Какви са особеностите на счетоводството на самоосигуряващи се лица?


В България счетоводството на самоосигуряващи се лица (СОЛ) следва общите принципи на счетоводството, но има някои специфични правила и изисквания, които се прилагат за този тип предприемачи. Ето някои от основните особености на счетоводството на СОЛ в България:

 1. Осигуровки: СОЛ трябва да регистрират своя бизнес в Националната агенция по приходите (НАП) и да плащат осигурителни вноски за здравно и пенсионно осигуряване. Те са задължени да плащат тези вноски на месечна основа.
 2. Данъчно облагане: СОЛ обикновено се облагат като физически лица. Те трябва да подават годишна данъчна декларация и да плащат личен доходен данък спрямо печалбата, реализирана от техния бизнес.
 3. Оформяне на документи: СОЛ трябва да водят счетоводство и да изготвят документи като касови бележки, фактури, приходни ордери и други, в съответствие със законодателството.
 4. Облагане с ДДС: Ако годишният оборот на СОЛ надвишава определен праг (например 50 000 лева през последните 12 месеца), те може да бъдат задължени да се регистрират за ДДС и да прилагат данъка върху своите услуги или продажби.
 5. Условия за доброволно осигуряване: В някои случаи, СОЛ могат да се осигурят и в Националната здравноосигурителна каса и Националния осигурителен институт доброволно. Това им дава правото на социално и здравно осигуряване, но трябва да плащат допълнителни вноски.
 6. Задължения за съхранение на документи: Като самостоятелни предприемачи, СОЛ трябва да съхраняват счетоводната документация и данните си за определен срок съгласно законовите изисквания.

Въпреки че счетоводството на СОЛ може да бъде по-просто от счетоводството на компании, те все още трябва да съобразят своите финансови дейности и задължения със съответните данъчни и счетоводни правила в България. Затова, препоръчва се те да се консултират със счетоводител или данъчен съветник, за да гарантират правилното прилагане на счетоводните процедури и данъчните изисквания.

Регистрация на самоосигуряващо се лице по ЗДДС


За регистрация на самоосигуряващо се лице (СОЛ) по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в България се прилагат различни правила, в зависимост от обема на реализираните услуги или стоки и оборота на СОЛ. Това означава, че има два варианта за регистрация:

 1. Чл. 97а от ЗДДС: Според този член СОЛ е задължен да се регистрира по ЗДДС задължения, ако реализираният оборот през последните 12 месеца е надвишаващ или равен на 100 000 лева (без ДДС). В такъв случай, СОЛ трябва да подаде заявление за регистрация по ЗДДС до Националната агенция по приходите (НАП) в района, където е регистриран.
 2. Чл. 100 от ЗДДС: СОЛ може да се регистрира по ЗДДС доброволно, дори и да не надвишава годишния оборот от 100 000 лева. Този вид регистрация позволява на СОЛ да издава фактури с ДДС и да присъства на пазара с ДДС регистрация.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Какви са предимствата на доброволна регистрация по ЗДДС на самоосигуряващи се лица?


Предимствата на доброволната регистрация на самоосигуряващи се лица (СОЛ) по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в България включват:

 1. Достъп до пазара на ЕС: Като регистрирани по ЗДДС, СОЛ имат възможност да предоставят своите услуги или доставят стоки на клиенти от други държави-членки на Европейския съюз. Това отваря вратите на един от най-големите и важни пазари в света и дава възможности за разширяване на бизнеса.
 2. Възможност за възстановяване на ДДС: Регистрираните по ЗДДС СОЛ имат право да възстановят платения ДДС за разходите, свързани с техните бизнес операции. Това включва ДДС, платен за стоки и услуги, които са необходими за извършването на техните дейности.
 3. По-добро впечатление за клиентите: Регистрираните по ЗДДС СОЛ предоставят по-професионално впечатление пред своите клиенти и партньори, тъй като се изглежда, че са част от официалната данъчна система и прилагат стандартизирани данъчни процедури.
 4. Конкурентно предимство: Доброволната регистрация по ЗДДС може да помогне на СОЛ да се конкурират по-ефективно с други компании, които са регистрирани за ДДС и предоставят своите услуги или стоки на клиенти от ЕС.
 5. Възможност за сметка и фактуриране с ДДС: Регистрираните по ЗДДС СОЛ имат право да издават фактури с ДДС и да включват ДДС в цените на своите продукти или услуги. Това може да улесни бизнес операциите и да ги направи по-прозрачни пред клиентите.

Въпреки тези предимства, доброволната регистрация по ЗДДС изисква съответствието с допълнителни данъчни правила и процедури, които трябва да бъдат спазвани от СОЛ. Затова е важно СОЛ да се консултират със счетоводител или данъчен съветник, преди да решат доброволно да се регистрират по ЗДДС и да използват данъчните предимства, които това може да им донесе.

Имат ли право самоосигуряващите се лица на данъчен кредит?


Самоосигуряващите се лица (СОЛ), регистрирани на база чл. 97а, чл. 99, ал. 1 - 6 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в България, нямат право на данъчен кредит.

Също така, лицата, установени на територията на страната, регистрирани само по чл. 156 от ЗДДС (за трансграничните доставки на стоки или услуги), също нямат право на данъчен кредит.

Това означава, че тези СОЛ и лица, регистрирани по чл. 156 от ЗДДС, не могат да приспадат ДДС, платен при закупуване на стоки и услуги, от ДДС, събран от техните клиенти.

Това означава ли, че ако ще извършвам дейност, за която има риск да надхвърля прага за регистрация по ДДС, следва да регистрирам фирма?

Да, ако предвиждате, че дейността, която ще извършвате, може да надхвърли прага за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), но в момента сте регистрирани като самоосигуряващо се лице, може би е по-добре да основете фирма, защото само дружествата имат право на данъчен кредит. Задължителната регистрация възниква, когато оборотът на вашата дейност достигне или надвиши определен праг, а в момента прагът за задължителна регистрация по ЗДДС в България е 100 000 лева годишен оборот (без ДДС).

Самоосигуряващите се лица (СОЛ), регистрирани на база чл. 97а, чл. 99, ал. 1 - 6 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), нямат право на данъчен кредит.

Така че, ако сте СОЛ и сте регистрирани по тези основания, няма да имате възможност да приспаднете ДДС, събран от вас от клиентите, към ДДС, което сте платили при закупуването на стоки и услуги., но въпреки това, в случай, че дейността ви надхвърли този праг, ще бъдете задължени да се регистрирате по ЗДДС и да започнете да прилагате данъчните правила за ДДС.

Регистрирането на фирма, от своя страна, предоставя допълнителни предимства и възможности за развитие на вашата дейност.


Често задавани въпроси

Какви са особеностите на счетоводството на самоосигуряващи се лица?

В България счетоводството на самоосигуряващи се лица (СОЛ) следва общите принципи на счетоводството, но има някои специфични правила и изисквания, които се прилагат за този тип предприемачи. Ето някои от основните особености на счетоводството на СОЛ в България:Осигуровки: СОЛ трябва да регистрират своя бизнес в Националната агенция по приходите (НАП) и да плащат осигурителни вноски за здравно и пенсионно осигуряване. Те са задължени да плащат тези вноски на месечна основа.Данъчно облагане: СОЛ обикновено се облагат като физически лица. Те трябва да подават годишна данъчна декларация и да плащат личен доходен данък спрямо печалбата, реализирана от техния бизнес.

Имат ли право самоосигуряващите се лица на данъчен кредит?

Самоосигуряващите се лица (СОЛ), регистрирани на база чл. 97а, чл. 99, ал. 1 - 6 и чл. 100, ал. 2 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) в България, нямат право на данъчен кредит.Също така, лицата, установени на територията на страната, регистрирани само по чл. 156 от ЗДДС (за трансграничните доставки на стоки или услуги), също нямат право на данъчен кредит.Това означава, че тези СОЛ и лица, регистрирани по чл. 156 от ЗДДС, не могат да приспадат ДДС, платен при закупуване на стоки и услуги, от ДДС, събран от техните клиенти.‍

Ако ще извършвам дейност като самоосигуряващо се лице, за която има риск да надхвърля прага за регистрация по ДДС, трябва ли да регистрирам фирма?

Да, ако предвиждате, че дейността, която ще извършвате, може да надхвърли прага за задължителна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), но в момента сте регистрирани като самоосигуряващо се лице, може би е по-добре да основете фирма, защото само дружествата имат право на данъчен кредит. Задължителната регистрация възниква, когато оборотът на вашата дейност достигне или надвиши определен праг, а в момента прагът за задължителна регистрация по ЗДДС в България е 100 000 лева годишен оборот (без ДДС).

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги