Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Разрешение за пребиваване по инвестиции на чужденец в България

Разрешение за пребиваване по инвестиции

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В България, разрешението за пребиваване по инвестиции се представя като златна възможност за чужденци, които искат да вложат капитал в страната и да се възползват от предимствата на българската икономика. Този статут се урежда от набор от законодателни и административни процедури, които улесняват инвестиционния процес и предоставят на инвеститорите възможност за пребиваване. Съществено условие за получаването на разрешение за пребиваване по инвестиции е издаването на специално удостоверение от Министерството на иновациите и растежа, което потвърждава извършените от чуждестранния инвеститор инвестиции. Тези инвестиции трябва да отговарят на определени критерии, като например вложения в капитала на български дружества, придобиване на дълготрайни материални активи и създаване на нови работни места.

При този процес, обръщането към Елан Консултинг може да се окаже ключово за успешното преминаване през всички стъпки и изисквания. Елан Консултинг предоставя професионална подкрепа и консултации по въпросите на инвестиционното законодателство, помага за изготвянето и подаването на необходимата документация и улеснява комуникацията със съответните държавни органи. Нашият опит и познания по темата могат значително да ускорят процедурата за получаване на разрешение за пребиваване по инвестиции и да минимизират рисковете от отказ. В крайна сметка, инвеститорите получават ценна подкрепа в процеса на интеграция в българската икономика и общество, като същевременно се отварят врати за нови бизнес възможности и персонално развитие в България.

Правителството на България, разбирайки значението на привличането на инвеститори за устойчивото развитие на икономиката, е предприело стъпки за насърчаване на инвестициите чрез различни мерки и стимули. Една от ключовите инициативи в тази посока е Законът за насърчаване на инвестициите, който улеснява чужденците, желаещи да инвестират в страната, да получат разрешение за пребиваване, познато още като "Инвеститор клас а".

Законът за насърчаване на инвестициите е основният правен инструмент, който урежда условията и процедурите за насърчаване на инвестициите в България. Той предвижда различни стимули за инвеститорите, включително данъчни облекчения, ускорени процедури за административно обслужване и подкрепа за разкриване на нови работни места. Чрез този закон се цели привличането на висококачествени инвестиции, които допринасят за икономическия растеж, иновациите и създаването на нови работни места.

Инвеститорите, които желаят да се класират като "Инвеститор клас а", трябва да отговарят на редица строги изисквания. Те включват направата на значителни инвестиции в капитала на български търговски дружества, придобиването на дълготрайни материални активи и създаването на нови работни места. Също така, тези инвеститори трябва да участват в изпълнението на сертифицирани инвестиционни проекти, одобрени съгласно закона. Изпълнението на тези условия е основание за получаване на специално удостоверение от Министерството на иновациите и растежа, което е ключов документ при кандидатстването за виза или разрешение за пребиваване в България.

Министерството на иновациите и растежа играе централна роля в процеса на верификация и издаване на удостоверения за чужденците, които инвестират в България. Тези удостоверения потвърждават наличието на обстоятелства, предвидени в Закона за насърчаване на инвестициите, и са необходими за представянето им пред органите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи. С издаването на такива удостоверения, Министерството на иновациите и растежа удостоверява, че са изпълнени всички изисквания за придобиването на статус "Инвеститор клас а".

За да се улесни прилагането на Закона за насърчаване на инвестициите, са разработени специфичен Правилник и Наредба, които детайлно описват всички процедури, условия и изисквания. Тези документи съдържат важна информация относно стъпките, които инвеститорите трябва да предприемат, за да се възползват от предлаганите стимули и да ускорят процеса на получаване на разрешение за пребиваване. Те са съществени за разбирането на правната рамка и гарантират, че инвеститорите могат да навигират ефективно през административните процедури.

Какво представлява Удостоверение за извършени инвестиции в България?

Удостоверението за извършени инвестиции в България е ключов документ, който удостоверява, че чужденец е извършил инвестиции на територията на страната, отговаряйки на определени критерии и условия, зададени от българското законодателство. Това удостоверение е основание за предоставяне на разрешение за пребиваване в България, като по този начин се насърчават чуждестранните инвестиции и се допринася за икономическото развитие на страната.

Издаването на такова удостоверение се осъществява от Министерството на иновациите и растежа и е предназначено за представяне пред органите на Министерството на вътрешните работи и Министерството на външните работи като част от процеса на кандидатстване за виза или разрешение за пребиваване. С него се потвърждава, че инвеститорът е направил вложения в капитала на български търговски дружества, резултатът от които са придобити дълготрайни материални активи и са създадени нови работни места. Освен това, удостоверението потвърждава и участието на инвеститора в изпълнението на сертифицирани инвестиционни проекти по Закона за насърчаване на инвестициите.

Процедурата за получаване на удостоверението включва подаване на заявление до Министерството на иновациите и растежа, след което се извършва оценка на представените доказателства за извършените инвестиции. Срокът за предоставяне на удостоверението е до един месец от постъпване на заявлението, а документът има срок на действие шест месеца от датата на издаване. В случай на несъгласие с издадения акт, инвеститорът има право да обжалва по съдебен ред в съответствие с Административнопроцесуалния кодекс на Република България.

Този документ е важен елемент от процедурата за получаване на разрешение за пребиваване по инвестиции в България и служи като доказателство за ангажимента и приноса на инвеститора към българската икономика.

Какви възможности за пребиваване в България дават инвестициите? Разрешение за временно или постоянно пребиваване?

Инвестициите в България отварят вратата към разнообразни възможности за пребиваване за чуждестранни инвеститори, предлагайки както временно, така и постоянно пребиваване в зависимост от размера на инвестицията и изпълнението на определени условия. Чрез издаването на удостоверения за извършени инвестиции, Министерството на иновациите и растежа улеснява процеса на кандидатстване за различни типове пребиваване, което подчертава ангажимента на българското правителство да насърчава и подпомага икономическото развитие чрез привличане на чуждестранен капитал.

Разрешение за временно пребиваване в България по инвестиции

Чужденци, които извършват инвестиции в България, могат да кандидатстват за разрешение за временно пребиваване. Такова разрешение обикновено се издава за срок от една година с възможност за подновяване, при условие че инвеститорът продължава да отговаря на изискванията за инвестиции. Временното пребиваване е подходящо за инвеститори, които участват в краткосрочни проекти или желаят да оценят бизнес средата в България преди да направят по-значителни ангажименти.

Инвестициите предоставят значими възможности за получаване на разрешение за временно пребиваване в България, като законодателството на страната е създадено така, че да стимулира икономическото участие на чужденци чрез инвестиционни дейности. Съгласно Закона за чужденците в Република България, чл. 24, ал. 1, т. 19 и ал. 1, т. 20, определени инвестиционни действия могат да отворят пътя за чужденците да претендират за разрешение за временно пребиваване, което по-късно може да доведе до постоянно пребиваване.

Разрешение за временно пребиваване чрез инвестиции в недвижими имоти

Един от начините за получаване на разрешение за временно пребиваване е чрез инвестиции в недвижими имоти. Чужденците, които са инвестирали не по-малко от 600 000 лева в придобиването на право на собственост върху недвижими имоти в България, могат да кандидатстват за такова разрешение. Тази сума трябва да е изплатена напълно и да е постъпила по сметка в българска лицензирана кредитна институция. В случай че имотите са придобити със заемни средства, непогасената част от заема не трябва да надвишава 25% от общата стойност на инвестицията.

Разрешение за временно пребиваване чрез инвестиции в икономически дейности

Друга възможност за получаване на разрешение за временно пребиваване е свързана с инвестиции в икономически дейности, особено в икономически необлагодетелствани региони. Изисква се инвестиция от не по-малко от 250 000 лева в капитала на българско търговско дружество, където чужденецът е съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ не по-малко от 50% от капитала. В резултат на това инвестиране трябва да бъдат придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 250 000 лева и да са разкрити най-малко пет работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваване.

Допълнителни изисквания

За получаване на разрешение за временно пребиваване, кандидатите трябва да имат осигурено жилище, задължителни здравни застраховки и достатъчни средства за издръжка без прибягване до системата за социално подпомагане. Също така, процесът на кандидатстване включва предоставяне на документи, доказващи извършената инвестиция и отсъствието на криминално минало.

Процес на кандидатстване

Заявлението за разрешение за временно пребиваване се разглежда в срок до 14 дни от подаването му, като в случай на правна или фактическа сложност, този срок може да бъде удължен. Важно е кандидатите да са подготвени да предоставят допълнителни документи и информация, ако това се изисква от съответните органи.

Чрез тези регулации, България се стреми да привлече и стимулира чуждестранни инвестиции, като същевременно предлага на инвеститорите възможност за временно и в крайна сметка за постоянно пребиваване в страната, отваряйки врати към нови икономически и лични хоризонти.

Възможности за постоянно пребиваване в България по инвестиции

Възможностите за постоянно пребиваване в България по инвестиции са разнообразни и обхващат широк кръг от икономически дейности, които могат да доведат до предоставяне на този статут на чужденци. Съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), има специфични условия и критерии, които чужденците трябва да изпълнят, за да могат да кандидатстват за постоянно пребиваване, основавайки се на техните инвестиции в страната.

Разрешение за пребиваване по инвестиции за внасяне в капитала на българско търговско дружество конкретна сума

Сертифицирана инвестиция от 2 000 000 лева.

Чужденците, които са инвестирали в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на сума не по-малка от 2 милиона лева за осъществяване на приоритетен инвестиционен проект, могат да кандидатстват за постоянно пребиваване. Такива проекти трябва да бъдат сертифицирани при условията и по реда на Закона за насърчаване на инвестициите и удостоверени от Министерството на иновациите и растежа.

Обща инвестиция, без допълнителни изисквания - 6 000 000 лева.

Чужденците, вложили в капитала на българско търговско дружество, чиито акции не са търгувани на регулиран пазар, сума не по-малка от 6 милиона лева, също имат право на постоянно пребиваване.

Сертифицирани инвестиционни проекти

Инвестиция в акции или облигации

Чужденци, които са извършили инвестиции чрез придобиване на акции или облигации на български търговски дружества, търгувани на регулиран пазар или многостранна система за търговия в Република България, на пазарна стойност не по-малка от 2 000 000 лв., могат да получат разрешение за постоянно пребиваване. Тези инвестиции трябва да бъдат направени във финансови инструменти, които са оценени и регулирани съгласно българското законодателство, като по този начин се допринася за икономическото развитие на страната.

Инвестиция по концесионни договори

Право на постоянно пребиваване се предоставя на чужденци, които са инвестирали чрез придобиване на права по концесионни договори на територията на Република България, със стойност на договора не по-малка от 1 000 000 лв. Такива инвестиции дават възможност на чужденци да участват в управлението и експлоатацията на природни ресурси или определени видове дейности, което е възможно благодарение на концесионните договори, урегулирани от българското законодателство.

Инвестиция в колективни инвестиционни схеми

Чужденци, които са инвестирали в колективни инвестиционни схеми с произход от Република България на стойност не по-малка от 1 000 000 лв., и при условие че нетната стойност на активите на всяка схема е не по-малка от 5 000 000 лв., могат да получат право на постоянно пребиваване. Тези схеми трябва да са лицензирани или разрешени от Комисията за финансов надзор, като инвестиционната им стратегия е насочена основно в инвестиции в акции и/или облигации на български дружества.

Инвестиция в алтернативни инвестиционни фондове

Постоянно пребиваване се предлага на чужденци, които са инвестирали в алтернативни инвестиционни фондове, установени в Република България, на стойност не по-малка от 1 000 000 лв. Тези фондове трябва да управляват активи на стойност не по-малка от 3 000 000 лв. и да са лицензирани или регистрирани от Комисията за финансов надзор. Инвестиционната стратегия на фондовете трябва да бъде насочена основно към инвестиции в български активи.

Разрешение по реда на чл. 25, ал. 1, т.13 от Закона за чужденците в Република България

Право на постоянно пребиваване се предоставя на чужденци, които извършват дейност и са сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите, удостоверено от Министерството на иновациите и растежа.

Разрешение за пребиваване след инвестиция в размер на 500 000 лева и разкрити 10 работни места

Чужденците, извършили инвестиция в страната чрез внасяне в капитала на българско търговско дружество на не по-малко от 500 000 лева, като са съдружник или акционер с поименни акции и притежават не по-малко от 50% от капитала на дружеството, могат да кандидатстват за постоянно пребиваване. В резултат на вложението трябва да са придобити нови дълготрайни материални и нематериални активи на стойност не по-малко от 500 000 лева и да са разкрити най-малко 10 работни места за български граждани, поддържани за срока на пребиваването, удостоверено от Министерството на иновациите и растежа.

Допълнителни изисквания за постоянно пребиваване

Заявлението за постоянно пребиваване се подава лично в дирекция "Миграция" или сектор "Миграция" при съответната областна дирекция на Министерството на вътрешните работи. Решението по заявлението се взема в срок до два месеца, като при сложни случаи този срок може да бъде удължен. Инвестициите и активите, придобити в резултат от инвестициите, не могат да се използват за обезпечение на кредити за определен период. Постоянното пребиваване изисква поддържането на инвестицията над минимално изисквания размер за срок от 5 години от датата на предоставяне на правото на пребиваване.

Инвестициите трябва да бъдат поддържани на необходимото ниво, и при всяка промяна на обстоятелствата, чужденците трябва да декларират тези промени пред Българската агенция за инвестиции или Министерството на иновациите и растежа. Такива декларации помагат за гарантиране на прозрачност и отговорност в процеса на управление на инвестициите и поддържането на правото на постоянно пребиваване в България.

Ролята на Елан Консултинг

Елан Консултинг играе ключова роля в подпомагането на чуждестранни инвеститори да навигират през процеса на кандидатстване за разрешение за пребиваване в България. С нашата експертиза и разбиране на местните законодателни рамки, Елан Консултинг може да предостави ценни насоки и подкрепа за успешното изпълнение на инвестиционни проекти. Те съдействат за изготвянето на необходимата документация, консултират относно най-добрите стратегии за инвестиране и предоставят актуализирана информация относно законодателството, което регулира разрешенията за пребиваване в България, улеснявайки така пътя на инвеститорите към успешното установяване в страната.

Какви са правилата и условията за издаване на удостоверение за инвестиции?

Правилата и условията за издаване на удостоверение за инвестиции, както са описани в предоставената информация, включват няколко ключови стъпки и изисквания. Тези удостоверения се издават от Министерството на иновациите и растежа (МИР) въз основа на различни разпоредби от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), Правилника за прилагане на ЗЧРБ (ППЗЧРБ), както и други настоящи правила. Този процес е от особена важност за чужденци, желаещи да инвестират в България, тъй като удостоверението служи за доказателство пред компетентните органи (МВР или МВР и МВнР) при кандидатстване за виза или разрешение за пребиваване.

Каква е процедурата?

Процесът на издаване на удостоверение за инвестиции започва с подаването на заявление до Министерството на иновациите и растежа (МИР). Заявителят има възможност да подаде своето заявление по три различни начина: директно в деловодството на МИР, по електронен път или чрез куриер/лицензиран пощенски оператор. Заявлението може да бъде изготвено по установен образец или в свободен текст, стига да съдържа всичка необходима информация. Важно е да се отбележи, че всички документи, придружаващи заявлението, трябва да бъдат на български език или преведени на български, като могат да бъдат представени както на хартиен носител, така и в електронен формат. За издаването на удостоверението не се събират такси, а самото удостоверение е валидно за срок от 6 месеца. Процедурата включва и проверка на представените документи и обстоятелства от страна на МИР, като заявителят може да бъде уведомен за необходимостта от допълнителни документи или отстраняване на нередности. Оперативната комуникация се осъществява по електронен път или на адрес, посочен от заявителя.

В какви срокове се издава удостоверението?

Удостоверението за инвестиции се издава в срок от 30 дни от подаването на заявлението или от отстраняването на всички нередности. В случаите, когато процесът на проверка е по-сложен и изисква допълнително време, този срок може да бъде продължен с още 10 работни дни. Важно е да се подчертае, че срокът за издаване на удостоверението е съобразен с необходимостта от внимателна проверка на всички предоставени документи и обстоятелства, като същевременно се стреми към ефективност и бързина в обслужването на заявителите.

Обжалване на отказ за издаване на удостоверение за инвестиции

В случай на отказ за издаване на удостоверение за инвестиции, заявителят има право на обжалване. Решението за отказ може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс, като заявителят следва да се запознае със съответните процедури за обжалване и да подготви необходимата документация. Обжалването предоставя възможност на заявителя да изложи своите аргументи пред компетентен съд или административен орган, като по този начин се гарантира правото на справедлив процес и защита на инвестиционните намерения на заявителя.

Какви са необходимите документи за издаване на удостоверение за инвестиции?

За успешното кандидатстване за удостоверение за инвестиции, заявителят трябва да подаде заявление до Министерството на иновациите и растежа (МИР), придружено от следните документи:

При инвестиции, в рамките на които са разкрити работни места

 1. Фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване - включително страниците със снимката и личните данни на заявителя.
 2. Фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи - ако е приложимо.
 3. Декларация за произхода на средствата - заявителят трябва да предостави доказателства за произхода на инвестиционните средства, които планира да използва.
 4. Автобиография - предоставяне на детайлна информация относно личния и професионалния опит на заявителя.

Допълнително, заявителят трябва да представи:

 • Документ за съдимост или за криминална или за полицейска регистрация, издаден от компетентните органи в държавата на гражданство, произход или обичайно пребиваване.
 • В случай, че в съответната държава не се издава такъв документ или той не обхваща всички необходими данни, се изисква представянето на декларация с правно значение за съответната държава или декларация, направена пред съдебен или административен орган, нотариус, или друг компетентен орган.

За доказателство на изпълнение на инвестиционните изисквания, се изисква представянето на:

 • Удостоверителен документ от банка за внесена сума в капитала на дружеството, която не е по-малка от определените суми за съответната законова разпоредба от Закона за чужденците.
 • Копие от книгата на акционерите, финансови отчети на дружеството за приключилите финансови години след инвестицията и справка за разходите за придобиване на нови дълготрайни материални и нематериални активи.
 • Удостоверение за наети по трудови правоотношения български граждани от дружеството, както и документи, доказващи локализацията на активите в необлагодетелстван регион.

Тези документи трябва да бъдат представени на български език или преведени на български, за да бъдат приети от МИР. Този процес е изключително важен за осигуряването на легална основа за инвестициите на чужденци в България и за улесняване на тяхното бизнес развитие в страната.

При инвестиции, при които само е внесен определен капитал в Българско търговско дружество

За успешното издаване на удостоверения по чл. 25, ал. 1, т. 7 от Закона за чужденците в Република България, свързано с инвестиции чрез внасяне на определена сума в капитала на българска фирма, заявителят трябва да следва конкретна процедура и да представи точно определен набор от документи. На първо място, заявлението за издаване на удостоверение се подава по образец, предвиден в приложение №2 към настоящите правила. Важно е да се отбележи, че заявленията по този член не се разглеждат, преди да е издаден сертификат по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ) за приоритетен инвестиционен проект.

Към заявлението заявителят трябва да приложи следните документи:

 1. Фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване, включващ страниците със снимката и личните данни.
 2. Фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи, ако е приложимо.
 3. Декларация за произхода на средствата по Приложение №6.
 4. Автобиография на чужденеца.

За доказване на изпълнението на изискванията на чл. 25, ал. 1, т. 7 от ЗЧРБ, заявителят представя удостоверителен документ от банка, показващ, че е внесъл в капитала на търговско дружество с издаден сертификат за приоритетен инвестиционен проект сума не по-малка от 2 000 000 лв. Този документ може да не се представя, ако вече е наличен по партидата на търговското дружество в Търговския регистър или в МИР и е актуален.

Също така, за установяване на изпълнението на изискванията се представя документ за съдимост или за криминална или полицейска регистрация, издаден съгласно законодателството на държавата на гражданството, на произход или на обичайното пребиваване на заявителя. В случай че в съответната чужда държава не се издава такъв документ или той не включва всички необходими случаи, се представя декларация с правно значение според законодателството на държавата, в която заявителят е установен.

Ако декларацията няма правно значение съгласно националното законодателство, чужденецът представя декларация, направена пред съдебен или административен орган, нотариус или друг компетентен орган в държавата, където е установен. В случаите, когато чужденецът не пребивава по друго основание в България и не може да извърши регистрация в НАП или в община, за издаването на документ и за извършването на служебна проверка, това обстоятелство и липсата на парични задължения се декларират в заявлението.

Тези документи са от решаващо значение за успешното кандидатстване и получаване на удостоверение за инвестиции, като улесняват процеса на проверка и оценка на заявлението от страна на компетентните органи.

При инвестиции в стартъпи, инвестиции клас (а) и клас (б)

Инвестициите в стартъпи, както и тези от клас "А" и клас "Б", са значими двигатели за икономическото развитие и иновации в страната. Съгласно чл. 25в от Закона за чужденците в Република България, чужденците, ангажирани с дейности по изпълнение и/или поддържане на такива инвестиции, могат да получат разрешение за постоянно пребиваване при спазване на определени условия и критерии. Важно е да се подчертае, че тези инвестиции трябва да бъдат сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ), като това включва получаването на сертификат за клас "А", клас "Б" или за приоритетен инвестиционен проект.

Чужденец, ангажиран в търговско дружество с такава сертифицирана инвестиция, трябва да отговаря на едно от следните условия: да е съдружник или акционер с поименни акции, притежаващ поне 50% от капитала на дружеството; да е представляващ дружеството или прокурист, вписан в търговския регистър; или да е нает по трудов договор за изпълнение на ключова и/или контролна функция в основната дейност на предприятието, свързана с инвестицията.

За удостоверяване на изпълнението на тези изисквания, Министерството на иновациите и растежа издава специално удостоверение след мотивиране от страна на българското търговско дружество за необходимостта от пребиваването на чужденеца в страната за целите на инвестицията. Важно е дружеството незабавно да информира Министерството на иновациите и растежа при прекратяване на отношенията със съответното физическо лице.

Установяването на изпълнение на изискванията се базира на вписванията в Търговския регистър и представянето на редица документи, включително годишни финансови отчети, справки за разходите за придобиване на дълготрайни активи, заверени от регистриран одитор, и други отчети и документи, удостоверяващи въвеждането в експлоатация на инвестицията. Тези документи трябва да бъдат представени в МИР в сроковете, определени от законодателството, за да се гарантира правилното и своевременно издаване на удостоверенията за постоянно пребиваване на основание изпълнението на инвестиционния проект.

При инвестиции в стартъпи, инвестиции клас "А" и клас "Б", процесът на издаване на удостоверения за чужденци, съгласно чл. 25, ал. 1, т. 13 от Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), е строго регулиран и включва специфични изисквания. Този процес е предназначен за български търговски дружества, които вече са получили сертификат за инвестиция клас "А", клас "Б" или за приоритетен инвестиционен проект по чл. 20, ал. 1, т. 1 от Закона за насърчаване на инвестициите (ЗНИ). Заявленията за такива удостоверения могат да се подават само в срока на валидност на издадения сертификат и в рамките на минималния период за поддържане на инвестицията, определен съгласно изискванията на ЗНИ.

За да кандидатстват за издаване на удостоверение, дружествата-инвеститори трябва да подадат заявление по образец, предвиден в Приложение №3 към настоящите правила. Съпроводителните документи към заявлението включват:

 1. Фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване, включващ страниците със снимката и личните данни.
 2. Фотокопие на документ за самоличност, издаден от органите на Министерството на вътрешните работи, ако е приложимо.
 3. Декларация за произхода на средствата по Приложение №6.
 4. Автобиография на чужденеца.
 5. Копие на диплома/и, удостоверение/я или свидетелство/а за придобита професионална квалификация, ако чужденецът е нает по трудов договор за изпълнение на ключова и/или контролна функция, свързана с инвестицията.

Освен това, дружеството-инвеститор трябва да посочи лицата, които ще кандидатстват за получаване на разрешение за постоянно пребиваване, и да мотивира необходимостта от тяхното пребиваване в страната за изпълнение и поддържане на инвестицията. Това изискване подчертава важността от пряката връзка между инвестицията и необходимостта от присъствието на чужденците в България.

Документите, необходими за доказателство на качеството на посочените чужденци, включват вписвания в Търговския регистър или копие от книгата на акционерите, доказателства за представляващия дружеството или прокуриста, както и копие на трудов договор за лица, ангажирани с ключови дейности, свързани с инвестицията.

Този процес е създаден, за да гарантира, че инвестициите, осъществени от чужденци в български стартъпи или в дружества с инвестиции клас "А" и "Б", са в съответствие с националните интереси и целите за икономическо развитие на страната.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за издаване на разрешение за пребиваване на чужденец по инвестиции в България?

Доверявайки се на Елан Консултинг за издаване на разрешение за пребиваване на чужденец по инвестиции в България, клиентите се възползват от широк спектър от професионални услуги и експертен опит. Елан Консултинг предлага задълбочено познание на българското законодателство относно инвестициите и имиграцията, което е от съществено значение за успешното навигиране в процесите за получаване на разрешение за пребиваване.

Експертност и специализация в областта на имиграционното право и инвестициите в България са сред основните предимства на Елан Консултинг. Те разполагат с екип от квалифицирани професионалисти, които са напълно запознати с най-новите изменения в законодателството и могат да предложат актуални и ефикасни решения.

Индивидуален подход към всеки клиент е друг важен аспект, който отличава Елан Консултинг. Разбирането, че всяка инвестиция и всяко инвестиционно намерение е уникално, води до предлагането на персонализирани услуги, които отговарят на специфичните нужди и цели на клиентите.

Пълна подкрепа и консултации на всеки етап от процеса гарантират, че клиентите са добре информирани за всички стъпки, необходими за успешното завършване на процедурата за получаване на разрешение за пребиваване по инвестиции. Елан Консултинг работи тясно със своите клиенти, за да гарантира, че всички документи са коректно подготвени и подадени, което значително увеличава шансовете за успешно получаване на разрешението.

Дългогодишен опит и доказан успех в помощ на чуждестранни инвеститори за получаване на разрешение за пребиваване в България утвърждават репутацията на Елан Консултинг като надежден и предпочитан партньор. Техният опит позволява на клиентите да се възползват от знания и стратегии, които са се доказали с времето, осигурявайки успешното преминаване през всички административни процедури.

В заключение, Елан Консултинг е доказан партньор за чуждестранни инвеститори, които търсят да се установят в България. Тяхната експертиза и ангажираност към успеха на клиента предоставят солидна основа за успешното преминаване през процеса на издаване на разрешение за пребиваване, което е от ключово значение за развитието на бизнеса и личния живот на чужденеца в България.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какви документи са необходими за кандидатстване за разрешение за пребиваване по инвестиции в България?

За кандидатстване за разрешение за пребиваване по инвестиции в България са необходими фотокопие на редовен документ за задгранично пътуване, фотокопие на документ за самоличност, издаден от МВР (ако е приложимо), декларация за произход на средствата и автобиография на инвеститора. В зависимост от типа на инвестицията може да се изискват и допълнителни документи, като удостоверителен документ от банка за внесена сума в капитала на дружество или доказателства за създадени работни места.

Какви са условията за получаване на разрешение за пребиваване на основание инвестиции?

Чужденците, желаещи да получат разрешение за пребиваване, трябва да извършат дейност по изпълнение и/или поддържане на инвестиция, получила сертификат за клас А, клас Б, или за приоритетен инвестиционен проект. Те трябва да са съдружници, акционери със значителен дял от капитала, представляващи дружеството, или наети за изпълнение на ключови функции в рамките на инвестиционния проект.

Защо да изберем Елан Консултинг за подпомагане при процеса на получаване на разрешение за пребиваване по инвестиции?

Елан Консултинг предлага обширен опит и професионализъм в областта на имиграционното право и инвестициите в България. С индивидуален подход към всеки клиент, експертност и постоянна подкрепа през целия процес, те осигуряват най-висока степен на успех за своите клиенти. Тяхната специализация и дългогодишен опит улесняват навигацията в сложните процедури за получаване на разрешение за пребиваване, като предлагат надеждност и доверие.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.