Какви са особеностите на счетоводството на ресторант?

Счетоводната къща "Елан Консултинг" предлага професионално счетоводно обслужване, специализирано за нуждите на заведенията за хранене в Бургас. Нашата цел е да оптимизираме приходите и разходите на вашето заведение, което води до ефективно управление на данъчните задължения.

Управление на стоки и инвентар - Ресторантите използват огромно количество и разнообразие от хранителни продукти, които се влагат в точно определени количества във всяко ястие според менюто. При нас ще намерите точно управление на стоките и инвентара, което гарантира правилното отчитане на продуктите и избягване на загуби или нередности.

Оптимизация на разходите - Нашият екип разработва стратегии за оптимизиране на разходите, като се фокусира върху всяка структурна част от разходите на заведението, включително суровини, заплати, наеми и др.

Ефективно управление на касовите сметки - Осигуряваме прецизно управление на касовите сметки, гарантиращо точност и законосъобразност в отчитането на приходите и разходите в брой.

Начисляване и оптимизация на данъци - Експертите ни в "Елан Консултинг" осигуряват правилното начисляване и оптимизиране на данъчните задължения, като ДДС, корпоративен данък и данък върху печалбата.

Адаптивност към сезонния характер на ресторантьорския бранш и специалните събития - Нашите счетоводни решения са проектирани да отговарят на сезонните колебания и специални събития, осигурявайки навременни и точни финансови данни.

В "Елан Консултинг" разполагаме с опита и знанията да подкрепим вашия бизнес към дългосрочен успех и клиентско удовлетворение. С нашите услуги, вашето заведение ще постигне оптимално финансово управление и устойчивост.

Данъчно облагане и осигуровки в заведение за хранене / ресторант

ДДС ставка: Заведенията за хранене в България трябва да се регистрират по ДДС, ако техният оборот надхвърли 100,000 лева за последните 12 месеца. За ресторантьорските услуги се прилага намалена ставка на ДДС от 9%. Заведенията са длъжни да подават редовни декларации и да спазват строги счетоводни стандарти.

Корпоративно данъчно облагане по ЗКПО: Заведенията, регистрирани като юридически лица, подлежат на облагане с корпоративен данък в размер на 10% от данъчната печалба. Важно е точното определяне на данъчната основа, като се отчитат всички допустими разходи.

Осигуровки и вноски за персонала: Работодателите в хранителния сектор са задължени да изчисляват и внасят задължителни осигуровки за своите служители, което включва вноски за пенсионно и здравно осигуряване, както и за фонд „Безработица“. Общият размер на тези осигуровки е значителен процент от брутната заплата на служителя.

Местни данъци и такси: Ресторантите и заведенията за хранене плащат местни данъци и такси, като данък сгради, такса за смет и такса за заети обществени площи. Размерът на тези такси зависи от местоположението и характеристиките на имота.

Дивидент: Собствениците на заведения плащат данък върху дивидентите, разпределени от печалбата на фирмата. Този данък се регулира от Закона за доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и представлява важен аспект от финансовото планиране на бизнеса.

Искам да отворя заведение за хранене / ресторант! С какво да започна?

Преди да стартирате бизнес плана за вашето заведение, е важно да имате ясна концепция за типа ресторант, който искате да отворите. Изборът на концепцията е критичен, тъй като тя определя вашата целева аудитория, типа на предлаганите ястия и усещането за мястото.

Избор на концепция за предложенията в менюто

 • Пицария: Тази концепция може да варира от малко заведение с фокус върху пицата до по-голям ресторант в италиански стил, който предлага разнообразие от ястия.
 • Павилион за сандвичи: Сандвичите са популярни заради своята разнообразност и удобство за консумация.
 • Ресторант с национална кухня: Отварянето на ресторант, който се фокусира върху традиционни местни ястия, може да бъде привлекателно за туристи.
 • Рибен ресторант: Предлагането на качествени морски дарове и риба отличава тази концепция от конкуренцията.
 • Стекхаус: За успеха на такова заведение е критично качеството на месото и уменията на готвача.
 • Кафене: Предизвикателството тук е да се отличите в конкурентната среда с уникално предложение.
 • Пекарна: Комбинацията от пекарна и кафене може да се окаже успешна, особено ако предложите уникален продукт.

Изисквания за стартиране на ресторантьорски бизнес

За успешното стартиране на заведение трябва да отговорите на редица законови изисквания:

 • Изисквания към сградата и помещенията: Тези стандарти гарантират безопасността и удобството на клиентите.
 • Регистрация на обект с обществено предназначение: Това е необходима стъпка за всяко заведение.
 • Регистрация на работно време: Определя рамките на работното време на заведението.
 • Правила за безопасност на храните: Спазването на тези правила е критично за здравето и безопасността на клиентите.

В "Елан Консултинг" предлагаме комплексно консултиране и подкрепа при стартирането на вашето заведение, помагайки ви да се справите с всички законови и бизнес предизвикателства.

Какви са изискванията към помещението, в което ще се разположи заведението за хранене / ресторанта?

Когато планирате отварянето на ресторант, трябва да прецените дали да инвестирате в собствена сграда или да наемете вече съществуващо заведение. Наемането на обект, който вече е бил ресторант, може значително да улесни процеса, тъй като той вероятно вече отговаря на част от изискванията.

Ако изберете имот, който не е бил използван за ресторант, ще трябва да направите редица преустройства. Това включва разработването на архитектурен проект, който да отговаря на всички законови и функционални изисквания. Проектът трябва да предвиди както интериорното устройство, така и необходимите съоръжения за обслужване на клиентите и готвенето. Важно е да се вземат предвид и изискванията за достъпност и безопасност, както и стандартите за хигиена.

При наемането или покупката на имота е необходимо да представите документи, които доказват вашето право на ползване или собственост, като нотариален акт или договор за наем. Това е задължителна стъпка в процеса на лицензиране и регистрация на заведението.

Счетоводната къща "Елан Консултинг" може да ви помогне в този процес, предоставяйки консултации и подкрепа при изготвянето на документацията и съвети за най-добрите практики при стартирането на заведение за хранене.

Регистрация на ресторант като обект с обществено предназначение - как се прави?

Регистрацията на ресторант като обект с обществено предназначение е важна стъпка в процеса на стартиране на бизнеса. Тази процедура се осъществява в Регионалната здравна инспекция (РЗИ) по мястото на обекта. За успешната регистрация, обектът трябва да отговаря на определени здравни и хигиенни стандарти.

Процес на регистрация

 • Подготовка на документи: Необходимо е да подготвите и представите редица документи, включително уведомление за откриване на обект, документ за собственост или наем, както и други специфични документи в зависимост от вида на обекта.
 • Оценка на въздействието на околната среда: В някои случаи може да се изисква решение за оценка на въздействието на обекта върху околната среда.
 • Заявление: Регистрацията става чрез подаване на заявление в РЗИ. Това може да стане по различни начини, включително електронно.

Срокове и такси

 • Срок за предоставяне на услугата: Обикновено процедурата отнема около 44 дни.
 • Такси: Важно е да проверите какви такси се налагат за тази услуга.

Резултат от услугата

 • Проследяване на заявлението: Резултатът от заявлението може да бъде проверен в Регистъра на обектите с обществено предназначение, воден от РЗИ.

В "Елан Консултинг" предлагаме пълно консултиране и помощ при регистрацията на вашето заведение, за да гарантираме, че всяка стъпка от процеса е изпълнена правилно и ефективно.

Регистрация на работно време на заведение за хранене / ресторант

Регистрацията на работно време е ключов процес при управлението на ресторант или друг вид заведение за хранене. Тази процедура се осъществява в общината, където се намира обектът. Всяка община може да има специфични изисквания за този процес.

Как да регистрирам работно време на обект - заведение за хранене?

 • Подаване на заявление: Подаването на заявление за регистрация на работно време е задължително при откриване на обекта.
 • Законови основания: Процедурата се основава на Закона за защита от шума в околната среда.
 • Срокове и действие: В Община Варна срокът за регистрация обикновено е 30 дни, докато в Община Бургас е 3 работни дни.

Какво е важно да знам?

 • Спазване на нормативните изисквания : Регистрацията на работно време е важна за законосъобразното функциониране на бизнеса и за избягване на санкции.
 • Контрол: Местните власти контролират спазването на регистрираното работно време.

В "Елан Консултинг" предлагаме помощ при процеса на регистрация, за да осигурим, че вашият ресторант отговаря на всички местни изисквания и законови норми.

Категоризация на заведение за хранене / ресторант - какво трябва да знаем?

Категоризацията на заведение за хранене или ресторант е съществена стъпка за утвърждаване на бизнеса в туристическата индустрия. Този процес се осъществява от Агенцията по туризма и е важен за определянето на качеството и стандарта на услугите, предлагани в заведението.

След подаване на заявление за категоризация и преминаване на съответната процедура, заведението получава удостоверение и табела, означаващи неговата категория. Това класифициране може да варира в зависимост от броя на звездите, които заведението ще получи, като всяка категория има свои специфични изисквания и стандарти.

Необходимите документи за процедурата включват заявление по образец, декларации за регистрация и ликвидация, справка за квалификацията на персонала, документи за образование или професионална квалификация на управителя, както и доказателства за правото на ползване на обекта.

Обикновено процесът на категоризация отнема до два месеца. Важно е да се подчертае, че в зависимост от категорията, която заведението ще получи, зависят и много от изискванията за неговото функциониране.

Какви са всички необходими документи за категоризацията на обекта за хранене?

 1. Заявление за категоризиране по образец
 2. Декларация по образец за регистрация в търговския регистър с посочване на ЕИК или копия от документи, удостоверяващи, че имате право по силата на друг закон да извършвате стопанска дейност, включително по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз;
 3. Декларация, че не сте в ликвидация - за лицата, които не са търговци;
 4. Справка по образец за професионалната и езиковата квалификация на персонала в обекта;
 5. Копия на документите, удостоверяващи образованието или професионалната квалификация, стаж в туризма и езиковата квалификация на управителя на туристическия обект, съгласно изискванията на наредбата по чл. 121, ал. 5 от Закона за туризма;
 6. Формуляр по образец за определяне на категорията;
 7. Копия на документите за собственост на обекта или копие от договора за наем или от друг договор, от който е видно, че са налице условия  да извършвате съответната туристическа дейност в обекта;
 8. Документ, удостоверяващ въвеждането на обекта в експлоатация, или друг документ, удостоверяващ законността на обекта, при спазване изискванията на Закона за устройство на територията, съответно разрешение за ползване на повърхностен воден обект и свидетелство за годност - за заведенията за хранене и развлечения, разположени върху понтони или върху закотвени в близост до брега плавателни съдове;
 9. Документ за платена такса за разглеждане на документи за категоризиране съгласно тарифата по чл. 69, ал. 3 от Закона за туризма.

Колко струва да си отворя ресторант? Какви са цените за категоризация на обект за хранене?

Разходите за отваряне на заведение за хранене варират в зависимост от няколко основни процедури:

Процедура пред Регионална здравна инспекция (РЗИ): За тази процедура няма такса.

Процедура пред Българска агенция по безопасност на храните: Таксата е 34 лв.

Пред общината за регистрация на работно време: За тази процедура също няма такса.

Пред Агенция по туризма: Таксата за категоризация варира между 150 и 2000 лв., като зависи от броя на местата в заведението.

За  категоризиране на заведения за хранене и развлечения (самостоятелни или прилежащи към места за настаняване )се заплащат следните такси:

 • При наличие на до 20 места за сядане - 150 лв.
 • При наличие на от 21 до 50 места за сядане - 250 лв.
 • При наличие на от 51 до 150 места за сядане - 800 лв.
 • При наличие на от 151 до 300 места за сядане - 1500 лв.;
 • При наличие на над 300 места за сядане - 2000 лв.;
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви са най-честите нарушения на данъчното законодателство в ресторантите и как да ги избегнем?


"Елан Консултинг" предлага специализирана помощ в областта на данъчното законодателство за ресторанти, като цели да минимизира риска от нарушения. С нашия професионален екип от счетоводители и данъчни консултанти, ние можем да предоставим на клиентите си подробни насоки и съвети за правилното управление на техния бизнес. Подкрепата ни обхваща всички аспекти на данъчното планиране и счетоводство, включително съдействие за правилното деклариране на приходи и разходи, както и обучение на персонала относно данъчните изисквания и норми. Съсредоточавайки се върху прозрачността и законосъобразността, ние помагаме на ресторантите да избегнат потенциални проблеми с данъчните органи.

В ресторантьорския бизнес, спазването на данъчното законодателство е от съществено значение. Неспазването може да доведе до сериозни последствия, включително глоби и административни санкции. Най-честите нарушения в тази индустрия обикновено включват:

 1. Недеклариране на част от приходите: Ресторантите често се сблъскват с проблема за недеклариране на всички приходи, което води до разминаване между реалните и декларираните облагаеми приходи. Това може да включва неправилно регистриране на продажбите или приемане на неофициални плащания.
 2. Използване на системи за данъчни измами: Някои заведения могат да прибягват до различни схеми или софтуерни манипулации, за да намалят своите данъчни задължения. Това включва използването на фалшиви фактури или измами при придобиването на стоки и услуги.
 3. Незаконна заетост: Заетостта на нерегистрирани работници "на ръка" или несъответствието на трудовите договори също е сред честите нарушения.

За да избегнат тези нарушения, ресторантите трябва да следват няколко ключови стъпки: регистрация и спазване на законите за облагане на стопански дейности, водене на точна и прозрачна счетоводна документация, правилно деклариране на всички приходи и разходи, издаване на данъчни фактури и бонове в съответствие с изискванията на законодателството, навременно плащане на данъчните задължения и обучение на персонала относно данъчните задължения.

Вземете предвид, че данъчното законодателство може да бъде сложно и се променя периодично. Затова е добре да се консултирате с професионален счетоводител или данъчен консултант, който да ви помогне да спазвате всички изисквания и да избегнете потенциални нарушения.

Как да се предпазим от проверка на БАБХ и Инспекция по труда, ако управляваме ресторант?


Спазването на законовите изисквания е ключово за управлението на успешен ресторант, особено когато става въпрос за проверки от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) и Инспекцията по труда. Важно е да подчертаем, че нарушаването на тези изисквания и опитите за избягване на проверки могат да доведат до сериозни правни последствия, включително глоби и прекратяване на дейността на ресторанта.

За да се предпазите от нежелани проверки и да съответствате на изискванията, е от съществено значение да спазвате хигиенните стандарти, да регистрирате своя бизнес правилно и да декларирате приходите и разходите си точно към данъчната администрация. Обучението на персонала относно законодателството и стандартите за обслужване и безопасност на храните също е важно, както и поддържането на връзка с актуалните промени в законодателството. Редовните самопроверки на дейността ви могат да помогнат за идентифициране и коригиране на евентуални несъответствия. В допълнение, консултация с професионалисти като счетоводители, адвокати или специалисти по хранително-вкусовата промишленост може да бъде от полза за избягване на потенциални проблеми.


Какви софтуерни програми ще са ми нужни, ако желая да си отворя ресторант?


При отварянето на ресторант в България, софтуерните програми играят важна роля в ефективното управление на различните аспекти на бизнеса. В зависимост от конкретните нужди и мащаб на ресторанта, може да изберете различни софтуерни решения. Някои от основните софтуерни програми, които се използват в ресторантьорството, включват:

 1. POS (Point of Sale) система: Това е основният софтуер, който се използва в ресторанта за обработка на поръчки и плащания. POS системата позволява на персонала да въвежда поръчките на клиентите, да генерира касови бонове и да проследява текущата наличност на стоки.
 2. Счетоводен софтуер: За да поддържате прозрачност и ефективност във финансовото управление, счетоводният софтуер е от съществено значение. Той ви помага да издавате фактури, да следите приходите и разходите, да управлявате заплатите на персонала и да отчитате данъците.
 3. Управление на персонала: Софтуерът за управление на персонала е полезен за планиране на работните графици, следене на отпуските и болничните, както и за проследяване на работните часове и изплати на заплати.
 4. Резервационна система: Ако планирате да приемате резервации за маси в ресторанта, онлайн резервационната система ви позволява да управлявате резервациите и да оптимизирате капацитета на заведението.
 5. Софтуер за доставки: Ако предлагате услуги за доставка на храна, софтуерът за доставки помага за управление на поръчките за доставка, рутинг на куриерите и проследяване на доставките.
 6. Аналитичен софтуер: Софтуерът за анализ предоставя аналитични инструменти, които ви позволяват да проследите тенденции в продажбите, предпочитанията на клиентите, ефективността на менюто и други важни данни. Това ви помага да вземете информирани решения за развитието на бизнеса.

При избора на софтуер, е важно да обмислите вашите специфични нужди и да изберете решения, които се адаптират най-добре към размера и типа на вашия ресторант. Преди да инвестирате в софтуерни програми, е препоръчително да направите добра оценка на различните възможности на пазара и да се консултирате със специализирани консултанти или представители на софтуерните компании, за да изберете най-подходящите решения за вашата бизнес инфраструктура.

Какви са изискванията и документацията по НАССР в България за да си открия заведение за хранене или ресторант?

На 30 април 2021 г. в България беше приет Национален акт за хранителна безопасност и Регламент (ЕС) № 852/2004 на Европейския парламент и на Съвета относно храненето на местата за обществено хранене. Тези нормативни актове регулират изискванията и документацията по Националната програма за безопасност на храните и хранителните продукти (НАСХХП).

Изискванията и документацията за откриване на заведение за хранене или ресторант в България подлежат на редица стандарти и правила, свързани с хигиената, безопасността на храните и общественото здраве. Тук са някои от ключовите аспекти и изисквания:

За откриване на заведение за хранене или ресторант в България, съобразно изискванията на НАССР (Анализ на опасностите и критичните контролни точки), е необходимо да се следват конкретни стъпки и да се подготви специфична документация. Това обхваща няколко ключови аспекта:

 1. Разработване на ХАССП план: Основата на всяко заведение за хранене или ресторант е разработването на ХАССП план, който идентифицира всички потенциални хранителни рискове и определя мерките за тяхното контролиране. Този план трябва да бъде индивидуално адаптиран към конкретните условия и процеси на всяко заведение.
 2. Обучение на персонала: Всички работници, които участват в процеса на обработка и подготовка на храни, трябва да преминат през обучение за основите на ХАССП, хигиена и безопасност на храните.
 3. Документация и записи: Необходимо е да се поддържат подробни записи за всички процедури и контролни точки, определени в ХАССП плана. Това включва мониторинг на критични контролни точки, действия при отклонения, както и редовни проверки и обновявания на плана.
 4. Изисквания за хигиена: Съгласно Регламент (ЕС) № 852/2004, заведенията трябва да отговарят на строги хигиенни стандарти, включително подходящо оборудване, поддръжка на чистота, контрол на вредители и подходящо съхранение на хранителни продукти.
 5. Изграждане на подходяща инфраструктура: Обектите трябва да бъдат проектирани и оборудвани така, че да се минимизират рисковете от замърсяване и да се улесни поддържането на хигиената.
 6. Регистрация и одобрение от съответните органи: Преди откриването на заведението, е необходимо да се получи одобрение от местните здравни и ветеринарни органи, които проверяват съответствието с НАССР стандартите и другите изисквания за безопасност на храните.
 7. Постоянен мониторинг и оценка: Редовният мониторинг и оценка на ХАССП системата е задължителен, за да се гарантира, че всички процеси се изпълняват правилно и ефективно.

Спазването на тези изисквания е критично за гарантиране на безопасността на храните и здравето на клиентите, както и за избягване на регулаторни санкции и потенциални правни последици.


Често задавани въпроси

"Какви са НАССР изискванията и документите за отваряне на заведение в България?"

НАССР (Национална агенция за сигурност на храните) е организация в България, която налага изисквания за сигурността на храните. За отваряне на заведение за хранене в България, трябва да спазите строгите стандарти на НАССР. Това включва подготовката на подробен план за сигурност на храните и документация, която доказва съответствието ви с тези стандарти.

"Как да избегна проверки от БАБХ и Инспекция по труда в ресторанта си?"

Избягването на проверки от БАБХ (Българска агенция по безопасност на храните) и Инспекция по труда е от съществено значение за успешното управление на ресторанта ви. За да постигнете това, трябва да поддържате високи стандарти на сигурност на храните и условията на труд в заведението си.

Какви са изискванията за отваряне на ресторант?

За успешното отваряне на ресторант или заведение за хранене трябва да се съобразите с редица изисквания и процедури. Елан Консултинг ви помага с всички етапи на този процес. Нашите счетоводители и консултанти ви помагат да регистрирате фирмата ви и да получите необходимите лицензи и разрешения. Освен това, ние предоставяме счетоводство и консултации, за да ви помогнем да управлявате финансите си ефективно. Отварянето на ресторант може да бъде сложно, но с нашата помощ ще се справите с всички изисквания и ще стартирате успешно вашето заведение

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги