Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.
Виза (Д) - Имиграционна виза за България. Документи и процедура (2024)

Виза Д - Имиграционната виза на България

ОБАДЕТЕ СЕ СЕГА

В днешно време все повече чужденци търсят възможности за живот в България , като нашата родина се превръща в предпочитана дестинация поради множеството плюсове, които страната ни притежава. Независимо дали става въпрос за стремеж към по-добър стандарт на живот, нови професионални хоризонти или лични причини, стъпката към преместване в друга държава изисква задълбочено разбиране на имиграционните процедури и закони. В контекста на България, ключов компонент в този процес е имиграционната виза тип "D" - важна предпоставка за тези, които желаят да установят своето пребиваване на българска територия.

Имиграционната виза "Д" се явява първата крачка за чужденците, стремящи се към дългосрочно пребиваване в Република България. Този тип виза е предназначена за лица, които имат намерение да пребивават в страната за период, надвишаващ 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период. Получаването на виза "D" е предпоставка за последващото кандидатстване за разрешение за пребиваване, което от своя страна узаконява дългосрочното присъствие на чужденеца на българска територия.

Разбирането на разликите и приликите между виза "D" и разрешението за пребиваване е от съществено значение за всеки кандидат. Въпреки че тези две понятия често се объркват, те служат за различни цели и са част от един и същ имиграционен процес. Визата "D" служи като врата към България, докато разрешението за пребиваване представлява ключа към дългосрочното оставане в страната.

С течение на времето, интересът към България като дестинация за имиграция нараства, което води до увеличаване на броя на отказите на заявления за виза "D". Това подчертава необходимостта от внимателно планиране и подготовка на документацията, както и от професионална правна помощ. Възможностите за получаване на виза "D" са разнообразни и обхващат широк спектър от правни основания, включително брак с български гражданин, работа, учебни програми и други.

В следващите раздели ще разгледаме подробно процеса на кандидатстване за имиграционна виза тип "D", необходимите документи, стъпките за преобразуването на визата в разрешение за пребиваване и как можем да ви помогнем в този важен и често комплексен процес. С правилната подготовка и подкрепа, пътят към нов живот в България може да бъде успешен и безпроблемен.

Какво представлява прословутата виза "Д" в България?

Имиграционната виза тип "Д" е ключов елемент от процеса на имиграция и пребиваване в България, представляваща врата към възможностите, които страната предлага на чужденците. Тази виза е предназначена за лица, които планират да пребивават в България за период, по-дълъг от 90 дни в рамките на всеки 180-дневен период, и се явява първа стъпка към получаване на разрешение за дългосрочно или постоянно пребиваване.

Същност и определение

Правилното наименование на виза "Д" е „Виза за дългосрочно пребиваване по чл.15 от Закона за чужденците в Република България“. Тази виза се издава от дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина. Срокът на валидност на визата е до 6 месеца, като тя предоставя право на пребиваване на територията на страната до 180 дни. Издаването на тази виза е процес, който изисква внимателно подготвена документация и често се сблъсква с предизвикателства, включително висок риск от отказ.

Предизвикателства при получаването

Получаването на виза "Д" може да бъде сложен и труден процес, при който отказите не са рядкост. Това често води до трудности за чужденци, които искат да съберат своите семейства в България или да живеят в страната заедно с децата си, които са български граждани. Отказът за издаване на виза "Д" лишава заявителя от възможността да кандидатства за разрешение за пребиваване в България, което може да има сериозни лични и семейни последици.

С какви особености се сблъскваме при кандидатстване за виза "Д" и как да ги преодолеем?

При кандидатстването за виза "Д" за дългосрочно пребиваване в България, кандидатите често се сблъскват с редица предизвикателства и особености, които могат да усложнят процеса. Разбирането на тези аспекти и намирането на подходящи стратегии за тяхното преодоляване е от съществено значение за успеха на кандидатурата.

Задълбочен анализ и строги условия

В последните години, поради нарастващия интерес към установяване в България, имиграционните власти подлагат заявленията за виза "Д" на задълбочен и критичен анализ. Условията за получаване на право на пребиваване се затягат, което води до увеличаване на случаите на откази. Това е особено важно за лица от трети страни, които не са членки на ЕС и се стремят към продължително, дългосрочно или постоянно пребиваване.

Задължителността на виза "Д"

Съгласно Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), за да получат разрешение за продължително пребиваване, кандидатите задължително трябва да притежават виза "Д". Това прави визата абсолютно необходима стъпка в процеса на установяване в страната и поставя допълнителна преграда пред кандидатите.

Изключения от правилото

Въпреки че съществуват някои правни механизми за получаване на разрешение за пребиваване без виза "Д", те са изключително сложни и нееднозначни. Прецеденти, като спечелени дела за издаване на разрешение за пребиваване без виза "Д", са рядкост и често предизвикват дълги правни битки с имиграционните власти.

Стратегии за преодоляване на особеностите

 • Подробно запознаване със законодателството: Кандидатите трябва да се запознаят подробно с изискванията на ЗЧРБ и да се уверят, че разбират всички аспекти на процеса за кандидатстване за виза "Д".
 • Подготовка на документация: Внимателната и детайлна подготовка на всички необходими документи е от съществено значение за намаляване на риска от отказ.
 • Правна подкрепа: Наемането на опитен адвокат, специализиран в имиграционно право, може значително да увеличи шансовете за успешно кандидатстване, като предостави необходимата експертиза и подкрепа.
 • Готовност за обжалване: В случай на отказ, важно е кандидатите да са подготвени за процедурата по обжалване, като разполагат с подходящата правна стратегия за защита на своите интереси.

Подходящата подготовка и разбиране на особеностите на процеса могат значително да увеличат шансовете за успешно получаване на виза "Д" и по-нататъшно установяване в България.

Къде се издава виза "Д" - как и къде да подам заявлението?

Процесът на кандидатстване за виза "Д" за дългосрочно пребиваване в България е строго регламентиран и изисква внимателно планиране от страна на кандидатите. Важно е да знаете къде и как можете да подадете своето заявление за виза "Д", за да осигурите успешното му разглеждане.

В посолство или консулство в "държавата" на кандидата

Съгласно българското законодателство, заявлението за виза "Д" трябва да се подава в българско посолство или консулство в държавата на кандидата. Това означава държавата, чийто гражданин е той. Ако кандидатът живее постоянно в друга държава, в някои случаи е възможно да подаде своето заявление в българското посолство или консулство там, макар тази възможност да не е гарантирана за всички случаи.

В случай на липса на българско посолство или консулство

Ако в държавата на кандидата няма българско посолство или консулство, тогава заявлението за виза "Д" трябва да се подаде в посолството или консулството, което е оторизирано за тази държава.

Кандидатстване за виза Д в "трета" държава

В изключителни обстоятелства е възможно да се кандидатства за виза "Д" и в друга държава, различна от тази на кандидата. Това може да е удобно за чужденци, които се намират в България и са затруднени да пътуват до родината си. В такива случаи те могат да кандидатстват в съседни държави като Сърбия или Гърция, но само след изрично разрешение от българските власти.

Важно! Съгласно чл. 11 от Наредбата за условията и реда за издаване на визи и определяне на визовия режим в България, "заявлението за издаване на виза за дългосрочно пребиваване се подава само в дипломатическите и консулските представителства по постоянното местоживеене на кандидата или в тези представителства, които са акредитирани за държавата на постоянното местоживеене на кандидата. Кандидатите за виза, които пребивават на законно основание в трета държава, различна от държавата на постоянното им местоживеене, могат по изключение да подадат заявление в тази трета страна след обосноваване на причините за това и ако завръщането им в страната по постоянно местоживеене е гарантирано. В хуманитарни и нетърпящи отлагане случаи заявление за издаване на виза може да се подава и в държави извън горепосочените!"

Кандидатстване за виза "Д" от България

Важно да се отбележи, че не е възможно да се кандидатства за виза "Д" от България. Това е строго регулирано и заявленията трябва да се подават само чрез дипломатическите и консулски представителства на България в чужбина.

Препоръки за кандидатстването за виза "Д"

 • Проверете локацията и работното време на най-близкото българско посолство или консулство.
 • Свържете се с Елан Консултинг предварително или с посолството или консулството за информация относно необходимите документи и процедурата за кандидатстване.
 • В случай, че желаете да кандидатствате в трета държава, информирайте се за условията и възможността за това от съответните български власти.

Следвайки тези указания, можете да улесните процеса на кандидатстване за виза "Д" и да увеличите шансовете си за успешно получаване на желаната виза.

Какви са необходимите документи за получаване на виза Д и в какви срокове се издава?

При кандидатстването за виза "Д" за дългосрочно пребиваване в Република България, е важно да се подготвят и представят всички необходими документи съгласно изискванията на Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ) и съответните регулации.

Необходими документи

Подготовката на точния и пълен пакет документи е ключова за успешното кандидатстване за виза "Д". Включва:

 • Анкета и две цветни фотографии размер 3.5x4.5.
 • Паспорт, валиден поне 18 месеца (оригинал и копие на първата страница).
 • Документ, потвърждаващ предоставянето на жилище за периода на престоя (собственост или наем + декларация от собственика на жилището).
 • Доказателство за финансова сигурност за периода на престоя (сертификат от българска банка с наличието на сума, еквивалентна на 1,750 евро на сметката).
 • Здравна застраховка с покритие най-малко 30,000 евро.
 • Сертификат за липса на съдебно минало (т.нар. свидетелство за съдимост) - с превод и легализация, срок на валидност - 6 месеца от датата на издаване.

Срок за издаване на визата

Срокът за обработка и издаване на виза "Д" варира, но обикновено е 15 календарни дни. В зависимост от основанието, на което се кандидатства, срокът може да бъде до 35 работни дни.

Има ли държавна такса?

Да, за кандидатстване за виза "Д" се налага заплащането на държавна такса, която възлиза на 100 евро. Тази такса може да се заплати в брой, с банкова карта или по банковата сметка на съответното дипломатическо или консулско представителство. Размерът на таксата е определен съгласно Тарифа № 3 на МВнР.

Важно е да се отбележи, че успешното кандидатстване за виза "Д" изисква внимателно подготвяне и представяне на всички необходими документи, както и заплащане на съответната такса в посочените срокове.

Образци на документи за кандидатстване за виза "Д" - заявления, адресна декларация за чужденец, покани и много други!

В таблицата по-долу са представени пряки връзки за изтегляне на необходимите документи за кандидатстване за виза "Д" за дългосрочно пребиваване в Република България. Тази информация е предназначена да улесни кандидатите в процеса на подготовка на своите заявления, като предоставя лесен достъп до всички необходими формуляри на различни езици.

Тип на документа Език Линк за изтегляне
Формуляр за кандидатстване за виза D Български Изтегли
Формуляр за кандидатстване за виза D Английски Изтегли
Формуляр за кандидатстване за виза D Руски Изтегли
Заявление за продължително пребиваване в България Български Изтегли
Адресна карта на пребиваване на чужденец Български Изтегли
Лична покана Български Изтегли
Покана от представителство на чуждестранна фирма Български Изтегли
Покана от физическо или юридическо лице Български Изтегли
Покана от юридическо лице с нестопанска цел Български Изтегли
Адресна декларация за чужденец Български Изтегли

Използването на предоставените в таблицата документи е първа стъпка към успешното кандидатстване за виза "Д". Препоръчваме внимателно преглеждане на всички изисквания и предоставяне на пълен и точен пакет документи в съответното дипломатическо или консулско представителство.

Получих отказ за издаване на виза "Д" - какво да правя?

Отказът за издаване на виза "Д" може да бъде голямо разочарование и да постави под въпрос вашите планове за пребиваване в България. Въпреки че това е често срещана ситуация, е важно да знаете, че имате опции за действие.

Обжалване на отказа

Най-важната стъпка, която трябва да предприемете при получаване на отказ за издаване на виза "Д", е да обжалвате решението незабавно. Законът предвижда възможност за обжалване на отказите за издаване на визи и други административни актове, свързани с имиграционния процес. Неприемането на отказа и неговото незабавно обжалване може да представлява важен шанс за обръщане на решението и успешното получаване на виза.

ВАЖНО! Ако не обжалвате отказа, то шансовете за получаване на последваща виза Д или дори туристическа виза С се намаляват драстично, като в някой случаи до 1 процент за успех!

Срокове за обжалване

Съгласно законодателството, имате право да обжалвате отказа в съда в 14-дневен срок от връчването му. Важно е да спазвате този срок стриктно, тъй като закъсненията могат да лишат вашето обжалване от правна сила. В случай на мълчалив отказ, който се счита за такъв при липса на отговор в установения законов срок, също съществува опция за обжалване съгласно същите правила.

Правна помощ

Поради сложността на процеса на обжалване, е изключително препоръчително да потърсите помощта на адвокат, който е специализиран в областта на имиграционното право. Професионалната правна подкрепа може значително да увеличи шансовете за успешно обжалване на отказа, като същевременно осигури правилното спазване на всички процедурни и срочни изисквания.

Подготовка на обжалването

Вашето обжалване трябва да включва всички необходими доказателства и аргументи, които подкрепят вашата позиция и доказват незаконосъобразността на отказа. Включете детайлна информация за вашите обстоятелства, както и всякакви подкрепящи документи, които могат да бъдат от решаващо значение за вашето дело.

Действия при „съгласие“ с отказа

В случай, че решите да не обжалвате отказа или ако срокът за обжалване изтече, трябва да сте наясно, че това може да затрудни значително получаването на нова виза в бъдеще, включително туристическа. Това е така, защото „съгласието“ с отказа (необжалване) може да бъде тълкувано като признание на основанията за отказ, което от своя страна влияе негативно на всички бъдещи заявления за виза.

Получаването на отказ за виза "Д" не е краят на пътя. С правилни действия и ефективно обжалване, вие все още имате шанс да промените решението и да продължите с вашите планове за пребиваване в България.

Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Често задавани въпроси

Какво представлява виза "Д" за България?

Виза "Д" е имиграционна виза, която позволява на чужденци да влизат и пребивават в България за дългосрочен период с цел установяване, работа, учене или събиране на семейството. Тя е първата стъпка към получаване на разрешение за продължително или постоянно пребиваване.

Какви документи са необходими за кандидатстване за виза "Д"?

Необходимите документи включват: попълнен формуляр за заявление, валиден паспорт, доказателства за финансова стабилност, медицинска застраховка, документи, подкрепящи целта на престоя (например покана от работодател, учебно заведение или семейни връзки), и доказателства за наличие на жилище в България.

Колко време отнема процесът на издаване на виза "Д"?

Процесът на издаване на виза "Д" обикновено отнема от 15 до 35 работни дни, в зависимост от конкретните обстоятелства на кандидата и пълнотата на предоставените документи. Важно е кандидатите да подадат заявлението си навреме и да предоставят всички изисквани документи за избягване на забавяния.

С какво друго можем да сме полезни?

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.