Много наши клиенти, професионални шофьори, който след години на труд и натрупан опит в областта на автомобилните превози, решават да направи следващата стъпка в своята кариера – да регистрират собствена фирма за пътна помощ, ни задават често някои от следните въпроси:

 • Колко струва лиценз за пътна помощ?
 • Какви са изискванията за пътна помощ?
 • Трябва ли лиценз за пътна помощ?
 • Има ли нови изисквания за пътна помощ?
 • Трябва ли лиценз за пътна помощ до 3.5 тона?
 • Има ли закон за пътната помощ / нов закон от 2024г?
 • Какви са изискванията за специален автомобил - пътна помощ?

Всички, които планират да извършват дейност като пътна помощ и да репатрират аварирали автомобили трябва да могат да предложат качествена услуга за превоз на повредени или аварирали превозни средства, а това изисква не само професионални умения и техника, но и спазване на редица законови изисквания и регулации, които в настоящия материал ще разгледаме подробно.

Цена за регистрация на фирма и лиценз за пътна помощ

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Дейността по пътна помощ в България е свързана с редица предизвикателства, не на последно място – с повишената опасност, която крие превозът на аварирало или повредено превозно средство. Заради тази причина, държавата е въвела ограничителен режим, целящ да гарантира безопасността на пътя, както за участниците в движението, така и за самите извършители на пътна помощ.

Осъществяването на тази дейност подлежи на строг контрол от страна на Агенция „Пътна инфраструктура“. Важно условие за регистрацията на фирма за пътна помощ е вписването ѝ в специален регистър на лицата, извършващи такава дейност. Това вписване не само легитимира дейността на фирмата пред държавата и клиентите, но и е предпоставка за извършването на законово регулираната дейност по безопасен и отговорен начин.

За успешната регистрация на фирма за пътна помощ и получаване на лиценз за извършване на тази дейност е необходимо кандидатите да са наясно с всички законови изисквания, регулации и процедури, които трябва да бъдат спазени. Това включва, но не се ограничава до, подготовка на подходящите документи, осигуряване на необходимата техника и оборудване, както и доказване на професионална компетентност за безопасното извършване на превоз на повредени или аварирали превозни средства.

Кога се изисква лиценз за пътна помощ в България?

Изискването за лиценз за пътна помощ е задължително за всички оператори, независимо от теглото на тяхната платформа. Според българското законодателство, всеки, който иска да извършва дейност по пътна помощ на пътищата, отворени за обществено ползване, трябва да бъде регистриран и да притежава валиден лиценз. Това се отнася както за платформи с маса до 3.5 тонa, така и за по-тежки платформи. Целта на това изискване е да се гарантира, че всички оператори отговарят на определени стандарти за безопасност и компетентност, осигурявайки надеждна и ефективна пътна помощ.

До колко тона може да се кара без лиценз?

Няма такъв вариант! Независимо от масата и характеристиките на превозното средство, което се използва за извършване на дейност като пътна помощ и независимо от категориите, които притежава водача, винаги лицензирането и регистрацията по чл. 24е от Закона за автомобилните превози са задължителни и се изискват преди дадено лице да започне да кара пътна помощ!

Има ли глоба, че карам без лиценз за пътна помощ?

Да, има! Глобите са от 1000 до 2000лв., а освен това МПС се спира от движение за срок до 12 месеца!  Съгласно чл. 104и отЗакона за автомобилните превози, лицата, които извършват пътна помощ без необходимия лиценз, подлежат на глоба от 1000 лв. Ако превозното средство, използвано за пътна помощ, не отговаря на задължителните изисквания, не е подходящо обозначено или не е регистрирано в съответния регистър, също се налагат имуществени санкции в размер на 1000 лв. или 500 лв., в зависимост от конкретното нарушение. При повторение на нарушенията, размерът на санкциите се удвоява. Това подчертава строгите правила и санкции, приложими към дейностите по пътна помощ, за да се гарантира безопасността и регулирането на този вид услуги. От друга страна, съгласно чл. 106а от Закона за автомобилните превози, когато контролните органи установят, че с нелицензирано МПС  се извършва превоз на повредено превозно средство, без да са изпълнени изискванията по чл. 24е, се налага принудителна административна мярка - спиране от движение!

Какви са изискванията за специализираната платформа за пътна помощ?

За да оперирате специализирана платформа за пътна помощ, трябва внимателно да изберете категорията на превозното средство и да се уверите, че отговаря на всички регулаторни изисквания.

Изискванията за извършване на пътна помощ обхващат няколко ключови аспекти, важни за тези, които искат да предоставят тази услуга.

Първото важно условие е да имате поне едно специализирано превозно средство за целта. Важно е да знаете, че превозните средства за пътна помощ трябва да отговарят на определени критерии и да бъдат оборудвани специално за превоз на повредени или аварирали автомобили. Те трябва да бъдат от категория N2 или N3, но също така може да се използват и превозни средства от категория N1, ако са оборудвани с необходимото оборудване за повдигане. Водачите на тези превозни средства трябва да отговарят на изискванията за минимална възраст и правоспособност, както и да преминат курс за професионална компетентност. Накрая, за успешното извършване на пътна помощ, трябва да имате и телефонен номер, който клиентите могат да използват за повикване на услугата.

Важно! Превозните средства от категория N1 отговарят на шофьорска книжка тип B, докато тези от категории N2 / N3 обикновено отговарят на категория C !

Каква категория ни е нужна - B, C, B+E?

Нужната категория, която водачът на специализирана платформа за пътна помощ следва да притежава, изцяло зависи от теглото на платформата и превозваните автомобили.

Категория B позволява управление на МПС до 3.5 т. (тоест товарни автомобили от категория N1), което включва теглото на самото МПС и товара ( т.е. превозвания автомобил). Ако планирате да превозвате тежки автомобили, може да се наложи да разгледате категории C или B+E, които позволяват опериране на по-тежки и по-големи състави.

Може ли да карам пътна помощ до 3.5т.?

С категория B е възможно да управлявате превозни средства за пътна помощ до максимално допустимо тегло от 3.5 т. Това включва общото тегло на платформата и превозвания автомобил. Въпреки това, важно е да се вземе предвид, че теглото на повредените или авариралите автомобили често може да надвишава разрешеното, което налага използването на по-голяма и по-мощна платформа със съответната категория права за управление.

В заключение, за успешно и законосъобразно опериране на специализирана платформа за пътна помощ е критично да разберете и изпълните всички регулаторни изисквания, включително подходящата категория права за управление, както и да осигурите, че превозното средство е подходящо оборудвано и регистрирано за извършване на такъв вид дейност.

Как се регистрира фирма и получава лиценз за пътна помощ?

Регистрацията на фирма за пътна помощ съгласно Закона за автомобилните превози изисква стриктно спазване на регламентирани процедури и правни изисквания. Този процес включва няколко ключови стъпки и предоставяне на конкретни документи, за да се гарантира законосъобразното извършване на дейността.

Регистрация на фирма

За учредяване на дружество, което да е подходящо за основа за развиване на дейност като пътна помощ, подходящите правни форми са Еднолично дружество с ограничена отговорност (ЕООД) или Дружество с ограничена отговорност (ООД), в зависимост от наличието на съдружници. Важно е дружеството да бъде регистрирано по Търговския закон или по Закона за юридическите лица с нестопанска цел и да отговаря на определените критерии за извършване на пътна помощ, включително притежанието на поне едно превозно средство с българска регистрация, което отговаря на изискванията за безопасен транспорт на повредени или аварирали превозни средства.

Лиценз за пътна помощ

Следващата стъпка включва подаване на писмено заявление до Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" за вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ. Заявлението трябва да съдържа наименованието и данни за регистрация на заявителя, списък на превозните средства и адрес на експлоатационната база. Важен елемент е предоставянето на заверено копие на договор за наем или лизинг на автомобилите, когато се използват несобствени превозни средства, както и документ, удостоверяващ правата на лицето като абонат на телефонния номер за пътна помощ.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" поддържа публичен регистър на лицата, извършващи пътна помощ, където се вписват данните за удостоверението за вписване, наименование и ЕИК на лицето, данни за моторните превозни средства, телефонен номер за повикване на пътната помощ и адрес на експлоатационната база.

За успешната регистрация и вписване в регистъра е необходимо да се спазят всички посочени изисквания и да се предоставят точни и пълни документи. Това осигурява правото на фирмата да извършва пътна помощ, като същевременно гарантира спазването на законовите рамки за безопасност и надеждност на услугата.

Необходими документи

За издаване на удостоверение за вписване в Регистъра на лицата, извършващи пътна помощ, са необходими следните документи:

 1. Заявление по образец - Тук се посочват основните данни за заявителя, включително наименованието и данните за регистрация.
 2. Списък на превозните средства - Трябва да се предостави списък на превозните средства, с които ще се извършва пътна помощ, включително техните регистрационни номера и марка/модел.
 3. Заверено копие на договор за наем или лизинг - Необходимо е, когато превозните средства не са собственост на заявителя, с указание, че се използват за пътна помощ.
 4. Документ за правата на абоната - Трябва да се представи доказателство за правата на лицето като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ.

Тези документи се подават към съответния отдел „Автомобилна администрация“, като част от процеса на регистрация. Важно е документите да бъдат попълнени внимателно и точно, за да се избегнат забавяния или откази в процедурата за регистрация.

Има ли държавна такса?

За вписване в регистъра на лицата, извършващи пътна помощ, държавна такса НЕ СЕ събира, съгласно Тарифа № 5  за таксите, които се събират в системата на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията!

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Защо да се доверим на Елан Консултинг за регистрация, счетоводство и издаване на лиценз за пътна помощ?

За да осигурим висококачествена и комплексна подкрепа на бизнеса ви в областта на регистрация, счетоводство и издаване на лиценз за пътна помощ, Елан Консултинг предлага интегрирани услуги, които са изцяло съобразени с вашите индивидуални нужди. Нашата компания разполага с обширен опит и специализирани знания в данъчното и счетоводното законодателство, което ни позволява да предложим точни и ефективни решения за вашия бизнес.

Освен това, сътрудничеството ни с адвокатска кантора "Колибанекова и партньори" ни позволява да предоставим допълнителна правна подкрепа и консултации относно регистрацията на спортен клуб и други специфични аспекти на бизнеса в областта на спорта. Това гарантира, че вашите юридически и данъчни въпроси ще бъдат адресирани ефективно и в съответствие с актуалните законови рамки.

Ние ценим вашето време и стремим се да оптимизираме процесите за регистрация и лицензиране, като предлагаме ясни насоки и подкрепа през целия процес. Съсредоточаваме се върху предоставянето на персонализиран подход, разбиране на уникалните цели и предизвикателства пред вашия бизнес и намирането на най-добрите стратегии за тяхното постигане.

В крайна сметка, нашата цел е да ви осигурим спокойствие, знаейки, че вашите счетоводни, данъчни и юридически нужди са в ръцете на професионалисти. Избирайки Елан Консултинг, вие избирате надежден партньор, който е ангажиран с успеха и устойчивото развитие на вашия бизнес.

Често задавани въпроси

Каква е добавената стойност от счетоводните услуги на Елан Консултинг за моя бизнес с пътна помощ?

Счетоводните услуги на Елан Консултинг предлагат не само коректно водене на счетоводството на вашата фирма, но и стратегическо финансово планиране, което може значително да подобри финансовото здраве на вашата компания. Ние предлагаме индивидуализирани консултации и съвети за данъчни облекчения и оптимизации, които могат да доведат до значителни спестявания и по-добро управление на ресурсите.

Какви документи са необходими за издаването на лиценз за пътна помощ?

За издаването на лиценз за пътна помощ са необходими следните документи: заявление по образец, списък на превозните средства за пътна помощ, договор за наем или лизинг на превозните средства, удостоверение за правата като абонат на телефонния номер за повикване на пътна помощ, и документ за платена такса за издаване на лиценза. Елан Консултинг може да ви помогне с подготовката и подаването на всички необходими документи.

Защо да избера Елан Консултинг за регистрацията на моята фирма за пътна помощ?

Избирайки Елан Консултинг, вие се доверявате на години опит в регистрацията на фирми и издаването на лицензи за пътна помощ. Нашата компетентност гарантира, че вашата регистрация и всички необходими процедури ще бъдат изпълнени бързо, коректно и в съответствие с най-новите законови изисквания. Също така, предлагаме комплексно счетоводно обслужване, което ще ви помогне да оптимизирате данъчните си задължения и да управлявате финансите си ефективно.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.