"Как счетоводна къща "Елан Консултинг" може да ми помогне с моята регистрация като земеделски производител?"

Счетоводна къща "Елан Консултинг" може да бъде ценен партньор и съветник в процеса на регистрация като земеделски производител. Нашата подкрепа може да обхване различни аспекти на регистрационния процес и последващото управление на счетоводните и финансовите въпроси на земеделските стопани, както и със счетоводство на земеделски производители.

Първата стъпка, в която "Елан Консултинг" може да помогне, е консултацията относно процедурата по регистрация. Консултантите ни могат да предоставят подробна информация за необходимите стъпки, документи и законови изисквания за регистрация като земеделски производител в България. "Елан Консултинг" може да помогне в подготовката и проверката на всички необходими документи за регистрация. Това включва анкетни карти, формуляри, документи за самоличност, удостоверения за актуално състояние, ЕИК регистрации, и другите необходими документи.

Нашата компания може да съдейства и при изготвянето на опис на земеделските площи и подготовката на документи, удостоверяващи правното основание за ползване на съответните площи. Това е ключов момент в процеса на регистрация и изисква точност и внимание към детайлите. Счетоводителите от "Елан Консултинг" могат да предоставят съдействие при попълването на декларации и формуляри, които са част от регистрационния процес, като например Декларацията по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3/1999. Това гарантира, че всички необходими правни изисквания са спазени.

Освен административната подкрепа, "Елан Консултинг" може да предложи и консултации относно финансовото планиране и управление. Това включва съвети за ефективно бюджетиране, управление на разходите и оптимизиране на доходите от земеделската дейност. Счетоводната ни къща може да помогне и при кандидатстването за различни форми на държавно подпомагане и финансова подкрепа от Европейските земеделски фондове. Това включва подготовка на необходимата документация и съдействие при изпълнението на условията за кандидатстване. Освен това, "Елан Консултинг" може да предложи консултации и подкрепа в процеса на получаване на безплатни съвети от Националната служба за съвети в земеделието и други подобни институции. Такива услуги могат да бъдат полезни за управлението и развитието на земеделското стопанство.

"Елан Консултинг" може да предостави и подкрепа в областта на счетоводните услуги, които са специфични за земеделските стопанства. Това включва управление на приходи и разходи, данъчни консултации, счетоводно обслужване и други. Нашите счетоводители могат да предоставят актуална информация и насоки за нови и актуализирани законови промени, които могат да повлияят на земеделските стопани и тяхната дейност. Това гарантира, че нашите клиенти са винаги информирани и съобразени с последните регулации.

Накрая, "Елан Консултинг" може да предложи постоянна поддръжка и консултации за всички въпроси, свързани с управлението и развитието на земеделското стопанство. Това включва помощ при вземане на стратегически решения, управление на риска и други важни аспекти на бизнеса.

Като цяло, счетоводна къща "Елан Консултинг" може да предостави цялостна подкрепа и професионални счетоводни услуги, които значително улесняват процеса на регистрация и управление на земеделско стопанство. Нашата експертиза и опит могат да бъдат ценен ресурс за всеки, който търси да се регистрира като земеделски производител в България.

Цена за регистрация на земеделски производител

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Интересувате се каква е цената за регистрация на земеделски производител през 2024г.? Можем да съдействаме на всяко дружество или физическо лице да се регистрира като земеделски стопанин. Обявената цена зависи от правната и фактическа сложност на всеки случай.

от 100лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Регистрация на земеделски производител. Държавно подпомагане на земеделските производители.

Регистрацията на земеделски производител е ключова стъпка за всяко физическо или юридическо лице, което желае да се занимава със земеделска дейност в България. Според българското законодателство, земеделските производители могат да бъдат както физически лица на възраст над 18 години, така и юридически лица, включително еднолични търговци. Важно е да се отбележи, че процедурата за регистрация изисква подаване на документи, които доказват правото на ползване или собственост върху земеделските земи, както и описание на планираната земеделска дейност. Земеделските производители често се сблъскват с различни предизвикателства, включително климатични промени, необходимостта от устойчиво управление на ресурсите и нуждата от постоянно обновление на технологиите.

Регистрацията на земеделски производител не само отговаря на законовите изисквания, но също така осигурява достъп до различни форми на държавно подпомагане. Тя също така улеснява проследяването и контрола на земеделските дейности, което е важно за поддържането на високи стандарти за качество и безопасност на продукцията. Регистрираните земеделски производители имат право на достъп до различни държавни и европейски програми за подпомагане, които могат значително да подпомогнат тяхната дейност. Тези програми обикновено предлагат финансова помощ за модернизация на стопанствата, устойчиво управление на земеделските ресурси и въвеждане на иновативни технологии.

За да се поддържа регистрацията си, земеделските производители трябва редовно да подават информация за своите дейности, включително относно отглежданите култури и животни. Те също така трябва да спазват определени стандарти за качество и да се подчиняват на периодични проверки. Регистърът на земеделските производители е създаден с цел да се събира и обработва информация за всички регистрирани земеделски стопани в страната. Тази система позволява на държавните органи да осъществяват ефективен контрол и да управляват процесите на подпомагане и регулация на сектора. Важното е да се има предвид, че държавното подпомагане на земеделски производители включва различни форми на финансова и техническа подкрепа. Това може да включва директни плащания, субсидии за закупуване на съвременно оборудване, както и помощ за развитие на инфраструктурата на земеделските стопанства.

Всеки ли може да се регистрира като земеделски стопанин?

Регистрацията като земеделски стопанин е процедура, която е отворена и препоръчителна за всеки, който планира да развива и разработва земеделски площи и да отглежда култури, но съществуват специфични условия и изисквания, които трябва да бъдат спазени. Според българското законодателство, на регистрация подлежат както юридически лица, така и еднолични търговци и физически лица, които са навършили 18 години. Това отваря вратата за широк кръг от лица да се занимават със земеделска дейност, стига да отговарят на основните критерии за регистрация.

Ключов елемент в процеса на регистрация е стопанисването на земеделска земя или осъществяването на производство на земеделска продукция. Това означава, че не всеки желаещ може да се регистрира като земеделски стопанин, а само тези, които наистина участват активно в земеделската дейност. Освен това, процесът на регистрация е подчинен на определени правила и регулации, установени в Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.

Първоначалната регистрация на земеделските стопани се извършва през цялата стопанска година, като стопанската година започва на 1 октомври и завършва на 30 септември. Това дава гъвкавост на стопаните да планират и подготвят своята регистрация в удобно за тях време, без да се ограничават от строги крайни срокове. Важно е обаче да се подчертае, че веднъж регистрирани, земеделските стопани трябва да спазват определени задължения и да се подчиняват на регулаторната рамка, установена от държавата.

За да поддържате статутът си на регистриран земеделски стопанин (т.нар. пререгистрация) е необходимо да представяте ежегодно в срок от 1 октомври до края на срока по чл. 12, ал. 2 от Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания (ДВ, бр. 22 от 2009 г.) актуална информация за дейността си чрез анкетна карта с анкетни формуляри, т.е. до изтичане на последния ден на срока за подаване на заявления по схемите за директни плащания за съответната стопанска година. Въз основа на представената информация ОДЗ заверява регистрационната карта на земеделския стопанин за срок до края на срока по изречение първо за следващата стопанска година и издава справка, генерирана от регистъра, за декларираната от него дейност. При неспазване на срока за пререгистрация лицата губят статута си на земеделски стопани, както и правата, произтичащи от това за съответната стопанска година.

Какви са ползите от регистрация като земеделски производител?

Достъп до финансиране от Европейските земеделски фондове - Една от основните ползи от регистрацията като земеделски производител е възможността за кандидатстване и получаване на финансиране по различни схеми и мерки от Европейските земеделски фондове чрез Държавен фонд „Земеделие“. Това предоставя значителна финансова подкрепа за развитието и модернизацията на земеделските стопанства, като спомага за подобряване на тяхната продуктивност, устойчивост и конкурентоспособност. Само регистрираните стопани с валидни регистрационни карти за съответната стопанска година имат право да кандидатстват за тези фондове.

Съвети от национална служба за съвети в земеделието - Друга важна привилегия, която идва с регистрацията като земеделски производител, е правото на достъп до специализирани съвети и насоки от Националната служба за съвети в земеделието. Тези съвети могат да бъдат изключително ценни за стопаните, особено в областите на устойчивото земеделие, прилагането на иновативни технологии и оптимизирането на производствените процеси. Тук е моментът да отбележим, че Националната служба за съвети в земеделието предоставя безплатни консултации и обучава земеделски стопани в областта на растениевъдството, животновъдството, аграрната икономика, ПРСР и Стратегически план за развитие на земеделието и селските райони на Република България за периода 2023-2027 г., както и предоставя безплатно специализирани консултантски услуги по мярка 2 „Консултантски услуги, услуги по управление на стопанството и услуги по заместване в стопанството” от ПРСР 2014-2020. НССЗ изготвя бизнес планове по всички подмерки от Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства (6.3, 4.1.2, 4.2.2), а не на последно място също извършва агрохимични анализи и предоставя препоръки за торене.

Продажба на продукция без касови апарати - Регистрираните земеделски производители имат и уникалното право да продават своята продукция на пазарите в цялата страна без необходимостта от използване на касови апарати. Това представлява значително улеснение и увеличава гъвкавостта при търговията със земеделска продукция. Важно е да се отбележи, че това право не се отнася за борси и тържища, където са приложими други регулации. За да не е необходимо регистриран земеделски производител да използва касов апарат е нужно да са налице следните три условия:

 • Земеделският производител е физическо лице - т.е. не е търговец по смисъла на ТЗ (дефиницията за търговец по този закон е формулирана в чл.1, а в чл.2 на Търговския закон е посочено, че не се смятат за търговци физическите лица, занимаващи се със селскостопанска дейност);
 • Земеделският производител извършва продажби на собствена и непреработена селскостопанска продукция;
 • Търговския обект не се намира на територията на лицензирана стокова борса, тържище или пазар на производители по смисъла на Закона за стоковите борси и тържища или не е закрито помещение, като магазин, склад или други подобни.

Как да се регистрирам като земеделски производител? Процедура по регистрация

Процедурата по регистрация на земеделски производител е важна стъпка за всеки, който желае да се занимава със земеделска дейност в България. Както споменахме по-горе, регистрацията осигурява достъп до множество възможности за подпомагане и развитие на земеделското стопанство. Опростената и ясно структурирана процедура улеснява земеделските производители в процеса на регистрация и последващото им участие в различни програми и инициативи.

Процесът на регистрация се осъществява в областната дирекция (ОД) "Земеделие", като адресът за регистрация се определя според постоянния адрес на физическото лице, едноличния търговец или седалището на юридическото лице. Регистър на земеделските производители се създава и поддържа от Министерството на земеделието и храните, което улеснява контрола и подпомагането на земеделските производители в страната.

Регистърът на земеделските производители се създава и поддържа от Министерството на земеделието и храните. Тази система улеснява както процеса на регистрация, така и последващия контрол и подпомагане на земеделските производители. Регистърът осигурява централизирано съхранение на информацията и улеснява различните правителствени органи в извършването на техните функции по отношение на земеделските стопани.

 1. Земеделските производители подават в общинската служба по земеделие или в Областната дирекция "Земеделие" попълнена Анкетна карта и анкетни формуляри по образец.
 2. Представят се заверени копия на удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация по ЕИК за юридически лица и еднолични търговци, документ за самоличност за физически лица, карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ за регистрирани физически лица.
 3. Земеделските производители, които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи и документи за правното основание за ползване на съответните площи.
 4. При дейности с първични фуражи се подава Декларация по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.
 5. Когато земеделските стопани отглеждат животни, се прилага опис на номерата на ушните марки и/или електронните идентификатори по реда на чл. 7, ал. 2 от Наредбата, опис на животните, които не подлежат на идентификация, или заверен опис от официалния ветеринарен лекар, контролиращ съответния животновъден обект. Земеделските стопани могат да попълнят и представят анкетна карта с анкетни формуляри на електронен носител.
 6. Когато земеделският стопанин стопанисва земеделски земи и/или отглежда животни в различни землища, попълва отделни анкетни формуляри за всяко землище.
 7. Регистрацията се осъществява чрез въвеждане на данните от анкетните карти и формуляри в Регистъра на земеделските производители от определеното длъжностно лице към ОД "Земеделие".

Какви са всички необходими документи за регистрация като земеделски производител?

Процедурата за регистрация на земеделски производител включва подаване на различни документи, които зависят от статута на лицето - физическо или юридическо. Ето списък на основните документи, които са необходими за регистрация:

 • Анкетна Карта: Попълнена анкетна карта и анкетни формуляри по образец.
 • Документ за самоличност: За физически лица - лична карта или паспорт.
 • Удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация по ЕИК: За юридически лица и еднолични търговци.
 • Карта за идентификация от регистър БУЛСТАТ: За регистрирани физически лица.
 • Опис на земеделските площи: Земеделските производители, които ползват земеделска земя, представят опис на земеделските площи, които ще ползват през съответната година.
 • Документи за правното основание за ползване на съответните площи: Тези документи доказват правата на производителя върху земята, която ще се използва за земеделска дейност.
 • Декларация по чл. 8, ал. 4 от Наредба № 3 от 29 януари 1999 г.: За земеделските производители, които извършват дейности с първични фуражи.

Тези документи са от съществено значение за успешното завършване на процедурата по регистрация на земеделски производител. „Елан Консултинг“ може да предложи помощ при подготовката на тези документи, улеснявайки земеделските производители през този процес.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Може ли физическо лице - чужденец, с ЛНЧ/ЕГН и с разрешение за продължително / постоянно пребиваване да се регистрира като земеделски производител? А може ли да кандидатства по интервенциите, включени в Стратегическия план?

Краткият отговор е - да, ако могат да докажат право на собственост или ползване върху предназначените за земеделската дейност площи / землища.. Възможността за чуждестранни граждани с разрешение за продължително пребиваване да се регистрират като земеделски стопанини в България според Наредба № 3 от 29 януари 1999 г. е въпрос, който се решава в рамките на българското законодателство и европейските директиви. Според българските закони, гражданите на държави-членки на Европейския съюз, които желаят да се установят и постоянно да пребивават в България, имат правото да придобиват земеделски и горски имоти за земеделско ползване. Това право е придобито с влизането в сила на Договора за присъединяване на България към Европейския съюз.

Чужденците, включително тези с разрешение за продължително пребиваване, могат да придобиват право на собственост върху земеделска земя при условията на международен договор, ратифициран от България, и при наследяване по закон. Това означава, че в определени случаи е възможно чужденците да се регистрират като земеделски стопанини и да упражняват земеделска дейност в страната. Доколкото съгласно Наредба № 3 от 29 януари 1999 г., не се установяват ограничения за чужденци, а в Конституцията на Република България е предвидено, че статутът на пребиваване на чужденците (тоест пребиваване в България на законно основание) им дава широк кръг от права и в много отношения са равноправни с българските граждани, важното за регистрация на чужденец като земеделски производител е той да притежава документи, удостоверяващи право на собственост или право на ползване за земеделските площи / земеделската земя или землището, в което ще се извършва животновъдската дейност.

Както посочихме по-горе, регистрацията се извършва в областната дирекция "Земеделие" (ОДЗ) по постоянния адрес на физическото лице или едноличния търговец или по седалището на юридическото лице, като процесът включва попълване на анкетни карти с анкетни формуляри.

Въпреки че чуждестранните граждани могат да се регистрират като земеделски стопани, въпросът за тяхното участие в интервенциите, включени в Стратегическия план на България за земеделие, може да изисква допълнителни разяснения. Обикновено, възможностите за участие в програми за държавно подпомагане и други интервенции са свързани със специфични условия и критерии, които могат да варират в зависимост от статута на лицето и приложимите закони и регулации.

Така че, докато чуждестранните граждани с разрешение за продължително пребиваване могат да се регистрират като земеделски стопани, те трябва да се консултират със съответните власти и експерти относно своето право на участие в различни програми за подпомагане.

"Какви са видовете подпомагане / държавни помощи за регистрираните земеделски производители?"

Регистрираните земеделски производители в България имат достъп до разнообразни форми на държавно подпомагане и помощи, които са предназначени да подкрепят и насърчават тяхната дейност. Съгласно Наредбата, тези видове подпомагане обхващат както финансови средства, така и различни услуги и информационни ресурси. Един от основните видове подпомагане е финансовото подпомагане по схемите и мерките от Европейските земеделски фондове чрез ДФ "Земеделие". Това включва различни програми и инициативи, предназначени да подкрепят и улеснят развитието на земеделските стопанства в България. Средствата от централния бюджет за държавни помощи също представляват значителна подкрепа за земеделските производители. Тези средства се отпускат за различни цели, включително модернизация на стопанствата, устойчиво управление на земеделските ресурси и въвеждане на иновативни практики.

Регистрираните земеделски стопани имат право да получават безплатно съвети от Националната служба за съвети в земеделието. Тези съвети могат да бъдат изключително полезни за управлението и развитието на техните стопанства, особено в областите на устойчивото земеделие и прилагането на нови технологии. Безплатната информация, анализи и прогнози от Областните дирекции "Земеделие" са друг важен ресурс за земеделските производители. Те предоставят ценна информация за текущите тенденции на пазара, цените на земеделските продукти и други ключови фактори, които могат да повлияят на земеделската дейност. Информацията за цени и пазари на земеделски продукти от Националната служба за съвети в земеделието е съществен инструмент за земеделските производители. Тя им помага да вземат информирани решения за своята продукция и да оптимизират своята търговска стратегия.

Възможността за търговия с произведената земеделска продукция по реда на чл. 55 ЗСБТ и на чл. 10а ЗПЗП предоставя на земеделските стопанини гъвкавост и улеснява тяхната дейност на пазара. Стратегическият план за развитие на земеделието и селските райони 2023 – 2027 г. създава допълнителни възможности за подпомагане на земеделските стопани. Той включва редица интервенции и мерки, които целят да подкрепят и укрепят земеделския сектор в България. Чрез Наредба № 4 от 30 март 2023 г. са установени условията и редът за кандидатстване за подпомагане по интервенциите от Стратегическия план. Този регламент урежда процеса на кандидатстване и предоставя ясни насоки за участие в различните програми и инициативи.

Сред интервенциите, включени в Стратегическия план, са такива, насочени към подпомагане на доходите за устойчивост, подпомагане на млади земеделски стопани, плащания за малки земеделски стопани, специално плащане за култура – памук и обвързано с производството подпомагане за млечни и месодайни крави, както и за овце и кози. Стратегическият план предвижда също така различни еко схеми, включително за биологично земеделие, поддържане и подобряване на биологичното разнообразие, намаляване използването на пестициди и поддържане на трайните насаждения. Предвидени са и различни форми на преходна национална помощ, както и подпомагане за биологично растениевъдство и пчеларство, което е важно за развитието на устойчиви практики в сектора. Съществуват и интервенции за насърчаване на използването на култури и сортове, устойчиви на климатичните условия, опазване на застрашени местни сортове и породи, както и практики за сезонна паша, които са от съществено значение за опазването на биоразнообразието и устойчивото развитие на земеделието. Стратегическият план предоставя на регистрираните земеделски стопани разнообразни възможности за подпомагане, които обхващат широк кръг от дейности – от растениевъдство и животновъдство до биологично производство и мерки за опазване на околната среда. Чрез тези интервенции се цели подобряване на ефективността, устойчивостта и конкурентоспособността на земеделските стопанства в България.

Често задавани въпроси

Какви са законовите изисквания за регистрация на земеделски производител?

Законът за подпомагане на земеделските производители позволява на физически и юридически лица да се занимават с производство и продажба на земеделска продукция в съответствие с българското законодателство.

Каква е процедурата по регистрация на земеделски производител?

Процесът включва подаване на попълнена Анкетна карта и анкетни формуляри в областната дирекция "Земеделие", представяне на необходимите документи и въвеждане на данните в Регистъра на земеделските производители

Какви документи са необходими за регистрация на земеделски производител?

Сред необходимите документи са Анкетна карта, документ за самоличност, удостоверение за актуално състояние и документ за регистрация по ЕИК, както и допълнителни документи като опис на земеделските площи и декларация за дейности с първични фуражи.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.