Как счетоводна къща "Елан Консултинг" може да ми помогне с регистрацията на заложна къща и получаване на лиценз?

Регистрацията на заложна къща и получаването на необходимия лиценз е процедура, изискваща детайлно познаване на българското законодателство и финансови регулации. Счетоводна къща "Елан Консултинг" предоставя всестранна подкрепа и експертни услуги, за да улесни този процес:

  1. Консултации относно законовите изисквания: Ние предоставяме задълбочени консултации относно всички законови изисквания за учредяване и лицензиране на заложна къща. Това включва подготовката на документацията, необходима за регистрация и получаване на лиценз.
  2. Съдействие в регистрационния процес: Нашата роля обхваща подготовката и представянето на всички необходими документи за регистрация на заложната къща в съответните институции, както и последващо съдействие при процедурите за получаване на лиценз.
  3. Подготовка на всички необходими документи за получаване на лиценз за търговия с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях : Елан Консултинг помага в изготвянето на всички необходими документи и регистрационни и лицензионни стъпки, за вписване в регистъра на лицата, които извършват търговия с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях - едно от основните изисквания за получаване на лиценз за заложна къща.
  4. Подкрепа заподдържане на регулаторно съответствие: Нашата подкрепа продължава и след успешното получаване на лиценз, като се фокусираме върху гарантирането на постоянно съответствие със законовите и финансови регулации.

Важно е да се отбележи, че стартирането на заложна къща включва и подробно разбиране на финансовите рискове и регулаторните изисквания. Елан Консултинг предлага цялостно счетоводно и юридическо обслужване, което помага на клиентите ни да навигират успешно в комплексния свят на финансовите услуги.

От началния етап на планиране и анализ до финализирането на процеса на регистрация и получаване на лиценз, нашата цел е да предоставим експертна помощ и насоки на всяка стъпка. Ние разбираме значимостта на детайлната подготовка и професионалното управление на всяка фаза от процеса, за да гарантираме успешното стартиране на Вашата заложна къща.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" е Ваш надежден партньор в процеса на учредяване и лицензиране на заложна къща. Ние предоставяме нашите знания и опит, за да улесним реализацията на Вашия бизнес проект, като същевременно се стремим да минимизираме потенциалните рискове и да ускорим процедурите. Вашата успешна регистрация и лицензиране са наш приоритет, а нашите услуги са проектирани да отговарят на Вашите специфични бизнес нужди и цели.

Цена за регистрация на заложна къща 2024

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Интересувате се колко струва регистрация на заложна къща и лиценз за търговия с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях? Предложената от нас цена варира според вида юридическо лице, предлаганите от заложната къща услуги и вида заявен лиценз.

от 200 лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Общ преглед на законодателната рамка, регулираща дейността на заложните къщи.

Заложните къщи играят значима роля в обществото и икономиката, като предоставят бърз и лесен достъп до парични ресурси за хора, които се нуждаят от тях в краткосрочен план. Те се регулират от специална Наредба, която определя условията и реда за предоставяне на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, както и изискванията към лицата, които ги контролират​.

Съгласно българското законодателство, лицата, които искат да предоставят парични заеми срещу обезпечение със залог върху движими вещи, трябва да се регистрират като заложна къща. Регистрацията може да се извърши чрез учредяване на ЕООД или ООД, като няма специални изисквания за минимален размер на капитала на дружеството, и заложната къща може да се регистрира и с капитал от 2 лева​.

Важно е да се отбележи, че заложните къщи могат да извършват единствено дейности свързани с предоставяне на заеми срещу залог на вещи, и не могат да сключват други търговски сделки, освен ако те не са необходими за осъществяване на основната дейност на заложната къща. Съществуват специални изисквания както към самата дейност (като размера на лихвата, съхранение на заложените вещи, съдържание на заложните билети), така и към помещението, в което ще се извършва дейността - изисквания за противопожарна безопасност и СОТ. Освен това, заложните къщи са задължени лица по Закона за мерките срещу изпирането на пари​.

Основната законодателна рамка, регулираща дейността на заложните къщи, е изложена в Наредбата за дейността на заложните къщи, в сила от 27.02.2009 г. Целта на тази наредба е да защити потребителите на парични заеми, предоставени от заложните къщи, и да подобри условията за конкуренция в този сектор. Според наредбата, заложната къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи, и не може да извършва по занятие други търговски сделки, освен ако това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността й. Също така, заложните къщи трябва да спазват определени изисквания към тяхното наименование и информацията, която предоставят на потребителите, включително общите условия на заложната дейност и методите за оценяване и съхранение на приеманите залози

Какви са изискванията за регистрация на заложна къща и как протича процедурата?

Регистрацията на заложна къща е задължителна стъпка, която гарантира легитимността на дейността ѝ. Съгласно българското законодателство, процесът и изискванията за регистрация са ясно определени в нормативните актове. Посочените изисквания и процедури са в съответствие с Наредба за дейността на заложните къщи и Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Правна форма и капитал:

Заложните къщи могат да функционират като еднолични или събирателни дружества с ограничена отговорност (ЕООД или ООД). Българското законодателство определя минималния размер на капитала за създаване на такива дружества на само 2 лева. Регулациите в сферата на дейността на заложните къщи не предвиждат задължение за капитал по-голям от този минимум.

Важно! Заложна къща може да се регистрира и от фирма само с 2 лева капитал!

Вътрешни правила срещу изпирането на пари:

В съответствие с Закона за мерките срещу изпирането на пари, заложните къщи са длъжни да разработят и прилагат вътрешни правила за предотвратяване на изпирането на пари. Тези правила трябва да бъдат регистрирани в Дирекция „Финансово Разузнаване" към ДАНС, като така се осигурява спазването на законовите разпоредби.

ВАЖНО! Съгласно чл. 7, ал. 3 от Наредбата за дейността на заложните къщи - Заложната къща приема вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Във вътрешните правила се включват и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Приетите вътрешни правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" след представянето им по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Каква е процедурата по регистрация на заложна къща?

Регистрационният процес на заложна къща в България е строго регулиран от националното законодателство. Той включва няколко ключови стъпки, за да се гарантира пълното съответствие с правната рамка.

Регистрация в Търговския регистър

Първоначалната стъпка от процеса е регистрацията на фирмата в Търговския регистър. Това е основно изискване и предпоставка за следващите стъпки от процедурата.

Регистрация в Министерството на икономиката

След като фирмата е регистрирана в Търговския регистър и в наименованието и е включен терминът "заложна къща", то в зависимост от планираните предлагани услуги, следва регистрацията в специализирания регистър на Министерството на икономиката - в така наречения Регистър на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие

Важно! Регистрацията на заложна къща в Регистъра на лицата, които осъществяват дейност по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия с и от тях по занятие, е задължителна само ако планирате да извършвате сделки с такива изделия - тоест, ако не планирате, тя не е задължителна!

Регистрацията на заложните къщи в Министерството на икономиката е важен аспект от регистрационната процедура, който гарантира съответствието на дейността на заложните къщи със законовата рамка в България. Според Министерството на икономиката, лицата, които осъществяват дейности по добиване, преработване и сделки с благородни метали и скъпоценни камъни и изделия със и от тях по занятие, са длъжни да се регистрират в Министерството в 14-дневен срок преди започване на дейността.

Вписването в Публичния регистър се извършва въз основа на писмено заявление по образец съгласно Приложение № 1 от Наредбата, което лицето може да изтегли или да получи в приемната на дирекция „Регистриране, лицензиране и контрол“ на адрес: гр. София, ул. „Княз Александър I“ № 12. Вписването в публичния регистър се удостоверява с издаване на удостоверение от Министерството.

1. Какви са нужните документи?

Основните документи, които се прилагат в оригинал или заверено копие към всяко заявление за вписване са както следва:

1. договор за съвместна дейност, както и ЕИК за дружества, регистрирани по чл. 357 от ЗЗД или осъществяващи дейността по други специфични нормативни актове;

2. копия от лична карта или декларация относно данните от личната карта, с цел издаване на служебно свидетелство за съдимост за лицата, представляващи заявителя, както и на физическите лица, заявени за вписване в регистъра за осъществяване на заявените за регистрация дейности по Наредбата. За лицата български граждани, за които не е възможно издаване на електронно служебно свидетелство за съдимост по желание на лицето – свидетелство за съдимост. За чуждите граждани – свидетелство за съдимост, издадено по реда на Наредба 8 на Министерство на правосъдието за функциите и организацията на бюрата за съдимост, а когато не притежават ЛНЧ документ съгласно националното им законодателство, придружен с официален превод от заклет преводач;

2. Подаване на документацията

Представяне на необходимата документация в Министерството на икономиката за одобрение.

3. Получаване на удостоверение.

След одобрение, Министерството на икономиката издава удостоверение, което позволява на заложната къща да извършва сделки с благородни метали и камъни.

4. Приемане на вътрешните правила.

Както споменахме по-рано, заложната къща приема вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Във вътрешните правила се включват и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Приетите вътрешни правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" след представянето им по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Регистрационният процес е от съществено значение за законното функциониране на заложната къща. Спазването на всички изисквания и представянето на правилно подготвената документация е от съществено значение за успешното преминаване през регистрационните процедури. Експертите от счетоводна къща „Елан Консултинг“ имат задълбочени познания в тази област и могат да осигурят професионална подкрепа през целия процес на регистрация.

ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви мерки срещу изпирането на пари следва да предприемат заложните къщи?

Заложните къщи в България трябва да спазват определени мерки за превенция на изпирането на пари. Тези мерки са регламентирани от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП) и Директивата (ЕС) 2015/849, която се отнася до предотвратяване използването на финансовата система за целите на изпирането на пари и финансирането на тероризма​​. В рамките на тези регулации, фирмите, включително и заложните къщи, трябва да въведатопределени процедури и контроли за идентификация и проверка на клиентите, както и да отчитат съмнителни финансови операции.

Законът за мерките срещу изпирането на пари определя основните принципи и мерки за превенция на изпирането на пари, които трябва да бъдат спазвани от всички фирми, включително и заложните къщи​.

Заложните къщи трябва да имат строги процедури за идентификация и проверка на своите клиенти, както и механизми за отчитане на съмнителни транзакции към съответните органи. Те трябва да имат лице за контакт и да предоставят декларация за действителен собственик, което е част от задълженията на фирмите по ЗМИП​.

Също така, заложните къщи приемат вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари. Във вътрешните правила се включват и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Приетите вътрешни правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция "Национална сигурност" след представянето им по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.

Счетоводна къща "Елан Консултинг" може да помогне на заложните къщи да изпълнят тези законови изисквания, като предостави експертни съвети и подкрепа по време на процеса на регистрация и установяване на необходимите процедури и контроли за превенция на изпирането на пари.

Често задавани въпроси

Какви са законовите изисквания за регистрация на заложна къща?

За регистрация на заложна къща в България може да се създаде еднолично или събирателно дружество с ограничена отговорност (ЕООД или ООД) с минимален капитал от само 2 лева. Регистрацията гарантира законността на дейността на заложната къща според българското законодателство​.

Как протича процедурата по регистрация на заложна къща?

Процедурата и изискванията за регистрация са ясно определени в нормативните актове, в съответствие с Наредбата за дейността на заложните къщи и Закона за мерките срещу изпирането на пари. Също така, заложните къщи са длъжни да разработят и прилагат вътрешни правила за предотвратяване на изпирането на пари, които трябва да бъдат регистрирани в Дирекция „Анализ на финансовите операции и информация“ (ДАФОИ), за да се гарантира спазването на законовите разпоредби

Какви дейности могат да извършват заложните къщи?

Заложните къщи са ограничени до предоставяне на заеми срещу залог и не могат да се ангажират с други търговски сделки, освен ако не са необходими за техните основни операции. Също така те са задължени да следват разпоредбите относно лихвените проценти по заемите, съхранението на заложените вещи и съдържанието на заложните билети, сред други​

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.