Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Разрешение за пребиваване и българско гражданство по брак

Българско гражданство и пребиваване по брак

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В днешно време, процесът на глобализация и все по-честите междукултурни бракове поставят въпроса за регулациите около пребиваването и придобиването на гражданство в Република България. Статията, която подготвяме, е насочена към чужденците, които са сключили брак с български гражданини или им предстои да сключат брак, и разглежда в детайли как могат да се възползват от тази връзка за узаконяване на своето пребиваване в България, както и за придобиване на българско гражданство. Предмет на анализ са ключови въпроси като условията за придобиване на българско гражданство чрез брак, процедурите за издаване на лична карта на чужденец, женен/оженен за българка/българин, необходимите документи за сключване на брак с чужденец в България, възможностите за подмяна на лична карта на чужденец, както и подробности около двойното гражданство и престоя на чужденци в страната.

Освен това, статията се задълбочава в разясняването на процедурата за получаване на продължително пребиваване на основание сключен брак съгласно чл. 24,Чл. 33о. и Чл. 33р от Закона за чужденците в Република България, процедурата и таксите за издаване на лична карта на чужденци, представяйки всички актуални и важни аспекти, които засягат както индивидуалните, така и семейните планове на хората. Важно е да се подчертае, че процесът на придобиване на гражданство и регулациите около пребиваването на чужденци не са статични и се изменят във времето, което налага нуждата от актуална и точна информация.

Елан Консултинг е вашият надежден партньор в този процес. Ние предлагаме експертно съдействие и подкрепа в навигирането през сложната мрежа от закони и процедури. Нашите специалисти по миграционно право, съвместно с водещи адвокати в областта на международното и миграционно право в България, са насочени към защита на интересите на чужденците, предлагайки професионална консултация и практически съвети. Ние разбираме уникалните предизвикателства, пред които се изправят нашите клиенти, и сме посветени на предоставянето на индивидуализирани решения, които да отговорят на техните специфични нужди и обстоятелства. Нашата цел е не само да улесним процеса на придобиване на гражданство и пребиваване, но и да осигурим, че нашите клиенти разполагат с всички необходими знания и ресурси, за да вземат информирани решения относно своето бъдеще в България.

Как се дефинира понятието "брак", в това число и "брак с чужденец" съгласно законите в България и ЕС?

Бракът, по смисъла на българското и европейското законодателство, представлява основен институт, който урежда семейните отношения, и играе ключова роля в областта на миграцията и придобиването на гражданство. В България, съгласно Чл. 46 от Конституцията, бракът е дефиниран като доброволен съюз между мъж и жена, като законен се признава само гражданският брак. Това определение изключва възможността за признаване на еднополовите бракове в страната, като по този начин ограничава правата на еднополови партньори по отношение на миграционното законодателство и придобиването на гражданство чрез брак.

В контекста на Европейския съюз, ситуацията е по-разнообразна, като някои държави-членки вече признават еднополовите бракове и предоставят съответните права и свободи на техните граждани, включително и правото на свободно движение и пребиваване на техните партньори в рамките на Съюза. Такава различна правна рамка в ЕС отразява многообразието на културни и социални норми в различните държави и предизвиква дебати относно нуждата от хармонизиране на законодателството в областта на семейното право и правата на човека.

В този контекст, чужденци, които се стремят към придобиване на българско гражданство или право на пребиваване в България чрез брак, трябва да отговарят на критериите, посочени в националното законодателство, като вземат под внимание специфичните изисквания за вида на брака, признаван от българските власти. Тази ситуация подчертава важността на професионалната подкрепа и съвети от страна на специализирани организации и юристи, които разбират сложността на миграционното и семейното право, както в България, така и в международен мащаб.

Елан Консултинг предлага цялостно съдействие и професионално обслужване за чужденци и техните български партньори, които се нуждаят от помощ при навигирането в комплексния свят на миграционното законодателство и процесите на придобиване на гражданство. Нашите експерти в областта на миграционното и семейното право са ангажирани с предоставянето на актуална информация, стратегически съвети и практическо ръководство, за да осигурят на клиентите ни успешното достигане до техните цели, свързани с пребиваването и гражданството в България.

Каква е процедурата за получаване на разрешение за пребиваване в България от чужденец на основание сключен брак с български гражданин?

Съгласно законодателството на Република България, чужденците, които са сключили брак с български граждани, могат да кандидатстват за различни видове разрешения за пребиваване в страната, което им позволява да живеят заедно със своите съпрузи и да се интегрират в българското общество. Този процес е от съществено значение за поддържането на семейната единица и предоставя на семействата възможност да изградят стабилен и сигурен живот в България.

Получаване на виза тип „Д“

Основният първи стъпка за чужденците, желаещи да пребивават в България на основание сключен брак с български гражданин, е получаването на виза тип „Д“. Тази виза служи като предварително разрешение за влизане и престой в страната за период до 6 месеца, като същевременно осигурява основание за кандидатстване за разрешение за продължително или постоянно пребиваване. Съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), виза за дългосрочно пребиваване може да бъде издадена на чужденец, който отговаря на определени критерии и представя необходимите документи, удостоверяващи основанието за пребиваването му в България, включително доказателство за сключен брак с български гражданин.

Важно е да се отбележи, че въпреки изрядността на документите, миграционните власти могат да постановят отказ за издаване на виза тип „Д“, който обаче подлежи на обжалване пред съда. Най-често откази за издаване на такава виза във връзка с процедурата за получаване на разрешение за пребиваване именно по брак се издават защото миграционните власти считат брака за фиктивен ( т.е. че е сключен с цел заобикаляне на закона. Ако имате каквито и да е опасения се свържете с нас, за да Ви окажем пълно съдействие!

Този аспект на процедурата подчертава необходимостта от внимателно подготвяне на заявлението и всички придружаващи документи, както и потенциалното значение на юридическото съдействие в процеса на обжалване.

Къде трябва да подам документи за виза "Д" по брак?

Заявленията за издаване на виза тип „Д“ трябва да се подават в дипломатическото или консулското представителство на Република България в държавата, в която заявителят пребивава на законно основание. В случаите, когато е възможно, заявлението се подава в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата​​.

В какъв срок следва да ми бъде издадена визата?

Решение по заявленията за виза тип "Д" се взема в срок до 15 календарни дни от датата на подаване на заявлението. В отделни случаи, този срок може да бъде удължен до 45 календарни дни, ако е необходимо допълнително разглеждане на заявлението. По изключение, когато са необходими допълнителни документи, срокът може да бъде удължен до 60 дни​​.

Какви са необходимите документи, които трябва да подам за виза "Д"?

При подаване на заявление за виза тип „Д“, кандидатите трябва да представят следните документи:

 1. Валиден паспорт със срок на валидност, който изтича най-малко три месеца след планираната дата на отпътуване от България;
 2. Снимка, сканирана или направена в момента на подаване на заявлението;
 3. Документ за платена визова такса;
 4. Доказателства за наличие на валидно сключен брак, доказателства за настаняването на чужденеца в България (посредством т.нар. адресна декларация за чужденец), достатъчно средства за издръжка за срока на планирания престой
 5. Валидна медицинска застраховка за пътуване в чужбина, покриваща периода на планирания престой, с минимален размер на покритие 30 000 евро, която може да покрие всички разходи, свързани с репатриране по медицински причини, спешна медицинска помощ и/или болнично лечение по спешност или смърт на територията на Република България​​.
 6. Ако се извършва процедура "събиране на семейство" и бракът е сключен между чужденец с постоянно пребиваване и чужденец без право на пребиваване в България, то изначално преди подаването на документи за виза "Д" следва да се поиска разрешение за събирането на семейство от органите на Дирекция "Миграция". В последствие издаденото разрешение за събиране на семейство е ключов документ при подаването за виза "Д". Ако обаче бракът е сключен между български гражданин и чужденец, такова изискване няма!

Издаване на разрешение за пребиваване на основание брак

1. За брак между български гражданин и чужденец

Когато български гражданин сключва брак с чужденец, последният може да кандидатства за дългосрочно или постоянно пребиваване в България. Процесът включва следните стъпки:

 • Подаване на заявление за виза тип "Д" в българското посолство или консулство в страната на произход на чужденеца. Необходими документи включват удостоверение за брак, доказателство за осигурено жилище в България, медицинска застраховка и документи, удостоверяващи финансовата стабилност.
 • Подаване на заявление за разрешение за пребиваване в България след пристигане с виза "Д". Заявлението се подава в Миграционната служба при ОДМВР по местоживеене.

2. За брак между чужденец с постоянно пребиваване в България и друг чужденец

В този случай, чужденецът, който е съпруг/съпруга на лице с постоянно пребиваване в България, може да кандидатства за разрешение за пребиваване след получаване на съответното разрешение за събиране на семейството, издадено от Началника на сектор "Миграция":

 • Получаване на разрешение за събиране на семейството от сектор "Миграция" към съответното ОДМВР.
 • Кандидатстване за виза "Д" след получаване на разрешението за събиране на семейството.
 • Подаване на заявление за разрешение за пребиваване след влизането в страната с виза "Д".

3. Брак между чужденец по вътрешнокорпоративен трансфер в България с друг чужденец

За членовете на семействата на лица, преместени при вътрешнокорпоративен трансфер, процесът включва подаване на заявление за разрешение за продължително пребиваване на основание чл. 24, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България. Това заявление се подава лично в дирекция "Миграция" или отдел/сектор "Миграция" при съответното ОДМВР.

4. Събиране на съпрузи, единият от който е притежател на Синя Карта на ЕС

Процедурата за членове на семействата на притежатели на Синя Карта на ЕС включва подаване на заявление за разрешение за продължително пребиваване. Необходимите документи и стъпки са подобни на гореспоменатите, като се добавя специфичното изискване за доказване на притежанието на Синя Карта на ЕС от страна на съпруга/съпругата.

За всяка от тези ситуации, детайлните изисквания и процедури могат да варират в зависимост от конкретните обстоятелства и промени в законодателството. Препоръчително е да се консултирате със специалисти по миграционно право от Елан Консултинг преди да пристъпите към действие!

Какви права имат чужденците, които са сключили брак с български гражданин?

Да получат виза "Д"

Чужденците, които са в брак с български граждани, имат възможността да кандидатстват за виза тип „Д“. Тази виза позволява на чужденеца да влезе и пребивава на територията на България за период до 6 месеца. Въпреки че законът не гарантира автоматичното получаване на такава виза, при подаване на изрядни документи, шансовете за одобрение са високи. В случай на отказ, решението може да бъде обжалвано пред съда.

Да получат продължително пребиваване

След получаване на виза тип „Д“, чужденецът в брак с български гражданин може да подаде заявление за продължително пребиваване, което позволява престой в страната до 1 година. Заявлението трябва да бъде подадено в определен законов срок и да бъде придружено от всички необходими документи. Важно е да се отбележи, че тази възможност се регулира не само от националното законодателство, но и от правото на ЕС, което предоставя допълнителни гаранции.

Право на работа в България

Чужденците, получили разрешение за пребиваване по брак, имат правото да работят в България без необходимостта от допълнителни разрешения. Това право им позволява да имат достъп до пазара на труда и да бъдат наети на работа на равни начала с българските граждани.

Право на установяване в друга държава членка на ЕС

Чужденците, в брак с български граждани, могат да се възползват от правото на установяване в друга държава членка на Европейския съюз. Приемащата държава трябва да признае техните права на пребиваване, което улеснява мобилността и преместването в рамките на ЕС.

Улеснено пътуване в целия ЕС и възможност за пътуване без виза

Членовете на семейството на български гражданин, които не са граждани на ЕС, се ползват от улеснено пътуване в рамките на ЕС, включително лесно получаване на входна виза за други държави членки. В някои случаи, при специфични обстоятелства, те могат да пътуват и без виза, стига да могат да докажат своя статус на член на семейството на гражданин на ЕС.

Тези права и възможности подчертават значението на семейните връзки и брака с български гражданин в контекста на българското и европейското миграционно право. Всички тези процедури и права са създадени, за да улеснят интеграцията и мобилността на чужденците, които са свързани с български граждани чрез брак.

Какви са изискванията за получаване на българско гражданство на основание сключен брак?

Член 12 от Закона за Българското гражданство определя общите условия, които лице, което не е български гражданин, трябва да изпълни, за да може да придобие българско гражданство чрез натурализация. Тези условия включват:

 1. Пълнолетие - кандидатът трябва да е навършил 18 години.
 2. Разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване - преди не по-малко от 5 години кандидатът е получил разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване в България.
 3. Чисто съдебно минало - кандидатът не трябва да е осъждан за умишлено престъпление от общ характер от български съд и срещу него не трябва да има образувано наказателно производство за такова престъпление, освен ако е реабилитиран.
 4. Финансова стабилност - наличие на доход или занятие, което дава възможност на кандидата да се издържа в България.
 5. Владеене на български език - доказано чрез процедура, определена с наредба на министъра на образованието и науката.
 6. Освобождаване от предишно гражданство или ангажимент за освобождаване от него към момента на придобиване на българско гражданство, като има изключения за съпрузи на български граждани, граждани на ЕС, ЕИП, Швейцария или държави с договори за взаимност с България.

Съгласно чл. 13 от Закона за българското гражданство, специфично за лица, сключили брак с български гражданин има допълнителни критерии:

 • Не по-малко от 3 години законно сключен брак с български гражданин до момента на подаване на молбата за натурализация.
 • Разрешение за постоянно или дългосрочно пребиваване - лицето трябва да е получило такова разрешение в България преди не по-малко от 3 години от датата на подаване на молбата.

Тези условия гарантират, че кандидатите за българско гражданство имат установена и продължителна връзка с държавата и българското общество. Владеенето на български език, финансовата стабилност и чистото съдебно минало са сред основните изисквания, които подчертават ангажимента на кандидатите към интеграцията и спазването на законите на страната.

Как започва процедурата за получаване на гражданство по брак?

Процедурата за получаване на българско гражданство на основание сключен брак започва с подаването на молба от заявителя лично в Министерството на правосъдието или в българско дипломатическо или консулско представителство в чужбина. Това лично подаване е важно, тъй като в процеса на подаване на документите се провежда интервю на български език. Целта на интервюто е да се провери владеенето на български език от заявителя, както и да се установи неговата интеграция и познания за българската култура и общество.

Интервютата се провеждат от служител на дирекция „Българско гражданство“ в първия работен ден след регистрацията на молбата в дирекция „Административно обслужване и канцелария“ всеки работен ден от 13:30 до 16:00 часа. В случай че заявлението се подава в чужбина, интервютата се провеждат от служител в съответните български дипломатически или консулски представителства.

За успешното преминаване на процедурата за придобиване на българско гражданство, кандидатът трябва да изпълни всички изисквания, установени в Закона за българското гражданство, включително доказателства за владеене на български език, наличие на доходи или занятие, които му позволяват издръжка в България, и да не е осъждан за престъпления от общ характер в България или в друга държава.

Има ли допълнителни особености за получаване на българско гражданство по брак от чужденец?

За получаване на българско гражданство по брак, кандидатите трябва да удовлетворяват редица изисквания, включително владеене на български език и плащане на държавна такса. Освен това, процедурата включва подаване на документи, които трябва да бъдат легализирани и заверени. Важно е да се отбележи, че срокът за разглеждане на молбата зависи от множество фактори и може да варира, въпреки че съгласно Закона за българското гражданство, министърът на правосъдието има задължение да направи предложение за издаване на указ в срок до дванадесет месеца за молби по натурализация.

Владеене на български език

Кандидатите могат да докажат владеенето на български език по два начина:

 1. Чрез курсове и изпити: Подаване на копие от документ за завършена езикова подготовка по български език от департамент по чужди езици към висше учебно заведение (ВУЗ) в България, например в Департамента за езиково обучение при СУ "Св. Климент Охридски". Таксата е 489 лева, която включва провеждане на 5 учебни часа предтестова подготовка за изпит за ниво А2, и такса за изпит. Резултатите от изпита се признават от Центъра за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО).
 2. Изпит пред ЦОПУО: Полагане на писмен изпит пред комисия от експерти при ЦОПУО, който се провежда ежемесечно. Изпитът е на елементарно ниво А2, улесняващо основна комуникация. Изпитът може да се проведе и в дипломатическо или консулско представителство на България в чужбина.

Държавна такса

За разглеждане на молбата за натурализация се изисква плащане на държавна такса в размер на 100 лева, която трябва да бъде преведена по банкова сметка на Министерството на правосъдието.

Легализация и заверки

Документите, представени на чужд език, трябва да бъдат придружени от превод, извършен от заклет преводач и легализирани. Копията на документите трябва да бъдат нотариално заверени, с изключение на документа за самоличност.

Срок за разглеждане

След подаване на молбата, процедурата за разглеждане включва интервю и може да отнеме между година и година и половина, въпреки че съгласно закона, министърът на правосъдието трябва да направи предложение в срок до дванадесет месеца. Въпреки това, на практика, реалният срок често е доста по-дълъг.

Самото гражданство се придобива с указ, издаден от Президента на Република България, който влиза в сила от деня на издаването.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Как мога да получа разрешение за пребиваване в България на основание брак?

За да получите разрешение за пребиваване в България на основание брак с български гражданин, трябва първо да подадете заявление за виза тип „Д“, след което можете да кандидатствате за продължително пребиваване. Необходимо е да приложите всички изисквани документи, включително доказателство за законно сключен брак.

Какви права имам след получаване на разрешение за пребиваване по брак?

След получаване на разрешение за пребиваване, имате право да живеете, работите в България и да пътувате свободно в рамките на Европейския съюз. Също така, имате възможност да се присъедините към съпруга си в друга държава-членка на ЕС.

Как мога да придобия българско гражданство на основание сключен брак?

За да придобиете българско гражданство, трябва да сте в законен брак с български гражданин за не по-малко от 3 години и да отговаряте на изискванията за владеене на български език, както и другите условия по чл. 12 и 13 от Закона за българското гражданство. Молбата се подава в Министерството на правосъдието или в българско дипломатическо представителство в чужбина.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.