Счетоводството на къща за гости и Airbnb в България има свои уникални аспекти, които трябва да бъдат внимателно разгледани. Ето някои от основните особености:

Обща характеристика на счетоводството на къща за гости


Това е комплексен процес, който изисква внимание към различни аспекти на финансите и данъчното регулиране. Собствениците на къщи за гости трябва да се справят със специфични счетоводни предизвикателства, свързани със сезоналната природа на бизнеса, управлението на резервациите и различни видове разходи и приходи.

В счетоводството на къща за гости собствениците трябва да следят приходите от наеми и резервации, които могат да варират в зависимост от сезона и популярността на дестинацията. Те трябва да бъдат в състояние да отчитат всички плащания от клиенти и да издават фактури, които отразяват предоставените услуги.

Също така, собствениците на къщи за гости трябва да управляват разходите за поддръжка и обслужване на имота. Тези разходи включват електроенергия, вода, почистване, поддръжка на градината и ремонтни дейности. Те трябва да бъдат отчетени в счетоводството, за да се определи реалният печалба от бизнеса.

Друг важен аспект на счетоводството на къщата за гости включва управлението на данъците. Собствениците трябва да разбират задълженията си по отношение на ДДС (Данък върху добавената стойност), както и данъците върху доходите. Те трябва да следят коректното начисляване и заплащане на тези данъци, за да избегнат правни проблеми и глоби от данъчните органи.

Освен това, собствениците на къщи за гости трябва да бъдат внимателни при управлението на финансовите отчети и да поддържат точни и подробни записи за всички транзакции. Това включва следене на плащанията, запазване на резервации и отчитане на разходите и приходите по подробност.

Всички тези аспекти на счетоводството на къщата за гости изискват внимание към детайлите и знание за специфичните правила и регулации, които се отнасят към този вид бизнес. Собствениците трябва да работят с опитен счетоводител или данъчен съветник, който разбира специфичните изисквания на този сектор и може да им помогне да управляват ефективно финансовите аспекти на техния бизнес.

Къща за гости:

1. Данъци и Такси:

 • Къщите за гости трябва да събират и заплащат ДДС (Данък върху добавената стойност) за предоставените услуги.
 • Трябва да се заплащат такси за общински услуги или туристически такси, които могат да се различават в зависимост от областта или местоположението на къщата.

2. Фактуриране и Разплащания:

 • Собствениците на къщите за гости трябва да издават фактури за услугите, предоставяни на клиентите.
 • Разплащанията могат да бъдат получавани в брой, чрез банков превод или онлайн платформи за плащания.

3. Разходи и Управление на Инвентара:

 • Разходите за поддръжка, почистване и подобрения на къщата за гости могат да бъдат отразявани в счетоводството като разходи.
 • Управлението на инвентара, като мебели и оборудване, изисква отчитане на стойностите и евентуални депрециации.

Airbnb:

1. Онлайн Платформа:

 • Airbnb предоставя онлайн платформа за резервации и плащания. Собствениците трябва да следят и управляват всички транзакции, направени чрез тази платформа.
 • Плащанията могат да бъдат получавани от Airbnb, който след това предоставя средствата на собствениците след удължителен период от време.

2. Осигуряване на Клиенти и Ревюта:

 • Airbnb предоставя клиенти и обратна връзка във формата на ревюта и оценки. Собствениците трябва да отделят време за отговори на запитвания и управление на отзивите на гостите.

3. Счетоводни Известия:

 • Счетоводните известия и отчети от Airbnb могат да бъдат използвани за целите на данъчното счетоводство.
 • Някои разходи като комисионните, платени на Airbnb, могат да бъдат отчетени като разходи за услуги.

4. Съответствие със Законовите Изисквания:

 • Собствениците трябва да спазват законовите изисквания за краткосрочни наеми и регистрация на гостите.

Важно е собствениците на къщи за гости и хотели в България да работят с лица, които разбират специфичните изисквания и правила, свързани с данъчното и финансовото счетоводство в сферата на краткосрочния наем и туризма.

Трябва ли къщите за гости да са регистрирани и категоризирани според Закона за Туризма?

При счетоводството на къща за гости в България, първата и най-основна стъпка е регистрацията и категоризацията на обекта според Закона за туризма (ЗТ).

В съответствие с този закон, апартаментите и къщите за гости се считат за туристически обекти от клас "Б". Този статус носи задължението за категоризиране на обекта, което е ключово за определението на цените, стандартите и услугите, които предлагате на гостите си.

1. Регистрация по ЗТ:

 • Собствениците на къщи за гости трябва да регистрират своя обект пред общинската администрация, която издава лиценз за неговата експлоатация.
 • При регистрацията се предоставя информация за броя на стаите, видовете услуги, удобствата и останалите параметри на обекта.

2. Категоризация и Стандарти:

 • След успешната регистрация, къщата за гости се подлага на процес на категоризация. Този процес определя нейния туристически клас.
 • Категоризацията е основана на стандарти, като обзаведеност, хигиена, удобства и качество на предоставяните услуги.
 • Стандартите, които трябва да бъдат изпълнени, са определени от Министерството на туризма и трябва да бъдат стриктно спазвани.

3. Данни за Категоризация:

 • Всички данни, свързани с категоризацията, трябва да бъдат добре поддържани и актуализирани. Те включват брой стаи, възможности за хранене, обзавеждане, обслужване и други удобства.
 • Категоризацията може да се преразглежда периодично, особено след подновяване или подобрение на обекта.

4. Задължения и Правила:

 • Категоризацията на къщата за гости има пряко влияние върху нейната репутация и ценообразуване.
 • Собствениците трябва да се справят с редица стандарти и правила, свързани с този туристически клас, включително сезонно работно време, санитарни условия и сигурност.

Регистрацията и категоризацията на къщата за гости са основните стъпки, които собствениците трябва да изпълнят в началото на своя бизнес. Те не само утвърждават законната експлоатация на обекта, но и създават основата за устойчив бизнес, привличане на клиенти и осигуряване на качествени услуги в съответствие с туристическите стандарти в България. Внимание към тези аспекти е от ключово значение, за да се осигури успешната експлоатация на къщата за гости и да се изгради дългосрочен и устойчив туристически бизнес.

ИМАТЕ ВЪПРОС?
Обадете се сега и получете първоначална безплатна консултация!
обади се сега

Може ли физическо лице да предлага услуги по настаняване в къща за гости или Airbnb без да има фирма?

Една от ключовите характеристики на този вид бизнес е възможността да се извършва и от нетърговец - физическо лице, без да се налага създаването на фирма и търговско счетоводство.

Въпреки това, както юридическите лица, така и физическите лица подлежат на проверки от НАП и е важно дори и да не водите счетоводство да отговаряте на всички законови изисквания

Според закона, къщите за гости са задължени да категоризират стаите, които ще отдават под наем, и тази категоризация се извършва в общината, в която се намира обектът. Важно е внимателно да се следят процедурите за категоризация и да се подават ежемесечни декларации в общината до 15-тия ден на месеца за реализираните нощувки, като същевременно се заплаща съответният туристически данък.

Един от често задаваните въпроси се отнася до онлайн платформите като Airbnb. За тези, които предлагат къщи за гости чрез такива платформи, важно е да знаят, че счетоводството на къща за гости е задължително, включително и при ползването на онлайн платформи като Airbnb. Според последните промени в законодателството, валидни от 1 януари 2020 година, стаите и апартаментите за гости могат да бъдат предлагани онлайн само ако са категоризирани или регистрирани места за настаняване. Това включва и регистрация на всички нощувки, осъществени чрез онлайн платформите, както и изпълнение на всички задължения по отношение на данъците и счетоводството.

И така, счетоводството на къща за гости изисква прецизност и внимание към всички законови задължения. Без значение дали се предлагат стаи за гости чрез онлайн платформи или чрез традиционни методи, следенето на всички финансови транзакции и спазването на законовите изисквания са от съществено значение за успешното управление на бизнеса.

Какво е данъчното облагане на къща за гости или физическо лице, предоставящо настаняване през AIRBNB?

При счетоводството на къща за гости в България, се прилага облекчен режим по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) с данъчна ставка от 9%. Тази ставка се прилага само върху цените на нощувките, докато продажбата на напитки и храни в заведенията в къщите за гости се облага с 20% ДДС.

Освен ДДС, собствениците на къщи за гости са задължени да заплащат и местния туристически данък (вариращ между 0,2  и 3 лева за всяка нощувка) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Този данък се начислява върху нощувките и се определя с наредба на общинския съвет. Размерът на данъка варира в зависимост от населеното място и категорията на местата за настаняване. Този данък трябва да бъде внесен до 15-тия ден на следващия месец, след като са предоставени нощувките.

Като физическо лице, собствениците на къщи за гости са субект на данък по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ). При определяне на облагаемата основа се приспадат 10% нормативно признати разходи, които се считат за разходи по дейността. Данъкът се начислява със ставка от 10% и трябва да бъде заплатен до 30 април на следващата година, след като е реализиран доходът.

Следователно, собствениците на къщи за гости трябва да внимават за правилното прилагане на данъчните ставки и да изпълняват всички задължения в срок, за да избегнат данъчни проблеми и поддържат финансовата устойчивост на своя бизнес.

Могат ли НАП да проверят къщата ми за гости?

Да, Националната агенция за приходите (НАП) в България има право да извършва проверки на къщата ви за гости. Тези проверки могат да бъдат проведени с цел установяване на съответствието на вашата дейност с данъчните и правните изисквания. Проверките могат да включват проверка на счетоводството, данъчните декларации, регистрационния статус на обекта и спазването на местните и национални закони, свързани с туристическата дейност.

Ако сте собственик на къща за гости, е изключително важно да спазвате всички законови и данъчни изисквания и да държите актуални и точни записи за вашата дейност. Ако НАП реши да извърши проверка и установи несъответствие или нередности във вашето счетоводство или данъчни декларации, това може да доведе до сериозни финансови и правни последици, включително глоби и санкции.

Затова е препоръчително да работите с опитен счетоводител или данъчен съветник, който разбира спецификите на данъчното и правното регулиране за къщите за гости в България. Този професионалист може да ви помогне да се справите с данъчните изисквания и да осигурите съответствие с всички законови норми, предотвратявайки неприятни ситуации с НАП.

Често задавани въпроси

Трябва ли къщите за гости да са регистрирани и категоризирани според Закона за Туризма?

При счетоводството на къща за гости в България, първата и най-основна стъпка е регистрацията и категоризацията на обекта според Закона за туризма (ЗТ). ‍В съответствие с този закон, апартаментите и къщите за гости се считат за туристически обекти от клас "Б". Този статус носи задължението за категоризиране на обекта, което е ключово за определението на цените, стандартите и услугите, които предлагате на гостите си.

Може ли физическо лице да предлага услуги по настаняване в къща за гости или Airbnb без да има фирма?‍

Една от ключовите характеристики на този вид бизнес е възможността да се извършва и от нетърговец - физическо лице, без да се налага създаването на фирма и търговско счетоводство.Въпреки това, както юридическите лица, така и физическите лица подлежат на проверки от НАП и е важно дори и да не водите счетоводство да отговаряте на всички законови изискванияСпоред закона, къщите за гости са задължени да категоризират стаите, които ще отдават под наем, и тази категоризация се извършва в общината, в която се намира обектът. Важно е внимателно да се следят процедурите за категоризация и да се подават ежемесечни декларации в общината до 15-тия ден на месеца за реализираните нощувки, като същевременно се заплаща съответният туристически данък.

Какво е данъчното облагане на къща за гости или физическо лице, предоставящо настаняване през AIRBNB?

При счетоводството на къща за гости в България, се прилага облекчен режим по Закона за данък добавена стойност (ЗДДС) с данъчна ставка от 9%. Тази ставка се прилага само върху цените на нощувките, докато продажбата на напитки и храни в заведенията в къщите за гости се облага с 20% ДДС.Освен ДДС, собствениците на къщи за гости са задължени да заплащат и местния туристически данък (вариращ между 0,2 и 3 лева за всяка нощувка) съгласно Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ). Този данък се начислява върху нощувките и се определя с наредба на общинския съвет. Размерът на данъка варира в зависимост от населеното място и категорията на местата за настаняване. Този данък трябва да бъде внесен до 15-тия ден на следващия месец, след като са предоставени нощувките.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
Виж другите ни услуги