Защо да изберете Елан Консултинг да води счетоводството на лекарската Ви практика или зъболекарски кабинет?

Медицината и стоматологията, две от най-уважаваните професии в България и по света, изискват не само професионализъм в клиничната практика, но и внимание към финансовата страна на воденето на частен кабинет. Лекарите и зъболекарите, които избират да управляват собствени практики, се сблъскват с множество предизвикателства, свързани със счетоводството и данъчното облагане. В този контекст, професионалните счетоводни услуги са не само удобство, но и необходимост за ефективното управление на финансовите процеси и за спазването на все по-сложното данъчно законодателство. Елан Консултинг разбира уникалността и спецификата на всяка медицинска практика, предлагайки персонализирани счетоводни решения, които отговарят на индивидуалните нужди на всеки клиент. Нашата цел е да предоставим услуги, които не само отговарят на текущите законови изисквания, но и подпомагат развитието и финансовата стабилност на вашата практика. Ние осъзнаваме, че успехът в медицинския сектор зависи не само от качеството на предоставените здравни услуги, но и от умелото управление на финансите.

Във връзка с особеностите на счетоводството при медицинските практики, Елан Консултинг предлага цялостно обслужване, което включва отчитане на приходите и разходите, съобразено със спецификата на дейността и прилаганите законови режими. Нашият екип от квалифицирани счетоводители е запознат с най-новите изменения в законодателството, което ни позволява да осигурим точно и актуално счетоводно обслужване, изцяло съобразено с нуждите на вашата практика. От голямо значение за нас е да осигурим на нашите клиенти спокойствие и увереност, че техните финансови и данъчни ангажименти са в надеждни ръце. Затова в Елан Консултинг поставяме акцент на прозрачността и отговорността във всяко едно от нашите действия. Ние ценим доверието, което нашите клиенти ни гласуват, и се стремим да го оправдаем с висококачествени счетоводни услуги, които улесняват управлението на техния бизнес.

Един от аспектите, в който Елан Консултинг се отличава, е нашата способност да предлагаме консултации и решения, които са насочени към максимизиране на печалбата и оптимизиране на разходите. Нашите счетоводители работят усърдно, за да идентифицират области, в които може да се постигне финансова ефективност, като същевременно гарантират, че всички финансови транзакции са точни и в съответствие със закона. Освен традиционните счетоводни услуги, Елан Консултинг предлага и изготвянето на отчети за Здравната каса, което е особено важно за медицинските практики. Тази услуга е създадена, за да улесни лекарите и зъболекарите в изпълнението на техните регулаторни задължения и да намали административната тежест, свързана със счетоводството. Това позволява на нашите клиенти да се фокусират върху основната си дейност – предоставянето на качествени здравни услуги.

Нашият опит в счетоводството на медицински и зъболекарски кабинети ни позволява да предоставим специализирани и ефективни решения, които отговарят на уникалните изисквания на този сектор. Разбираме, че времето и ресурсите на нашите клиенти са ценни, и се стремим да предложим услуги, които оптимизират техния работен процес, като едновременно с това намаляват риска от финансови грешки и несъответствия. Нашата ангажираност към високите стандарти и професионална етика ни прави предпочитан партньор за медицински професионалисти. В Елан Консултинг разбираме важността на съхраняването на конфиденциалността и сигурността на личните и финансовите данни на нашите клиенти, което е от решаващо значение в света на здравеопазването.

В допълнение към счетоводните услуги, нашите клиенти могат да се възползват и от обширни данъчни консултации. Това включва помощ при планиране на данъци, консултации за данъчни облекчения и кредити, както и подготовка и подаване на данъчни декларации. Нашата цел е да осигурим на клиентите ни пълна подкрепа във всички аспекти на техния финансов мениджмънт.

Цена за счетоводство на лекар / зъболекар / лекарски кабинет

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Счетоводство на лекарски кабинет, клиника или лекар на свободна практика - с какво е по-различно?

В света на медицинските услуги, професионалното счетоводно обслужване е ключов фактор за успешното управление на лекарска практика или медицинско заведение. Счетоводната къща "Елан Консултинг" предлага пълен комплект от счетоводни услуги, които обхващат всички видове медицински практики - от семейни и общопрактикуващи лекари, през стоматолози и лекари специалисти, до частни лекари и управители на медицински центрове или клиники.

Важно! Според ЗДДС, лекарите и лекарските практики се ползват със специален режим и поради това не начисляват ДДС, защото попадат в закона като освободени доставки.

Българското законодателство поставя редица специфични изисквания пред медицинските професионалисти в областта на счетоводството и финансовото отчитане. Законът за здравето, Законът за ДДС и Законът за корпоративното подоходно облагане са само част от нормативните актове, които директно засягат финансовата дейност на лекарските кабинети и медицинските практики. В този контекст, правилното тълкуване и прилагане на законовите разпоредби е от съществено значение за оптимизиране на данъчните разходи и за осигуряване на съответствие със законовите изисквания.

Счетоводната къща "Елан Консултинг" предлага персонализирани счетоводни решения, които отговарят на уникалните нужди и изисквания на всяка медицинска практика. Нашата цел е да осигурим пълна финансова прозрачност и да помогнем на медицинските професионалисти да се съсредоточат върху най-важното за тях, а именно– предоставянето на висококачествени медицински услуги към пациентите си.

В основата на счетоводството на лекари, зъболекари и лекари по дентална медицина лежи спецификата на тяхната професия, която изисква уникален подход към финансовото управление и отчетност. Медицинската практика не е само професия, но и бизнес, който изисква внимателно управление на приходи, разходи и данъчни задължения. Разбирането на тези аспекти е критично за успешното и устойчиво развитие на лекарската дейност. Важността на коректното счетоводство в медицинската сфера става особено актуална в светлината на непрекъснато изменящото се законодателство и разнообразните изисквания за данъчно облагане и осигуровки. Зъболекарите и лекарите са изправени пред задачата да балансират между осигуряването на качествени медицински услуги и управлението на ефективна и законосъобразна финансова структура.

Освен нормативните изисквания, счетоводството включва и разнообразие от практически аспекти като управление на заплати и персонал, контрол на оперативни разходи и управление на инвестиции в оборудване. Тези елементи са от съществено значение за гарантиране на плавното функциониране на лекарската практика и за поддържане на финансова стабилност и прозрачност. Ефективното счетоводство също е ключово за предотвратяване на финансови загуби и за защита на медицинските практики от възможни данъчни проверки и санкции. Правилното управление на финансите не само защитава лекарите от правни рискове, но и допринася за тяхната професионална репутация и доверие сред пациентите. Счетоводството на лекари и зъболекари в България включва специфични характеристики, диктувани както от законовите изисквания, така и от особеностите на медицинската професия. Много наши клиенти - лекари и зъболекарски кабинети често ни задават въпроси свързани със Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и неговото приложение в техния сектор.

 1. Освобождаване от ДДС: Според чл. 39 от ЗДДС, определени медицински услуги, включително тези, предоставяни от здравни заведения и лекари по дентална медицина, са освободени от ДДС. Това означава, че за тези услуги не се начислява и не се плаща данък върху добавената стойност, което е важно счетоводно облекчение за практикуващите в медицинския сектор.
 2. Данъчни документи и декларации: Въпреки освобождаването от ДДС, лекарите и зъболекарите трябва да внимават при издаването на данъчни документи. Съгласно чл. 86 от ЗДДС, те са задължени да издават данъчни документи за всички услуги, които не са освободени от ДДС, и да ги включват в справка-декларацията за съответния данъчен период. Това изисква точно и последователно отчитане.
 3. Счетоводно отчитане на приходите и разходите: Лекарите и зъболекарите трябва да водят подробни отчети за всички свои приходи и разходи. Това включва записване на всички медицински услуги, продажбата на медикаменти и материали, както и всички оперативни разходи. Точното отчитане е критично за определяне на финансовото състояние на практиката.
 4. Задължения за социални и здравни осигуровки: Лекарите и зъболекарите, както и всички самоосигуряващи се лица, са задължени да плащат държавни социални и здравни осигуровки. Тези плащания са значителен елемент от техния счетоводен отчет и трябва да се водят внимателно, за да се избегнат грешки и санкции.
 5. Управление на персонала и заплатите: В много лекарски практики и дентални клиники работят помощен персонал, администратори и други служители. Управлението на техните заплати, осигуровки и данъчни задължения е съществена част от счетоводната дейност на практиката.
 6. Застраховки: Лекарите и зъболекарите често сключват различни видове застраховки – както професионална отговорност, така и за помещенията, в които практикуват. Воденето на точни отчети за тези застраховки е важно както за финансовата отчетност, така и за законовите изисквания.
 7. Инвестиции в оборудване: Съвременното медицинско оборудване може да бъде значителен разход за лекари и зъболекари. Тези инвестиции трябва да бъдат правилно отчетени и амортизирани в счетоводството, за да се отразят точно върху финансовите резултати на практиката.
 8. Счетоводство на наеми и оперативни разходи: Много лекари и зъболекари оперират в наети помещения. Разходите за наем, комунални услуги, поддръжка и други оперативни разходи трябва да бъдат внимателно отчитани и управлявани.
 9. Данъчни облекчения и стимули: В определени случаи, лекарите и зъболекарите могат да се възползват от данъчни облекчения и стимули, предвидени в българското законодателство. Познаването и правилното прилагане на тези облекчения може да донесе значителни финансови предимства.
 10. Подготовка за данъчни проверки и ревизии: Важно е лекарите и зъболекарите да бъдат подготвени за всякакви данъчни проверки и ревизии. Това включва поддържане на подробни и точни счетоводни документи, данъчни декларации и документация за всички финансови операции.
 11. Информационни технологии и счетоводен софтуер: Използването на съвременен счетоводен софтуер и информационни технологии може значително да оптимизира счетоводните процеси в медицинската практика. Това включва автоматизация на отчетите, управление на заплатите и инвентара, както и улесняване на комуникацията с данъчните органи.
 12. Професионална помощ и консултации: Във връзка със сложността на счетоводството и данъчното облагане в медицинския сектор, много лекари и зъболекари търсят професионална помощ от счетоводни къщи или консултанти. Тази помощ може да бъде ключова за успешното и законосъобразно управление на финансовите и счетоводни процеси в техните практики.

Основата на успешното счетоводство в медицинската практика лежи в разбирането и прилагането на съответните данъчни и счетоводни стандарти. Работата с квалифициран счетоводител или финансов консултант може да бъде от решаващо значение за гарантиране на съответствие със законовите изисквания и за избягване на грешки, които могат да доведат до финансови или правни проблеми. В допълнение, постоянното образование и информираност относно промените в законодателството и практиките в счетоводството са от съществено значение. Това включва актуализиране на знанията за нови данъчни облекчения, промени в нормите за осигуровки и други релевантни аспекти на финансовото отчитане.

Какви са особеностите на счетоводството на лекарски кабинет?

Съгласно Закона за здравното осигуряване, финансовите взаимоотношения между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ се договарят на две нива: национално - чрез сключване на Национален рамков договор (НРД) със съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, и индивидуално - чрез подписване на индивидуални договори с изпълнителите.

Има ли разлика дали лекарският кабинет работи със здравна каса от счетоводна гледна точка?

Работата със Здравна каса внася значителни различия в счетоводното отчитане на лекарския кабинет. Лекарите, които имат договор със Здравна каса, трябва да подготвят периодични отчети за извършените прегледи и медицински интервенции, въз основа на които им се заплащат услугите от касата​ От друга страна, кабинетите, които предлагат само платени услуги, имат по-голяма гъвкавост от счетоводна гледна точка, тъй като не са обвързани със специфичните отчетни изисквания на Здравната каса.

Внимателното следене на пасиви и активи е критично за поддържане на здравословно финансово състояние на кабинета, независимо дали работи със Здравна каса или предлага само платени услуги. Този аспект е от съществено значение за управлението на паричните потоци и за планиране на бъдещите инвестиции и разходи.

Кое да изберем - регистрация на юридическо лице или лекарска практика като самоосигуряващо се лице?

Решението между регистрация на юридическо лице (като ЕООД) или практикуване като самоосигуряващо се лице влияе много сериозно върху начина, по който се определят данъчните и осигурителните задължения на лекарят или лекарския кабинет.

Лекарите, които работят като самоосигуряващи се лица, са задължени да плащат освен осигуровки и данък съгласно ЗДДФЛ. Ключовото при самоосигуряващите се лица е, че законът предвижда така наречените "нормативно признати разходи", които са фиксирани на 25% от дохода. По-просто казано, по закон се приема и презумира, че лекарите, регистрирани като самоосигуряващи се лица, задължително са изхарчили 25% от всички постъпления, без нуждата последните да го доказват. Тези разходи намаляват данъчната основа, което съответно намалява и ефективната данъчна ставка! Проблемът с нормативно признатите разходи е, че ако лекарският кабинет разходва повече от 25% от общите приходи за различни пера - наем на помещение, медицински консумативи, апаратура и т.н., то всичко над 25-те процента в тази хипотеза няма да се признае за разход. В тези случаи може да е по-удачна регистрацията на фирма.

Друга ключова полза на регистрацията като самоосигуряващо се лице е, че не е задължително да имате касов апарат! Въпреки това, за придобитите доходи е задължително да се издава документ за отчитане на приходите, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

Лекарите, които са регистрирали юридическо лице като ЕООД (или ООД, ако имат съдружник), имат възможността да отчитат всички разходи свързани с дейността на фирмата  като разходи на фирмата, което може да доведе до значителни данъчни облекчения.

По отношение на изискването на ЗДДС, обръщаме внимание, че лекарите и лекарски практики се ползват със специален режим и поради това не начисляват ДДС, защото попадат в закона като освободени доставки.

Счетоводната къща "Елан Консултинг" може да помогне на лекарските практики да разберат и да управляват тези финансови и данъчни аспекти по най-ефективния начин. Експертите ни са на разположение да предложат персонализирани решения в зависимост от структурата на Вашата практика и специфичните изисквания на Здравната каса и другите регулаторни органи. Нашата цел е да осигурим прозрачност и точност във финансовото отчитане, за да можете да се съсредоточите върху предоставянето на висококачествени медицински услуги на Вашите пациенти.

Различията във вашия бизнес модел - работата със Здравната каса или като частна практика, имат непосредствено въздействие върху вашите данъчни и отчетни задължения. С правилния подход към счетоводството, вие не само ще спазите законовите изисквания, но и ще оптимизирате вашите финанси. "Елан Консултинг" е вашето надеждно решение за всички аспекти на счетоводството - от изготвяне на отчети за Здравната каса до оптимизация на данъчните ви задължения спрямо предлаганите от вас медицински услуги.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Кои органи са компетентни да извършат проверка в лекарския кабинет? Вижте как Елан Консултинг може да ви предпази!

В контекста на счетоводството и управлението на лекарски кабинет, важността на компетентното и законосъобразно водене на дейността е от изключително значение. Кабинетът Ви може да бъде обект на проверка от различни държавни органи, включително Регионалните здравни инспекции (РЗИ) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), които се фокусират върху спазването на здравните, санитарни и финансови регулации.

 1. Работа на загуба: Отчетите, показващи продължителна загуба или нереалистично малка печалба, могат да предизвикат съмнения и подробни проверки от страна на данъчните органи. Такива финансови сценарии могат да сигнализират за потенциални несъответствия или финансови злоупотреби. Елан Консултинг осигурява прецизно счетоводство и финансови анализи, които помагат да се предотврати подобна ситуация.
 2. Неправилно начисляване на осигуровки и данъци: Точното начисляване на осигуровки и данъци е критично за избягване на санкции и проверки. Грешките в тази област могат да доведат до сериозни финансови и правни последици. Нашата роля е да осигурим, че всички плащания и отчети са извършени коректно и навреме.
 3. Насрещни проверки: В случаите, когато Вашият съконтрагент е обект на проверка, и Вие можете да бъдете засегнати. Такива проверки могат да разкрият несъответствия във Вашата счетоводна документация, особено ако са извършени значителни финансови транзакции. Нашата задача е да предотвратим такива рискове чрез детайлна счетоводна подготовка.
 4. Осигуряване на други лекари под същата фирма: Когато сте семеен лекар, работещ с други колеги под един покрив, е важно правилно да се осигуряват и отчитат всички хонорари и свързани с тях данъци и осигуровки. Некоректното управление на такива финансови отношения може да доведе до значителни проблеми при проверка.

Елан Консултинг разбира тези предизвикателства и предлага специализирани услуги, за да гарантира, че Вашият лекарски кабинет функционира гладко и в съответствие с всички регулации. От изготвянето на точна финансова и счетоводна документация до предоставянето на юридически консултации и представителство - ние сме тук, за да защитим Вашите интереси и да Ви предпазим от всякакви потенциални рискове.

Освен това, е от съществено значение да не се подценява счетоводството на лекарски кабинет. Всяка практика, независимо дали сте семеен лекар, общопрактикуващ лекар, частен лекар или специалист, се нуждае от опитен счетоводител, който разбира спецификите на медицинския сектор. Грешките в счетоводството не само могат да доведат до финансови загуби, но и да предизвикат правни проблеми с държавни органи. Нашият екип от професионалисти е на Ваше разположение, за да Ви предостави необходимата експертиза и подкрепа.

С "Елан Консултинг" на ваша страна, вие не само ще имате спокойствие относно счетоводните и юридически аспекти на вашата практика, но и ще може да се съсредоточите върху предоставянето на висококачествени медицински услуги на вашите пациенти. Ние работим единствено във ваша подкрепа, за да гарантираме, че всички финансови и правни аспекти на вашата дейност са напълно обезпечени и защитени.

Често задавани въпроси

Как 'Елан Консултинг' може да помогне на моя лекарски кабинет да оптимизира данъчното облагане и отчетността?

Нашите квалифицирани счетоводители и юридически консултанти предлагат индивидуализирани решения за оптимизиране на данъчното облагане, изготвяне на прецизни финансови отчети и съвети за съответствие с актуалните законови изисквания, което ви помага да управлявате финансите на вашия кабинет по най-ефективния начин.

Как 'Елан Консултинг' подпомага в подготовката на отчети за Здравната каса и каква е добавената стойност за моя кабинет?

Ние предлагаме професионално изготвяне на отчетите за Здравната каса, което облекчава административната тежест и гарантира правилното и своевременно представяне на необходимата документация. Тази услуга ви помага да поддържате добри отношения със здравните органи и да се фокусирате върху предоставянето на висококачествени медицински услуги.

Каква подкрепа мога да очаквам от 'Елан Консултинг' при юридически въпроси или подадени сигнали от пациенти?

Нашите юридически специалисти са на ваше разположение за консултации, представителство пред регулаторни органи и предложения за ефективни решения на юридически проблеми. С 'Елан Консултинг' на ваша страна, вие имате достъп до компетентни юридически услуги, които ви защитават и подкрепят във всяка ситуация.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.