Счетоводна къща "Елан Консултинг" приветства всички земеделски производители и стопани, които търсят надежден партньор в управлението на своя бизнес. В света на земеделското производство, където условията и предизвикателствата се променят с всеки изминал сезон, правилното счетоводство и отчетност играят ключова роля за успеха на всяко стопанство. Затова е важно да разберем разликата между земеделски производител и земеделски стопанин, както и да осигурим точна информация за стажа като земеделски производител и актуалните осигуровки за земеделски производители за миналата 2023 и текущата 2024 година.

Предоставяме пълна гама от счетоводни услуги за земеделски производители в Бургас, София и цяла България, включително помощ при изискванията за земеделски производители, подготовката на годишен отчет за дейността, както и изчисляване и калкулация на осигуровки. Нашият опит в счетоводството на земеделски производители като физически лица, включително и тези, които водят едностранно счетоводство, ни позволява да предложим специализирани решения, отговарящи на уникалните нужди на всяко стопанство.

Ние разбираме комплексността на счетоводната отчетност в този сектор и предлагаме нашата експертиза за счетоводство на земеделски производител, водене на счетоводна книга, както и подготовка и подаване на необходимите документи за пререгистрация на земеделски производители през 2024 година. Освен това, нашите консултации обхващат и важни теми като статута на нерегистрирани земеделски производители и изготвяне на ГФО (годишни финансови отчети) за земеделски производители за 2024 година.

Нашият екип от експерти е тук, за да ви подкрепи на всяка стъпка, като осигури съответствие със съществуващите нормативни изисквания и да ви помогне да навигирате успешно през финансовите аспекти на вашата дейност. С "Елан Консултинг", вие разполагате с надежден партньор, който разбира спецификите на земеделския бизнес в България и е ангажиран с предоставянето на персонализирани счетоводни решения, които да отговарят на вашите уникални нужди и да подпомагат вашето развитие в дългосрочен план.

Защо да се доверим на "Елан Консултинг" за счетоводство на земеделски производител?

Изборът на счетоводна къща "Елан Консултинг" за счетоводство на земеделски производители би могъл да е в основата на скоростното развитие на Вашия земеделски бизнес. Нашата експертиза,, базирана на обширния опит и знания, натрупани в хода на тридесетгодишния ни опит помага на всеки наш клиент земеделски производител да постигне такива успехи, каквито не е очаквал. Ето някои от основните ни услуги за земеделски производители:

Специализирана експертиза в земеделието: "Елан Консултинг" притежава задълбочени познания за спецификите на земеделското счетоводство и данъчните регулации, което е критично за точното и ефективно управление на финансите на земеделски производители.

Данъчни консултации: Нашият екип постоянно следи за промени в данъчното законодателство, включително специфични данъчни облекчения и режимите за данъчно облагане на земеделските производители, осигурявайки актуална и точна данъчна информация на нашите клиенти

Подкрепа при данъчни проверки: Компетентността на "Елан Консултинг" включва подготовка и подкрепа при различни видове данъчни проверки от НАП, предоставяйки защита и увереност за клиентите си.

Персонализирани услуги: Нашият екип предлага персонализирани счетоводни решения, които отговарят на уникалните нужди и изисквания на всеки земеделски производител.

Ефективно управление на осигуровките на земеделските производители: Счетоводните услуги включват подробно управление на осигуровките, съобразно със законовите изисквания, което осигурява спокойствие за клиентите ни.

Професионална подготовка и представяне на документи: Високата квалификация на "Елан Консултинг" гарантира точно и навременно подготвяне на всички необходими документи за данъчни и осигурителни цели.

Подкрепа при авансовите данъчни плащания и годишни декларации: Нашата компания оказва помощ при определянето на авансовите данъчни плащания и при подаването на годишните данъчни декларации.

Практически съвети и консултации: "Елан Консултинг" предоставя на своите клиенти не само счетоводни услуги, но и ценни съвети за оптимизиране на данъчните и финансовите операции, което е особено важно в динамичната среда на земеделския бизнес.

Актуализация на регистрации и документация: Поддържаме актуални всички регистрации и документация, което е основополагащо за правилното функциониране на земеделски производители.

Подкрепа при получаване на субсидии и финансиране по европрограми за земеделски производители и държавни помощи: Помагаме на клиентите си при кандидатстване за субсидии и други форми на финансиране, което е от съществено значение за развитието на земеделския бизнес.

Проактивност и своевременно реагиране: "Елан Консултинг" се отличава с проактивен подход, предвиждайки потенциални проблеми и предлагайки решения преди те да възникнат.

Задълбочено разбиране на нуждите на земеделските производители: Благодарение на опита си в областта, "Елан Консултинг" има дълбоко разбиране за специфичните нужди и предизвикателства, пред които са изправени земеделските производители.

Дългосрочно партньорство: Предлагаме дългосрочно партньорство, основаващо се на доверие и прозрачност, което е от ключово значение за успешното развитие на всяка земеделска дейност.

Можем спокойно да кажем, че "Елан Консултинг" предлага комплексен набор от счетоводни и консултационни услуги, които са напълно съобразени с нуждите на земеделските производители, като по този начин осигуряваме пълна и професионална подкрепа във всяка една фаза на техния бизнес.

Цена за счетоводство на земеделски производител

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Счетоводство на земеделски производител - какви са особеностите?

В съвременния свят, където конкуренцията е ожесточена и всеки ден е важен за развитието на бизнеса, професионалното счетоводно обслужване се превръща във важен алианс за земеделските производители. Счетоводните услуги, предлагани от "Елан Консултинг", осигуряват спокойствие и възможност за фокус върху основната дейност, като отглеждане на земеделски продукти, без да се тревожат за финансовата стабилност и съответствие със законовите изисквания.

Специализираното счетоводно обслужване е от критично значение за земеделските производители, които често се сблъскват с уникални финансови и законови предизвикателства. "Елан Консултинг" предлага персонализирани счетоводни решения, които помагат на земеделските производители да управляват своите финанси по начин, който способства за устойчив растеж и развитие на техния бизнес.

Те разбират от спецификите на земеделския сектор и предлагат услуги, които адресират конкретните нужди на земеделските производители - от управление на средства и активи до планиране на данъци и съответствие със законовите изисквания.

Защо счетоводството на земеделски производители е по-различно от счетоводното обслужване на фирми например?

Счетоводството на земеделски производител в България има свои специфични особености поради природата на земеделската дейност и законовата рамка, която регулира тази сфера. Една от основните характеристики на счетоводството в земеделския сектор е, че то трябва да отчита сезонни вариации и особености на земеделските цикли. Освен това, счетоводството трябва да следи специфични правила за оценка и отчитане на земеделските активи като земя, животни, растителна продукция и машини.

Законовата рамка в България предвижда различни режими за счетоводно отчитане на земеделските производители в зависимост от тяхната големина и вид дейност.

Освен това, счетоводството на земеделски производители трябва да отчита и специфични субсидии и помощи от Европейския съюз и националните фондове, което може да включва специални счетоводни и данъчни правила. Счетоводната практика в тази сфера трябва да е в съответствие с националното и европейско законодателство, което регулира земеделската дейност и счетоводството на земеделските производители.

Фактори, които влияят върху счетоводството на земеделски производители

Счетоводството на земеделски производители има свои специфични особености, свързани със спецификата на тяхната дейност. Това включва следните аспекти:

 1. Избор на дружествена форма: Всяко селскостопанско производство изисква лицето производител да произвежда и търгува земеделската продукция под някаква дружествена форма. Земеделските производители могат да функционират като юридически лица, което ги задължава да съобразяват с общите правила на счетоводството за търговски предприятия.
 2. Сезонност на дейността: Земеделската дейност е обикновено сезонна, което може да влияе на ревизиите и стандартните практики в счетоводството.
 3. Специфични разходи и приходи: Земеделските производители се сблъскват със специфични разходи и приходи, свързани с обработка на почвата, закупуване на семена, използване на техника и трудови ресурси.
 4. Законодателство в сферата на селското стопанство: Земеделските производители трябва да спазват законодателството, специфично за селското стопанство, което включва особени правила за участие в европроекти, различни субсидии, данъци и стимули.
 5. Оценка на стопанските обекти и стоки: Оценката на селскостопански обекти, като земеделски земи, растения и скот, може да бъде сложна и изисква специални познания.
 6. Контрол на запасите: Земеделските производители трябва да следят и контролират запасите от семена, торове и други материали, които се използват в производството.
 7. Обработка на преработката: Земеделските продукти, които се използват за преработка, изискват специфично счетоводство за следене на разходите и приходите по този процес.
 8. Възможност за комбиниране с други дейности: Някои земеделски производители могат да комбинират своята дейност с търговия, туризъм или други допълнителни услуги, което изисква допълнителни счетоводни процедури.

Какви данъци дължи земеделски производител физическо лице, ЕТ и фирма?

Данъчно облагане и счетоводство  на земеделски производител ЕТ (едноличен търговец):

Едноличният търговец е физическо лице, на което законът предоставя качеството „търговец“, като той попада в категорията „самоосигуряващо се лице“ и като такова, е длъжен да внася както осигуровки, така и данъци. Едноличните търговци са лица, които упражняват стопанска дейност от свое  име и за своя сметка. Те се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ, ако са избрали този ред на облагане.

Те внасят авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или тримесечна авансова вноска за първото тримесечие до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Облагаемият доход се формира чрез прилагане на правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на данъчната печалба.


Земеделските производители, които действат като еднолични търговци, се сблъскват с различни аспекти на данъчно облагане спрямо техния статут. Те могат да изберат да се облагат по реда, предвиден за едноличните търговци, съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).

При този метод на облагане, доходите на земеделските стопани се облагат с данък върху годишната данъчна основа, като се прилагат правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на данъчната печалба. Данъчната ставка в този случай е 15%.

По отношение на авансовите вноски, тези земеделски производители са длъжни да внасят месечни или тримесечни авансови вноски, в зависимост от избрания метод на облагане. Тези вноски се изчисляват и внасят съгласно правилата и условията, определени в ЗКПО.

Интересен аспект на облагането на тези земеделски производители е възможността за преотстъпване на данъка върху годишната данъчна основа до 60%, когато дейността им е свързана с производството на непреработена растителна и животинска продукция. Това данъчно облекчение обаче не се прилага за всички категории земеделски стопани и подлежи на специфични ограничения.

Освен това, физическите лица, които не са регистрирани като земеделски стопани и получават държавни помощи и субсидии, се облагат с окончателен данък от 10% върху тези доходи. Данъкът се удържа и внася от администратора на помощта и не подлежи на деклариране в годишната данъчна декларация.

Тези правила и облекчения осигуряват гъвкавост и подкрепа за земеделските производители, които избират да действат като еднолични търговци, давайки им възможност да оптимизират своето данъчно обременение в рамките на законовите рамки.

Каква е данъчната ставка за земеделски производител ЕТ?

Данъчната ставка за земеделски производители - еднолични търговци е 15% (15 на сто) от годишната данъчна основа, според чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ.

Имат ли земеделските стопани ЕТ данъчни облекчения?

Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 % ( 60 на сто) на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.

Това преотстъпване, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:

 • Лице, което е предприятие в затруднено положение;
 • лице, което е голямо предприятие;
 • Физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а ЗДДФЛ
 • Лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
 • Направени от земеделския производител инвестиции в напояване.
На практика, разпоредбата на чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ предвижда, че земеделските производители ЕТ имат право на данъчно облекчение, което представлява преотстъпване на до 60% от дължимия данък под формата на държавна помощ за регистрирани земеделски стопани. С оглед изключенията в чл. 48, ал. 7 ЗДДФЛ е важно да се консултирате с експерт от счетоводна къща Елан Консултинг, за да разберете от какви точно данъчни облекчения можете да се възползвате!

Данъчно облагане и счетоводство на земеделски производител - физическо лице:

Земеделските производители, които са физически лица, се сблъскват с уникални аспекти при данъчното облагане на своите доходи. Съгласно Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), тези доходи се облагат с данък върху общата годишна данъчна основа, което зависи от техния статут - дали са търговци по смисъла на Търговския закон или се облагат по различен ред.

За земеделските производители, които не са търговци, се прилагат специфични правила за определяне на облагаемия доход. Те имат право на нормативно-признати разходи от 60% за доходи от производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на декоративната растителност, и 40% за доходи от преработени продукти и производство на декоративна растителност. Това представлява значително облекчение, тъй като тези разходи се приспадат директно от годишния доход без нуждата от представяне на документи за доказателство.

Доходите от земеделска дейност се смятат за придобити в момента на тяхното плащане, било то в брой, безналично, или при получаване на престация при плащане в натура. Данъчната ставка за облагане на тези доходи е стандартно 10%. Освен това, земеделските стопани подлежат на дължим авансов данък по реда на ЗДДФЛ, като има специфични правила за определяне на размера и сроковете за внасяне на този данък.

Освен това, определени доходи на земеделските производители са изцяло освободени от облагане с данък. Това включва различни видове обезщетения за имуществени и неимуществени вреди, особено в случаите на извънредни ситуации като природни бедствия. Тези суми, които могат да бъдат изплатени от държавни органи или фондове, не се включват в годишния облагаем доход на земеделските производители.

Важно е да имате предвид, че процесът на данъчно облагане за земеделските производители физически лица изисква задълбочено разбиране на приложимите закони и регулации. Със своите специфични правила за нормативно-признати разходи и освободени доходи, системата предоставя определени облекчения, които целят да подкрепят и облекчат финансовото бреме на тези работещи в земеделския сектор.

Каква е данъчната ставка за земеделски производители физически лица?

Земеделските производители физически лица се облагат с данък от 10% върху данъчната основа

Какви са нормативно признатите разходи за земеделски производители физически лица?

Земеделските производители - физически лица ползват 60% нормативно признати разходи съгласно чл. 29 , ал. 1, т. 1 ЗДДФЛ (за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност) и 40% нормативно признати разходи (за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство)

Данъчно облагане и счетоводство на земеделски производител юридическо лице - фирма (ООД/ЕООД)

Особености:

 • Юридическите лица, които са земеделски производители, се регулират от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и са задължени да подават годишни данъчни декларации, както и да изплащат корпоративен данък в размер на 10% върху облагаемия доход.
 • Разходите, които могат да бъдат отчетени за намаляване на данъчната основа, включват разходи за суровини и материали, разходи за персонал, амортизационни разходи, разходи за външни услуги, данъци и такси, както и други разходи, свързани с основната дейност на дружеството.
 • Юридическите лица могат да извършват прехвърляне на загуби от предходни години, което може да намали данъчната им основа в следващите години.
Важно! Съгласно чл. 189б ЗКПО, Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% (60 на сто) на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия - преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, придобитите активи посочени по-горе са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица и дейността на лицето - земеделски производител трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване;, като това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации.

Сравнение със земеделски производител едноличен търговец (ЕТ):

 • Печалбата на земеделски производител - фирма, както и на земеделски производител - ЕТ се определя еднакво и по реда на ЗКПО. Казано по-просто печалбата е равна на разликата между приходи и разходи, които са относими към стопанската дейност, положителният годишен финансов резултат е печалба, а отрицателният – загуба, а също така не се прилагат правилата за нормативно признатите разходи, както при физическите лица.
 • Също както при земеделски производител ЕТ, съгласно чл. 189б ЗКПО, Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% (60 на сто) на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Аз съм физическо лице на трудов договор. Искам да се регистрирам като земеделски производител, без да прекратявам трудовия си договор. Кое е по-добре - да регистрирам фирма, ЕТ или да се регистрирам като физическо,лице земеделски производител?

Изборът между регистриране като физическо лице, земеделски производител или създаването на фирма или ЕТ (едноличен търговец) за занимаване със земеделие зависи от няколко важни фактора, свързани с природата на вашата дейност и финансовите ви очаквания. Ако сте в положение да документирате повече от 60% от разходите си спрямо приходите, включително получаваните субсидии, регистрирането на фирма може да бъде по-изгоден вариант. Това позволява използването на тези разходи за намаляване на облагаемата печалба и следователно намаляване на данъчното обременяване.

От друга страна, ако е трудно да се съберат документи за всички разходи или те представляват по-малко от 60% от приходите, регистрирането като физическо лице, земеделски производител, би било по-удачно. При тази форма на регистрация, 60% от приходите се признават като нормативно-признати разходи без необходимостта от документално доказване. Това означава, че ще платите данък само върху останалите 40% от декларираните доходи.

Независимо от избора, като самоосигуряващо се лице, вие ще бъдете задължени да правите авансови осигурителни вноски. В края на годината ще трябва да направите изравняване на осигурителните вноски въз основа на крайните финансови резултати. Това изискване е важно както при регистрация като физическо лице, така и при управление на фирма или ЕТ.

Така, в зависимост от вашите специфични нужди и условията, под които работите, трябва да направите информиран избор. Важно е да се вземат предвид всички аспекти на дейността ви, включително управлението на разходите, данъчните облекчения и административните задължения, за да определите коя форма на регистрация е най-подходяща за вас.

За по-точно и информирано решение препоръчваме да ни се обадите за консултация със счетоводен и данъчен специалист от Елан Консултинг, който може да анализира вашата конкретна ситуация и да предложи най-подходящия вариант въз основа на вашите индивидуални нужди и цели.

Кога следва да регистрирам фирма като земеделски производител?

Регистрацията на фирма може да донесе редица предимства на земеделските производители в България, включително по-голяма юридическа сигурност, по-лесен достъп до финансиране и възможност за участие в различни субсидионни програми. Ето няколко ситуации, при които регистрацията на фирма може да бъде подходяща стъпка:

 1. Разрастване на дейността: Ако земеделската ви дейност се разраства и вече не можете да я управлявате ефективно като физическо лице, регистрацията на фирма може да ви помогне да структурирате дейността си по-добре.
 2. Получаване на субсидии и финансиране: Някои субсидионни програми и финансови институции изискват земеделските производители да бъдат регистрирани като юридически лица, за да могат да кандидатстват за средства.
 3. Юридическа сигурност: Регистрацията на фирма може да предложи по-голяма юридическа сигурност и защита на личното ви имущество в случай на юридически спорове или финансови затруднения.
 4. Достъп до пазари: Регистрираните фирми често имат по-лесен достъп до различни пазари и търговски партньори, което може да е от съществено значение за разширяване на дейността ви.
 5. Репутация и доверие: Юридическите лица често се възприемат като по-надеждни и професионални от страна на клиенти, доставчици и други заинтересовани страни.

Въпреки предимствата, регистрацията на фирма също така носи и допълнителни отговорности и изисквания, включително по-строги счетоводни и данъчни правила, както и административни разходи. Затова е важно земеделските производители да обмислят внимателно своите нужди и възможности, преди да вземат решение за регистрация на фирма. Също така, консултация с професионален счетоводител или юрист може да бъде много полезна, за да се осигури правилната стъпка в тази посока.

Аз съм земеделски производител и искам да участвам по европрограма. Как вашите счетоводители могат да помогнат?

Като земеделски производител, участието в европрограми като общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП) може да предостави важни възможности за финансиране и подкрепа за вашата дейност. За да получите помощ от европрограми, е необходимо да изпълнявате специфични изисквания и да спазвате правилата на програмите, които планирате да използвате.

Нашият екип от счетоводители може да помогне като следва:

 1. Консултации за европрограмите: Нашите счетоводители могат да ви консултират относно различните европрограми, наличните схеми за финансиране и изискванията за кандидатстване. Те ще ви помогнат да разберете кои програми са подходящи за вашите нужди и как да се подготвите за кандидатстване.
 2. Подготовка на документация: Участие в европрограми изисква подготовка на различни документи и проекти. Счетоводителите ни могат да ви помогнат да изготвите и представите необходимата документация и планове за финансиране, включително бизнес планове и бюджети.
 3. Следене на финансовите аспекти: Когато сте одобрени за участие в европрограма, нашите счетоводители могат да следят и анализират финансовите аспекти на проекта, включително бюджетирането, изпълнението на разходите и съответствието със зададените критерии.
 4. Съответствие със законодателството: Земеделските производители, участващи в европрограми, трябва да спазват сложни правила и регулации. Нашите счетоводители могат да ви помогнат да се съответствате с изискванията и да избегнете потенциални проблеми със съответните органи и институции.
 5. Финансов контрол: Нашите счетоводители могат да осигурят системи за финансов контрол и управление, които да помогнат да се гарантира, че средствата от европрограмите се използват ефективно и в съответствие с приетите правила.

Земеделската дейност и участие в различните европрограми изискват внимателно планиране и изпълнение. Нашите счетоводители са на разположение, за да ви помогнат в този процес и да се уверят, че вашият проект и финанси са в добри ръце.

Какви осигуровки дължат земеделските производители?

Земеделските производители в България, регистрирани съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), са длъжни да изпълняват редица задължения по отношение на осигурителните вноски. Тези задължения са ключови за тяхното социално и пенсионно осигуряване и са свързани с редица критерии и условия.

Земеделските производители придобиват статута на „регистриран земеделски стопанин“ от момента на вписването си в регистъра и са задължени да заверяват регистрационната си карта ежегодно. В случай, че не изпълнят това задължение, губят своя статут до следващата заверка.

Задължителното осигуряване обхваща инвалидност, старост и смърт. Земеделските производители могат да изберат и допълнително осигуряване за общо заболяване и майчинство. Лицата, родени след 31 декември 1959 г., са задължени да се осигуряват и в универсален пенсионен фонд, ако са вече осигурени във фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване. Тези, които искат да променят вида на своето осигуряване, могат да го направят в определени срокове в зависимост от годината.

Земеделските производители внасят задължителни осигурителни вноски върху определен месечен осигурителен доход, който варира между минимален и максимален размер, установен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. За 2023 г. минималният месечен осигурителен доход е определен на различни стойности за периодите януари-юли и август-декември.

Окончателният размер на осигурителния доход и дължимите осигурителни вноски се определят от земеделските производители в приложението към годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ. Това не включва сумите, получени под формата на държавни помощи и субсидии.

Специфично за регистрираните земеделски стопани, които произвеждат преработена растителна и животинска продукция, е, че те определят своя осигурителен доход въз основа на декларирания облагаем доход от съответната дейност. Непреработените продукти не се включват при изчисляването на осигурителния доход.

Има и опции за подпомагане на земеделските стопани при внасянето на осигурителните вноски, включително възможност за изплащане от фондове за подпомагане на земеделските стопани.

Примерът за определяне на авансовите задължителни осигурителни вноски показва спецификата на вноските, вариращи в зависимост от датата на раждане на земеделския производител и обхвата на осигуряването, като се изчисляват върху минималния месечен осигурителен доход за периода.

Тези регулации и процедури са съществени за определянето на социалните и пенсионните права на земеделските стопани, като предоставят гъвкавост и възможности за избор на подходящото осигуряване в зависимост от техните индивидуални нужди и обстоятелства.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви данъчни проверки като земеделски производител могат да ми извършат от НАП и как можете да ме защитите?

Земеделските производители в България могат да бъдат подложени на различни видове данъчни проверки от страна на Националната агенция за приходите (НАП). Тези проверки варират в зависимост от обстоятелствата и могат да включват проверка по прихващане или възстановяване на данъци, включително ДДС, както и други сходни процедури.

Основната цел на проверките по прихващане и възстановяване е да се установи правилността на декларираните данъчни задължения и да се коригират недължимо платени или събрани суми. Тези процедури могат да бъдат инициирани както от данъчните органи, така и от самите земеделски производители.

Проверките по прихващане и възстановяване на ДДС са специфични и се прилагат, когато има данъчен кредит, който превишава начисления данък за определен период. Такива проверки могат да се извършат и за възстановяване на ДДС на чуждестранни юридически лица или на чуждестранни лица, регистрирани за целите на ДДС в ЕС.

При завършване на проверката, НАП издава Акт за прихващане или възстановяване, който регулира възстановяването или прихващането на съответните суми. Ако в процеса на проверката се открият недекларирани данъци или осигурителни вноски, може да бъде издаден Акт за установяване на задължение.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" може да предостави важна подкрепа на земеделските производители по време на тези проверки. Като опитни професионалисти в областта на счетоводството и данъчното право, екипът на "Елан Консултинг" може да помогне в правилното подготвяне и предоставяне на необходимата документация, да осигури професионално представителство пред данъчните органи и да предложи консултации за всякакви въпроси, свързани с данъчните проверки.

"Елан Консултинг" може да защитава интересите на своите клиенти, като осигурява точно и навременно изпълнение на всички данъчни задължения, както и като предоставя съвети за оптимизиране на данъчните задължения. Освен това, при необходимост, фирмата може да оказва подкрепа при обжалване на актове и решения на НАП, като по този начин помага на земеделските производители да се справят с потенциални данъчни спорове и несъответствия.

Често задавани въпроси

Какви са законовите изисквания за счетоводството на земеделски производител?

Законовите изисквания включват поддържане на прецизно счетоводство, изготвяне на финансови отчети и спазване на данъчните закони в България.

Какви са данъчните облекчения за земеделски производители ЕТ и юридически лица - ООД/ЕООД?

За земеделски производители, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ), Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предоставя възможност за преотстъпване на част от данъка върху годишната данъчна основа. Според чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, едноличните търговци - земеделски производители могат да преотстъпят до 60% от данъка си върху годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция като държавна помощ. От друга страна, за земеделските производители, регистрирани като юридически лица - ООД или ЕООД, Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) също предлага държавна помощ чрез преотстъпване на част от корпоративния данък. Според чл. 189б от ЗКПО, корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за тяхната данъчна печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Това преотстъпване се извършва при условията, определени в ал. 2 от същия член, като едно от условията е инвестицията на преотстъпените средства в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Така, и двата вида земеделски производители се ползват с възможността за преотстъпване на част от тяхната данъчна задължаемост, но процедурите и условията за това са регулирани от различни законови актове в зависимост от юридическата форма на земеделския производител.

Какви са прилагаемите данъчни ставки за земеделските производители, и има ли разлики в зависимост от правната форма?

Да, има разлика в данъчните ставки, прилагаеми за земеделските производители, в зависимост от тяхната правна форма. Земеделските производители, които са регистрирани като еднолични търговци (ЕТ), са облагаеми с данъчна ставка от 15% върху годишната им данъчна основа за доходите от стопанска дейност, както е посочено в чл. 48, ал. 2 от Закона за данък върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). От друга страна, земеделските производители, които са юридически лица (като ООД или ЕООД), са облагаеми с корпоративен данък със ставка от 10% върху годишната им данъчна основа, както е посочено в чл. 20 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.