Счетоводство на лекарски кабинет, клиника или лекар на свободна практика - с какво е по-различно?

В света на медицинските услуги, професионалното счетоводно обслужване е ключов фактор за успешното управление на лекарска практика или медицинско заведение. Счетоводната къща "Елан Консултинг" предлага пълен комплект от счетоводни услуги, които обхващат всички видове медицински практики - от семейни и общопрактикуващи лекари, през стоматолози и лекари специалисти, до частни лекари и управители на медицински центрове или клиники.

Българското законодателство поставя редица специфични изисквания пред медицинските професионалисти в областта на счетоводството и финансовото отчитане. Законът за здравето, Законът за ДДС и Законът за корпоративното подоходно облагане са само част от нормативните актове, които директно засягат финансовата дейност на лекарските кабинети и медицинските практики. В този контекст, правилното тълкуване и прилагане на законовите разпоредби е от съществено значение за оптимизиране на данъчните разходи и за осигуряване на съответствие със законовите изисквания.

Счетоводната къща "Елан Консултинг" предлага персонализирани счетоводни решения, които отговарят на уникалните нужди и изисквания на всяка медицинска практика. Нашата цел е да осигурим пълна финансова прозрачност и да помогнем на медицинските професионалисти да се съсредоточат върху най-важното за тях, а именно– предоставянето на висококачествени медицински услуги към пациентите си.

Какви са особеностите на счетоводството на лекарски кабинет?

Има ли разлика дали лекарският кабинет работи със здравна каса от счетоводна гледна точка?

Съгласно Закона за здравното осигуряване, финансовите взаимоотношения между НЗОК и изпълнителите на медицинска помощ се договарят на две нива: национално - чрез сключване на Национален рамков договор (НРД) със съсловните организации на лекарите и на лекарите по дентална медицина, и индивидуално - чрез подписване на индивидуални договори с изпълнителите.

Работата със Здравна каса внася значителни различия в счетоводното отчитане на лекарския кабинет. Лекарите, които имат договор със Здравна каса, трябва да подготвят периодични отчети за извършените прегледи и медицински интервенции, въз основа на които им се заплащат услугите от касата​ От друга страна, кабинетите, които предлагат само платени услуги, имат по-голяма гъвкавост от счетоводна гледна точка, тъй като не са обвързани със специфичните отчетни изисквания на Здравната каса.

Внимателното следене на пасиви и активи е критично за поддържане на здравословно финансово състояние на кабинета, независимо дали работи със Здравна каса или предлага само платени услуги. Този аспект е от съществено значение за управлението на паричните потоци и за планиране на бъдещите инвестиции и разходи.

Кое да изберем - регистрация на юридическо лице или лекарска практика като самоосигуряващо се лице?

Решението между регистрация на юридическо лице (като ЕООД) или практикуване като самоосигуряващо се лице влияе много сериозно върху начина, по който се определят данъчните и осигурителните задължения на лекарят или лекарския кабинет.

Самоосигуряващи се лица:

Лекарите, които работят като самоосигуряващи се лица, са задължени да плащат освен осигуровки и данък съгласно ЗДДФЛ. Ключовото при самоосигуряващите се лица е, че законът предвижда така наречените "нормативно признати разходи", които са фиксирани на 25% от дохода. По-просто казано, по закон се приема и презумира, че лекарите, регистрирани като самоосигуряващи се лица, задължително са изхарчили 25% от всички постъпления, без нуждата последните да го доказват. Тези разходи намаляват данъчната основа, което съответно намалява и ефективната данъчна ставка! Проблемът с нормативно признатите разходи е, че ако лекарският кабинет разходва повече от 25% от общите приходи за различни пера - наем на помещение, медицински консумативи, апаратура и т.н., то всичко над 25-те процента в тази хипотеза няма да се признае за разход. В тези случаи може да е по-удачна регистрацията на фирма.

Друга ключова полза на регистрацията като самоосигуряващо се лице е, че не е задължително да имате касов апарат! Въпреки това, за придобитите доходи е задължително да се издава документ за отчитане на приходите, съгласно разпоредбите на ЗДДФЛ.

Юридически лица (ООД/ЕООД):

Лекарите, които са регистрирали юридическо лице като ЕООД (или ООД, ако имат съдружник), имат възможността да отчитат всички разходи свързани с дейността на фирмата  като разходи на фирмата, което може да доведе до значителни данъчни облекчения.

По отношение на изискването на ЗДДС, обръщаме внимание, че лекарите и лекарски практики се ползват със специален режим и поради това не начисляват ДДС, защото попадат в закона като освободени доставки.

Счетоводната къща "Елан Консултинг" може да помогне на лекарските практики да разберат и да управляват тези финансови и данъчни аспекти по най-ефективния начин. Експертите ни са на разположение да предложат персонализирани решения в зависимост от структурата на Вашата практика и специфичните изисквания на Здравната каса и другите регулаторни органи. Нашата цел е да осигурим прозрачност и точност във финансовото отчитане, за да можете да се съсредоточите върху предоставянето на висококачествени медицински услуги на Вашите пациенти.

Кои фактори следва да се вземат в предвид при счетоводството на лекарски кабинет?

Различията във вашия бизнес модел - работата със Здравната каса или като частна практика, имат непосредствено въздействие върху вашите данъчни и отчетни задължения. С правилния подход към счетоводството, вие не само ще спазите законовите изисквания, но и ще оптимизирате вашите финанси. "Елан Консултинг" е вашето надеждно решение за всички аспекти на счетоводството - от изготвяне на отчети за Здравната каса до оптимизация на данъчните ви задължения спрямо предлаганите от вас медицински услуги.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Кои органи са компетентни да извършат проверка в лекарския кабинет? Вижте как Елан Консултинг може да ви предпази!

Вашият лекарски кабинет може да бъде подложен на различни проверки от органи като Регионалните Здравни Инспекции (РЗИ) и органите на държавния санитарен контрол, които стриктно проверяват за спазването на установените санитарни и хигиенни норми. Освен това, в нашата практика сме наблюдавали, че недоброжелателни пациенти се възползват неправомерно от правата си и  подават сигнали за неудовлетворително качество на медицинската помощ (което често е напълно необосновано) до районните здравноосигурителни каси или директно до Националната здравноосигурителна каса (НЗОК). В тези случаи, освен правилното и професионално счетоводно обслужване , наличието на добре подготвени юристи в екипа на обслужващата ви кантора също е от съществено значение за защита на вашите интереси.

"Елан Консултинг" е вашият надежден партньор, който предлага комплексни счетоводни и юридически услуги, с цел да обезпечи безпроблемното функциониране на вашия лекарски кабинет:

  1. Подготовка на Финансова и Счетоводна Документация: Нашият екип подготвя всички необходими документи и отчети, които могат да бъдат изисквани по време на проверка от органите.
  2. Юридически Консултации и Представителство: Предлагаме юридически консултации и можем да действаме като вашият представител пред проверяващите органи, за да защитим вашите интереси.
  3. Изготвяне на Отчети за Здравната Каса: Ние ви помагаме с изготвянето на отчетите за Здравната каса, което е допълнителна услуга към счетоводния ви пакет.
  4. Пълна Юридическа Подкрепа: В случай на подаден сигнал от пациент или други юридически въпроси, нашите юридически специалисти са на ваше разположение, за да предложат ефективни решения и да ви предпазят от възможни правни последици.

С "Елан Консултинг" на ваша страна, вие не само ще имате спокойствие относно счетоводните и юридически аспекти на вашата практика, но и ще може да се съсредоточите върху предоставянето на висококачествени медицински услуги на вашите пациенти. Ние работим единствено във ваша подкрепа, за да гарантираме, че всички финансови и правни аспекти на вашата дейност са напълно обезпечени и защитени.

Защо да изберете Елан Консултинг да води счетоводството на лекарската Ви практика?

Всеки лекарски кабинет или практика, регистрирана като юридическо лице, е изправена пред задължения като корпоративно облагане и ДДС, които могат да варират в зависимост от спецификата на дейността. Счетоводната къща "Елан Консултинг" предлага изготвяне на отчети за Здравната каса като част от своите услуги, което ви спестява време и усилия. Нашите експерти ще ви помогнат да разберете и да управлявате вашите данъчни и осигурителни задължения по начин, който подкрепя развитието на вашата практика.

В "Елан Консултинг" сме наясно, че всяка медицинска практика е уникална. Ние предлагаме персонализирани счетоводни решения, които отговарят на вашите конкретни нужди и помагат за постигане на вашите финансови цели. Чрез нашите услуги, вие не само ще се справите с текущите законови изисквания, но и ще поставите твърда основа за бъдещия успех на вашата практика. Нека "Елан Консултинг" бъде вашият партньор в счетоводството, за да можете да се съсредоточите върху предоставянето на отлични медицински услуги на вашите пациенти.

Често задавани въпроси

Как 'Елан Консултинг' може да помогне на моя лекарски кабинет да оптимизира данъчното облагане и отчетността?

Нашите квалифицирани счетоводители и юридически консултанти предлагат индивидуализирани решения за оптимизиране на данъчното облагане, изготвяне на прецизни финансови отчети и съвети за съответствие с актуалните законови изисквания, което ви помага да управлявате финансите на вашия кабинет по най-ефективния начин.

Как 'Елан Консултинг' подпомага в подготовката на отчети за Здравната каса и каква е добавената стойност за моя кабинет?

Ние предлагаме професионално изготвяне на отчетите за Здравната каса, което облекчава административната тежест и гарантира правилното и своевременно представяне на необходимата документация. Тази услуга ви помага да поддържате добри отношения със здравните органи и да се фокусирате върху предоставянето на висококачествени медицински услуги.

Каква подкрепа мога да очаквам от 'Елан Консултинг' при юридически въпроси или подадени сигнали от пациенти?

Нашите юридически специалисти са на ваше разположение за консултации, представителство пред регулаторни органи и предложения за ефективни решения на юридически проблеми. С 'Елан Консултинг' на ваша страна, вие имате достъп до компетентни юридически услуги, които ви защитават и подкрепят във всяка ситуация.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги