Как Счетоводна Къща „Елан Консултинг“ може да помогне с регистрацията на строителна фирма в камарата на строителите?

Подготовка и подаване на документи: Екипът на „Елан Консултинг“ може да ви помогне със съставянето и подготвянето на всички необходими документи за успешно вписване в ЦПРС.

Получаване на удостоверение: След подаване на заявлението и документите, експертите от „Елан Консултинг“ ще ви помогнат да получите вашето удостоверение за вписване без забавяне.

Консултации относно промени в обстоятелствата: Ако вече сте вписани строител и има промени в обстоятелствата ви, „Елан Консултинг“ може да ви помогне с подготовката и подаването на документите за промяна в обстоятелствата.

Помощ при разширяване или стесняване на обхвата на дейност: Ако желаете да разширите или да стесните обхвата на вашата дейност, екипът на „Елан Консултинг“ ще ви помогне с всички необходими стъпки в този процес.

Цена за регистрация на строителна фирма в ЦПРС 2024

Monthly
Yearly
Знаете точно каква услуга Ви е нужна и искате да получите ориентировъчна цена?
Изчисли сам цената
Уникален по рода си ценови калкулатор
Ориентировъчна цена за секунди
В цената е включена една консултация на месец
Онлайн калкулатор
Искате да разберете колко струва регистрацията на строителна фирма в ЦПРС и камарата на строителите? Посочената по-долу цена е актуална за 2024г. Цената зависи от категорията строежи, за които ще се вписва фирмата

от 500лв.

Заяви сега
Имате допълнителни изисквания или не знаете какъв набор от услуги точно ви трябват? Можем да ви предложим изцяло персонализирано решение.
Индивидуална оферта
гр. Бургас, ул. "Силистра" № 10
Обади се сега
Посочените цени подлежат на преразглеждане при казус с особена фактическа и правна сложност

Какви са особеностите на регистрация на строителна фирма в България?

Регистрацията на строителна фирма в България включва няколко ключови стъпки и специфични изисквания, които са важни за бъдещите предприемачи в тази сфера. Тук ще разгледаме основните аспекти на този процес, като се фокусираме върху юридически, данъчни и специфични за сектора изисквания.

Избор на юридическа и организационна форма на строителна фирма

Всяка строителна фирма, която желае да започне дейност в България, трябва първо да определи своята юридическа и организационна форма. Този избор е важен, тъй като определя каква ще бъде отговорността на собствениците, как ще бъде управлявана фирмата, как ще бъде облагана данъчно и какви ще бъдат възможностите за привличане на капитал. Процесът на регистрация на строителна фирма в България започва с учредяването й като юридическо лице. Това може да стане чрез създаване на дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД). За целта се изисква подготовка на учредителни документи, като устав и акт за създаване, и регистрация в Търговския регистър. Важно е да се избере подходящо име за фирмата, да се определи адрес на управление и да се вземе решение за назначаване на управители. Тази стъпка е критична, тъй като осигурява на фирмата правно основание за осъществяване на дейността си.

 • Учредителните документи трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в Търговския закон.
 • Важно е да се уточни правомощието на управителите, особено в контекста на представителство на фирмата и вземане на решения.

Подготовката на документи е критична стъпка в процеса на регистрация. Тя включва изготвянето на учредителен акт и устав, които определят правилата за управление и функциониране на фирмата, както и други документи, които могат да бъдат изисквани от органите за регистрация. Тази стъпка също включва предоставянето на информация за фирмата, като име, адрес, капитал и предмет на дейност​.

След като всички документи са готови, те трябва да бъдат подадени в Търговския регистър на Република България. Тази стъпка обикновено отнема няколко работни дни и включва преглед на документите от страна на регистрационните органи за съответствие със законовите изисквания. В случай на успешен преглед, фирмата се вписва в регистъра и получава свой уникален идентификационен номер​​.

Лиценз за строителна дейност и вписване в ЦПРС

След като фирмата е регистрирана като юридическо лице и е получила необходимия лиценз, следващата стъпка е регистрацията в ЦПРС. Тази регистрация е задължителна за строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория, както е посочено в чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Регистрацията в ЦПРС дава правото на строителните фирми да изпълняват строежи от съответната група и категория.

Ключови изисквания за лиценза за строителна фирма

 • Подходящ квалифициран персонал: Фирмата трябва да докаже наличието на квалифицирани специалисти, които да изпълняват строителните дейности.
 • Техническо оборудване: Наличието на подходящо оборудване е съществено за качественото изпълнение на строителни проекти.

Регистрацията в Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) е задължителна за всички строителни фирми в България, които извършват комплексни строително монтажни работи. В Закона за устройство на територията са предвидени изкллюченията, за които регистрация не е нужна, а именно: строеж на жилищни и смесени сгради с височина до 10м. /кота корниз/ , вилни сгради и т.н. по чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „в“ и „г“ от ЗУТ, както и редица други. ЦПРС е под контрола на Камарата на строителите в България и има за цел да гарантира, че всички строителни фирми спазват необходимите стандарти и нормативи. Регистрацията в ЦПРС също така дава възможност на фирмите да участват в обществени поръчки и да имат достъп до други важни ресурси и възможности в строителния сектор.

Необходими документи за вписване на строителна фирма в ЦПРС

 1. Заявление за вписване: Включва указания за групата и категориите, в които строителят желае да бъде вписан.
 2. Дипломи и удостоверения: Трябва да се представят дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на техническия персонал.
 3. Справка от НАП: Необходима е справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори.
 4. Справка за оборудването: Представяне на информация за машините, съоръженията и оборудването на строителя.
 5. Документ за обучение по безопасност на труда: Удостоверение за проведено обучение на лицето, отговарящо за контрола по безопасни условия на труд.
 6. Справка за персонала: Информация за числеността и квалификацията на персонала.
 7. Справка за квалификационно обучение: Данни за проведените обучения на персонала през последните три години.
 8. Справка за изпълнените строежи: Описание на строежите, реализирани от фирмата през последните три години.
 9. Документи за изпълнени строежи: Предоставяне на документация за завършените проекти.
 10. Справка за наложени наказания по ЗУТ: Справка за наличието или отсъствието на наложени наказания за нарушения по строителното законодателство
 11. Застрахователна полица: Доказателства за сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". Неразделна част от заявлението за първоначално вписване в регистъра е декларация от строителя по образец за наличието на валидна застраховка „професионална отговорност” съгласно чл.15, ал.1, т.7 от ЗКС във връзка с чл.171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС №38 от 24.02.2004г., обн., ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.), която съответства на заявения от Вас обхват на вписване в ЦПРС
 12. Платежен документ за внесена такса: Документ за внесената такса за вписване в регистъра.
 13. Финансова информация: Данни от годишните финансови отчети за последните три години.
 14. Допълнителни документи: В зависимост от спецификата на проектите, могат да се изискват допълнителни документи, например за обекти-културни ценности или съоръжения с повишена опасност.

Такси за вписване в ЦПРС

 • Размерът на таксата за вписване е 0.1% от НПП (нетните приходи от продажби) за последната финансова година, но не по-малко от 1,200 лв.
 • Максималната сума за таксата е ограничена до 30,000 лв.
 • При отказ за вписване се възстановява 90% от внесената такса.
 • Върху таксите се начислява и ДДС.

Каква застраховка за строителна фирма е нужна за вписване в ЦПРС?

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" е задължителна застраховка (съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/).

Тя е предназначена за обезщетяване на вреди, причинени от Застрахования на другите участници в строителството и/или на трети лица при упражняване на професионалната му дейност.

Сключва се от момента на започване на дейността, но винаги преди вписването в ЦПРС. Подновява се без прекъсване, докато се осъществява професионалната дейност.

При прекратяване на дейността се сключва еднократна застраховка за срок от 5 години ( чл.171, ал.5 от ЗУТ).

Минималните застрахователни суми за строителя по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн., ДВ, бр. 17 от 2 Март 2004 г./ са както следва:

1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 600 000 лв.;

2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв.;

3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 000 лв.;

4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 000 лв.;

5. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал.

Важно! Необходимо е да е налице съответствие между заявената категория строежи и размера на сключената застраховка към датата на подаване на заявлението.
ИЗТЕГЛИ СЕГА
Данъчни и счетоводни услуги в Бургас, България и актуални цени за 2024г.
ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какво означава "производствен опит" на строителя?

Производственият опит на строителя е ключов елемент при регистрацията в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Този опит представлява доказателство за изпълнените строителни дейности и е важен за представянето на фирмата в строителния сектор. Ето какво трябва да знаете за декларирането на производствения опит:

 1. Деклариране на опита: Строителят декларира своя опит, като посочва групата и категориите строежи, в които желае да бъде вписан. Възможно е да се декларира опит от последните пет години, като не е задължително този период да е непрекъснат.
 2. Документация за изпълнени строежи: Важно е всеки изпълнен строеж, етап или вид строително-монтажни работи (СМР) да бъде подкрепен с официални документи - договори, разрешения за строеж, актове, протоколи и други.
 3. Стандарти за документите: Всички документи трябва да бъдат съставени съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 4. Съгласуване с техническо лице: При попълването на информацията за опита е препоръчително да се съгласува с техническо лице от фирмата, за да се гарантира точността и пълнотата на предоставената информация.
 5. Последователно групиране: Опитът, реализиран в различни видове строителство, е добре да бъде групиран последователно според разпределението по групи строежи в регистъра.
 6. Единократно посочване в таблиците: Опитът и обемът на строителството трябва да се посочват еднократно в таблиците, като се избягва дублирането на информацията.
 7. Редуциране на малки и сходни строежи: В случай на голям брой малки и сходни проекти, е допустимо да се представят само тези, които са съществени за профила на фирмата.
 8. Запазване на търговската тайна: При представяне на договорите за строителство е достатъчно да се включи информация за датата на сключването, страните по договора и предмета, без да се разкриват поверителни детайли.
 9. Заличаване на неподкрепен опит: Ако опитът не е подкрепен с необходимите документи, той не се включва в публичната част на регистъра и се заличава от заявлението.

Изборът на Елан Консултинг за подпомагане при регистрацията на строителна фирма в ЦПРС предлага значими предимства, особено в контекста на сложната процедура за деклариране на производствения опит. Нашият консултантски екип предоставя не само експертни насоки за коректното и точно попълване на необходимата документация, но и специализирано съдействие в съответствие с актуалните нормативни изисквания. Ползването на техните услуги може да бъде от решаващо значение за гладкото и успешно преминаване през процеса на вписване, осигурявайки на строителните фирми спокойствие и увереност, че всички процедури са изпълнени правилно и в срок.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за получаване на лиценз за строителна дейност?

В счетоводна къща "Елан Консултинг" сме готови да ви предложим професионална помощ по време на процеса на регистрация на вашата строителна фирма в България. Нашият екип от опитни специалисти ще ви предостави ценни съвети и ще ви съдейства в избора на подходяща юридическа и организационна форма, както и в подготовката на всички необходими документи за успешното завършване на регистрационния процес.

Освен това, ние в "Елан Консултинг" разбираме колко е важно за вас да започнете своята строителна дейност възможно най-скоро. Затова предлагаме ефективни и бързи решения, които ще ви спестят време и усилия. Ние ще ви помогнем с подаването на заявлението и документите в Търговския регистър, както и с последващата регистрация в Централния професионален регистър на строителите. Нашата цел е да направим процеса на регистрация възможно най-гладък и безпроблемен за вас, като в същото време гарантираме съответствие с всички законови изисквания и нормативи.

Иска ли се лиценз за строителна фирма и кога такъв не е нужен?

Казано по друг начин, много наши клиенти са ни питали кога не е нужен лиценз за строителна дейност и на какви условия трябва да отговаря моята фирма, за да не се налага да се вписвам.

В България лицензирането на строителните фирми е регламентирано от няколко законови акта, които определят условията и изискванията за извършване на строителни дейности. Основният закон в тази област е Законът за Камарата на строителите, който в чл.14, алинея 2 посочва, че определени видове строежи могат да бъдат изпълнявани от строители, които не са вписани в регистъра на Камарата на строителите. Това включва строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради и други подобни обекти по чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Съгласно писмо изх № CT-839-00-549 /23.01.2009 год. на Началника на Държавния надзор на строителния контрол (ДНСК) София, всички подизпълнители, които участват в строителния процес и имат договор с главния изпълнител за изпълнение на отделни части или строително-монтажни работи (СМР), задължително трябва да бъдат вписани в регистъра. В случай, че възложителят сключва договори с повече от един строител за изпълнение на строежа, всички тези строители трябва да имат вписване в категорията, от която е конкретния строеж.

Без вписване в Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС), фирмата може да работи като изпълнител на жилищни и смесени сгради с височина до 10м. (кота корниз), вилни сгради и други подобни обекти, както и да изпълнява строително-монтажни работи (СМР), за които не се изисква издаване на Разрешение за строеж съгласно ЗУТ. От друга страна, фирмата не може да изпълнява производствени строежи от V категория и не може да бъде подизпълнител на строежи извън тези, по които може да бъде изпълнител.

Категории строежи според Наредба №1 от 2003 г.:Според Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, строежите са разделени на различни категории в зависимост от техния характер, функционалност и въздействие върху околната среда. В зависимост от категорията на строежа, строителните фирми могат да се нуждаят от различни видове лицензи и разрешителни за извършване на строителни и монтажни дейности.

Въвеждане в експлоатация и гаранционни срокове според Наредба №2 от 2003 г.:Съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, строителните фирми трябва да спазват определени процедури и срокове за въвеждане в експлоатация на завършените строежи, както и да предоставят минимални гаранции за извършените строителни и монтажни работи.

Задължения и отговорности на строителните фирми: Строителните фирми в България трябва да спазват строги стандарти и регулации в областта на строителството. Те носят отговорност за качеството на извършените строителни и монтажни дейности, съответствието на строежите с установените нормативи и за съблюдаване на гаранционните срокове за изпълнение на строително-монтажните работи. Неспазването на тези изисквания може да доведе до санкции и глоби от страна на съответните регулаторни органи.

Често задавани въпроси

Какви са основните стъпки за регистрация на строителна фирма в Камарата на строителите в България?

Основните стъпки включват подготовка на заявление и необходими документи, подаване на заявлението в Камарата на строителите, плащане на такси за вписване и годишно обслужване, и получаване на удостоверение за вписване.

Каква е ролята на счетоводна къща като „Елан Консултинг“ в процеса на регистрация?

„Елан Консултинг“ може да помогне с подготовката и подаването на всички необходими документи, получаването на удостоверение за вписване, както и с консултации относно промени в обстоятелствата и разширяване или стесняване на обхвата на дейността на вече вписани строители.

Какви такси са дължими при регистрация и как се определят?

Таксите включват първоначална такса за вписване в регистъра, базирана на нетните приходи от продажби на фирмата, и годишна такса за обслужване, която се определя в зависимост от обхвата на вписване, групата и категорията на строежи.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.

С какво друго можем да сме полезни?

Счетоводна Къща Елан Консултинг - счетоводни услуги в бургас, адвокат данъчно право и данъчен адвокат в България.