Какви са особеностите на регистрация на строителна фирма в България?

Регистрацията на строителна фирма в България включва няколко ключови стъпки и специфични изисквания, които са важни за бъдещите предприемачи в тази сфера. Тук ще разгледаме основните аспекти на този процес, като се фокусираме върху юридически, данъчни и специфични за сектора изисквания.

Избор на юридическа и организационна форма на строителна фирма

Всяка строителна фирма, която желае да започне дейност в България, трябва първо да определи своята юридическа и организационна форма. Този избор е важен, тъй като определя каква ще бъде отговорността на собствениците, как ще бъде управлявана фирмата, как ще бъде облагана данъчно и какви ще бъдат възможностите за привличане на капитал. Процесът на регистрация на строителна фирма в България започва с учредяването й като юридическо лице. Това може да стане чрез създаване на дружество с ограничена отговорност (ООД) или акционерно дружество (АД). За целта се изисква подготовка на учредителни документи, като устав и акт за създаване, и регистрация в Търговския регистър. Важно е да се избере подходящо име за фирмата, да се определи адрес на управление и да се вземе решение за назначаване на управители. Тази стъпка е критична, тъй като осигурява на фирмата правно основание за осъществяване на дейността си.

 • Учредителните документи трябва да отговарят на всички изисквания, посочени в Търговския закон.
 • Важно е да се уточни правомощието на управителите, особено в контекста на представителство на фирмата и вземане на решения.

Подготовката на документи е критична стъпка в процеса на регистрация. Тя включва изготвянето на учредителен акт и устав, които определят правилата за управление и функциониране на фирмата, както и други документи, които могат да бъдат изисквани от органите за регистрация. Тази стъпка също включва предоставянето на информация за фирмата, като име, адрес, капитал и предмет на дейност​.

След като всички документи са готови, те трябва да бъдат подадени в Търговския регистър на Република България. Тази стъпка обикновено отнема няколко работни дни и включва преглед на документите от страна на регистрационните органи за съответствие със законовите изисквания. В случай на успешен преглед, фирмата се вписва в регистъра и получава свой уникален идентификационен номер​​.

Лиценз за строителна дейност и вписване в ЦПРС

След като фирмата е регистрирана като юридическо лице и е получила необходимия лиценз, следващата стъпка е регистрацията в ЦПРС. Тази регистрация е задължителна за строителите, изпълняващи строежи от първа до пета категория, както е посочено в чл. 137, ал. 1 от ЗУТ. Регистрацията в ЦПРС дава правото на строителните фирми да изпълняват строежи от съответната група и категория.

Ключови изисквания за лиценза за строителна фирма

 • Подходящ квалифициран персонал: Фирмата трябва да докаже наличието на квалифицирани специалисти, които да изпълняват строителните дейности.
 • Техническо оборудване: Наличието на подходящо оборудване е съществено за качественото изпълнение на строителни проекти.

Регистрацията в Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС) е задължителна за всички строителни фирми в България, които извършват комплексни строително монтажни работи. В Закона за устройство на територията са предвидени изкллюченията, за които регистрация не е нужна, а именно: строеж на жилищни и смесени сгради с височина до 10м. /кота корниз/ , вилни сгради и т.н. по чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „в“ и „г“ от ЗУТ, както и редица други. ЦПРС е под контрола на Камарата на строителите в България и има за цел да гарантира, че всички строителни фирми спазват необходимите стандарти и нормативи. Регистрацията в ЦПРС също така дава възможност на фирмите да участват в обществени поръчки и да имат достъп до други важни ресурси и възможности в строителния сектор.

Необходими документи за вписване на строителна фирма в ЦПРС

 1. Заявление за вписване: Включва указания за групата и категориите, в които строителят желае да бъде вписан.
 2. Дипломи и удостоверения: Трябва да се представят дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на техническия персонал.
 3. Справка от НАП: Необходима е справка за актуално състояние на всички действащи трудови договори.
 4. Справка за оборудването: Представяне на информация за машините, съоръженията и оборудването на строителя.
 5. Документ за обучение по безопасност на труда: Удостоверение за проведено обучение на лицето, отговарящо за контрола по безопасни условия на труд.
 6. Справка за персонала: Информация за числеността и квалификацията на персонала.
 7. Справка за квалификационно обучение: Данни за проведените обучения на персонала през последните три години.
 8. Справка за изпълнените строежи: Описание на строежите, реализирани от фирмата през последните три години.
 9. Документи за изпълнени строежи: Предоставяне на документация за завършените проекти.
 10. Справка за наложени наказания по ЗУТ: Справка за наличието или отсъствието на наложени наказания за нарушения по строителното законодателство
 11. Застрахователна полица: Доказателства за сключена задължителна застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството". Неразделна част от заявлението за първоначално вписване в регистъра е декларация от строителя по образец за наличието на валидна застраховка „професионална отговорност” съгласно чл.15, ал.1, т.7 от ЗКС във връзка с чл.171 от ЗУТ и Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството (Приета с ПМС №38 от 24.02.2004г., обн., ДВ, бр.17 от 02.03.2004г.), която съответства на заявения от Вас обхват на вписване в ЦПРС
 12. Платежен документ за внесена такса: Документ за внесената такса за вписване в регистъра.
 13. Финансова информация: Данни от годишните финансови отчети за последните три години.
 14. Допълнителни документи: В зависимост от спецификата на проектите, могат да се изискват допълнителни документи, например за обекти-културни ценности или съоръжения с повишена опасност.

Такси за вписване в ЦПРС

 • Размерът на таксата за вписване е 0.1% от НПП (нетните приходи от продажби) за последната финансова година, но не по-малко от 1,200 лв.
 • Максималната сума за таксата е ограничена до 30,000 лв.
 • При отказ за вписване се възстановява 90% от внесената такса.
 • Върху таксите се начислява и ДДС.

Каква застраховка за строителна фирма е нужна за вписване в ЦПРС?

Застраховка „Професионална отговорност на участниците в проектирането и строителството" е задължителна застраховка (съгласно чл. 171 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/).

Тя е предназначена за обезщетяване на вреди, причинени от Застрахования на другите участници в строителството и/или на трети лица при упражняване на професионалната му дейност.

Сключва се от момента на започване на дейността, но винаги преди вписването в ЦПРС. Подновява се без прекъсване, докато се осъществява професионалната дейност.

При прекратяване на дейността се сключва еднократна застраховка за срок от 5 години ( чл.171, ал.5 от ЗУТ).

Минималните застрахователни суми за строителя по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството /Обн., ДВ, бр. 17 от 2 Март 2004 г./ са както следва:

1. за строежи първа категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 1 ЗУТ - 600 000 лв.;

2. за строежи втора категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 ЗУТ - 400 000 лв.;

3. за строежи трета категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 3 ЗУТ - 200 000 лв.;

4. за строежи четвърта категория съгласно чл. 137, ал. 1, т. 4 ЗУТ - 100 000 лв.;

5. за строежи пета категория съгласно чл. 137, ал.

Важно! Необходимо е да е налице съответствие между заявената категория строежи и размера на сключената застраховка към датата на подаване на заявлението.

Какво означава "производствен опит" на строителя?

Производственият опит на строителя е ключов елемент при регистрацията в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Този опит представлява доказателство за изпълнените строителни дейности и е важен за представянето на фирмата в строителния сектор. Ето какво трябва да знаете за декларирането на производствения опит:

 1. Деклариране на опита: Строителят декларира своя опит, като посочва групата и категориите строежи, в които желае да бъде вписан. Възможно е да се декларира опит от последните пет години, като не е задължително този период да е непрекъснат.
 2. Документация за изпълнени строежи: Важно е всеки изпълнен строеж, етап или вид строително-монтажни работи (СМР) да бъде подкрепен с официални документи - договори, разрешения за строеж, актове, протоколи и други.
 3. Стандарти за документите: Всички документи трябва да бъдат съставени съгласно Наредба № 3/31.07.2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 4. Съгласуване с техническо лице: При попълването на информацията за опита е препоръчително да се съгласува с техническо лице от фирмата, за да се гарантира точността и пълнотата на предоставената информация.
 5. Последователно групиране: Опитът, реализиран в различни видове строителство, е добре да бъде групиран последователно според разпределението по групи строежи в регистъра.
 6. Единократно посочване в таблиците: Опитът и обемът на строителството трябва да се посочват еднократно в таблиците, като се избягва дублирането на информацията.
 7. Редуциране на малки и сходни строежи: В случай на голям брой малки и сходни проекти, е допустимо да се представят само тези, които са съществени за профила на фирмата.
 8. Запазване на търговската тайна: При представяне на договорите за строителство е достатъчно да се включи информация за датата на сключването, страните по договора и предмета, без да се разкриват поверителни детайли.
 9. Заличаване на неподкрепен опит: Ако опитът не е подкрепен с необходимите документи, той не се включва в публичната част на регистъра и се заличава от заявлението.

Изборът на Елан Консултинг за подпомагане при регистрацията на строителна фирма в ЦПРС предлага значими предимства, особено в контекста на сложната процедура за деклариране на производствения опит. Нашият консултантски екип предоставя не само експертни насоки за коректното и точно попълване на необходимата документация, но и специализирано съдействие в съответствие с актуалните нормативни изисквания. Ползването на техните услуги може да бъде от решаващо значение за гладкото и успешно преминаване през процеса на вписване, осигурявайки на строителните фирми спокойствие и увереност, че всички процедури са изпълнени правилно и в срок.

Защо да се доверим на Елан Консултинг за получаване на лиценз за строителна дейност?

В счетоводна къща "Елан Консултинг" сме готови да ви предложим професионална помощ по време на процеса на регистрация на вашата строителна фирма в България. Нашият екип от опитни специалисти ще ви предостави ценни съвети и ще ви съдейства в избора на подходяща юридическа и организационна форма, както и в подготовката на всички необходими документи за успешното завършване на регистрационния процес.

Освен това, ние в "Елан Консултинг" разбираме колко е важно за вас да започнете своята строителна дейност възможно най-скоро. Затова предлагаме ефективни и бързи решения, които ще ви спестят време и усилия. Ние ще ви помогнем с подаването на заявлението и документите в Търговския регистър, както и с последващата регистрация в Централния професионален регистър на строителите. Нашата цел е да направим процеса на регистрация възможно най-гладък и безпроблемен за вас, като в същото време гарантираме съответствие с всички законови изисквания и нормативи.

Иска ли се лиценз за строителна фирма и кога такъв не е нужен?

Казано по друг начин, много наши клиенти са ни питали кога не е нужен лиценз за строителна дейност и на какви условия трябва да отговаря моята фирма, за да не се налага да се вписвам.

В България лицензирането на строителните фирми е регламентирано от няколко законови акта, които определят условията и изискванията за извършване на строителни дейности. Основният закон в тази област е Законът за Камарата на строителите, който в чл.14, алинея 2 посочва, че определени видове строежи могат да бъдат изпълнявани от строители, които не са вписани в регистъра на Камарата на строителите. Това включва строежи на жилищни и смесени сгради с ниско застрояване, вилни сгради и други подобни обекти по чл. 137, ал. 1, т. 5, б. „в“ и „г“ от Закона за устройство на територията (ЗУТ).

Съгласно писмо изх № CT-839-00-549 /23.01.2009 год. на Началника на Държавния надзор на строителния контрол (ДНСК) София, всички подизпълнители, които участват в строителния процес и имат договор с главния изпълнител за изпълнение на отделни части или строително-монтажни работи (СМР), задължително трябва да бъдат вписани в регистъра. В случай, че възложителят сключва договори с повече от един строител за изпълнение на строежа, всички тези строители трябва да имат вписване в категорията, от която е конкретния строеж.

Без вписване в Централния професионален регистър на строителите (ЦПРС), фирмата може да работи като изпълнител на жилищни и смесени сгради с височина до 10м. (кота корниз), вилни сгради и други подобни обекти, както и да изпълнява строително-монтажни работи (СМР), за които не се изисква издаване на Разрешение за строеж съгласно ЗУТ. От друга страна, фирмата не може да изпълнява производствени строежи от V категория и не може да бъде подизпълнител на строежи извън тези, по които може да бъде изпълнител.

Категории строежи според Наредба №1 от 2003 г.:Според Наредба № 1 от 30 юли 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи, строежите са разделени на различни категории в зависимост от техния характер, функционалност и въздействие върху околната среда. В зависимост от категорията на строежа, строителните фирми могат да се нуждаят от различни видове лицензи и разрешителни за извършване на строителни и монтажни дейности.

Въвеждане в експлоатация и гаранционни срокове според Наредба №2 от 2003 г.:Съгласно Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, строителните фирми трябва да спазват определени процедури и срокове за въвеждане в експлоатация на завършените строежи, както и да предоставят минимални гаранции за извършените строителни и монтажни работи.

Задължения и отговорности на строителните фирми: Строителните фирми в България трябва да спазват строги стандарти и регулации в областта на строителството. Те носят отговорност за качеството на извършените строителни и монтажни дейности, съответствието на строежите с установените нормативи и за съблюдаване на гаранционните срокове за изпълнение на строително-монтажните работи. Неспазването на тези изисквания може да доведе до санкции и глоби от страна на съответните регулаторни органи.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Регистрация на строителна фирма в камарата на строителите (ЦПРС) - какво трябва да знаете?

Подготовка на Документи:

Първата стъпка от процедурата за регистрация в Камарата на строителите в България започва с подготовката на заявление за вписване в Централния професионален регистър на строителя (ЦПРС). Това заявление трябва да включва подробна информация относно категориите строежи, с които строителната фирма желае да се занимава. Възможните категории са: строежи от високото строителство (жилищно, обществено обслужващо, промишлено), транспортна инфраструктура, енергийна инфраструктура, благоустройствена инфраструктура и хидротехническо строителство.

Освен заявлението, е необходимо да се подготви и комплект от документи, които да подкрепят заявлението. Тези документи обикновено включват документация, която удостоверява техническата и финансова способност на фирмата, като например отчети за последните финансови години, документи за собственост на оборудване и други подобни.

Подаване на Заявление и Документи:

След като всички необходими документи са подготвени, те трябва да бъдат подадени в Камарата на строителите в България. Това може да се извърши лично или по пощата. Важно е да се провери дали всички документи са правилно попълнени и подписани, за да се избегнат забавяния в процеса на регистрация.

Плащане на Такси:

Плащането на таксите за регистрация е следваща важна стъпка от процедурата. Размерът на таксата за първоначално вписване в регистъра зависи от нетните приходи от продажби на фирмата за последната финансова година. Също така, има и годишна такса за обслужване, която се определя в зависимост от обхвата на вписване, групата и категорията на строежи, с проценти вариращи от 1,00% до 3,5%.

Получаване на Удостоверение за Вписване:

След успешно преминаване през всички предходни стъпки, строителната фирма получава удостоверение за вписване в ЦПРС, заедно с контролен талон, който потвърждава регистрацията и позволява на фирмата да започне своята строителна дейност в България.

Как Счетоводна Къща „Елан Консултинг“ може да помогне с регистрацията на строителна фирма в камарата на строителите?
 • Подготовка и Подаване на Документи: Екипът на „Елан Консултинг“ може да ви помогне със съставянето и подготвянето на всички необходими документи за успешно вписване в ЦПРС.
 • Получаване на Удостоверение: След подаване на заявлението и документите, експертите от „Елан Консултинг“ ще ви помогнат да получите вашето удостоверение за вписване без забавяне.
 • Консултации относно Промени в Обстоятелствата: Ако вече сте вписани строител и има промени в обстоятелствата ви, „Елан Консултинг“ може да ви помогне с подготовката и подаването на документите за промяна в обстоятелствата.
 • Помощ при Разширяване или Стесняване на Обхвата на Дейност: Ако желаете да разширите или да стесните обхвата на вашата дейност, екипът на „Елан Консултинг“ ще ви помогне с всички необходими стъпки в този процес.

Често задавани въпроси

Какви са основните стъпки за регистрация на строителна фирма в Камарата на строителите в България?

Основните стъпки включват подготовка на заявление и необходими документи, подаване на заявлението в Камарата на строителите, плащане на такси за вписване и годишно обслужване, и получаване на удостоверение за вписване.

Каква е ролята на счетоводна къща като „Елан Консултинг“ в процеса на регистрация?

„Елан Консултинг“ може да помогне с подготовката и подаването на всички необходими документи, получаването на удостоверение за вписване, както и с консултации относно промени в обстоятелствата и разширяване или стесняване на обхвата на дейността на вече вписани строители.

Какви такси са дължими при регистрация и как се определят?

Таксите включват първоначална такса за вписване в регистъра, базирана на нетните приходи от продажби на фирмата, и годишна такса за обслужване, която се определя в зависимост от обхвата на вписване, групата и категорията на строежи.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги