В сърцето на счетоводната дейност лежи принципът за точност и професионализъм, който Елан Консултинг издига на ново ниво. Разбираме, че воденето на счетоводството на малка фирма в България представлява сериозно предизвикателство и отговорност. Нашият екип от висококвалифицирани счетоводители притежава богат опит в управлението на финансовите потоци и документацията, което ни позволява да предложим не просто услуга, а партньорство за растеж и развитие на вашата фирма.

Всеки бизнес, независимо от неговия размер, се нуждае от надеждно и точно счетоводно обслужване. Ние в Елан Консултинг сме наясно с това и подхождаме индивидуално към нуждите на всеки клиент, като предлагаме комплексни решения, адаптирани към спецификата на вашия бизнес. Един от най-важните аспекти на нашата работа е извършването на приключвателни операции при годишно приключване, което осигурява точно и коректно отразяване на финансовото състояние на компанията.

Разбираме колко е важно за вас да бъдете информирани за сроковете и етапите на годишно счетоводно приключване. В този контекст, ние акцентираме на детайлите около годишното приключване за 2024 година, като набелязваме и сроковете определени от Националната агенция за приходите (НАП). Тази задача изисква внимателно планиране и предварителна подготовка, за да се гарантира, че всички документи за годишно счетоводно приключване са пълни и точни.

Годишното счетоводно приключване представлява критичен процес, който изисква задълбочено разбиране на счетоводните стандарти, както и на текущата законова рамка. Нашата роля е да ви осигурим спокойствие, че вашият бизнес е в съответствие с всички регулации, и да ви спестим времето и усилията, които бихте инвестирали в тази дейност. Сред основните теми, които нашият екип ще разгледа в детайли, са счетоводното приключване на месец, както и подробното извършване на приключвателни операции при годишно приключване.

Елан Консултинг също така обръща специално внимание на годишното счетоводно приключване в стартъп фирмите, като предлага специализирани консултации и подкрепа за този сектор. Независимо дали става въпрос за стартиращи фирми или за дългогодишни бизнеси, ние сме тук, за да помогнем за навигирането през сложните счетоводни и данъчни процедури.

Цена за годишно счетоводно приключване 2024г.

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Изчислете цена за годишно счетоводно приключване на фирма - независимо дали е регистрирана по ДДС или не. Нашата счетоводна кантора предлага услуги за фирми, физически лица и еднолични търговци, управлявани както от български граждани, така и от чужденци.

от 250лв. за изготвяне и подаване и от 50лв. само за подаване

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какво представлява Годишното счетоводно приключване?

Много наши клиенти се интересуват как се извършва годишното счетоводно приключване, какво представлява, какви са сроковете и етапите, през които протича. Това е особено трудно за схващане от чужденци, които са открили бизнес в България, но далеч не означава, че не подлежат на същите регулации, на които подлежат и българските граждани. В този раздел ще се опитаме да отговорим цялостно на всички въпроси относно годишното счетоводно приключване.

Какво означава термина "годишно счетоводно приключване"?

Годишното счетоводно приключване представлява комплексен процес, който обобщава финансовата и стопанска дейност на предприятието за една фискална година, като се извършва в съответствие с националните законови разпоредби и стандарти. Този процес включва действия като приключване на приходните и разходните сметки, изготвяне на годишни финансови отчети (Баланс, Отчет за паричните потоци, и др.), и анализ на оборотния капитал.

Необходими документи за извършване на годишно счетоводно приключване

За успешното извършване на годишно счетоводно приключване, е необходимо предприятията да разполагат със задължителен набор от документи, които обхващат както първичните, така и вторичните счетоводни документи, а също така и аналитичните и оборотните ведомости за предходната фискална година.

I. Първични счетоводни документи

Първичните счетоводни документи са основата за счетоводния процес и включват:

 • Фактури: документи, които потвърждават извършването на продажби или покупки.
 • Договори: юридически документи, които уреждат отношенията между две или повече страни.
 • Товарителници и стокови разписки: документи, свързани с транспортирането и доставката на стоки.
 • Приходни и разходни касови ордери: документи за касовите операции в предприятието.

II. Вторични счетоводни документи

Вторичните счетоводни документи включват:

 • Счетоводни регистри: книги, в които се отразяват и систематизират данни от първичните документи.
 • Отчети за приходи и разходи: документи, които обобщават финансовите резултати за определен период.
 • Авансови отчети , аналитични и оборотни ведомости: документи, които предоставят информация за движението на средства и оборотите по сметки.
 • Дневници за покупки и продажби, касова книга: книги за отразяване на специфични операции.

Доказателствена сила на счетоводните документи

Първичните счетоводни документи служат като доказателство за извършените стопански операции и се ползват с формална доказателствена сила за изявленията, съдържащи се в тях. Вторичните счетоводни документи, от друга страна, представляват обобщена информация, базирана на първичните документи и са от съществено значение за съставянето на финансовите отчети.

Съгласно Закона за счетоводството, счетоводните документи трябва да бъдат съставени на български език и в левове, като могат да се съставят и на чужд език в чуждестранна валута за сделки с чуждестранни контрагенти. Първичните счетоводни документи трябва да съдържат основна информация като наименование и номер на документа, дата на издаване, информация за издателя и получателя, както и предмета на стопанската операция.

Важно! Ако използвате касов апарат е достатъчно да предоставите на Вашия счетоводител месечен отчет за получените плащания, за които сте издали фискален бон!

Етапи на годишното счетоводно приключване

Годишното счетоводно приключване се извършва в съответствие с Националните счетоводни стандарти. Така например в СС № 1 (Счетоводен стандарт № 1) "Представяне на финансови отчети" се установява основата за съставянето на финансовите отчети, като цели осигуряването на ясно, вярно и честно представяне на финансовото състояние на предприятието. Според този стандарт, финансовите отчети трябва да предоставят подробна информация за активите, пасивите, собствения капитал, приходите, разходите и паричните потоци, както и редица други данни.

Първият етап е насочен към подготовката на необходимата документация и информация, които са основа за изготвянето на годишните финансови отчети. Нашият екип подчертава важността от началото на този процес поне един месец преди края на фискалната година, за да се осигури достатъчно време за събиране и анализ на всички необходими документи.

През втория етап се извършва задълбочен анализ на счетоводните сметки, включително преглед на покупки, продажби, и периодични разходи. Този етап е критичен за точното отражение на финансовата дейност на предприятието и улеснява последващото приключване на счетоводните записи.

Третият етап от процеса на годишно счетоводно приключване е Инвентаризация на активи и пасиви. Този етап е изключително важен, тъй като чрез него се осъществява проверка на наличието и състоянието на всички активи и пасиви на предприятието, като се сравняват фактическите наличности с тези, отразени в счетоводните книги.

Целта на инвентаризацията е да се потвърди реалното съществуване на активите и пасивите и да се осигури точността на счетоводните записи. Това включва физическа проверка на материалните активи, като стоки, оборудване и други материални ценности, както и преглед на документацията за финансови активи и задължения.

На следващия етап се анализират началните салда и оборотите по дебит и кредит на всички сметки, като се цели определяне на финансовия резултат за отчетния период. От наша страна, се осигурява професионално съдействие при изготвянето на оборотните ведомости, които са основа за изготвянето на годишния финансов отчет. Приключването на счетоводните сметки дава възможност за адекватно планиране и бюджетиране на бъдещите дейности на предприятието.

Последният етап включва съставянето на годишния финансов отчет, който представлява кулминацията на целия процес на годишно счетоводно приключване. Нашият екип подчертава значението на този документ, който осигурява ясна и точна информация за финансовото състояние на дружеството, неговите приходи, разходи и сумата на активите. Отчетът служи за информиране на акционерите и други заинтересовани страни и играе важна роля при вземането на решения за бъдещи инвестиции.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви са важните срокове при годишното приключване за 2024г.?

В процеса на годишно счетоводно приключване за 2024 г. (отнасящо се за фискалната 2023 г.), съществуват няколко ключови срока, които предприятията и физическите лица трябва стриктно да спазват. Тези срокове са важни за подаването на различни декларации и изпълнението на данъчни задължения. Ето обобщение на най-важните от тях:

До 30 април 2024 г. (за 2023 г.)

 • Изготвяне и подаване на Годишна данъчна декларация (ГДД) на физическите лица по чл. 50 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за 2023 г., както и плащане на съответния данък за лица, които не са еднолични търговци и земеделски стопани.
 • Изготвяне и подаване на справка по чл. 73а, ал. 5 от ЗДДФЛ за доходите по трудови правоотношения на чуждестранни физически лица от ЕС за 2023 г.
 • Изготвяне и подаване на годишна декларация Образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2023 г. от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), които не са еднолични търговци (ЕТ). Плащане на задълженията по нея.
 • Изготвяне и подаване на годишна декларация за условията на труд по чл. 15, ал. 1 от Закона за безопасност и здраве при работа (ЗБУТ) за 2023 г. от работодателите, които имат наети лица по трудови и служебни правоотношения. Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, не се подава годишна декларация.

До 30 април 2024 г. (за 2024 г.)

 • Изготвяне и подаване на данъчната декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за първото тримесечие на 2024 г. Плащане на данъка.
 • Плащане на данъка върху недвижимите имоти за цялата 2024 г. с 5% отстъпка.
 • Плащане на данъка върху превозните средства за цялата 2024 г. с 5% отстъпка.

До 30 април 2024 г. (за пенсионноосигурителни и застрахователни дружества)

 • Изготвяне и подаване на информация по електронен път от пенсионноосигурителните дружества за пенсиите, начислени и/или изплатени през 2023 г. в полза на физически лица, местни на друга държава - членка на ЕС.
 • Изготвяне и подаване на информация по електронен път от застрахователите за застрахователни обезщетения/премии, изплатени през 2023 г. при настъпило застрахователно събитие по договори за застраховки "Живот".

До 30 юни 2024 г. (за 2023 г.)

 • Изготвяне и подаване за предприятията на ГДД по чл. 92 от ЗКПО за 2023 г. Плащане на данъка.
 • Изготвяне и подаване за ЕТ и земеделски стопани на ГДД по чл. 50 ЗДДФЛ за 2023 г. Плащане на данъка.До 30 септември 2024 г.
 • Изготвяне на Годишни финансови отчети (ГФО) за 2023 г. Това се отнася както за индивидуалните, така и за консолидираните ГФО.
 • Публикуване на ГФО за 2023 г. в Търговския регистър от предприятия, както и публикуване чрез икономическо издание или чрез интернет от предприятията, които са задължени да го направят.
 • Изготвяне и подаване на годишна декларация Образец № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" за 2023 г. от самоосигуряващите се лица и лицата по чл. 4, ал. 9 от КСО, които са ЕТ. Плащане на задълженията по нея.
 • Публикуване в Търговския регистър на декларация за предприятия, които не са осъществявали дейност през 2023 г. – (Декларация за липса на дейност)

Тези срокове са от съществено значение за всички субекти, участващи в процеса на годишно счетоводно приключване, и трябва да бъдат стриктно спазвани, за да се избегнат възможни санкции и да се гарантира правилното отчитане и представяне на финансовата информация.

Често задавани въпроси

Какво представлява годишното счетоводно приключване и кои са основните му етапи?

Годишното счетоводно приключване е комплексен процес, който включва обобщаването на финансовата и стопанска дейност на предприятието за една фискална година. Основните етапи на този процес включват: предварителна подготовка, анализ на счетоводни сметки, инвентаризация на активи и пасиви, приключване на счетоводните сметки и финалното съставяне на годишен финансов отчет.

Какви документи са необходими за извършването на годишно счетоводно приключване?

За успешното извършване на годишно счетоводно приключване са необходими първични счетоводни документи като фактури, договори, товарителници, както и вторични счетоводни документи, включващи счетоводни регистри, отчети за приходи и разходи, и оборотни и аналитични ведомости за предходната фискална година.

Каква е доказателствената сила на първичните счетоводни документи?

Първичните счетоводни документи имат формална доказателствена сила и служат като доказателство за извършените стопански операции. Те съдържат информация за регистрирана за първи път стопанска операция и, когато са подписани от издателите, потвърждават, че изявленията, съдържащи се в тях, са направени от съответните лица.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.