент в развитието на всеки бизнес и изисква внимателно планиране и спазване на законовите процедури. В "Елан Консултинг" разбираме значимостта на тази стъпка и предлагаме пълна подкрепа и професионални услуги за успешната й реализация.

Когато фирмата е дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД) или командитно дружество с акции (КДА), първата стъпка в процеса на смяна на името е вземането на решение от общото събрание на съдружниците. В случай на еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) или еднолично акционерно дружество (ЕАД), решението се взема от едноличния собственик на капитала. Това решение е отправната точка за всички последващи действия.

След вземането на решението за промяна на името, необходимо е да се направят съответните изменения в учредителните документи на фирмата – дружествения договор за ООД или уставът за АД, КДА и ЕАД. Това е задължителна стъпка, тъй като името на фирмата се посочва в тези документи и те трябва да отразяват актуалната информация за дружеството.

За едноличните търговци (ЕТ) процесът на смяна на името може да бъде по-специфичен. Фирменото име на ЕТ задължително включва личното и фамилното или бащиното име на търговеца. Промяната на фирменото име може да настъпи при прехвърляне на предприятието или при смяна на фамилното име, например след развод. В такива случаи решението за промяна на името и последващата регистрация в Търговския регистър са съществени за поддържане на актуалността на търговската идентичност.

Когато става дума за различни видове обединения на търговци, като холдинги или консорциуми, процедурата за промяна на името също следва определени правила. В зависимост от правната форма на дружеството, процесът включва вземане на решение от съответното управително тяло и вписване на промяната в Търговския регистър.

В "Елан Консултинг" разбираме сложността и важността на този процес и предлагаме на нашите клиенти комплексни решения и професионална подкрепа на всяка стъпка. Нашият екип е насрочен да ви помогне с правни съвети, подготовка на необходимата документация и управление на целия процес, за да гарантира гладкото и успешно преминаване през всички етапи на смяната на името на вашата фирма.

Има ли допълнителни изисквания за смяната на името на фирмата?

Съществуват няколко основни изисквания, на които името на всяка фирма трябва да отговаря, за да бъде успешно регистрирано в Търговския регистър. В "Елан Консултинг" разбираме важността на тези изисквания и сме насрочени да помогнем на нашите клиенти да изберат подходящо и законосъобразно име за тяхната фирма.

Първо и най-важно, името на фирмата трябва да бъде уникално. То не трябва да съвпада или да е прекалено сходно с името на вече съществуваща фирма. Това е ключово, за да се избегнат правни спорове и объркване на пазара. Преди да се вземе решение за ново име, се извършва задължителна проверка в Търговския регистър за уникалност на името.

Второ, името на фирмата трябва да се съобразява с обществения ред и добрите нрави. Това означава, че то не трябва да съдържа нецензурни думи, фрази или изрази, които могат да бъдат възприети като обидни или неприлични. В "Елан Консултинг" се стремим да осигурим, че името на вашата фирма е приемливо и не предизвиква негативни асоциации.

Трето, името трябва да отговаря на законовите изисквания за истинност. То не трябва да въвежда в заблуждение относно природата на дейността на фирмата или нейния статут. Това означава, че името трябва да бъде ясно и точно, отразявайки дейността и корпоративната структура на фирмата.

Четвърто, в някои случаи, специални закони могат да налагат допълнителни изисквания за името на определени видове фирми. Например, в определени сектори може да има изисквания за включване на специфични думи или фрази в името на фирмата.

В крайна сметка, изборът на подходящо име за вашата фирма е важно решение, което трябва да се вземе внимателно и съобразно с всички правни изисквания. В "Елан Консултинг" сме готови да ви предложим професионална помощ и съдействие в целия процес на избор и регистрация на името на вашата фирма.

Цена за смяна на име на фирма 2024

В Елан Консултинг цената за смяна на име на фирма през 2024г. включва набор от услуги и такси, които осигуряват пълнотата и законосъобразността на процеса. В зависимост от дружествената форма - еднолично дружество с ограничена отговорност (ООД), акционерно дружество (АД) или друга, цената за смяна на името започва от 100 лева. Този пакет включва всички необходими допълнителни разноски, като цената е фиксирана и няма скрити такси.

Процесът на смяна на името започва с уговаряне на среща в офиса на регистрационната агенция или съответната консултантска фирма, като присъствието на законния представител на фирмата е задължително. По време на срещата клиентите получават консултации по всички въпроси, свързани с процедурата и Търговския регистър. След това се подготвят и подписват необходимите документи, като целият процес отнема не повече от 20 минути. Клиентите получават входящ номер, който им позволява да следят статуса на заявлението си онлайн.

В цената  са включени следните компоненти:

  • Държавна такса за смяна на името;
  • Банкови такси, свързани с плащанията за услугата;
  • Такса за обслужване, която покрива административните разходи на процеса;
  • Консултационни услуги, предоставяни от специалистите.

За клиенти, които желаят промяна на името на фирмата си на английски или руски език, цената обикновено е двойно по-висока. Това се дължи на допълнителната сложност и необходимостта от преводи и специализирана подготовка на документацията. Тази опция е особено полезна за фирми, които оперират на международно ниво или имат партньори и клиенти извън България.

Важно е да се отбележи, че смяната на името на фирма е процес, който изисква внимателна подготовка и точно спазване на процедурите, за да се гарантира, че новото име е законосъобразно и уникално. Следователно, възможността за използване на професионални услуги значително улеснява процеса и намалява риска от възникване на правни проблеми.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за смяна на име на фирма?

Изборът на "Елан Консултинг" и адвокат специалист по корпоративно право за процеса на смяна на име на фирма е решение, което носи редица предимства и гаранции за успеха на тази важна промяна във вашата корпоративна идентичност. Ние в "Елан Консултинг" разбираме, че промяната на името на фирма не е просто административен акт, а ключов момент в развитието на вашия бизнес, който може да има дългосрочно въздействие върху вашата корпоративна репутация и бранд позициониране.

На първо място, в "Елан Консултинг" предлагаме задълбочени познания и опит в областта на корпоративното право. Нашите партньори - адвокати по корпоративно право са  специализирани в нюансите на дружественото законодателство и са оборудвани с необходимите умения за ефективно управление на целия процес – от първоначалното консултиране до успешната регистрация на новото име. Това осигурява спокойствие и сигурност, че вашата промяна се извършва законосъобразно и професионално.

Второ, ние осигуряваме персонализиран подход към всеки клиент. Разбираме, че всяка фирма е уникална, и се ангажираме да предоставим индивидуални решения, които отговарят на специфичните нужди и цели на вашия бизнес. Нашата цел е не само да улесним административната част от процеса, но и да подпомогнем развитието на вашата фирма, като вземем предвид нейната уникална бизнес стратегия и пазарна позиция.

Трето, "Елан Консултинг" предлага пълноценна поддръжка през целия процес. От началните консултации до финализирането на промяната, нашият екип е на разположение да отговаря на всички ваши въпроси и да осигури гладко протичане на процедурата. Ние осигуряваме прозрачност на всяка стъпка и ви държим информирани за хода на процеса.

Четвърто, специализираните услуги на "Елан Консултинг" включват помощ при подготовката на всички необходими документи и съдействие при тяхното подаване в Търговския регистър. Нашата експертиза в тази област значително ускорява процеса и минимизира риска от грешки, които могат да доведат до забавяне или допълнителни разходи.

Накрая, изборът на "Елан Консултинг" ви осигурява спокойствие, че промяната на името на вашата фирма се извършва от екип от професионалисти, които са ангажирани с вашите интереси и успех. Нашата цел е да предоставим не само правни услуги, но и стратегически съвети, които да подкрепят растежа и развитието на вашия бизнес.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Колко струва смяната на име на фирма през 2024 година?

Цената за смяна на името на фирма през 2024 г. може да варира в зависимост от конкретните изисквания и сложността на процеса. Обикновено тази цена включва държавни такси, банкови такси, такса за обслужване и консултационни услуги. В "Елан Консултинг" предлагаме конкурентни цени за тази услуга, като гарантираме пълна прозрачност и високо качество на обслужване.

Какъв е процесът на уведомление след смяна на името на фирмата?

След успешната смяна на името на фирмата, е важно да се уведомят всички заинтересовани страни, включително клиенти, доставчици, банки и други бизнес партньори. Това уведомление често включва актуализиране на всички бизнес документи, маркетингови материали и уебсайта на компанията. В "Елан Консултинг" можем да ви помогнем с организацията и управлението на този процес.

Какви са вариантите за смяна на името на фирма?

Вариантите за смяна на името на фирма включват избора на ново име, което по-добре отразява същността и стратегията на бизнеса, както и промени, свързани с корпоративната структура или собствеността на фирмата. Важно е новото име да е уникално и да отговаря на всички законови изисквания. Нашата роля в "Елан Консултинг" е да ви съдействаме при избора и да гарантираме, че промяната е в съответствие със законовите рамки.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.