Счетоводство на земеделски производител - какви са особеностите?

В съвременния свят, където конкуренцията е ожесточена и всеки ден е важен за развитието на бизнеса, професионалното счетоводно обслужване се превръща във важен алианс за земеделските производители. Счетоводните услуги, предлагани от "Елан Консултинг", осигуряват спокойствие и възможност за фокус върху основната дейност, като отглеждане на земеделски продукти, без да се тревожат за финансовата стабилност и съответствие със законовите изисквания.

Специализираното счетоводно обслужване е от критично значение за земеделските производители, които често се сблъскват с уникални финансови и законови предизвикателства. "Елан Консултинг" предлага персонализирани счетоводни решения, които помагат на земеделските производители да управляват своите финанси по начин, който способства за устойчив растеж и развитие на техния бизнес.

Те разбират от спецификите на земеделския сектор и предлагат услуги, които адресират конкретните нужди на земеделските производители - от управление на средства и активи до планиране на данъци и съответствие със законовите изисквания.

Защо счетоводството на земеделски производители е по-различно от счетоводното обслужване на фирми например?

Счетоводството на земеделски производител в България има свои специфични особености поради природата на земеделската дейност и законовата рамка, която регулира тази сфера. Една от основните характеристики на счетоводството в земеделския сектор е, че то трябва да отчита сезонни вариации и особености на земеделските цикли. Освен това, счетоводството трябва да следи специфични правила за оценка и отчитане на земеделските активи като земя, животни, растителна продукция и машини.

Законовата рамка в България предвижда различни режими за счетоводно отчитане на земеделските производители в зависимост от тяхната големина и вид дейност.

Освен това, счетоводството на земеделски производители трябва да отчита и специфични субсидии и помощи от Европейския съюз и националните фондове, което може да включва специални счетоводни и данъчни правила. Счетоводната практика в тази сфера трябва да е в съответствие с националното и европейско законодателство, което регулира земеделската дейност и счетоводството на земеделските производители.

Фактори, които влияят върху счетоводството на земеделски производители

Счетоводството на земеделски производители има свои специфични особености, свързани със спецификата на тяхната дейност. Това включва следните аспекти:

 1. Избор на дружествена форма: Всяко селскостопанско производство изисква лицето производител да произвежда и търгува земеделската продукция под някаква дружествена форма. Земеделските производители могат да функционират като юридически лица, което ги задължава да съобразяват с общите правила на счетоводството за търговски предприятия.
 2. Сезонност на дейността: Земеделската дейност е обикновено сезонна, което може да влияе на ревизиите и стандартните практики в счетоводството.
 3. Специфични разходи и приходи: Земеделските производители се сблъскват със специфични разходи и приходи, свързани с обработка на почвата, закупуване на семена, използване на техника и трудови ресурси.
 4. Законодателство в сферата на селското стопанство: Земеделските производители трябва да спазват законодателството, специфично за селското стопанство, което включва особени правила за участие в европроекти, различни субсидии, данъци и стимули.
 5. Оценка на стопанските обекти и стоки: Оценката на селскостопански обекти, като земеделски земи, растения и скот, може да бъде сложна и изисква специални познания.
 6. Контрол на запасите: Земеделските производители трябва да следят и контролират запасите от семена, торове и други материали, които се използват в производството.
 7. Обработка на преработката: Земеделските продукти, които се използват за преработка, изискват специфично счетоводство за следене на разходите и приходите по този процес.
 8. Възможност за комбиниране с други дейности: Някои земеделски производители могат да комбинират своята дейност с търговия, туризъм или други допълнителни услуги, което изисква допълнителни счетоводни процедури.

Какви данъци дължи земеделски производител физическо лице, ЕТ и фирма?

Данъчно облагане и счетоводство  на земеделски производител ЕТ (едноличен търговец):

Едноличният търговец е физическо лице, на което законът предоставя качеството „търговец“, като той попада в категорията „самоосигуряващо се лице“ и като такова, е длъжен да внася както осигуровки, така и данъци. Едноличните търговци са лица, които упражняват стопанска дейност от свое  име и за своя сметка. Те се облагат с данък върху годишната данъчна основа по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ, ако са избрали този ред на облагане. Те внасят авансови вноски за месеците януари, февруари, март и април или тримесечна авансова вноска за първото тримесечие до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода. Облагаемият доход се формира чрез прилагане на правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на данъчната печалба.

Каква е данъчната ставка за земеделски производител ЕТ?

Данъчната ставка за земеделски производители - еднолични търговци е 15% (15 на сто) от годишната данъчна основа, според чл. 48, ал. 2 от ЗДДФЛ.

Имат ли земеделските стопани ЕТ данъчни облекчения?

Данъкът върху годишната данъчна основа за доходите от стопанска дейност като едноличен търговец се преотстъпва в размер до 60 % ( 60 на сто) на лица, регистрирани като земеделски стопани, за годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция при условията на Закона за корпоративното подоходно облагане за преотстъпване на корпоративен данък, под формата на данъчно облекчение, представляващо държавна помощ за земеделски стопани.

Това преотстъпване, представляващо държавна помощ за земеделски стопани, не се прилага по отношение на:

 • Лице, което е предприятие в затруднено положение;
 • лице, което е голямо предприятие;
 • Физическо лице, извършващо стопанска дейност по чл. 29а ЗДДФЛ
 • Лице, което не е изпълнило решение на Европейската комисия за възстановяване на получена неправомерна и несъвместима държавна помощ и не е възстановило изцяло помощта;
 • Направени от земеделския производител инвестиции в напояване.
На практика, разпоредбата на чл. 48, ал. 6 ЗДДФЛ предвижда, че земеделските производители ЕТ имат право на данъчно облекчение, което представлява преотстъпване на до 60% от дължимия данък под формата на държавна помощ за регистрирани земеделски стопани. С оглед изключенията в чл. 48, ал. 7 ЗДДФЛ е важно да се консултирате с експерт от счетоводна къща Елан Консултинг, за да разберете от какви точно данъчни облекчения можете да се възползвате!

Данъчно облагане и счетоводство на земеделски производител - физическо лице:

Физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, могат да изберат да се облагат по реда на чл. 28 от ЗДДФЛ като ЕТ, ако изборът е направен до 31 декември на предходната година. Тези лица могат да определят облагаемия си доход от стопанска дейност, като прилагат правилата на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) за формиране на данъчната печалба. Задължителните осигурителни вноски за тези лица се изчисляват върху определен месечен осигурителен доход, който варира според законово регламентираните минимален и максимален осигурителен праг.

Каква е данъчната ставка за земеделски производители физически лица?

Земеделските производители физически лица се облагат с данък от 10% върху данъчната основа

Какви са нормативно признатите разходи за земеделски производители физически лица?

Земеделските производители - физически лица ползват 60% нормативно признати разходи съгласно чл. 29 , ал. 1, т. 1 ЗДДФЛ (за доходи от дейността на физическите лица, регистрирани като земеделски стопани, за производство на непреработени продукти от селско стопанство, с изключение на доходите от производство на декоративна растителност) и 40% нормативно признати разходи (за доходи от дейността на физическите лица за производство на преработени или непреработени продукти от селско стопанство (включително от продажба на произведена декоративна растителност), от горско стопанство (включително от събиране на диворастящи билки, гъби и плодове), от ловно стопанство и от рибно стопанство)

Данъчно облагане и счетоводство на земеделски производител юридическо лице - фирма (ООД/ЕООД)

Особености:

 • Юридическите лица, които са земеделски производители, се регулират от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и са задължени да подават годишни данъчни декларации, както и да изплащат корпоративен данък в размер на 10% върху облагаемия доход.
 • Разходите, които могат да бъдат отчетени за намаляване на данъчната основа, включват разходи за суровини и материали, разходи за персонал, амортизационни разходи, разходи за външни услуги, данъци и такси, както и други разходи, свързани с основната дейност на дружеството.
 • Юридическите лица могат да извършват прехвърляне на загуби от предходни години, което може да намали данъчната им основа в следващите години.
Важно! Съгласно чл. 189б ЗКПО, Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% (60 на сто) на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Корпоративният данък се преотстъпва, когато са изпълнени едновременно следните условия - преотстъпеният данък се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената в ал. 1 дейност и придобити, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването, придобитите активи посочени по-горе са придобити при пазарни условия, съответстващи на такива при несвързани лица и дейността на лицето - земеделски производител трябва да продължи да се осъществява за период от поне три години след годината на преотстъпване;, като това обстоятелство се декларира всяка година до изтичане на тригодишния срок с годишните данъчни декларации.

Сравнение със земеделски производител едноличен търговец (ЕТ):

 • ЕТ могат да изберат облагане по реда на ЗКПО и по този начин да се придържат към същите правила за формиране на данъчна основа и данъчно облагане, както и юридическите лица.
 • Също както при земеделски производител ЕТ, съгласно чл. 189б ЗКПО, Корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% (60 на сто) на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски стопани, за данъчната им печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция.

Кога следва да регистрирам фирма като земеделски производител?

Регистрацията на фирма може да донесе редица предимства на земеделските производители в България, включително по-голяма юридическа сигурност, по-лесен достъп до финансиране и възможност за участие в различни субсидионни програми. Ето няколко ситуации, при които регистрацията на фирма може да бъде подходяща стъпка:

 1. Разрастване на дейността: Ако земеделската ви дейност се разраства и вече не можете да я управлявате ефективно като физическо лице, регистрацията на фирма може да ви помогне да структурирате дейността си по-добре.
 2. Получаване на субсидии и финансиране: Някои субсидионни програми и финансови институции изискват земеделските производители да бъдат регистрирани като юридически лица, за да могат да кандидатстват за средства.
 3. Юридическа сигурност: Регистрацията на фирма може да предложи по-голяма юридическа сигурност и защита на личното ви имущество в случай на юридически спорове или финансови затруднения.
 4. Професионално управление: Регистрацията на фирма ви дава възможност да наемете професионални управленски и счетоводни услуги, които могат да ви помогнат да оптимизирате дейността си.
 5. Достъп до пазари: Регистрираните фирми често имат по-лесен достъп до различни пазари и търговски партньори, което може да е от съществено значение за разширяване на дейността ви.
 6. Репутация и доверие: Юридическите лица често се възприемат като по-надеждни и професионални от страна на клиенти, доставчици и други заинтересовани страни.

Въпреки предимствата, регистрацията на фирма също така носи и допълнителни отговорности и изисквания, включително по-строги счетоводни и данъчни правила, както и административни разходи. Затова е важно земеделските производители да обмислят внимателно своите нужди и възможности, преди да вземат решение за регистрация на фирма. Също така, консултация с професионален счетоводител или юрист може да бъде много полезна, за да се осигури правилната стъпка в тази посока.

Аз съм земеделски производител и искам да участвам по европрограма. Как вашите счетоводители могат да помогнат?

Като земеделски производител, участието в европрограми като общата селскостопанска политика на Европейския съюз (ОСП) може да предостави важни възможности за финансиране и подкрепа за вашата дейност. За да получите помощ от европрограми, е необходимо да изпълнявате специфични изисквания и да спазвате правилата на програмите, които планирате да използвате.

Нашият екип от счетоводители може да помогне като следва:

 1. Консултации за европрограмите: Нашите счетоводители могат да ви консултират относно различните европрограми, наличните схеми за финансиране и изискванията за кандидатстване. Те ще ви помогнат да разберете кои програми са подходящи за вашите нужди и как да се подготвите за кандидатстване.
 2. Подготовка на документация: Участие в европрограми изисква подготовка на различни документи и проекти. Счетоводителите ни могат да ви помогнат да изготвите и представите необходимата документация и планове за финансиране, включително бизнес планове и бюджети.
 3. Следене на финансовите аспекти: Когато сте одобрени за участие в европрограма, нашите счетоводители могат да следят и анализират финансовите аспекти на проекта, включително бюджетирането, изпълнението на разходите и съответствието със зададените критерии.
 4. Съответствие със законодателството: Земеделските производители, участващи в европрограми, трябва да спазват сложни правила и регулации. Нашите счетоводители могат да ви помогнат да се съответствате с изискванията и да избегнете потенциални проблеми със съответните органи и институции.
 5. Финансов контрол: Нашите счетоводители могат да осигурят системи за финансов контрол и управление, които да помогнат да се гарантира, че средствата от европрограмите се използват ефективно и в съответствие с приетите правила.

Земеделската дейност и участие в различните европрограми изискват внимателно планиране и изпълнение. Нашите счетоводители са на разположение, за да ви помогнат в този процес и да се уверят, че вашият проект и финанси са в добри ръце.


ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви данъчни изисквания и изисквания за безопасни и здравословни условия на труд има за земеделските производители?

Данъчните изисквания и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд за земеделските производители варират в зависимост от страната и региона. За България, като пример, е важно да се има предвид следното:

Данъчни изисквания:

 1. Данък върху доходите: Земеделските производители трябва да декларират и плащат данък върху своите доходи. Това включва доходите от продажбата на селскостопански продукти, субсидии и други финансови приходи.
 2. ДДС: Зависи от обема и типа на продажбите, земеделските производители могат да бъдат регистрирани за ДДС и да трябва да декларират и плащат ДДС по предоставените услуги и продажби.
 3. Закон за данъчно облагане на доходите от физически лица: Ако земеделските производители са физически лица, те трябва да спазват и други данъчни изисквания, свързани с техните лични доходи и данъци.

Изисквания за безопасни и здравословни условия на труд:

 1. Трудово законодателство: Земеделските производители следва да спазват националните законови актове и наредби за условията на труд и защита на работниците.
 2. Работно време и отдих: Трябва да се спазват разпоредбите относно работното време, отдиха и почивните дни, за да се гарантира здравословният труд на работниците.
 3. Защитни средства: Земеделските производители трябва да осигурят подходящи защитни средства и оборудване за работниците, които работят със земеделски машини и материали.
 4. Обучение и образование: Работниците следва да бъдат обучени и информирани за здравословните и безопасни практики при работа в селското стопанство.

Как нашият екип от счетоводители може да помогне:

 1. Данъчни консултации: Счетоводителите ни могат да ви консултират относно всички данъчни изисквания, свързани с вашата земеделска дейност, и да ви помогнат да декларирате правилно и да изпълните задълженията си към данъчната администрация.
 2. Бизнес планиране и бюджетиране: Нашите счетоводители могат да помогнат с изготвянето на бизнес планове и бюджети за вашия земеделски проект, които да ви помогнат да се адаптирате към данъчните изисквания.
 3. Счетоводство и финансов контрол: Счетоводителите ни могат да следят и анализират финансовото състояние на вашата дейност и да ви предоставят системи за финансов контрол и управление.
 4. Спазване на правилата: Нашите счетоводители ще се уверят, че вашата дейност спазва всички изисквания за данъчно облагане и условия на труд.

Обърнете се към нас, за да получите персонализирана консултация и помощ, свързана с вашите специфични нужди като земеделски производител!

Често задавани въпроси

Какви са законовите изисквания за счетоводството на земеделски производител?

Законовите изисквания включват поддържане на прецизно счетоводство, изготвяне на финансови отчети и спазване на данъчните закони в България.

Какви са данъчните облекчения за земеделски производители ЕТ и юридически лица - ООД/ЕООД?

За земеделски производители, регистрирани като еднолични търговци (ЕТ), Законът за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) предоставя възможност за преотстъпване на част от данъка върху годишната данъчна основа. Според чл. 48, ал. 6 от ЗДДФЛ, едноличните търговци - земеделски производители могат да преотстъпят до 60% от данъка си върху годишната данъчна основа от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция като държавна помощ. От друга страна, за земеделските производители, регистрирани като юридически лица - ООД или ЕООД, Законът за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) също предлага държавна помощ чрез преотстъпване на част от корпоративния данък. Според чл. 189б от ЗКПО, корпоративният данък се преотстъпва в размер до 60% на данъчно задължени лица, регистрирани като земеделски производители, за тяхната данъчна печалба от дейност по производство на непреработена растителна и животинска продукция. Това преотстъпване се извършва при условията, определени в ал. 2 от същия член, като едно от условията е инвестицията на преотстъпените средства в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на посочената дейност, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването. Така, и двата вида земеделски производители се ползват с възможността за преотстъпване на част от тяхната данъчна задължаемост, но процедурите и условията за това са регулирани от различни законови актове в зависимост от юридическата форма на земеделския производител.

Какви са прилагаемите данъчни ставки за земеделските производители, и има ли разлики в зависимост от правната форма?

Да, има разлика в данъчните ставки, прилагаеми за земеделските производители, в зависимост от тяхната правна форма. Земеделските производители, които са регистрирани като еднолични търговци (ЕТ), са облагаеми с данъчна ставка от 15% върху годишната им данъчна основа за доходите от стопанска дейност, както е посочено в чл. 48, ал. 2 от Закона за данък върху доходите на физически лица (ЗДДФЛ). От друга страна, земеделските производители, които са юридически лица (като ООД или ЕООД), са облагаеми с корпоративен данък със ставка от 10% върху годишната им данъчна основа, както е посочено в чл. 20 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги