Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Разрешение за пребиваване в България за граждани на ЕС (2024)

Разрешение за пребиваване в България за граждани на ЕС

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

България, като членка на Европейския съюз (ЕС), предоставя уникални възможности и условия за пребиваване на гражданите на ЕС, както и на тези от държави, страни по Споразумението за Европейското икономическо пространство и Конфедерация Швейцария. Този процес е регулиран съгласно Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, който установява правилата за влизане, пребиваване и напускане на страната.

Важно е да се отбележи, че гражданите на ЕС могат да влизат и напускат България, представяйки единствено валидна лична карта или паспорт. Те не се нуждаят от виза за влизане, което улеснява процеса на пътуване и подчертава интеграцията на България в общността на ЕС и прилагането на Общата визова политика на Съюза.

От 25 януари 2012 г., държавата е въвела едностранен безвизов режим за притежателите на валидни шенгенски визи, демонстрирайки своята ангажираност към европейските принципи и стремежа си към пълноправно членство в Шенгенското пространство.

За краткосрочно пребиваване (до три месеца) в Република България, гражданите на ЕС и членовете на техните семейства трябва да притежават само валидна лична карта или паспорт. Това прави процеса изключително лесен и достъпен, позволявайки на хората да пътуват, работят или учат с минимални бюрократични пречки.

За продължително пребиваване (до пет години) или постоянно пребиваване, обаче, се изисква подаването на заявление за издаване на удостоверение за пребиваване до Дирекция "Миграция" на Министерство на вътрешните работи. Този процес трябва да се осъществи в тримесечен срок от датата на влизане в страната, като по този начин се гарантира регулацията на дългосрочното пребиваване в съответствие с националното законодателство.

Тези мерки подчертават стремежа на България към създаването на благоприятна среда за гражданите на ЕС, като улесняват мобилността и пребиваването в страната. Така се насърчава културният обмен и се укрепва европейската интеграция, което е от особено значение за развитието и просперитета на Република България в рамките на Европейския съюз.

Какво означава "гражданин на ЕС" по смисъла на българското законодателство?

По смисъла на българското законодателство, "гражданин на ЕС" се определя като лице, което притежава гражданство на държава-членка на Европейския съюз. Това определение е установено в закона, който регулира условията и реда, по които гражданите на ЕС (които не са български граждани), техните семейства, както и гражданите на държави от Европейското икономическо пространство и Швейцария, могат да влизат, пребивават и напускат Република България. Този закон се прилага и спрямо лица от изброените категории, които не са граждани на ЕС, ЕИП и Швейцария, но имат право на свободно придвижване съгласно международни договори с ЕС.

Съгласно законодателството, гражданите на ЕС и членовете на техните семейства, които не са граждани на Съюза, имат всички права и задължения, предвидени от българските закони и международните договори, към които България е страна, с изключение на тези, за които се изисква българско гражданство. Те влизат и напускат територията на България с валидна лична карта или паспорт, а членовете на семейството, които не са граждани на ЕС, могат да влязат с валиден паспорт и, когато се изисква, виза без такси за обработка и издаване. Важно е да се отбележи, че виза не се изисква за членовете на семействата, които придружават или се присъединяват към гражданин на ЕС, ако притежават карта за пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза, издадена от държава-членка на ЕС.

Какви са условията за получаване на продължително пребиваване на гражданин на ЕС в България ( ВНЖ)?

Условията за получаване на продължително пребиваване (ВНЖ) за граждани на ЕС в България са детайлно описани в българското законодателство. Те са предназначени да улеснят процеса на интеграция и да осигурят правна сигурност за гражданите на Европейския съюз, желаещи да пребивават в страната за срок до пет години или постоянно. Важно е да се отбележи, че тези условия са в съответствие с общите принципи на свободно движение на лица, гарантирани от Европейския съюз.

Основания за получаване на разрешение за пребиваване на гражданин на ЕС в България

Заетост или самостоятелна заетост в България: Гражданите на ЕС, които работят или са самостоятелно заети в България, имат право на продължително пребиваване. Това отразява принципа, че икономическата активност допринася за социалната и икономическата интеграция в страната.

Финансова независимост и здравна осигуровка: Лицата трябва да разполагат с достатъчно финансови средства за себе си и членовете на тяхното семейство, така че да не се превръщат в тежест за системата за социално подпомагане на страната. Освен това, те трябва да имат здравна осигуровка, покриваща всички рискове в България.

Обучение в учебно заведение: Гражданите на ЕС, записани в учебно заведение за обучение или професионално обучение в България, също отговарят на условията за продължително пребиваване, при условие че отговарят на изискванията за финансова независимост и здравна осигуровка.

Събиране на семейство: Гражданите на трети страни или други граждани на ЕС, които имат сключен брак или живеят във фактическо съпружеско съжителство с гражданин на Европейския съюз имат право да получат разрешение за продължително пребиваване в България, при условие, че докажат своето качество на член на семейството.

Процедура за получаване на удостоверение за продължително пребиваване

Гражданите на ЕС трябва да подадат заявление за продължително пребиваване до дирекция "Миграция" или областните дирекции на МВР в тримесечен срок от датата на влизане в Република България. Заявлението трябва да бъде придружено от валидна лична карта или паспорт, доказателство за изпълнение на условията за продължително пребиваване (например договор за работа, доказателство за финансови средства, потвърждение за записване в учебно заведение) и документ за платена държавна такса.

Съгласно  Закона за влизането, пребиваването и напускането на Република България на гражданите на Европейския съюз и членовете на техните семейства, Удостоверението за продължително пребиваване се издава в деня на подаване на заявлението, при условие че всички документи са налице и отговарят на изискванията. При непълноти в документите на лицето се определя седемдневен срок за отстраняването им.

Ако в срока от 7-дни кандидатът за продължително пребиваване не отстрани допуснатите непълноти, органите на дирекция "Миграция" - МВР, СДВР или областните дирекции на МВР мотивирано отказват издаването на удостоверение за продължително пребиваване. Отказът подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс

Важно! При наличие на данни, от които може да се направи обоснован извод, че е нарушен режимът за пребиваване в Република България, органите на дирекция "Миграция" - МВР, СДВР или областните дирекции на МВР могат да извършат последваща проверка на обстоятелствата относно наличие на основание за издаване на разрешение за пребиваване! Това на практика означава, че ако органите на реда имат данни, че кандидатът е представил невярна информация, сключил е фиктивен брак, декларирал е неверни данни и т.н., могат да извършат последваща проверка и да постановят отказ!

Преди издаването на удостоверение или карта за продължително пребиваване на член на семейството на гражданин на Съюза органите на дирекция "Миграция" - МВР, могат да поискат от компетентните органи на държавата по произход на лицето или, при необходимост, от компетентните органи на друга държава извършване на проверка дали то представлява заплаха за националната сигурност или обществения ред. При поискване от компетентните органи на друга държава - членка на Европейския съюз, държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и Конфедерация Швейцария органите на дирекция "Миграция" - МВР, самостоятелно или в сътрудничество с други компетентни национални органи извършват проверка дали посоченото в запитването лице представлява заплаха за националната сигурност или обществения реди предоставят информацията в двумесечен срок.

ВАЖНО! Военнослужещите и членовете на цивилния компонент на структура на Организацията на Северноатлантическия договор (НАТО), разположена в Република България, както и техните зависими лица пребивават в Република България, без ИЗОБЩО ДА Е НЕОБХОДИМО да имат разрешение за пребиваване в България, докато все още притежават качеството си на военнослужещи / членове на семейството на военнослужещи!

Тези мерки подчертават ангажимента на България към принципите на Европейския съюз за свобода на движение и предоставят ясна и прозрачна рамка за гражданите на ЕС, желаещи да пребивават продължително в страната.

Има ли други особености?

В допълнение към основните условия за продължително пребиваване на граждани на Европейския съюз в България, законодателството предвижда и няколко специфични аспекта, които заслужават внимание. Тези особености осигуряват допълнителна гъвкавост и подкрепа за лицата, които желаят да се установят в България, и подчертават ангажимента на страната към защитата на правата и свободите на гражданите на ЕС.

Специални условия за лица, които вече не са икономически активни

Особено важно е да се отбележи, че лицата, които вече не са икономически активни поради временна неработоспособност или защото са регистрирани като безработни, също могат да запазят своето право на продължително пребиваване. Това включва индивиди, които са се занимавали с професионално обучение след загуба на работа, като така се подчертава важността на социалната и професионалната интеграция.

Процедурни аспекти и обработка на заявленията

Законодателството подчертава, че заявлението за продължително пребиваване трябва да бъде подадено лично от гражданина на ЕС, като по изключение може да бъде подадено и от упълномощено лице, след представяне на нотариално заверено пълномощно. Това гарантира директна връзка между кандидатите и административните органи, както и правилното разглеждане на всяко заявление.

Права на членовете на семейството

Също така, членовете на семействата на граждани на ЕС, които не са граждани на Съюза, могат да получат право на продължително пребиваване. Това отразява ангажимента на ЕС към семейната съвместимост и подкрепа, като същевременно осигурява защита и стабилност за семействата, преместващи се между държавите членки.

Запазване на статуса при изменение на обстоятелствата

Важно е също така законодателството да предвижда условия, при които индивидите могат да запазят своя статус на продължително пребиваване при определени изменения на личните или професионалните обстоятелства, включително при загуба на работа или при промяна в семейното положение. Това гарантира, че гражданите на ЕС могат да разчитат на стабилен правен статус въпреки потенциалните предизвикателства, с които може да се сблъскат.

При смърт на гражданин на Европейския съюз правото на продължително пребиваване на членовете на семейството му, които не са граждани на Европейския съюз, не се засяга, ако са пребивавали в Република България най-малко една година преди смъртта му в качеството си на членове на семейството.

При напускане на гражданин на Европейския съюз или при смъртта на гражданин на Европейския съюз правото на продължително пребиваване на неговите деца или на другия родител, който упражнява родителските права, не се засяга, при условие че децата пребивават в Република България и са записани в училище от системата на предучилищното и училищното образование или във висше училище до приключване на обучението или когато представят доказателства за последващи етапи от обучението им.(

Освен това, член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз, запазва правото си на продължително пребиваване при прекратяване на брака или фактическото съжителство, ако отговаря на условията за икономическа активност и по отношение на който е налице едно от следните обстоятелства:

  • Бракът или фактическото съжителство с праводателя (гражданинът на ЕС) са продължили най-малко три години, от които една година в Република България
  • Членът на семейството упражнява родителските права по силата на съдебно решение или споразумение, пострадал е от домашно насилие преди прекратяването на брака или фактическото съжителство, както и в други случаи, когато това е оправдано с оглед на особено трудни обстоятелства, настъпили не по волята на чужденеца, които той не е могъл да предвиди или да предотврати
  • Има право на посещаване на ненавършилото пълнолетие дете по силата на съдебно решение или споразумение, при условие че в съдебното решение или в споразумението се предвижда посещенията да се провеждат в Република България.

В горните три случая, членовете на семейството на гражданина на ЕС следва да докажат, че са работници в България (тоест отговарят на условието за икономическа активност) или са самостоятелно заети лица или че притежават достатъчно средства за себе си и за членовете на своето семейство, така че да не се превърнат в тежест за системата за социално подпомагане през времето на пребиваването си, и че имат пълна здравна осигуровка или че са членове на вече създадено в Република България семейство на лице, отговарящо на тези изисквания, като преценката се прави за всяко лице поотделно - всеки случай е индивидуален.

Поради тези причини ние от Елан Консултинг горещо ви съветваме да се обърнете към наш специалист по миграционно право преди да вземете решение да оформяте документи за продължително пребиваване или ако Ви се случи някоя от описаните по-горе ситуации!

Срокове и процедурни изисквания

Законодателството урежда сроковете и процедурните изисквания за обработка на заявленията за продължително пребиваване, като по този начин осигурява яснота и предвидимост за кандидатите. Също така, се предвижда възможност за обжалване на отказите за издаване на удостоверения за продължително пребиваване, което е важно за защитата на правата на индивидите.

Какви са условията за получаване на постоянно пребиваване на гражданин на ЕС в България ( ПМЖ)?

За да получат право на постоянно пребиваване в Република България, гражданите на Европейския съюз и техните семейства трябва да отговарят на определени условия, както е предвидено в българското законодателство. Тези условия са разработени, за да се гарантира, че лицата, които искат да се установят постоянно в България, имат стабилно и законосъобразно основание за това. В следващите параграфи ще разгледаме подробно условията и процедурите за получаване на право на постоянно пребиваване.

Основни условия за получаване на право на постоянно пребиваване

Основното условие за придобиване на право на постоянно пребиваване е непрекъснато законно пребиваване в Република България в продължение на пет години. Това означава, че гражданинът на ЕС или член на неговото семейство, също гражданин на ЕС, трябва да има доказателство за непрекъснато и законно пребиваване в страната за този период. Пребиваването се счита за непрекъснато, дори при временни отсъствия, които не надвишават шест месеца в рамките на една година, както и при отсъствия за задължителна военна служба или отсъствия по уважителни причини за срок не повече от дванадесет последователни месеца.

Специални случаи и изключения

Законодателството предвижда и няколко специални случая, които също дават право на постоянно пребиваване, дори ако петгодишният срок не е изцяло изпълнен. Това включва лица, които са работили в България и са навършили пенсионна възраст или имат основание за по-ранно пенсиониране и са пребивавали в страната повече от три години. Също така, право на постоянно пребиваване могат да получат лица с трайно намалена работоспособност след повече от две години пребиваване, както и тези, чиято неработоспособност е резултат от трудова злополука или професионална болест. Освен това, лица, които са работили и пребивавали непрекъснато в България за три години, но впоследствие работят в друга държава членка, също имат право на постоянно пребиваване, ако запазват своето място на пребиваване в България и се връщат в нея поне веднъж седмично.

Процедура за кандидатстване и издаване на удостоверение

Процедурата за кандидатстване за право на постоянно пребиваване започва с подаването на заявление до дирекция "Миграция" на МВР, СДВР или областните дирекции на МВР. Заявлението трябва да бъде подадено в тримесечен срок преди изтичането на разрешения срок за продължително пребиваване. Към заявлението се прилагат необходимите документи, които доказват изпълнението на условията за постоянно пребиваване. Удостоверението за постоянно пребиваване се издава в деня на подаване на заявлението, като в него се посочват пълните имена на лицето и датата на регистрация. В случай на отказ, решението може да бъде оспорено по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Какви ограничения на правото на пребиваване се налагат на граждани на ЕС и в какви случаи?

Правото на влизане и пребиваване на граждани на ЕС и техните семейства в България може да бъде ограничено на основание на националната сигурност, обществения ред или общественото здраве. Тези мерки са изключение и се прилагат внимателно, като се вземат предвид конкретните обстоятелства около лицето. Целта е да се гарантира безопасността на държавата и нейните граждани, без да се нарушава правото на свободно движение, което е основен принцип на Европейския съюз.

Принудителни административни мерки

Сред мерките, които могат да бъдат наложени, са отнемане на правото на пребиваване, експулсиране и забрана за влизане в страната. Тези действия се основават изключително на личното поведение на индивида и степента, до която той представлява заплаха за изброените по-горе основания. При тяхното налагане се отчитат различни фактори като продължителност на пребиваването в страната, здравословно състояние, икономическо положение и степента на интеграция.

Важно е да се подчертае, че икономическите съображения, прибягването до системата за социално подпомагане или търсенето на работа не могат да служат като основание за налагане на принудителни мерки. Това гарантира, че гражданите на ЕС не се сблъскват с неоснователни ограничения на техните права поради икономическата си ситуация или потребността от социална подкрепа.

Кога се отнема правото на пребиваване в България на гражданин на ЕС?

Специфични основания за отнемане на правото на пребиваване: Правото на пребиваване може да бъде отнето при отпадане на основанията за пребиваване, предоставяне на неверни данни при получаване на правото, продължително отсъствие от страната (над две години) или при наличие на заболявания с епидемичен потенциал. Това отразява стремежа на законодателя да поддържа актуалност на информацията за пребиваващите и да защитава общественото здраве.

Кога може гражданин на ЕС да бъде експулсиран от България, независимо че има разрешено пребиваване?

Експулсирането се прилага при сериозна заплаха за националната сигурност или обществения ред и включва отнемане на правото на пребиваване и забрана за влизане. Преди изпълнението на такава мярка, органите проверяват дали основанията за нея все още са налице, ако заповедта за експулсиране не е изпълнена в рамките на две години.

Забрана за влизане в България на гражданин на ЕС

Забраната за влизане може да бъде наложена при доказана сериозна заплаха за националната сигурност или обществения ред. Въпреки това, лицата, подложени на такива мерки, имат право да оспорват решението пред съда, като по този начин се гарантира защитата на техните права и законни интереси.

Ограниченията на правото на пребиваване на граждани на ЕС в България са предвидени за защита на националната сигурност, обществения ред и здраве. Въпреки че тези мерки представляват изключение от принципа на свободно движение, те са важни за гарантиране на сигурността и благополучието на всички граждани. Законодателството предвижда също така процедурни гаранции за защита на правата на засегнатите лица, включително възможност за оспорване на наложените мерки пред компетентен съд.

Държавни такси (цени) за издаване на разрешение за пребиваване в България на гражданин на ЕС

Тази таблица съдържа детайлно описание на услугите и съответните държавни такси, които се събират от Министерството на вътрешните работи в България за граждани на ЕС и техните семейства. В таблицата са включени и условията за освобождаване от такси за определени категории лица, което предоставя цялостна информация за потребителите.

Вид услуга Държавна такса
За издаване на удостоверение за продължително или постоянно пребиваване на гражданин на ЕС, на гражданин на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство (ЕИП), на гражданин на Конфедерация Швейцария и членовете на семейството му, които са граждани на ЕС, на държава - страна по Споразумението за ЕИП, или на Конфедерация Швейцария и на член на семейството на гражданин на Европейския съюз, който не е гражданин на Европейския съюз - за издаване на временно удостоверение 7 лв.
Издаване на удостоверение на картов носител за продължително или постоянно пребиваване 18 лв.
Бързо издаване на документите за продължително или постоянно пребиваване (до 3 работни дни) Удвоена такса от основната
Освобождаване от такса за лица до 16-годишна възраст и лица навършили 70-годишна възраст при издаване на първи документ 0 лв.
Издаване на свидетелство за управление на МПС 25 лв.
Бързо издаване на свидетелство за управление на МПС (до 10 дни) Удвоена такса от основната
Писмено искане за предоставяне на информация за събития и факти, свързани с издаването на документи 2 лв. за всяко лице, но не повече от 10 лв.
Издаване на документ, удостоверяващ обстоятелствата, посочени в писменото искане 5 лв. за всяко лице, но не повече от 25 лв.
Такса за преиздаване на документ за самоличност за лица, чийто стар български личен документ е насилствено отнет, повреден или унищожен по независещи от тях причини 0 лв.
Лицата, които представят документ с електронен носител на информация, недостъпен за четене поради повреждане, причинено от скрити недостатъци в електронния носител на информация и в компонентите, свързани с него, вградени в документа, се освобождават от такса за издаването на документ със срок на валидност на повредения. 0 лв.
Държавна такса за всякакви видове административни услуги в МВР за членовете на военния и цивилния състав на щабове, командвания и други структури на НАТО и зависимите от тях лица 0 лв.

Изразените в тази таблица размери на такси са валидни и относими съгласно Тарифа № 4 за таксите, които се събират в системата на Министерството на вътрешните работи по Закона за държавните такси, до датата на последното и изменение преди подготвянето на настоящия материал, а именно: 18 Януари 2022г. При последващи актуализации е възможно някои от тези такси да са били увеличени!

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Как мога да получа право на продължително пребиваване в България като гражданин на ЕС?

За да получите право на продължително пребиваване в България, трябва да сте гражданин на ЕС и да отговаряте на едно от следните условия: да сте работник или самостоятелно заето лице в България; да разполагате с достатъчно финансови средства и здравна осигуровка за себе си и вашето семейство; или да сте записани в учебно заведение за обучение. Необходимо е да подадете заявление за издаване на удостоверение за продължително пребиваване до компетентните органи.

Какви са условията за получаване на постоянно пребиваване на гражданин на ЕС в България?

Гражданин на ЕС може да получи удостоверение за постоянно пребиваване, ако е пребивавал законно и непрекъснато в България за период от пет години. Има специфични условия, които облекчават получаването на постоянно пребиваване, като например работа до пенсионна възраст, трайно намалена работоспособност и други.

Под какви обстоятелства могат да бъдат ограничени правата на пребиваване на граждани на ЕС в България?

Ограниченията на правото на пребиваване могат да бъдат наложени по изключение и само на основания, свързани с националната сигурност, обществения ред или общественото здраве. Примери за административни мерки включват отнемане на правото на пребиваване, експулсиране и забрана за влизане в страната. Всеки случай се разглежда индивидуално, като се отчитат личното поведение и обстоятелствата на лицето.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.