Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Разрешение за работа в България за граждани на трети страни (2024)

Работа в България за граждани на трети страни

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В настоящата статия ще разгледаме всички възможности за работа в България за граждани на трети страни през 2024 година, като ще акцентираме върху задълженията на българските работодатели, които желаят да наемат чужденци, както и процедурите за издаване на разрешения.

Тенденцията на българските работници да избягват нискоквалифицирани и слабо платени работни места, както в миналото в чужбина, така и в сегашно време в самата България, подтиква работодателите към търсене на алтернативи. Увеличението на заплатите в страната също допринася за привличането на работници от далечни страни, които желаят да имигрират и работят в България. Това е забележимо в различни сектори на икономиката, където все по-често можем да видим чужденци на работа.

Услугите, предлагани от нашата фирма, са насочени към български работодатели, които изпитват трудности при намирането на подходящ персонал на местния пазар. Сложността на процедурите по наемане на работници от държави извън ЕС е значителна и за мнозинството от българските работодатели представлява сериозно предизвикателство. Нашата цел е да улесним този процес, като предложим професионална помощ за получаване на разрешения за работа и пребиваване, включително Единно разрешение за пребиваване и работа, Синя карта на ЕС, разрешения за сезонна заетост, вътрешнокорпоративен трансфер, както и за заетост на научни работници, студенти и стажанти.

Стандартното разрешение за работа също е част от нашите услуги, подчертавайки нашата ангажираност да предложим пълна подкрепа и ефективни решения за работодателите. Това подчертава нашата ангажираност към облекчаването на процеса на интеграция на чуждестранни работници в българския пазар на труда, което е от съществено значение за справяне с недостига на квалифициран персонал и за стимулиране на икономическия растеж в страната.

Нашата страна предоставя платформа за развитие и професионално израстване на граждани от всички страни, които не членуват в Европейския Съюз, като например Русия, Казахстан, Узбекистан, Бангладеш, Непал и много други държави, в които наблюдаваме тенденция на засилен интерес за изпращане на работна ръка в България.

Ангажиментът на Елан Консултинг към високите стандарти на обслужване и непрекъснатото стремеж към иновации в областта на трудовата мобилност позволява на фирмата не само да отговори на нарастващия търсене на квалифицирана работна сила от трети страни, но и да допринася активно за развитието на българската икономика и общество като цяло. Сътрудничеството с граждани от изброените държави подчертава глобалната ориентация и мисия на Елан Консултинг за насърчаване на мултикултурен диалог и професионално развитие на международно ниво.

Защо наемането на чужденци в България е трудно?

Наемането на чужденци в България представлява сериозно предизвикателство за българските работодатели, особено поради усложнените процедури и строгите регулации. Сравнението с други страни от ЕС показва, че България има едни от най-сложните изисквания за узаконяване на пребиваването и трудовата дейност на чужденци. Освен това, глобите за наемане на чужденци без необходимите разрешения са значителни, като в определени случаи се предвижда и наказателна отговорност.

В момента в България пазарът на труда изпитва огромен глад на кадри от всички нива на квалификация - българските работодатели имат нужда от квалифицирана чуждестранна работна ръка, а много чужденци желаят да работят в страната. Само че има един проблем – българската бюрокрация. Проблемът с бюрокрацията е наистина сериозен. Разходите - финансови, времеви, целеви и оперативни за получаване на разрешение за работа в България са едни от най-високите в целия Европейски съюз, а това води до незаинтересованост на работодателите да наемат чужденци като цяло. Това е една от основните причини да се доверите на подходящ адвокат по миграционно право, който да оформи всички необходими документи и да извърши процедурите в съответствие със законовите изисквания.

Според българското законодателство, работодателите, които наемат чужденци без съответните разрешения, могат да бъдат глобени със суми между 2000 и 20 000 лева. По-сериозните нарушения могат да доведат до лишаване от свобода и по-високи глоби, особено ако са наети пет или повече незаконно пребиваващи чужденци, или ако са засегнати лица, пострадали от трафик на хора, ненавършили 18 години, или при системно наемане на незаконно пребиваващи чужденци.

Въпреки очевидната нужда от чуждестранна работна ръка и интереса на много чужденци да работят в България, бюрократичните бариери и високите разходи свързани с получаването на разрешение за работа правят процеса особено труден. Това води до незаинтересованост на работодателите да наемат чужденци, като по този начин се намалява потенциалът за решаване на проблема с недостига на работна ръка в страната.

Така, въпреки значителния интерес от страна на чужденците и наличието на потребност от тяхната работна сила в българския бизнес, процесът на наемане се оказва невъзможен за много работодатели поради строгите регулации и бюрокрация. Това създава пречки не само пред самите чужденци, които искат да работят в България, но и пред българския бизнес, който се нуждае от тяхната квалификация и умения.

Съгласно чл. 75, ал. 2 от Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, Работодател – юридическо лице, за което чужденец предоставя работна сила, без съответното разрешение или регистрация в Агенцията по заетостта, се налага имуществена санкция в размер от 2000 до 20 000 лв ( между 1025 и 10250 евро)., освен ако не подлежи на по-тежко наказание.

Освен това, Наказателния кодекс на Република България предвижда, че

Който наеме на работа едновременно пет или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци или незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, за който деецът знае, че е пострадал от трафик на хора, се наказва с лишаване от свобода до четири години и с глоба от две хиляди до двадесет хиляди лева Освен това, който наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец, ненавършил 18-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева. Който системно наема на работа един или повече незаконно пребиваващи на територията на Република България чужденци, се наказва с лишаване от свобода от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева. Последното описано наказание се налага и на лице, което наеме на работа незаконно пребиваващ на територията на Република България чужденец при условия на труд, които съществено се различават от условията на труд на законно наети лица и накърняват човешкото достойнство.

Кои чужденци от трети страни НЕ СЕ НУЖДАЯТ от разрешение за работа в България?

Режимът за наемането на чужденци в България е обект на регулация в няколко нормативни документа, включително Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност. Работодателите, желаещи да наемат граждани от държави извън ЕС, се сблъскват с редица изисквания и процедури, които трябва да изпълнят, за да осигурят легалната заетост на своите бъдещи служители.

Важно е да се отбележи, че някои категории чужденци не се нуждаят от разрешение за работа, за да имат достъп до пазара на труда в България. Това включва:

 • Граждани на държави от ЕС и членовете на техните семейства;
 • Чужденци, притежаващи разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване и членовете на техните семейства;
 • Чужденци с предоставено право на убежище или международна закрила в България;
 • Членове на семейства на български граждани.

За другите, които не попадат в изброените категории, е необходимо да получат разрешение за работа. Процедурите за получаване на такова разрешение могат да бъдат сложни и времеемки, като включват подаване на множество документи и изчакване на одобрение от съответните държавни органи.

Работодателите, които желаят да наемат чужденци, трябва да се уверят, че потенциалните служители притежават валиден документ за пребиваване, както и нотариално заверено копие от този документ, което да съхраняват за срока на наемането.

Нарушаването на тези изисквания може да доведе до налагането на сериозни глоби и дори наказателна отговорност за работодателите, които наемат чужденци без необходимите документи. Следователно, процесът на наемане изисква внимателно спазване на законодателството и ангажираност към регулациите, които уреждат трудовата миграция и мобилност в страната.

Разрешение за работа от 1 до 3 години за ниско и средноквалифицирани работници

В контекста на непрекъснато развиващия се глобален пазар на труда, България предприема стъпки за улесняване на процедурите по наемане на граждани от трети държави. Елан Консултинг се позиционира като надежден партньор в процеса на уреждане на трудовите отношения, като предлага цялостни услуги за получаване на така нареченото „Единно разрешение за пребиваване и работа“ в България, което се издава за срок от 1 до 3 години, в зависимост от валидността на трудовия договор. Тази услуга е особено важна за ниско и средноквалифицирани работници, търсещи възможности за заетост в страната.

Процедура за издаване на разрешение

Съгласно новата уредба, процедурата за издаване на разрешение за работа обхваща няколко ключови стъпки. Основава се на Директива 2011/98/ЕС и местното законодателство, включително Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност (ЗТМТМ). Разрешението се издава от Министерството на вътрешните работи, въз основа на позитивно становище от Агенция по заетостта, което оценява съответствието с изискванията за трудова заетост.

Максималният срок на валидност на такова разрешение е три години, което предоставя гъвкавост и сигурност както на работодателите, така и на служителите. Разрешението се адаптира спрямо продължителността на трудовия договор, осигурявайки точно съответствие със зададените условия на заетост.

В какъв срок се издава разрешението за работа и колко струва?

Процесът на издаване на „Единно разрешение за пребиваване и работа“ е многостепенна процедура, която отнема време и внимание към детайлите. Елан Консултинг предоставя подробна информация и подкрепа на работодатели и кандидати през целия процес, улеснявайки навигацията през комплексните административни изисквания.

Срок за издаване

Издаването на разрешението отнема между 4 и 8 месеца, в зависимост от конкретния случай и стъпките, които трябва да бъдат изпълнени:

 1. Подаване на заявлението: Работодателят или упълномощено от него лице, както и самият чужденец, ако има разрешение за продължително пребиваване, подават заявление в дирекция „Миграция“ или в съответния отдел/сектор/група при областните дирекции на МВР.
 2. Проверка на пазара на труда: Преди подаването на документите, работодателят трябва да е направил проучване на пазара на труда за съответната позиция за поне 15 дни.
 3. Проверка и становища: Дирекция "Миграция" извършва проверка на документите и изисква становище от Агенцията по заетостта и Държавна агенция "Национална сигурност" относно достъпа до пазара на труда и сигурността.
 4. Издаване на виза „Д“: След получаване на положителни становища, чужденецът подава заявление за издаване на виза „Д“.
 5. Уведомление на Инспекция по труда: В седемдневен срок от започване на работа, работодателят уведомява Инспекция по труда.

Цена за издаване на разрешение за работа на чуженци от трети страни

Конкретните такси, свързани с процедурата за издаване на разрешение за работа, могат да варират в зависимост от различни фактори, включително типа на разрешението, броя на необходимите документи за представяне и специфичните изисквания за всяка категория работници. Важно е да се консултирате с Елан Консултинг за актуална информация относно таксите и за да се гарантира, че вашият процес на кандидатстване е възможно най-ефективен и безпроблемен.

Елан Консултинг е тук, за да ви помогне на всяка стъпка от процеса, осигурявайки не само подробни насоки за необходимите документи и процедури, но и подкрепа при уреждане на всякакви въпроси или проблеми, които могат да възникнат. Нашата цел е да улесним вашето пътуване към успешното получаване на разрешение за работа в България.

Какви са необходимите документи за издаване на разрешение за работа от 1 до 3 години?

Процедурата за получаване на разрешение за работа в България за граждани на трети държави изисква подготовката и представянето на конкретен набор от документи. Елан Консултинг предлага подробни насоки и асистенция за събирането и подготовката на следните необходими документи:

Основни документи

 1. Обосновка на искането: В свободен текст работодателят трябва да изложи и обоснове защо желае да наеме именно този чужденец, включително причините за невъзможността да наеме български гражданин или лице с приравнени права. Към обосновката трябва да се приложат копия от обяви за работа, публикувани в местни и национални медии и интернет.
 2. Документи за образование и квалификация: Включват удостоверения за образование, специалност, правоспособност и професионална квалификация, които отговарят на изискванията за длъжността.
 3. Доказателства за професионален опит: Трудова книжка или друг документ, удостоверяващ трудовия стаж и професионалните умения на кандидата.
 4. Свидетелство за съдимост: От страната на произход на чужденеца.
 5. Доказателства за осигурено жилище: Може да бъде наемен договор или документ за собственост, като трябва да се вземе предвид възможността за проверка на адреса.
 6. Декларация от работодателя: Потвърждение, че условията на труд и заплащане за чужденеца не са по-неблагоприятни от тези за българските граждани за съответната категория труд.
 7. Други специфични документи: В зависимост от конкретната длъжност и изискванията на българското законодателство.

Проучване на пазара на труда

Преди подаване на документите, работодателят трябва да проведе проучване на пазара на труда за съответната позиция за период от поне 15 дни, в опит да намери подходящ кандидат сред българските граждани или лица с приравнени трудови права.

Обосновка на искането

Най-субективният аспект в процедурата за издаване на разрешението е правилното изготвяне на обосновката за искането. Това включва подробно обяснение защо конкретният чужденец е най-подходящият кандидат за длъжността и защо работодателят не е успял да намери подходящ български гражданин или лице с приравнени трудови права. Ако не бъде изготвена правилно обосновката на искането за издаване на разрешението за работа е силно вероятно да има сериозни забавяния в издаването на разрешението или директно да бъде постановен отказ!

Елан Консултинг предоставя професионална подкрепа в подготовката на всички необходими документи и обосновки, за да гарантира, че процесът на кандидатстване за разрешение за работа протича гладко и без затруднения.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за издаване на разрешение за работа?

Елан Консултинг улеснява целия процес, като предлага подробни консултации и асистенция при подготовката на необходимите документи за кандидатстване. Фирмата действа като мост между българските институции и кандидатите за работа от трети страни, осигурявайки гладко преминаване през всички административни стъпки. Освен това, Елан Консултинг предлага обширни услуги за подкрепа след получаване на разрешението, като съдейства за интеграцията на работниците в българския пазар на труда и общество.

Това подчертава ангажираността на Елан Консултинг към предоставянето на висококачествени услуги за своите клиенти и укрепването на позициите на България като привлекателна дестинация за международни работници. Със своя опит и професионализъм, Елан Консултинг допринася за устойчивото развитие на трудовата миграция и мобилност в страната, откривайки нови възможности за растеж и процъфтяване на българската икономика.

Разрешение за работа за сезонни работници от трети страни от 90 дни до 9 месеца

Сезонната работа в България предоставя възможност на граждани от трети държави да се наемат временно за извършване на определени задачи, които имат сезонен характер. Това включва сектори като селското стопанство, горското стопанство, рибното стопанство, хотелиерството и ресторантьорството.

Какво е сезонен работник?

Сезонен работник е гражданин на трета държава, който пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори с местен работодател.

Необходими документи

За издаване на разрешение за пребиваване и работа тип „Разрешение за сезонен работник“, работодателят или упълномощеното от него лице трябва да подаде пълен комплект документи в дирекция „Миграция“ или в съответния отдел/сектор/група при областните дирекции на МВР. Кандидатът трябва да предостави:

 • Документи за образование и професионална квалификация: Удостоверения, сертификати или други документи, които доказват квалификацията на работника.
 • Документ за трудов стаж: Издаден от компетентен орган, доказващ професионалния опит.

Документите трябва да бъдат легализирани и придружени с нотариално заверен превод на български език.

Процедура и срокове

Цялата процедура по разглеждане на кандидатурата не трябва да надвишава 2 месеца. Разрешението за сезонна работа може да бъде издадено за период не по-малък от 90 дни и не повече от 9 месеца в рамките на една календарна година. При необходимост, то може да бъде удължено еднократно с още 9 месеца.

Сезонни работници, които са работили в България поне веднъж през последните 5 години, се ползват от ускорена процедура при подновяване на разрешението.

Елан Консултинг може да предостави цялостна подкрепа в подготовката и подаването на документите, както и да съдейства за ускоряването на процеса за сезонни работници, които отговарят на условията за ускорена процедура. Повече за разрешението за сезонна работа и работна виза за България можете да прочетете тук!

Топ 10 работни места за чужденци от трети страни в България

Българският пазар на труда предлага разнообразни възможности за чужденци от трети страни, като отразява динамиката на икономическото развитие и нуждите от квалифицирани кадри в ключови сектори. Ето десетте най-търсени професии, които стоят в основата на международната заетост в страната:

Бизнес сектор Работна позиция Очаквана заплата (в евро)
Логистика Складови работници, Събирачи на поръчки, Шофьори на електрически палетни колички (EPT), Служители по опаковане 500-1000 евро
Производство Производствени техници, Работник на поточна линия, Монтажник, Работник в хранително-вкусовата промишленост 500 - 1000 евро
Технически сектор Заварчици, Монтажници на слънчеви панели, CE и шофьори на автобуси 1000 - 2500 евро
Услуги и хотелиерство Почистващ персонал, Сервитьори, Готвачи на пица, Помощник-готвачи 500 - 2000 евро
Медицина и Здравеопазване (Голям недостиг на кадри) Медицински сестри 800 - 2500 евро
Образование и Езикови услуги (Голям недостиг на кадри) Учители по чужди езици за чужденци 500 - 2000 евро

Какво образование и какви документи са нужни за получаване на разрешение за работа на чужденец от трета страна?

За получаване на разрешение за работа в България, чужденците от трети страни трябва да представят редица документи, които доказват тяхната квалификация и правото им на пребиваване в страната. Основните изисквания обхващат предоставянето на документи за образование и професионална квалификация, както и други съответстващи удостоверения.

Образованието и квалификацията, които се изискват, зависят от спецификата на работната позиция. За някои професии като медицински сестри и учители по чужди езици, е необходимо или висше образование по специалността, или специализирани квалификациии и сертификати. За тези длъжности се изисква и разрешение за практикуване на професията в страната. Това означава кандидатът да представи  дипломи, сертификати и други документи, които удостоверяват професионалната подготовка и правоспособността му пред съответната институция за признаване на професионалната му квалификация и компетентност.

За други професии, особено в технически сектори и производство, е достатъчно средно специално или професионално образование. Важно е да се отбележи, че съгласно руската система на образование, средното професионално образование (СПО) представлява форма на образование, която се приравнява към модернизираната версия на средното специално образование още от миналия век. Това образование готви специалисти, които могат да заемат средно технически и управленски позиции в различни сектори на икономиката. В България подобно образование се придобива в професионалните гимназии и колежи, като се предоставя широк спектър от специалности, особено в областите на техниката, технологиите и услугите.

Документите за образование трябва да бъдат легализирани и придружени с нотариално заверен превод на български език. За чуждестранните граждани е необходимо и удостоверение за липса на съдимост или еквивалентен документ, който доказва, че лицето не е осъждано. Освен това, чужденците трябва да представят медицинско свидетелство, което удостоверява тяхното здравословно състояние, и документи, доказващи правото на пребиваване в страната.

За професиите, които изискват специално разрешение за практикуване, като например медицински сестри, е необходимо лицето да се регистрира в съответния професионален регистър и да получи разрешение от съответните регулаторни органи в България. Това често включва полагането на допълнителни изпити или предоставянето на доказателства за придобитите умения и опит в съответната област.

В заключение, чужденците от трети страни, които искат да работят в България, трябва да се подготвят пълноценно и задълбочено, като съберат и представят всички необходими документи за своето образование, професионална квалификация и легитимност за пребиваване и работа в страната. Правилното и пълно представяне на тези документи е ключът към успешното получаване на разрешение за работа в България.

Какво се случва с правото на пребиваване на чужденец от трета страна при уволнение?

Правото на пребиваване на чужденци в България, работещи на основание разрешение за продължително пребиваване и работа, е тясно свързано със запазването на тяхната работна позиция. При уволнение или прекратяване на трудовия договор от страна на чужденеца, възникват следните правни последици:

 • Основанието за издаване на Единното разрешение за пребиваване и работа отпада. Съгласно българското законодателство, прекратяването на трудовия договор води до отпадане на основанията, на които е било издадено разрешението. Това налага отнемането на правото на пребиваване на чужденеца в страната.
 • Срок за напускане на страната. След прекратяването на трудовия договор, на чужденеца се предоставя срок между 7 и 30 дни, в който той трябва да напусне България. Този срок започва да тече от датата на заповедта за отнемане на правото на пребиваване, а не от момента на прекратяване на трудовите отношения.
 • Възможност за удължаване на срока за напускане. Законът предвижда възможност за удължаване на срока за напускане на страната при определени условия, като продължителност на престоя, здравословно състояние, наличие на посещаващи училище деца и други. В тези случаи срокът за доброволно напускане може да бъде продължен до една година.
 • Работодателят не може да определя на чужденеца условията за напускане на страната. Всички условия и процедури по отношение на напускането на страната от чужденци са регламентирани в закона и не зависят от желанието или изискванията на работодателя.

Какви са правните опции за чужденеца да остане в България?

Чужденците, които прекратят трудовото си взаимоотношение с български работодател, могат да останат в България на основание на други видове разрешения за пребиваване. Те включват, но не се ограничават до:

 • Работа при друг работодател, където чужденецът трябва да получи ново разрешение за работа;
 • Следване в акредитирано учебно заведение;
 • Сключване на брак с български гражданин;
 • Други основания като самостоятелна заетост, дългосрочни инвестиции и т.н.

Следва ли чужденецът да напусне България преди да се върне обратно на ново основание за пребиваване?

Обикновено, за получаване на нов вид разрешение за пребиваване, чужденците трябва да кандидатстват от своята страна на произход или от страна, в която имат легален статут. Въпреки това, има изключения, които позволяват подаване на заявление от България, особено ако чужденецът вече притежава валидно разрешение за пребиваване за други цели.

Може ли да се получи виза Д от съседна държава, като алтернатива?

Ако се налага получаването на нова виза Д, чужденците могат да кандидатстват за нея в консулство или посолство на Република България в съседна държава. Това може да е по-удобен вариант, особено ако връщането в страната на произход е затруднено по различни причини. Важно е да се отбележи, че процедурата трябва да се извърши съгласно изискванията на Наредбата за условията и реда за издаването на визи и определянето на визовия режим, както и съгласно правилата на Министерството на външните работи и Дирекция "Миграция".

Поради тези причини, ние от Елан Консултинг Ви съветваме да се обърнете към нас ако имате въпроси относно издаване на разрешение за работа на чужденец или се чудите как да удължите престоя си в България, ако бъдете уволнен от своя работодател!
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какво представлява сезонен работник според българското законодателство?

Сезонен работник е гражданин на трета държава, който запазва основното си място на пребиваване в трета държава и пребивава законно и временно на територията на Република България, за да извършва сезонна работа, въз основа на един или повече срочни трудови договори, сключени пряко с местен работодател.

Какви са правните опции за чужденеца да остане в България след прекратяване на трудовото взаимоотношение?

Ако чужденец желае да продължи престоя си в България след прекратяване на трудовото си взаимоотношение, той трябва да намери друго основание за пребиваване, например работа при друг работодател, следване в университет или сключване на брак с български гражданин. Въпреки това, не е задължително чужденецът да напуска България преди да подаде заявление за ново разрешение за пребиваване на друго основание.

Защо наемането на чужденци в България е трудно?

Наемането на чужденци в България може да бъде трудно поради сложната процедура за узаконяване на престоя и трудовата дейност на чужденците. Глобите за нерегламентирано наемане на чужденци са високи, а в определени случаи е предвидена и наказателна отговорност. Процедурите за получаване на разрешения за работа са сред най-усложнените в ЕС, което представлява сериозно предизвикателство за мнозинството от българските работодатели.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.