Счетоводството на спортен клуб или спортна федерация представлява уникален и многофасетен процес, който изисква задълбочено разбиране не само на общите счетоводни принципи и нормативи, но и на специфичните особености, свързани с тяхната дейност и организационна структура. Това е така, защото спортните клубове и федерации могат да се регистрират под различни форми – от юридически лица с нестопанска цел до търговски дружества, което значително влияе на тяхното счетоводство и данъчно облагане.

От една страна, като юридически лица с нестопанска цел, спортните клубове и федерации се фокусират предимно върху развитието на спорта и социалните си цели, като печалбата не е основна цел. Това налага специфичен подход към счетоводното отчитане на приходите и разходите, където важно място заемат даренията, членските вноски и субсидиите. От друга страна, когато са регистрирани като търговски дружества, те следват стандартния подход за счетоводство и данъчно облагане, като се стремят към генериране на печалба и оптимизиране на данъчните си задължения.

Освен това, счетоводството на спортни клубове и федерации трябва да отчита специфични аспекти като финансирането на спортни събития, управлението на спонсорски договори и телевизионните права, както и инвестициите в спортна инфраструктура и таланти. Тези особености налагат нуждата от прецизно и детайлно счетоводно отразяване, което да осигури яснота и прозрачност за всички заинтересовани страни.

Счетоводство и данъчно облагане на спортен клуб / спортна федерация - ЮЛНЦ

Счетоводството и данъчното облагане на спортен клуб, регистриран като юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ), представляват важна част от управлението на такива организации. Въпреки че основната цел на тези клубове не е печалбата, те могат да участват в стопанска дейност, стига това да допринася за постигането на техните основни цели, определени в устава или учредителния акт.

Стопанска дейност ли е членския внос при спортните федерации и клубове?

Всичко зависи от това дали членският внос дава само право на членство или срещу плащането на членски внос се предоставят конкретни услуги!

Според законовата уредба в България, юридическите лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), включително спортните клубове и спортните федерации, имат правото да извършват както нестопанска, така и стопанска дейност, стига последната да е в подкрепа на техните основни цели, определени в устава или учредителния акт.

Според чл. 3, ал. 1 от Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ), ЮЛНЦ определят свободно средствата за постигане на своите цели, като могат да извършват допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната си дейност, използвайки приходите от нея за постигане на определените в устава цели.

Членският внос, заплащан от членовете на спортен клуб, може да бъде разгледан като стопанска дейност, ако е свързан с предоставянето на конкретни услуги. Това могат да са

  • Достъп до неограничен брой тренировки в различни спортове – йога, фитнес, танци, бойни изкуства и други
  • Получаване на всякакви услуги, облаги информативни материали и т.н., до които нямат безплатен достъп нечленуващите в спортния клуб
  • Отстъпки (вкл. от дейности, семинари, курсове и т.н. на организацията), до които нямат достъп нечленуващите в спортния клуб
В такъв случай, членският внос не е просто сума за членство, а и плащане за получаване на конкретни услуги, което го квалифицира като приход от стопанска дейност!

Важно е да се подчертае, че дори когато конкретна стопанска дейност не е посочена в Търговския закон изрично, това не означава, че тя не е такава и не освобождава организацията от данъчноправните задължения, произтичащи от тази дейност. Съгласно чл. 1, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), печалбата от стопанска дейност на юридическите лица, които не са търговци, включително и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество, подлежи на облагане.

Така, в общи линии при оценка дали членският внос представлява приход от стопанска дейност, е важно да се анализира дали срещу него се предоставят услуги или други ползи на членовете. Ако услугите, предоставяни срещу членския внос, са основна причина за плащането и се формират на пазарен принцип, тогава този внос може да се счита за приход от стопанска дейност и като такъв, подлежи на данъчно облагане по реда на ЗКПО.

Цена за счетоводство на спортен клуб

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Как се отчита счетоводно спонсорство на спортен клуб?

Счетоводното отчитане на спонсорство в контекста на спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), зависи от условията и характеристиките на спонсорските договори, както и от това дали насрещните престации са еквивалентни или не.

Когато стойността на имуществената подкрепа, получена от ЮЛНЦ, значително надхвърля стойността на ангажиментите на организацията към спонсора, такива договори се третират като дарения и се отнасят към нестопанска дейност на ЮЛНЦ. В тези случаи спонсорството се отчита като дарение с условие, ако е предоставено за конкретен повод, например за организация на събитие, на което ще бъде представен спонсорът. При получаване на средства от спонсора, сумата се отчита като финансиране.

Ако спонсорството е предоставено без конкретен повод и е свързано с различни текущи прояви на организацията, то се отчита като дарение без условие и се признава като текущ приход в периода на получаването му!

За целите на корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), спонсорските договори с нееквивалентни насрещни престации (тоест спонсорство при което това, което спортния клуб е получил не е равносилно, на това, което е дал) НЕ се включват в обхвата на стопанската дейност на ЮЛНЦ и не формират задължения за облагане с корпоративен данък. При спонсора разходите по договора за спонсорство се признават като разходи за дарения по реда на чл. 31 от ЗКПО.

Когато спонсорството предполага еквивалентни насрещни престации, то се третира като договор за реклама и представлява стопанска дейност за ЮЛНЦ. В тези случаи отчитането следва общите принципи за счетоводно отчитане на рекламни услуги, като приходите от такива договори се облагат с корпоративен данък по общия ред.

Кога и как се облагат спортните клубове и спортните федерации с ДДС?

Спортните клубове и спортните федерации, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ) в България, могат да бъдат обект на облагане с ДДС в определени ситуации, които зависят от вида на извършваната дейност и начина, по който се генерират приходите. Въпросите, свързани с ДДС, често се комплицират от специфичната природа на дейността на спортните клубове, които могат да извършват както облагаеми, така и освободени от ДДС дейности.

Кога спортът е освободен от ДДС?

Според Закона за ДДС (ЗДДС), услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от организации, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) като организации, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да бъдат освободени от ДДС. Това включва спортните клубове, които са регистрирани в съответната спортна федерация и предлагат услуги, пряко свързани със спортната си дейност. Основното условие е услугата да е пряко свързана със спорта или физическото възпитание, и тази дейност да се осъществява от организация с нестопанска цел, регистрирана за извършване на общественополезна дейност.

Приложно поле на ЗДДС

За да се определи дали една дейност е облагаема или освободена от ДДС, е важно да се разгледат специфичните услуги, които спортният клуб предоставя. Приходите от отдаване под наем на спортни съоръжения, например тенис кортове, за възмездно ползване могат да бъдат считани за облагаеми доставки, освен ако не попадат изрично в категорията на освободените доставки, както е посочено в чл. 41, т. 4 от ЗДДС, където услугите са пряко свързани със спорта или физическото възпитание и се предоставят от организации, определени за извършване на общественополезна дейност.

Освободени доставки

Услугите, които са пряко свързани със спортната дейност на клуба и са предоставени от ЮЛНЦ, определени за извършване на общественополезна дейност, обикновено се третират като освободени доставки. Това включва дейности като тренировки, състезания и други спортни прояви, които са част от мисията на клуба за популяризиране и развитие на спорта.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Въпросът за облагането с ДДС на дейностите на спортните клубове зависи от конкретните услуги, които предоставят, и от това дали тези услуги могат да бъдат разглеждани като пряко свързани със спорта или физическото възпитание. Спортните клубове трябва внимателно да анализират своите дейности и да се консултират със специалисти по ДДС, за да осигурят съответствие със законовите изисквания и да се възползват максимално от възможните освобождавания от данъка.

Плащат ли местни данъци и такси спортните клубове?

Местните данъци и такси за спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел (ЮЛНЦ), включват различни видове плащания, които тези организации трябва да извършват в зависимост от дейността и имуществото, което използват. Сред тези плащания са такса смет и данък при придобиване на моторни превозни средства (МПС), както и данък върху превозните средства.

Такса смет

ЮЛНЦ, които са собственици на имоти, са задължени да заплащат такса за битовите отпадъци (такса смет). Тази такса покрива услугите за сметосъбиране и сметоизвозване, обезвреждането на битовите отпадъци, както и поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване. Годишният размер на таксата се определя с решение на общинския съвет и е базиран на одобрена план-сметка. Основният метод за определяне на размера на таксата е в левове, според количеството на битовите отпадъци, с възможност за определяне на таксата в левове на ползвател или пропорционално върху друга основа, установена от общинския съвет.

Данък при придобиване на МПС

При придобиване на моторни превозни средства, ЮЛНЦ дължат данък, чийто размер е определен от общинския съвет. Данъкът се заплаща в общината по седалището на задълженото лице. За МПС, внесени като нови и регистрирани за първи път в страната, данък не се дължи.

Данък върху превозните средства

Собствениците на превозни средства са задължени да декларират притежаваните от тях превозни средства пред общината по постоянния им адрес или седалище в двумесечен срок от придобиването им. Размерът на данъка за леки автомобили се определя съобразно мощността на двигателя и се коригира в зависимост от годината на производство. За превозни средства, оборудвани с катализаторни устройства и с мощност на двигателя до 74 kW, се прилага 50% намаление на данъка.

Данъкът се заплаща на две равни вноски – от 1 март до 31 юни и до 30 октомври на съответната година. Предплатилите данъка за цялата година от 1 март до 30 април ползват 5% отстъпка.

Патентен данък

ЮЛНЦ не подлежат на облагане с патентен данък. Това означава, че специфичният данък, приложим за индивидуални предприемачи или микропредприятия, които извършват определени видове дейности, не се прилага за юридическите лица с нестопанска цел, включително спортни клубове.

Общият подход към местните данъци и такси за спортни клубове изисква внимателно планиране и управление на финансите, за да се гарантира, че всички задължения към местната администрация са изпълнени навреме и в пълния им размер.

Защо да се доверим на адв. кантора "Колибанекова и партньори" за регистрация на спортен клуб?

Изборът на правилен партньор за регистрация и правно обслужване на спортен клуб е от съществено значение за успешното му функциониране и развитие. Адвокатска кантора "Колибанекова и партньори" предлага дълбоки познания и специализация в областта на спортното право, което я прави идеален избор за тази задача. Ето няколко причини, поради които да се доверите на тях за регистрация на спортен клуб:

  1. Специализиран Експертен Опит: Адвокатска кантора "Колибанекова и партньори" притежава задълбочени познания в сферата на спортното право. Този специализиран опит гарантира, че всички юридически и данъчни аспекти при регистрацията и управлението на спортен клуб ще бъдат адресирани адекватно и в съответствие с най-новите законодателни рамки.
  2. Индивидуален Подход: Всяка спортна организация има свои уникални нужди и предизвикателства. Кантората прилага индивидуален подход към всеки клиент, адаптирайки своите услуги според специфичните изисквания и цели на спортния клуб.
  3. Партньорство с Елан Консултинг: Сътрудничеството между Елан Консултинг и адвокатска кантора "Колибанекова и партньори" осигурява комплексно обслужване, което обхваща както юридически, така и данъчни въпроси. Това партньорство е синоним на качество и надеждност, предоставяйки на клиентите достъп до широк спектър от професионални услуги под един покрив.
  4. Професионалност и Надеждност: Адвокатска кантора "Колибанекова и партньори" е известна със своята професионалност, внимание към детайлите и стриктно спазване на сроковете. Това гарантира, че процесът на регистрация и всички последващи юридически и данъчни процедури ще бъдат изпълнени ефективно и безпроблемно.
  5. Успешни практики и дела: Историята на успешни дела и доволни клиенти на адвокатска кантора "Колибанекова и партньори" говори сама за себе си. Тяхната способност да предоставят ефективни решения дори в най-сложните случаи е доказателство за тяхната експертиза и компетентност.

Избирайки адвокатска кантора "Колибанекова и партньори" за ваш партньор в процеса на регистрация и управление на спортен клуб, вие инвестирате в сигурността и процъфтяването на вашата организация. С тяхната подкрепа, вашето спортно сдружение ще има твърда основа за успех във всички аспекти на своята дейност.

Често задавани въпроси

Трябва ли спортен клуб, регистриран като ЮЛНЦ, да плаща ДДС?

Понякога, ДА! Спортни клубове, регистрирани като юридически лица с нестопанска цел, могат да бъдат данъчно задължени лица по ДДС, ако извършват независима икономическа дейност. Услугите, пряко свързани със спорта или физическото възпитание, предоставяни от такива организации, могат да бъдат освободени от ДДС, стига да отговарят на определени критерии, установени в ЗДДС.

Как се отчита спонсорството в счетоводството на спортен клуб?

Спонсорството може да се отчита по различен начин в зависимост от условията на спонсорския договор. Ако стойността на подкрепата значително надхвърля стойността на ангажиментите на клуба, договорът се третира като дарение и се отчита като нестопанска дейност. При получаване на средства от спонсора, те се отчитат като финансиране и признават като текущ приход в периода, през който са извършени разходите за събитието или дейността.

Какви са основните данъчни задължения за спортен клуб, регистриран като ЮЛНЦ?

Спортните клубове дължат данък върху печалбата от стопанска дейност, ако такава се извършва. Важно е да се разграничава между стопанската и нестопанската дейност, като първата подлежи на облагане. Ако ЮЛНЦ извършват независима икономическа дейност и преминат определените прагове за регистрация по ДДС, те стават данъчно задължени лица и трябва да начисляват и внасят ДДС за облагаемите си доставки. В случай, че ЮЛНЦ получават лихви или дивиденти от инвестиции, тези доходи също могат да подлежат на данъчно облагане в съответствие с националното законодателство. Задължително е спортните клубове да водят подробни счетоводни записи и да подават своите данъчни декларации навреме, за да избегнат потенциални глоби и наказания. Съветът на квалифициран счетоводител или данъчен консултант може да бъде от съществено значение за осигуряването на спазването на всички приложими данъчни регулации.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.