Какви са особеностите на счетоводството на сдружение  / фондация в България?

Особеностите на счетоводството на сдружение или фондация в България се различават от тези на търговски предприятия, тъй като те са неправителствени организации с нестопанска цел - тоест в края на календарната година сдруженията и фондациите не отчитат и разпределят печалба.

Разликата между печалба и стопанска дейност е следната:

 1. Печалба: Печалба е положителна разлика между приходите и разходите на дадено предприятие или организация. Това е сумата, която остава след като се изчислят всички приходи и разходи на организацията. Печалбата може да бъде генерирана от стопанска дейност, но не задължително.
 2. Стопанска дейност: Стопанска дейност се отнася до икономическата дейност, която има за цел да генерира приходи или печалби. Това включва производство, търговия, предоставяне на услуги, инвестиции и други дейности, които могат да се извършват с комерсиална или печалбена цел.

Относно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в България:

 • ЗЮЛНЦ забранява разпределянето на печалба към членовете или учредителите на сдружението. Това означава, че сдружението не може да използва приходите си за разделяне на печалба между членовете си.
 • Въпреки това, ЗЮЛНЦ разрешава сдруженията да извършват стопанска дейност, която е направена с цел генериране на приходи, които след това могат да се използват за осъществяване на целите на сдружението. Печалбите, генерирани от такава стопанска дейност, не могат да бъдат разпределяни към членовете, но могат да се използват за развитие и укрепване на сдружението и неговите проекти.

Така че, важно е да се прави разграничение между стопанска дейност, която може да се извършва от сдружение в съответствие с ЗЮЛНЦ, и разпределянето на печалба към членовете, което е забранено за този тип организации.

Ето затова, счетоводството на сдруженията и фондациите трябва да се извършва в рамките на строго определени правила и принципи за да се гарантира прозрачност и правилно управление на финансите.

Ето някои от основните особености на счетоводството на сдружение или фондация в България:

 1. Правилна идентификация на доходите и разходите: Счетоводството на сдружение или фондация трябва да правилно идентифицира и отчита доходите и разходите, свързани с техните дейности и програми. Това включва приходи от членски вноски, дарения, събития и други източници.
 2. Управление на проекти: Ако сдружението или фондацията изпълнява проекти, счетоводството трябва да отчита доходите и разходите, свързани с проектите, и да осигури прозрачност и отчетност пред дарителите и други заинтересовани страни.
 3. Данъчни облекчения: Сдруженията и фондациите може да имат някои данъчни облекчения и освобождения, които трябва правилно да се отразят в счетоводството.
 4. Докладване и отчетност: Счетоводството на сдружение или фондация включва подготовка на финансови отчети, които се изпращат на регистрационен орган, заинтересовани страни и дарители, когато е необходимо.

Нашите счетоводители могат да ви помогнат с организирането на счетоводните процеси и правилното отчитане на доходите и разходите на сдружението или фондацията. Те също така могат да ви консултират относно данъчните облекчения и освобождения, които може да имате право да ползвате.

 1. Съставяне на финансови отчети: Нашите счетоводители могат да подготвят финансовите отчети на вашето сдружение или фондация в съответствие със законовите изисквания и стандарти.
 2. Управление на проекти: Ако сдружението или фондацията има проекти, нашите счетоводители могат да ви помогнат с отчитането на финансовите аспекти на проектите и подготовката на необходимите отчети.
 3. Консултации по счетоводство и финанси: Нашите счетоводители могат да ви консултират по всички въпроси, свързани със счетоводството и финансовото управление на вашето сдружение или фондация.

Ако управлявате сдружение или фондация и имате нужда от счетоводни услуги или консултации, нашите счетоводители с удоволствие ще ви помогнат да гарантирате правилното управление на финансите и спазването на законовите изисквания.


Значи мога да извършвам стопанска дейност, но да не съм на печалба?

Да, правилно сте разбрали. Можете да извършвате стопанска дейност като сдружение и да не разпределяте печалба към членовете си или учредителите. Това е възможно съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в България.

Стопанската дейност на сдружението има за цел да генерира приходи или печалби, но тези печалби не могат да бъдат разпределяни към членовете на сдружението. Вместо това, печалбите могат да се използват за осъществяване на целите и дейностите на сдружението, както и за поддържане и развитие на проектите му.

Такива стопански дейности на сдружението могат да включват продажба на стоки и услуги, организиране на събития, провеждане на обучения или други дейности, които генерират приходи за сдружението. Тези приходи могат да бъдат използвани за финансиране на социални, образователни, културни или други нестопански и обществени цели, залегнали в целите на сдружението.

Това е едно от предимствата на сдруженията по ЗЮЛНЦ - те могат да извършват икономическа дейност, но със социална и обществена цел, без да се налага разпределяне на печалба към учредителите или членовете. Все пак, важно е да спазвате правилата и регулациите, свързани със стопанската дейност и данъчното облагане, както и да изпълнявате целите, описани в учредителния акт на сдружението.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Учредил съм сдружение и заради мен то печели участие в различни по характер проекти. Мога ли да получавам заплата?


В България, сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са неправителствени организации, които се създават с нестопанска цел и не се състезават на пазара с търговските предприятия. Те могат да извършват стопанска дейност, но с цел осъществяване на своите нестопански цели и дейности.

Според ЗЮЛНЦ, сдруженията не могат да разпределят печалба или доходите си към учредителите, членовете или други физически лица. Това означава, че членовете на сдружението, включително и учредителят, не могат да получават заплати или разпределение на приходите на сдружението.

Въпреки това, сдруженията могат да заплащат възнаграждения на своите служители или наемници за техния труд или услуги, ако тези услуги са свързани с дейностите и целите на сдружението. Такива възнаграждения обаче не се разглеждат като разпределение на печалба, а са съобразени с извършените трудови задължения или услуги.

Ако сте основател на сдружение, което участва в проекти и предоставяте трудови или професионални услуги за изпълнението на тези проекти, можете да получавате заплата или възнаграждение за своите услуги, докато се спазват следните условия:

 1. Възнаграждението е за работа или услуги, свързани с дейностите на сдружението.
 2. Възнаграждението е съобразено с пазарните условия и не е несъразмерно високо спрямо обикновените заплати или условия на пазара.
 3. Възнаграждението е документирано и отразено в счетоводството на сдружението.

Това означава, че възнаграждението трябва да бъде разумно и съобразено с обичайните пазарни цени за подобни услуги. То не трябва да представлява несправедливо облагодетелстване на учредителя или членовете на сдружението.

Все пак, е важно да се консултирате с професионален счетоводител или юрист, за да уточните конкретните условия и ограничения, които са приложими към вашето сдружение и стопанската дейност, която извършвате. Ние можем да Ви предоставим подходящи съвети, съобразени със законодателството и регулациите, които се отнасят за вашия случай.

Често задавани въпроси

Какви са особеностите на счетоводството на сдружение / фондация в България?

Особеностите на счетоводството на сдружение или фондация в България се различават от тези на търговски предприятия, тъй като те са неправителствени организации с нестопанска цел - тоест в края на календарната година сдруженията и фондациите не отчитат и разпределят печалба. Разликата между печалба и стопанска дейност е следната:Печалба: Печалба е положителна разлика между приходите и разходите на дадено предприятие или организация. Това е сумата, която остава след като се изчислят всички приходи и разходи на организацията. Печалбата може да бъде генерирана от стопанска дейност, но не задължително.Стопанска дейност: Стопанска дейност се отнася до икономическата дейност, която има за цел да генерира приходи или печалби. Това включва производство, търговия, предоставяне на услуги, инвестиции и други дейности, които могат да се извършват с комерсиална или печалбена цел.

Учредил съм сдружение и заради мен то печели участие в различни по характер проекти. Мога ли да получавам заплата?

В България, сдруженията по Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) са неправителствени организации, които се създават с нестопанска цел и не се състезават на пазара с търговските предприятия. Те могат да извършват стопанска дейност, но с цел осъществяване на своите нестопански цели и дейности.Според ЗЮЛНЦ, сдруженията не могат да разпределят печалба или доходите си към учредителите, членовете или други физически лица. Това означава, че членовете на сдружението, включително и учредителят, не могат да получават заплати или разпределение на приходите на сдружението.Въпреки това, сдруженията могат да заплащат възнаграждения на своите служители или наемници за техния труд или услуги, ако тези услуги са свързани с дейностите и целите на сдружението. Такива възнаграждения обаче не се разглеждат като разпределение на печалба, а са съобразени с извършените трудови задължения или услуги.

Значи мога да извършвам стопанска дейност, но да не съм на печалба?

Да, правилно сте разбрали. Можете да извършвате стопанска дейност като сдружение и да не разпределяте печалба към членовете си или учредителите. Това е възможно съгласно Закона за юридическите лица с нестопанска цел (ЗЮЛНЦ) в България.Стопанската дейност на сдружението има за цел да генерира приходи или печалби, но тези печалби не могат да бъдат разпределяни към членовете на сдружението. Вместо това, печалбите могат да се използват за осъществяване на целите и дейностите на сдружението, както и за поддържане и развитие на проектите му.Такива стопански дейности на сдружението могат да включват продажба на стоки и услуги, организиране на събития, провеждане на обучения или други дейности, които генерират приходи за сдружението. Тези приходи могат да бъдат използвани за финансиране на социални, образователни, културни или други нестопански и обществени цели, залегнали в целите на сдружението.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги